PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Special and Inclusive Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/2007
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4189
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Petra Röderová
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky
  Pedagogická fakulta MU
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: státní doktorská zkouška, speciální pedagogika, disertační práce - Socioprofesní dimenze edukace žáků se zrakovým postižením, PdF MU, titul Ph.D.
 • 2005: státní rigorózní zkouška, speciální pedagogika, rigorózní práce - Edukace a integrace žáků se zrakovým postižením, PdF MU, titul PhDr.
 • 1998 – 2002: prezenční forma studia oboru speciální pedagogika – německý jazyk na PdF MU, diplomová práce - Specifika výuky zrakově postižených, státní zkouška, titul Mgr.
 • 1996 – 1998: Filosofická fakulta MU v Brně, obor anglistika a amerikanistika, germanistika. Ukončeny 2 ročníky, 1998 zanechání studia
 • 1995 – 1996: Státní jazyková škola v Ostravě, intenzivní pomaturitní studium německého a anglického jazyka, ukončení státními jazykovými zkouškami
 • 1991 – 1995: Gymnázium P. Bezruče, Frýdek –Místek
Přehled zaměstnání
 • 2003 – dosud: výuka oftalmopedie na Katedře speciální pedagogiky PdF MU, od r. 2005 jako odborný asistent
 • 2003 – 2010: lektorka německého jazyka ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresias při MU
 • 2003 – 2005: poradenský pracovník projektu EU EQUAL
 • 2002 – 2005: interní doktorské studium, Katedra speciální pedagogiky PdF MU
 • 2002 – 2004: učitelka němčiny a německé konverzace na Soukromém speciálním gymnáziu Integra v Brně
Výuka
 • Oftalmopedie - základy a specializace
 • Komunikace osob se zrakovým postižením
 • Speciálněpedagogická intervence u dospělých a seniorů se zrakovým postižením
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v prezenční a kombinované formě studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009 - řešitel - Fakultní projekt (MUNI/41/008/2009) s názvem Sociální učení a pedagogické přístupy ve vzdělávání osob s postižením zraku
 • Projekt FRVŠ (č.projektu 727/2003) s názvem Profesní příprava zrakově postižených
 • 2007 – dosud - účast na výzkumném záměru, identifikační kód MSM0021622443, s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV, jehož řešitelem je prof. PhDr. M. Vítková, CSc.
 • 2007- Lektor a spoluorganizátor projektu 46p5 Aktion participujících zemí Rakousko (Prof. Dr. Renate Motschnig a Mag. Dr. Ladislav Nykl, Ph.D., Wien) - Česká republika (PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., PhDr. Petra Hamadová, Ph.D.). Bilaterální spolupráce; seminář pro studenty Masarykovy univerzity a univerzity ve Vídni s názvem „Komunikace zaměřená na člověka“.
 • 2005 Fakultní projekt (Kategorie Bb, č. projektu 30/05) s názvem Edukace, profesní příprava a rozvoj klíčových kompetencí zrakově postižených
 • 2003 – 2005 - účast na projektu EU EQUAL Katedry Speciální pedagogiky PdF MU v Brně
Akademické stáže
 • 06/2009 stáž ve škole pro slabozraké, Waldkirch, Německo v rámci projektu MUNI/41/008/2009
 • 09/2007 vedoucí skupiny mladých účastníků z České republiky na Slyšení mladých ‘Young Voices: Meeting Diversity in Education’, Lisabon, Portugalsko, pořádaném Ministerstvem školství Portugalska a Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdělávání (European Agency for Development in Special Needs), 16.-17. září 2007, nominace MŠMT ČR
 • 05/2006 – mobility, Finsko, University of Jyväskyla
 • 11/2003 - stáž v zařízení pro zrakově postižené Nikolauspflege, Stuttgart (v rámci grantu FRVŠ č.j.Fondu 727/2003)
 • 10/2001 – stáž ve škole pro slabozraké, Waldkirch, Německo
 • 05/2000 – osobní asistent v rámci projektu studentů třídy BVJ ze zařízení pro tělesně postižené v Neckargemünd v Turecku
 • 10/1999 – Neckargemünd, Německo, stáž v zařízení pro tělesně postižené, přípravný ročník pro povolání – BVJ
Vybrané publikace
 • RÖDEROVÁ, Petra. Oslabené vidění jako specifická potřeba z pohledu školní podpory a intervence. In Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN Hradec Králové. 2021. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 273-288. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Möglichkeiten der Förderung von sehbehinderten und blinden Menschen in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, 2010, roč. 33, 3/2010, s. 28-33. ISSN 1561-2791. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Pojetí speciální pedagogiky. Edukace žáků a studentů se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR, 2010. 42 s. ISBN 978-80-86856-64-3. info
 • RÖDEROVÁ, Petra. Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 229-240. ISBN 978-80-210-5383-0. info
 • HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • HAMADOVÁ, Petra. Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku. In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 193-242, 49 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9. info

1. 4. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info