doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jiřina Klenková, doc., PaedDr., Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1978: ukončení vysokoškolského studia, státní závěrečná zkouška z logopedie a surdopedie, 1989: rigorózní zkouška ze studijního oboru logopedie a surdopedie 2000: ukončení doktorského studijního programu, obor pedagogika, obhajoba disertační práce. 2004: habilitační přednáška, jmenování docentem
Přehled zaměstnání
 • 1978-1991: ZŠ pro žáky s vadami řeči, Brno, speciální pedagog-logoped, 1992-1996: Speciálně pedagogické centrum při speciální ZŠ pro žáky s vadami řeči v Brně, logoped, 1996-dosud: PdF MU v Brně, katedra speciální pedagogiky
Pedagogická činnost
 • Zaměření na speciální pedagogiku, obor logopedie. Semináře: Specializace logopedie, Specializace 4-logopedie a surdopedie, Symptomatické poruchy řeči, Metodika logopedické intervence u dětí s opožděným vývoje řeči, Terapie narušené komunikační schopnosti, Poradenství v logopedii Diplomové práce: vedení bakalářských a diplomových prací u studujících oboru speciální pedagogika, Zkušební komise: státní závěrečné zkoušky-speciální pedagogika, státní rigorózní zkoušky, doktorandské zkoušky. Členství v oborové radě DSP speciální pedagogika na PdF MU,výuka v DSP oboru speciální pedagogika, vyučovaná disciplína - specializace – širší vědní základ (logopedie), specializace vědního oboru (logopedie) PdF MU Brno, školitelka doktorandů členství v oborové radě DSP speciální pedagogika PdF Univerzity Karlovy v Praze, členka zkušební komise DSP speciální pedagogika PdF Univerzity Palackého v Olomouci
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumný záměr, zadavatel MŠMT ČR, řešitelka prof. Marie Vítková,spoluřešitelka, výzkumný tým 9, příjemce finací PdF MU, projekt Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, řešení projektu r. 2007 - 2013
Mimouniversitní aktivity
 • členka Asociace logopedů ve školství
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1992: předsedkyně Logopedické společnosti Miloše Sováka, pobočka pro Jihomoravský kraj
Vybrané publikace
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Petr KOPEČNÝ. Analýza přístupů k rozvoji sociálního užití komunikačních dovedností žáků s mentálním postižením. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 249-256. ISBN 978-80-7315-245-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálníh služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 179 s. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a na prvním stupni základní školy. In KLENKOVÁ J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 9-33. ISBN 978-80-210-6652-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Získávání kompetencí k podpoře přirozeného vývoje komunikačních dovedností dětí v předškolním vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 95-108. ISBN 978-80-7315-235-2. info
 • BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Působení bilingvních rodin v oblasti vývoje komunikační schopnosti dětí a žáků. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 15-40. ISBN 978-80-210-5996-2. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012, 103 s. ISBN 978-80-7315-229-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná péče u dětí s vrozenou vývojovou vadou - orofaciálním rozštěpem. In Dagmar Opatřilová, Zita Nováková et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 227-247. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Lexikální a morfologicko-syntaktická složka u dětí s tělesným postižením. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 227-239, 12 s. ISBN 978-80-7315-219-2. info
 • SYCHROVÁ, Pavla a Jiřina KLENKOVÁ. Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy. In KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 147-156, 9 s. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Mariana KOUTSKÁ. Zapojení kulturních institucí do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2011, s. 216 - 223. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Jana MICHLÍČKOVÁ. Využití technických pomůcek v logopedické intervenci u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inklusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: MU, 2011, s. 331-342. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Zjišťování lexikální a morfologicko-syntaktické jazykové roviny u dětí v rámci speciálněpedagogické diagnostiky. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities nad Health Disadvantages. Brno: Paido, 2011, s. 217-226. ISBN 978-80-7315-219-2. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence žáků 1. stupně základních škol pro sluchově postižené v německé spolkové republice Baden-Württemberg. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010, s. 233-248. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • ŠVOJGROVÁ, Pavla a Jiřina KLENKOVÁ. Poradenské služby pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010, s. 291-302. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř.vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 117-129. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Veronika GIRGLOVÁ. Výuka anglického jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 225-232. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Žák s narušenou komunikační schopností v období zahájení školní docházky. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010, s. 177-290, 14 s. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedická diagnostika narušeného vývoje řeči. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Education Needs IV. 1.vydání. Brno: Paido Brno, 2010, s. 85-98. ISBN 978-80-7315-201-7. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kamila PAZUCHOVÁ, Alena VELECKÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Agrafie u afázie a demence. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/106 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, s. S76-77, 2 s. ISSN 1210-7859. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Pavla ŠVOJGROVÁ. Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 13 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 91-101, 10 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Brno: MU, 2009, 443 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. info
 • BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Žák se specificky narušeným vývojem řeči v základní škole. In X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, 15 s. ISBN 978-80-903832-7-2. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: MU, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: MU, 2008, 14 s. 1. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 11 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 2008. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni základních škol. In Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v rámci řešení VZ Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. 2008. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 116 s. Pedagogická fakulta, 4601/Pd-32/07-17/99. ISBN 978-80-210-4463-0. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 6 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006, 13 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006, 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logoped a komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD, 2005, 5 s. ISBN 80-86633-38-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza současného stavu profesní přípravy budoucích logopedů na vysokých školách v České republice. In Reflexe logopedie v současné teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 23-28. ISBN 80-244-0957-7. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Spolupráce učitele se speciálním pedagogem - logopedem. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2003, roč. 127, č. 4, s. 44 - 46. ISSN 0323-0449. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina a Helena KOLBÁBKOVÁ. Diagnostika předškoláka. Správný vývoj řeči dítěte. 1. vyd. Brno: MC nakladatelství Brno, 2003, 125 s. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná intervence z logopedického hlediska. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2002, roč. 12, č. 2, s. 98-101. ISSN 1211-2720. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná podpora vývojově postižených dětí z logopedického hlediska. In II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, Katedra speciální pedagogiky, 2002, s. 273 - 279. ISBN 80-244-0389-7. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Diagnostika komunikačních schopností vývojově postižených dětí v raném věku. In III. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 403 - 412. ISBN 80-244-0547-4. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Vývoj komunikačních schopností dětí v ranémm věku, kominikační interakce matka - dítě. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2002, roč. 126, č. 1, s. 38 - 40. ISSN 0323-0449. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikační schopnosti vývojově postižených dětí - dětí s DMO v raném věku. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 98 - 101. ISSN 1211-2720. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Historie poskytování logopedické péče na Moravě. In Systém péče o jedince s komunikačními potížemi dnes. Brno: Středisko služeb školám, 2000, s. 21-24. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. druhé. Brno: Paido, 2000, 94 s. ISBN 80-85931-88-5. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000, 123 s. ISBN 80-85931-91-5. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998, 101 s. ISBN 80-85931-62-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Poruchy komunikačních schopností. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 36-44. ISBN 80-85931-51-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Symptomatické poruchy řeči. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 45-57. ISBN 80-85931-51-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Augmentativní a alternativní komunikace. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 58-62. ISBN 80-85931-51-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kaptioly z logopedie I. In Kaptioly z logopedie I. Brno: Paido, 1997, s. od 1do 62, 62 s. ISBN 80-85931-41-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. O významu lingvistického vývoje u dětí s dysartrickými poruchami pro analýzu a terapii řeči. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996, roč. 6, č. 5, s. 51-53. ISSN 0862-1632. info

9. 1. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info