Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Primary Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/3019
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3974
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., narozena 8. března 1980 ve Zlíně, vdaná
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky
  Pedagogická fakulta MU
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Mgr.: Učitelství pro I. stupeň ZŠ
  2008: Ph.D.: Pedagogika
Přehled zaměstnání
 • 2018-dosud: Katedra primární pedagogiky, PdF MU, odborná asistentka
 • 2006-2018: Institut výzkumu školního vzdělávání, PdF MU, odborná asistentka
 • 2005-2006: ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno, učitelka
 • 2002-2005: ZŠ Novolíšeňská 10, Brno, učitelka
Pedagogická činnost
 • vedení seminářů předmětu Pedagogická diagnostika
 • přednášky a vedení seminářů předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika s praxí
 • vedení seminářů předmětu Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy
 • přednášky a vedení seminářů předmětu Rozvoj počáteční gramotnosti
 • přednášky a vedení seminářů předmětu Rozvoj čtenářské pregramotnosti
 • přednášky a vedení seminářů předmětu Základy pedagogického výzkumu
Vědeckovýzkumná činnost
 • účast na projektu MU Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí (2020)
 • účast na projektu MU Proměny ve výchově a vzdělávání jako výzva pro pedagogické profese (2019)
 • účast na projektu MU Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí (2018)
 • účast na projektu OP VVV Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (2017-2019)
 • účast na projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006 - 2011)
 • účast na projektu MU Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (MUNI/A/0883/2011) (2012)
 • účast na projektu GA ČR Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií (GAP407/12/0432) (2012 - 2014)
Akademické stáže
 • duben 2008 - Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • listopad 2010 - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Kiel
 • prosinec 2011 - Univerzita v Utrechtu, Nizozemí
 • listopad 2023 - Univerzita v Tallinu, Estonsko
Mimouniversitní aktivity
 • členka České pedagogické společnosti
 • členka České asociace pedagogického výzkumu
 • členka Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire
Vybrané publikace
 • SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Přehledová studie výzkumů předškolního vzdělávání v České republice v letech 2011–2020. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 71, č. 3, s. 483-504. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2021.978. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Eva NOVÁKOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Vliv věkového uspořádání tříd na edukaci v mateřských školách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 3, s. 109-130. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-3-5. URL info
 • NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura? In Píšová, M., Kostková, K., Janík, T. (eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 32-53. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. Videostudie v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 203 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 24. ISBN 978-80-7315-222-2. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni. In Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 137-161. ISBN 978-80-246-2043-5. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2010, roč. 20, č. 3, s. 49-66. ISSN 1211-4669. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Tomáš JANÍK. Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3, č. 2, s. 113-127. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Dana HÜBELOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. CPV Video Study: Comparative Perspectives on Teaching in Different School Subjects. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 103-119. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Simona ŠEBESTOVÁ. Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 207-224. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 177-189. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Petr KNECHT. The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom III. 2009. info
 • NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil a kol. ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 179-192, 13 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • JANÍK, Tomáš, Vlastimil ŠVEC, Josef MAŇÁK, Zdeněk HELUS, Jiří PROKOP, Jiří SEMRÁD, Karel RÝDL, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Jan SLAVÍK, Helena GRECMANOVÁ, Renate SEEBAUER, Zdeněk BENEŠ, Mária KOŽUCHOVÁ, Adriana WIEGEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Tomáš SVATOŠ a Peter GAVORA. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 278 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 16. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2008, roč. 18, č. 1, s. 7-21. ISSN 1211-4669. info
 • NAJVAR, Petr a Tomáš JANÍK. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 7-28, 21 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 29-52, 23 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Výzkum čtenářských strategií žáků 1. stupně základní školy. In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 461-468. ISBN 978-80-7041-287-9. URL info
 • DOLEŽALOVÁ, Jana, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In In Svatoš, T.; Doležalová, J. (ed.). Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 333-344. ISBN 978-80-7041-287-9. info
 • KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 107-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4. info
 • HÜBELOVÁ, Dana, Veronika NAJVAROVÁ a Drahoslava CHÁROVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu. In KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 147-163. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Reading Strategies and the development of Reading Skills of primary school pupils in the Czech Republic. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading skills of Student of Faculties of Education. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Model funkční gramotnosti a RVP ZV. In In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. s. 77-84. ISBN 978-80-7315-153-9. info
 • NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Uplatnění smíšené metodologie při zkoumání strategií práce s textem žáků 1. stupně ZŠ a při zkoumání fenoménu rané výuky cizích jazyků. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 77-82, 5 s. ISBN 80-210-4163-3. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Jaké strategie používají studenti učitelství při studiu odborného textu? In MAŇÁK, Josef a Dušan KLAPKO. Učebnice pod lupou. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. s. 111-121, 10 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek č. 4. ISBN 80-7315-124-3. info
 • HAVEL, Jiří a Veronika KRÁTKÁ. Příprava učitelů na rozvíjení čtenářské gramotnosti. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 39-42. ISBN 80-7041-211-9. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Čtenářské strategie studentů PdF MU. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 1. vyd. Olomouc: Votobia, PdF UP, 2005. s. 242-246. ISBN 80-7220-246-4. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika. Student a studium odborného textu. Renata Jandová (ed.). In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005. s. 185-192, 7 s. ISBN 80-7040-789-1. info

29. 1. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info