CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., nar. 12.5. 1941 v Brně
Funkce na pracovišti
 • profesor psychologie
 • vedoucí Psychologického ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993: profesor klinické psychologie
 • 1990: habilitace, docent obecné psychologie, "Hypnotické chování"
 • 1982: CSc., psychologie, "Typy hypnózy"
 • 1969: PhDr., doktor filozofie v oboru psychologie
 • 1967: FF, obor psychologie
 • 1960: PedF, obor matematika fyzika
Přehled zaměstnání
 • 1968 FF MU
 • 1967-68: Psychologická výchovná klinika Brno
 • 1966-67: Psychiatrická léčebna Kroměříž
 • 1963-66: ZŠ Brno
 • 1962-63: ZŠ Hořepník
Pedagogická činnost
 • Psychopatologie
 • Psychodiagnostika dospělých
 • Psychoterapie
 • Úvod do Rorschachovy metody
 • Speciální psychoterapie
 • vedení diplomových prací během 40 let práce na fakultě
 • školitel PGS od počátku zavedení tohoto typu studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • Psychodiagnostika - projektivní metody,objektivní metody
 • Psychoterapie - skupinová psychoterapie, imaginativní psychoterapie
 • Forenzní psychologie
 • Vzdělávání v psychologii
 • Etické otázky psychodiagnostiky a psychoterapie
Akademické stáže
 • 2004: Krakow, Poznaň, Warszawa
 • 2002: Lublin
 • 2000: Chania (Řecko)
 • 1999: Poznaň
 • 1998: Wroclaw, Poznaň, Krakow
 • 1995: Wroclaw, Poznaň
 • 1990: Madrid
 • 1987: Warszawa, Krakow
 • 1979: Wroclaw, Warszawa
 • 1969: Lublaň
Universitní aktivity
 • 1997-2004: člen Vědecké rady FSS MU Brno
 • od 1997: předseda redakční rady Annales psychologici
 • od 1997: předseda Oborové rady postgraduálního studia psychologie
 • od 1997: vedoucí Psychologického ústavu
 • od 1997: člen Ediční rady FF MU
 • 1991 - 95: proděkan FF MU
 • od 1991: člen Vědecké rady MU
Mimouniversitní aktivity
 • v r. 2003: Člen komise ministra spravedlnosti pro vypracování hodnotících kritérií v soudnictví;
 • Předseda komise pro akreditační hodnocení PsÚ AV ČR;
 • Oborová komise pro lékařskou psychologii a psychopatologii při 1. LF UK Praha;
 • Člen redakční rady Czasopismo psychologiczne UAM Poznaň;
 • Člen výboru sekce klinické psychologie České psych. společnosti;
 • Člen výboru sekce hypnózy České lékařské společnosti
 • od 2001: člen Oborové rady postgraduálního studia 1. LF UK Praha
 • od 2000: člen Oborové rady - státní zkušební komise 3. LF UK Praha
 • od 2000: člen Kontrolního a poradního sboru soudních znalců Krajského soudu Brno
 • od1999: člen Odborné komise Asociace klinických psychologů České republiky
 • od 1998: člen Oborové rady psychologie
 • 1998-2004: člen v oborové podkomisi psychologie GAČR Praha
 • od 1997: člen Dozorčí rady Psychiatrické léčebny Brno Černovice
 • 1990-2003: Lektor ILF
 • 1990-2003 stálý člen zkušební komise ILF
 • od 1976: soudní znalec v oboru psychologie
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2002: čestný člen České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (ČSRaP)
 • 2002: jmenován Čestným členem Asociace klinických psychologů
 • 1998, 99, 2003, 2007, 2009, 2001: předseda vědeckého a organizačního výboru konference Sociální procesy a osobnost
 • od 1997: předseda redakční rady Psychologického sborníku FF MU
 • od 1997: člen Ediční rady FF MU
 • od 1980: člen Výboru sekce klinické psychologie Československé psychologické společnosti
 • od 1978: člen Výboru sekce psychoterapie Československé psychiatrické společnosti
 • Člen výboru hypnotické sekce Psychoterapeutické společnosti
 • od 1972: lektor Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů
 • 1967-69: člen Hlavního výboru Československé psychologické společnosti
Vybrané publikace
 • SVOBODA, Mojmír, Eva ČEŠKOVÁ a Hana KUČEROVÁ. Psychopatologie a psychiatrie pro psychology. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015, 320 s. ISBN 978-80-262-0976-8. info
 • SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd. Online. In Biologie pro psychology. 3. vydání. Praha: Portál, 2013, s. 13-21. ISBN 978-80-262-0192-2. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 791 s. Studium. ISBN 80-7178-545-8. info
 • SVOBODA, Mojmír. Imaginativní metody v psychoterapii. SPFFBU. Brno: FF MU, 2001, XLIX, P5, s. 27-34. ISSN 1211-3522. info
 • SVOBODA, Mojmír. Kratochvíl, S.: Klinická hypnóza. Československá psychologie. 2001, s. 375. ISSN 0009-062X. info
 • SVOBODA, Mojmír. Dětský kresebný test pro diagnostiku rodinných vztahů. Trenčín, 2001. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie v posledním desetiletí: nabídka a poptávka. In 112. klinicko-psychologický den. Praha, 2001. info
 • SVOBODA, Mojmír. Kresebný test tří stromů. Psychodiagnostika, 2001. vloženo 26.11.2001 info
 • SVOBODA, Mojmír. Vymětal, J. a kol.: Speciální psychoterapie (Úzkost a strach). Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. 2001, roč. 65, č. 2, s. 188-189. ISSN 0009-092X. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-0675-8. info
 • SVOBODA, Mojmír. 22. česko-slovenská psychoterapeutická konference. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 96, č. 2, s. 57-58. ISSN 0069-2336. info
 • SVOBODA, Mojmír. První ověřování Testu tří stromů na české populaci. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2000, roč. 4, č. 4, s. 117-124. ISSN 1211-3522. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychoterapeutyczne wykorzystanie metod imaginacyjnych. (Analiza teoretyczna). In Gapik,L.(ed.): Postepy psychoterapii. Poznaň: UAM, 1999, s. 89-96. Tom II. ISBN 83-908399-5-4. info
 • SVOBODA, Mojmír. Zdeněk Boleloucký: Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně.(Rec.). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, č. 1, s. 62 - 63. ISSN 1211-3384. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 1. vyd. Praha: Portál, 1999, 344 s. Studium. ISBN 80-7178-327-7. info
 • SVOBODA, Mojmír a Mojmír TYRLÍK. Hledáme mladé schopné psychology. Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 1999, roč. 5, č. 11, s. 20-21. ISSN 1211-5886. info
 • SVOBODA, Mojmír a Juraj BARBARIČ. Hypnosis in the Czech Republic and former Czechoslovakia. In HAWKINS, P. a M. HEAP. Hypnosis in Europe. London: Whurr, 1998, s. 37-52. ISBN 1-897635-68-0. info
 • SVOBODA, Mojmír a Sabina MEGOVÁ. Agresivita a imaginace - empirické ověřování souvislostí. In SVOBODA, Mojmír a Marek BLATNÝ. Sociální procesy a osobnost 99. Sborník příspěvků z konference. Brno: MU Brno, 1998, s. 167-171. ISBN 80-210-2005-9. info
 • SVOBODA, Mojmír. Masmédia a násilí - vztah ano či ne? In Proceedings z 18.symposia o duševním zdraví mládeže. Brno, 1998, 37 s. info
 • SVOBODA, Mojmír. Třetí konference o hypnóze. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1998, roč. 94, č. 8, s. 499-500. ISSN 0069-2336. info
 • SVOBODA, Mojmír. Agresivní chování zobrazované v dětských pořadech české veřejnoprávní televize. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1997, roč. 1997, č. 32, s. 289. ISSN 0555-5574. info
 • SVOBODA, Mojmír a G. PLAGOVÁ. Projektivní kresba v rámci skupinové psychoterapie. In 21. česko-slovenská psychoterapeutická konference. Trenčianské Teplice, 1997. info
 • SVOBODA, Mojmír. Prof.PhDr.Stanislav Kratochvíl,CSc. - 65 let. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 1997, č. 93, s. 299-300. ISSN 0069-2336. info
 • SVOBODA, Mojmír. Forenzní psychologie ve výuce na Masarykově univerzitě v Brně. In Sborník příspěvků z celostátní konference o forenzní psychologii. Praha, 1997. info
 • SVOBODA, Mojmír. Dvacátá česko-slovenská konference. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1996, roč. 1996, č. 92, s. 121-123. ISSN 0069-2336. info
 • SVOBODA, Mojmír. Topografie agrese ve veřejnoprávní televizi. In Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 71-75. ISBN 80-210-1460-1. info
 • SVOBODA, Mojmír. Kreditní systém studia psychologie na fil. fakultě MU v Brně. In Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. Zborník príspevkov VIII. zjazdu slovenských psychológov. Bratislava: Slovenská psychologická spolo-čnost SAV, 1996, s. 276-279. ISBN 80-85697-50-5. info
 • SVOBODA, Mojmír. Možnosti diagnostikování imaginativních schopností. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1995, roč. 29, I, s. 69-76. ISSN 068-2705. info
 • SVOBODA, Mojmír. Hypnotické a imaginativní způsoby ovlivňování emocí. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1995, roč. 29, I, s. 57-67. ISSN 068-2705. info
 • SVOBODA, Mojmír. Comparison of CIS and HGSHS:A used on Czech and Slovak Population. In Bolcs, E.(ed.):Hypnosis. Connecting Disciplines. Wien: Medezinisch-pharamazeutische Verlagsgesellschaft, 1995, s. 32-35. ISBN 3-85025-032-6. info
 • SVOBODA, Mojmír. Hipnoza: ruch czy bezruch. Psychiatria Polska. Varšava, 1994, roč. 1994, č. 28, s. 729-737. info
 • SVOBODA, Mojmír. Šestý evropský kongres o hypnóze. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1994, roč. 1994, č. 90, s. 123-124. ISSN 0069-2336. info
 • SVOBODA, Mojmír. Metody psychologické diagnostiky dospělých. Praha: CAPA, 1992. ISBN 80-7064-036-5. info
 • SVOBODA, Mojmír, O. KONDÁŠ a A. STANČÁK. Psychodiagnostika dospelých. Martin: Osveta, 1992. ISBN 80-217-0357-1. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie. Hypnosugestivní a imaginativní metody. Praha: SPN, 1988. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostika dospělých. Praha: SPN, 1987. Druhé, rozšířené a přepracované vydání. info
 • SVOBODA, Mojmír. Aplikace sociální psychologie. Praha: SPN, 1985. info
 • SVOBODA, Mojmír a V. ml. ČERNÁ. Hodnotový systém mladistvých suicidantů. MSRV. MSRV. 1981, roč. 1981, s. 2:96, 96 s. info

15. 3. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info