prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Department of Mathematics and Statistics


Office: pav. 08/03016e
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8157
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., nar. 12.I.1949 v Bratislave, ženatý, 4 deti
Pracoviště
 • Oddělení aplikované matematiky
  Kotlářská 267/2, Veveří, Brno
  662 95 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 profesor pre odbor aplikovaná matematika
 • 2001 DrSc (fyzikálno-matematické vedy)
 • 1999 habilitácia na MFF UK, Bratislava - docent v odbore matematika
 • 1997 habilitácia na Freie Universität, Berlin - odbor štatistika
 • 1977 dizertačná skúška na SAV, Bratislava - CSc.
 • 1975 rigorózna skúška na PF UK, Bratislava - RNDr.
 • 1967-72 PF UK, Bratislava (matematika-fyzika), od 3. ročníka špecializácia matematická štatistika - ekonometria
 • 1964-67 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Novohradská ul., Bratislava
 • 1955-72 Základná deväťročná škola v Bratislave
Přehled zaměstnání
 • 2001 FPV UMB, Banská Bystrica
 • 1988-2001 MÚ SAV, Bratislava
 • 1980-88 Oddelenie fonetiky a všeobecnej jazykovedy Katedry slovenského jazyka FF UK, Bratislava
 • 1976-80 ÚTM SAV, Bratislava
 • 1972-76 interný ašpirant na Oddelení matematických metód v meraní na ÚTM SAV, Bratislava
Pedagogická činnost
 • prednášky: Lineárne štatistické modely I, II; Štatistika I, II, III, IV; Bioštatistika; Diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie; Pravdepodobnosť a štatistika 1, 2; Náhodné procesy; Meranie a spracovanie údajov; Stochastické modely merania; Štatistické metódy plánovania a vyhodnocovania pedagogických experimentov; Teória odhadu
 • počet obhájených diplomových prác: 11
 • počet vyškolených doktorandov: 4
 • člen komisie pre obhajoby PhD. v odbore:
  teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
  metrológia
 • člen komisie pre obhajoby RNDr. v odbore matematika
Vědeckovýzkumná činnost
 • oblasti vedeckej činnosti: teória odhadu, lineárne a nelineárne modely, diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti, stochastické modely merania, pravdepodobnostné modely v lingvistike, kalibračné úlohy
 • účasť na vedeckých grantových projektoch:
  Grantový projekt VEGA 1/4196/97 Štatistické modely a metódy.
  Grantový projekt VEGA 2/5126/98 Tónové systémy.
  Grantový projekt VEGA 1/3171/96 Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu.
  Grantový projekt VEGA 1/7295/20 Štatistické modely a metódy II.
  Grantový projekt VEGA 1/0264/03 Nové nelineárne metódy matematickej štatistiky.
Akademické stáže
 • 1993-1995 Nemecko, Ruhr Universität, Bochum
Mimouniversitní aktivity
 • predseda Akreditačnej subkomisie SAV pre matematiku, fyziku a informatiku
Ocenění vědeckou komunitou
 • Plaketa SAV Jura Hronca v striebornom vyhotovení za zásluhy v matematických vedách (1999)
 • Čestné uznanie JSMF za iniciatívnu prácu (1999)
 • Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (1999)
 • predseda VR JSMF pre matematiku
 • Medaila za dlhoročnú spoluprácu s KAM STU (2004)
 • Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003 v kategórii spoločenských vied
 • člen výboru pobočky JSMF Bratislava I
 • člen výboru SŠDS
 • člen v redakčných radách vedeckých časopisov: Journal of Quantitative Linguistics, Tatra Mountains Mathematical Publications, Mathematica Slovaca, Applications of Mathematics, Glottometrics
 • člen medzinárodného programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie PROBASTAT 1994, člen medzinárodného programového výboru a predseda organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie PROBASTAT 1998, PROBASTAT 2002, PROBASTAT 2006
 • pozvaná prednáška na medzinárodnej konferencii Modern Methods in Linguistics, 23-24. október 2006, Budmerice, SR
 • predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odboroch Bionika a biomechanika, Meracia technika, Metrológia
 • člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • člen komisie pre matematiku vedeckej grantovej agentúry VEGA
 • pozvaná prednáška na konferencii STAKAN, 25-27. máj 2007, Rusava
Vybrané publikace
 • WIMMER, Gejza a Karol KAROVIČ. Determining the Confidence Interval for the Center and Width of a Structure in Fitting Measured Data by the Regression Line. In Measurement 2009, Proceedings of the 7th International Conference on Measurement. Bratislava: Institute of Measurement Science SAS, 2009. s. 45-48. ISBN 978-80-969672-1-6. info
 • WIMMER, Gejza. Gabriel Altmann - bridge between linguistics and mathematics. Glottotheory. 2008, roč. 1, č. 1, s. 85-98. ISSN 1337-7892. info
 • WIMMER, Gejza. Matematické modelovanie v jazykovede. Informační Bulletin České statistické společnosti. Česká statistická společnost, 2008, roč. 19, č. 2, s. 1-17. ISSN 1210-8022. URL info
 • WITKOVSKÝ, Viktor a Gejza WIMMER. Estimation of the commom mean and determination of the comparison reference value. Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Matematický ústav SAV, 2008, roč. 39, č. 2, s. 53-60. ISSN 1210-3195. info
 • WIMMER, Gejza a Viktor WITKOVSKÝ. Linear comparative calibration with correlated measurements. Kybernetika : The Journal of the Czech Society for Cybernetics and Informatics. Praha: Institute of Information Theory and Auto, 2007, roč. 43, č. 4, s. 443-452. ISSN 0023-5954. info
 • WITKOVSKÝ, Viktor a Gejza WIMMER. The weighted mid-P confidence interval for the difference of independent binomial proportions. In Exact Methods in the Study of Language and Text, Quantitative Linguistics 62. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2007. s. 723-734. ISBN 978-3-11-019354-1. info
 • WITKOVSKÝ, Viktor a Gejza WIMMER. Key Comparison Reference Value and its Expanded Uncertainty under Normally, Uniformly and Triangularly Distributed Laboratory Biases. In Bulletin of the International Statistical Institute 56th Session. Proceedings ISI 2007. ISI. Lisboa: ISI, 2007. 8 s. info
 • WITKOVSKÝ, Viktor a Gejza WIMMER. Method for Evaluation of the Key Comparison Reference Value and its Expanded Uncertainty Based on Metrological Approach. In MEASUREMENT 2007, Proceedings, 6th International Conference on Measurement. Bratislava: Ústav merania SAV, 2007. s. 26-29. ISBN 978-80-969672-0-9. info
 • WIMMER, Gejza. Rozdelenie usporiadaných frekvencií výskytov entít v hudbe. In Matematika a hudba 2006 (Zborník príspevkov z interdisciplinárneho seminára). Bratislava: Katedra hudobnej vedy FF UK, 2007. s. 79-87, 8 s. ISBN 978-80-89236-24-4. info
 • WIMMER, Gejza a Soňa WIMMEROVÁ. Teória pravdepodobnosti. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. 54 s. ISBN 978-80-8069-917-8. info
 • WITKOVSKÝ, Viktor a Gejza WIMMER. Confidence Interval for Common Mean in Interlaboratory Comparisons with Systematic Laboratory Biases. Measurement Science Review. Bratislava: Institute of Measurement Science SAS, 2007, roč. 7, č. 6, s. 64-73, 11 s. ISSN 1335-8871. URL info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Towards a unified derivation of some linguistic laws. In Contributions to the Science of Language. Word Length Studies and Related Issues. Springer, 2006. s. 329-337, 8 s. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Unified derivation of some linguistic laws. In Quantitative Linguistics, An International Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005. s. 791-807. info
 • WIMMER, Gejza. The type-token relation. In Quantitative Linguistics, An International Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005. s. 361-368. info
 • WIMMER, Gejza a Soňa WIMMEROVÁ. Ein musikalisches Randordnungsgesetz. In Begabtenforderung im MINT Bereich. Vol. 11. 2005. s. 107-120. info
 • WIMMER, Gejza, Viktor WITKOVSKÝ a Alexander SAVIN. Confidence region for parameters in replicated errors in variables model. In COMPSTAT, Proceedings in Computational Statistics, 16th Symposium held in Prague, Antoch, J. (editor). Prague: Physica - Verlag, 2004. s. 1987-1994. info
 • WIMMER, Gejza a Viktor WITKOVSKÝ. Between group variance component interval estimation for the unbalanced heteroscedastic one-way random effects model. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2003, roč. 2003, s. 333-346. info
 • UHLÍŘOVÁ, Ludmila a Gejza WIMMER. A Contribution to Word Length Theory. In Festschrift fur Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag, Kempgen, S., Schweier, U., Berger, T., (editors). Munchen: Verlag Otto Sagner, 2003. s. 524-530. info
 • WIMMER, Gejza, Gabriel ALTMANN, Luděk HŘEBÍČEK, Slavomír ONDREJOVIČ a Soňa WIMMEROVÁ. Úvod do analýzy textov. Bratislava: VEDA, 2003. 344 s. ISBN 80-224-0756-9. info
 • SAVIN, Alexander, Gejza WIMMER a Viktor WITKOVSKÝ. On Kenward-Roger Confidence Intervals for Common Mean in Interlaboratory Trials. In Measurement 2003. Proceedings of the 4th International Conference on Measurement, Frollo, I., Tyšler, M., Plačková, A., (editors). Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2003. s. 79-82. info
 • WIMMER, Gejza a Viktor WITKOVSKÝ. A Contribution to Calibration Problem. In Science, Education and Society, 11th International Scientific Conference, Section 7, Ružičková, M., Hlavňová, A. (chairpersons). Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 37-40. info
 • WIMMER, Gejza. A Lawlike Hypothesis in Music. In Science, Education and Society, 11th International Scientific Conference, Section 7, Ružičková, M., Hlavňová, A., (chairpersons). Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 71-74. info
 • WITKOVSKÝ, Viktor, Alexander SAVIN a Gejza WIMMER. On small sample inference for common mean in heteroscedastic one-way model. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics. 2003, roč. 23, s. 123-145. info
 • WIMMER, Gejza a Viktor WITKOVSKÝ. Consensus mean and interval estimators for the common mean. Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Matematický ústav SAV, 2003, roč. 26, s. 183-194. ISSN 1210-3195. info
 • WIMMER, Gejza. Interval estimators for the between laboratory variance component. Tatra Mountains Mathematical Publications. Bratislava: Matematický ústav SAV, 2003, roč. 26, s. 175-182. ISSN 1210-3195. info
 • WIMMER, Gejza a Viktor WITKOVSKÝ. Proper rounding of the measurement results under the assumption of uniform distribution. Measurement Science Review. 2002, roč. 2, s. 1-7. info
 • PALENČÁR, Rudolf, Gejza WIMMER a Martin HALAJ. Determination of the uncertainties and covariances in the calibration of the set of weights. Measurement Science Review. 2002, roč. 2, s. 9-20. info
 • WIMMER, Gejza, Viktor WITKOVSKÝ a Tomas DUBY. Proper rounding of the measurement results under assumption of triangular distribution. Measurement Science Review. 2002, roč. 2, s. 21-31. info
 • WIMMER, Gejza, Rudolf PALENČÁR a Viktor WITKOVSKÝ. Spracovanie a vyhodnocovanie meraní. Bratislava: VEDA, 2002. 187 s. ISBN 80-224-0734-8. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. A new type of partial-sums distributions. Statistics and Probability Letters. 2001, roč. 52, s. 359-364. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Models of Rank-Frequency Distributions in Language and Music. In Quantitative Linguistics, Text as a Linguistics Paradigm: Levels, Constituents, Constructs (Festschrift in honour of Luděk Hřebíček), Uhlířová, L., Wimmer, G., Altmann, G., Kohler, R. (editors). 2001. s. 283-294. info
 • WIMMER, Gejza a Viktor WITKOVSKÝ. On goodness-of-fit testing under small sample size. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2001, roč. 22, s. 67-77. ISSN 1210-3195. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Two hypotheses on synonymy. In Lexicographica 99, Ondrejovič, S., Považaj, M., (editors). Bratislava: VEDA, 2001. s. 218-225. info
 • WIMMER, Gejza, Rudolf PALENČÁR a Viktor WITKOVSKÝ. Stochastické modely merania. Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, Ľ. Fullu 13, 841 05 Bratislava, 2001. 115 s. ISBN 80-968449-2-X. info
 • WIMMER, Gejza, Viktor WITKOVSKÝ a Tomas DUBY. Proper rounding of the measurement results under normality assumptions. Measurement Science and Technology. 2000, roč. 11, s. 1659-1665. ISSN 0957-0233. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. On the generalization of the STER distribution applied to generalizad hypergeometric parents. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica. 2000, roč. 39, s. 215-247. ISSN 0231-9721. info
 • WIMMER, Gejza. Diskrétne jednorozmerné rozdelenia pravdepodobnosti. Praha: MATFYZPRESS, 2000. 125 s. ISBN 80-85863-60-X. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Thesaurus of univariate discrete probability distributions. Essen: STAMM, 1999. 865 s. ISBN 3-87773-025-6. info
 • WIMMER, Gejza, Ladislav DEDÍK, Marek MICHAL, Andrea MUDRÍKOVÁ a Mária ĎURIŠOVÁ. Numerical simulations of stochastic circulatory models. Bull. Math. Biol. 1999, roč. 61, č. 2, s. 365-377, 18 s. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Review Article: On Vocabulary Richness. Journal of Quantitative Linguistics. 1999, roč. 6, s. 1-9. info
 • WIMMER, Gejza, Peter ŠIDLÍK a Gabriel ALTMANN. A new model of rank-frequency distribution. Journal of Quantitative Linguistics. 1999, roč. 6, s. 188-193. info
 • WIMMER, Gejza, Viktor WITKOVSKÝ a Gabriel ALTMANN. Modification of probability distributions. Applied to word length research. Journal of Quantitative Linguistics. 1999, roč. 6, s. 257-268. info
 • WIMMER, Gejza a Jozef KALAS. A characterization of the geometric distribution. Tatra Mountains Mathematical Publications. 1999, roč. 17, s. 325-329. ISSN 1210-3195. info
 • WIMMER, Gejza, Gabriel ALTMANN a Peter ŠIDLÍK. Matematické modelovanie niektorých zákonitostí (umeleckej) tvorby. In Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, Martináková, Z., (editor) Zborník. Bratislava: VŠMU, 1999. s. 127-131. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Rozdelenie polysémie v maorijčine. In Pange Lingua, Genzor, J., Ondrejovič, S., (editors). Bratislava: VEDA, 1999. s. 17-25. info
 • WIMMER, Gejza. Bad luck in quadratic improvement of the linear estimator in a special linear model. Applications of Mathematics. 1998, roč. 43, s. 1-7. ISSN 0862-7940. info
 • WIMMER, Gejza. Covariance matrix elements estimation: Special linear model without and with repeated measurement. Mathematica Slovaca. 1997, roč. 47, s. 339-371, 32 s. ISSN 0139-9918. info
 • WIMMER, Gejza a Soňa WIMMEROVÁ. Exaktnejšie formulácie zákonitostí v hudbe. In Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I, Martináková, Z., (editor) Zborník. Bratislava: VŠMU, 1997. s. 75-84. info
 • WIMMER, Gejza. Locally best linear-quadratic estimators. Acta Univ. Palacki Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica. 1996, roč. 35, s. 189-198. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. The theory of word length: Sone results and generalizations. Glottometrika. 1996, roč. 15, s. 112-133. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. The multiple Poisson distribution, its characteristics an a variety of forms. Biometrical Journal. 1996, roč. 38, s. 995-1011. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. Generalized Gegenbauer distribution revised. Sankhya Sr. B. 1995, roč. 57, s. 450-452. info
 • WIMMER, Gejza. Linear-quadratic estimators in a special structure of the linear model. Applications of Mathematics. 1995, roč. 40, s. 81-106. ISSN 0862-7940. info
 • WIMMER, Gejza. Properly recorded estimate and confidence regions obtained by approximate covariance operator in a special nonlinear model. Applications of Mathematics. 1995, roč. 40, s. 411-432. ISSN 0862-7940. info
 • WIMMER, Gejza a Gabriel ALTMANN. A model of morphological productivity. Journal of Quantitative Linguistics. 1995, roč. 2, s. 212-216. info
 • WIMMER, Gejza, Reinhard KOHLER, Rudiger GROTJAHN a Gabriel ALTMANN. Towards a theory of word length distribution. Journal of Quantitative Linguistics. 1994, roč. 1, s. 98-106. info
 • PALENČÁR, Rudolf a Gejza WIMMER. Type A evaluation of uncertainty for some special cases of measurement. Journal of Electrical Engineering. 1994, roč. 45, s. 230-235. ISSN 1335-3632. info
 • WIMMER, Gejza. Estimation in a special structure of the linear model. Mathematica Slovaca. 1993, roč. 43, s. 221-264. ISSN 0139-9918. info
 • WIMMER, Gejza. Štatistické metódy v pedagogike. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 1993. 154 s. ISBN 80-7041-864-8. info
 • WIMMER, Gejza. Miscellaneous problems in linear regression models. Osterreichische Zeitschrift fur Statistik und Informatik. 1992, roč. 22, s. 135-144. info
 • WIMMER, Gejza. Linear model with variances depending on the mean value. Mathematica Slovaca. 1992, roč. 42, s. 223-238, 11 s. ISSN 0139-9918. info
 • WIMMER, Gejza. Uniformly best linear-quadratic estimator in a special strucrure of the regression model. Acta Mathematica Universitatis Comenianae. 1992, LXI, s. 243-250. info
 • WIMMER, Gejza. Estimation of random regression parameters. Biometrical Journal. 1980, roč. 22, s. 131-139. info
 • WIMMER, Gejza. On the equivalence problem in linear regression models. Part I. BLUE of the mean value. Aplikace matematiky. 1980, roč. 25, s. 417-422. info
 • WIMMER, Gejza. On the equivalence problem in linear regression models. Part II. Unbiased estimation of the covariance matrix scalar factor. Aplikace matematiky. 1980, roč. 25, s. 423-431. info
 • WIMMER, Gejza. Minimum mean square error estimation. Aplikace matematiky. 1979, roč. 24, s. 382-388. info

16. 4. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info