MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D.


Phone: +420 532 23 2204, 2725
E‑mail: