JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Project manager, Lifelong Learning Centre


Correspondence Address:
Veveří 158/70, 611 80 Brno

E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Miroslav Frýdek
Pracoviště
 • Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta Masarykovy univerzity Ústav klasických studií Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kancelář veřejného ochránce práv
Funkce na pracovišti
 • Právnická fakulta MU – odborný asistent Filozofická fakulta – přednášející, student doktorského studijního programu  Kancelář veřejného ochránce práv – právník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 doposud postgraduální studium Filozofická fakulta Masarykovy univerzity studijní program Historické vědy obor Dějiny starověku. Téma disertační práce „Otázka kompozice v římském právu a barbarských zákonících“. Postgraduální studium Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Teoretické právní vědy obor Dějiny práva a římské právo)16. 6. 2015 obhajoba doktorské práce na téma „Crimen maiestatis“ titul Ph.D. Rigorózní řízení Právnická fakulta Masarykovy univerzity (Právo a právní věda směr Římské právo) téma rigorózní práce: „Provinční správa starověkého Říma a její nešvary – od alterum non laedere ke crimen peciunae repetundae“. Obhajoba rigorózní práce a státní rigorózní zkouška 29. 3. 2012. Titul JUDr. Červen 2009 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Obor Právo, Právní věda. Téma diplomové práce „Právní a náboženské aspekty římské rodiny“. Titul Mgr.
Přehled zaměstnání
 • Od prosince 2012 – právník v Kanceláři veřejného ochránce práv 1. září 2009 – 31. 8. 2012 – asistent Katedra teorie práva a právních dějin, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Od září 2011 – přednášející na Ústavu klasických studií Od února 2011 – asistent (od července 2015 odborný asistent) Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Září 2008 – únor 2009 – stáž u trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR u předsedy senátu JUDr. Vladimíra Jurky. červenec – květen 2009 stáž na Ústavním soudu České republiky v kanceláři místopředsedkyně Ústavního soudu ČR JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D.
Pedagogická činnost
 • Četba a výklad římských právních pramenů Základy římského práva Římské právo a jeho dědictví v mediteránní oblasti [římské právo po roce 476 n. l.] Římské trestní právo Věci božské a věci lidské – právo a náboženství starověkého Říma Studijní soustředění studentů dějin starověku Starověké právo I. Starověké právo II. Římská územní správa a mezinárodní vztahy Přechodné období mezi antikou a středověkem Podzimní škola římského práva Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti Soukromé právo v teorii a praxi
Vědeckovýzkumná činnost
 • Prameny římského práva, římské trestní právo, barbarské zákoníky, straověký stát a jeho právo, právní úprava znalecké činnosti a dohledu nad ní, státní správa soudů.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. - 5. 2. 2016 studijní pobyt v Max Planck Instituts für europäeische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, BRD 20. 7. - 30. 7. 2012 studijní pobyt v Max Planck Instituts für europäeische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, BRD 22. 11. - 26. 11. 2010 Učitelská mobilita, Erasmus pobyt. Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích 20. 7. - 30. 7. 2010 studijní pobyt v Max Planck Instituts für europäeische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, BRD
 • 22. 11. 2010 – 26. 11. 2010: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, SVK
  • Učitelská mobilita, Erasmus pobyt. Pobyt v rámci úvazku na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Grantová činnost
 • Interdisciplinární výzkum antických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (MUNI/A/1284/2014) Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (MUNI/A/0860/2013) Právní postavení osob alieni iuris v římském právu (MUNI/A/0943/2011) Vývoj soukromého práva na území České republiky (GAP408/10/0363) Předsmluvní odpovědnost a její východiska (MUNI/A/1010/2010) Setkání právních romanistů České a Slovenské republiky (MUNI/B/0071/2011) Crimen repetundarum (MUNI/A/1044/2009) Římské trestní právo (MUNI/A/1043/2009)

17. 10. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info