MUDr. Libor Červinek, Ph.D.


Phone: +420 532 23 2215, 3603
E‑mail: