prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Vice-rector for academic and cultural affairs, Masaryk University


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: 316
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 1037
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., naroz. 22. 8. 1963 v Brně
Pracoviště
 • Historický ústav
  Filozofická fakulta MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: profesor obecných dějin
 • 2005: habilitace, obhajoba habilitační práce Tradice českého katolicismu ve 20. století
 • 2004: zahájeno habilitační řízení v oboru české dějiny
 • 1999: PhDr, Ph.D.
 • 1996: Dr.
 • 1992-1996: postgraduální studium v oboru české a slovenské dějiny; disertační práce "Katolický modernismus na Moravě: 1902-1906".
 • 1981-1987: studium Filozofické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Brně (MU) obor čeština-dějepis; diplomová práce "Umělecké hodnoty české barokní homiletiky se zvláštním přihlédnutím k dílu F.M. Kruma".
Přehled zaměstnání
 • od 2010 : tamtéž - profesor
 • od 2005 : tamtéž - docent
 • od 2000 : Historický ústav FF MU - odborný asistent
 • 1997-2000: Historický ústav FF MU - externí učitel
 • od 1996 dosud: Institut ekumenických studií, ETF Praha - externí učitel
 • od 1999 - 2001: Centrum pro studium demokracie a kultury - redaktor Teologického sborníku, editor knih
 • 1992-1994: Biskupské gymnasium Brno - učitel
 • 1993: Moravskoslezská křesťanská akademie - redaktor
 • 1990-1992: Lidová demokracie v Brně - redaktor časopisů
 • 1988-1990: ZŠ Antonínská Brno - učitel
Pedagogická činnost
 • Historický ústav FF MU:
  Přednášky a semináře:
  povinné kursy - Obecné dějiny 19. století, Historiografie, předměty specializovaného magisterského studia Církevní dějiny, Úvod do studia moderních dějin
  výběrové kursy - Církevní dějiny v ekumenické perspektivě, Vývoj lidských práv
 • Institut ekumenických studií ETF UK:
  Bakalářský kurs církevních dějin
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměření vědecké činnosti:
  Obecné dějiny 19. a 20. století; dějiny historiografie; české církevní dějiny
 • Účast na projektech:

 • od 2017: GAČR: Kritika totalitarismu a moderní kultury z české perspektivy
  od 2005: spoluřešitel Výzkumného záměru Dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
  1999-2000: Řešitel grantu CDK "Jsou lidská práva univerzální? (Vztah křesťanství a lidských práv)"
  1999-2002: Spoluřešitel grantu GAČR 409/00/0417; Moravský katolicismus ve 20. století
  1999: Projekt "Aufbruch". Positionierung der Kirchen in Ost- und Mitteleuropa - řešitel tematického okruhu "Lidová zbožnost po r. 1945" (pro ČKA Praha)
  1998-1999: Novější církevní dějiny v ekumenické perspektivě (Vzdělávací nadace Jana Husa) - řešitel
Akademické stáže
 • duben 2000: Katolická univerzita Eichstätt, Německo
Universitní aktivity
 • Člen vědecké rady FF MU
 • Člen Ediční rady FF MU
 • Člen Centra excelence pro transdisciplinární výzkum (Historický ústav FF MU)
 • Člen vědecké rady Výzkumného záměru Dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (vedoucí prof. J. Malíř)
 • Člen komise pro státní magisterské a bakalářské zkoušky ve studijním programu 7105R a 7105T Historické vědy obor historie
 • Člen zkušební komise pro doktorandské studium historie historiografie
Mimouniversitní aktivity
 • Editorská činnost (výběr):
  Církevní dějiny 2005-2015. CDK Brno.
  Teologický sborník 1995 - 2005. CDK Brno.
Vybrané publikace
 • HANUŠ, Jiří. Political religion in Russia. A challenge to Christianity and cultural history. In Religion and Change: Religious Impulses for Societal Change and Societal Impulses for Religious Reform, Praha, 12.-14.6.2023. 2023. URL info
 • HANUŠ, Jiří a Ivana NOBLE. The Role of Beauty in Being and Becoming Human : An interdisciplinary Perspective. 2022. URL program konference info
 • HANUŠ, Jiří. Does Beauty have a History? In The Role of Beauty in Being and Becoming Human: An Interdisciplinary Perspective. Praha 19. 5. 2022. 2022. info
 • HANUŠ, Jiří. Proč Chudoba opustil historii a začal psát eseje a romány. In Chudobův Člověk nad dějinami. 2022. info
 • HANUŠ, Jiří. The End or Demise of the Central European Citizen? In Stejskal, Jan; Viktořík, Michal. The Birth of the Modern Central European Citizen. první. Roma: Viella, 2022, s. 91-97. Viella historical research. ISBN 978-88-3313-884-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Wie wir Osterreich-Hungar zerstört haben. In Fasora, Lukáš; Květová Miroslava; Lein, Richard; Matějka, Ondřej. Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Kontinuitaeten und Brueche zwischen Monarchie und Republik in Mitteleuropa. první. Wien: LIT, 2022, s. 257-264. ISBN 978-3-643-51104-1. info
 • HANUŠ, Jiří. How Beauty is Dying. AUC Theologica. Praha: Karolinum Press, 2022, roč. 12, č. 2, s. 27-39. ISSN 1804-5588. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363398.2023.3. URL info
 • HANUŠ, Jiří. Město a jeho symboly. In Město a jeho symboly. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021, 160 s. ISBN 978-80-7325-519-0. info
 • HANUŠ, Jiří. Havlíček: charakterní muž mnoha talentů. In Ondřej Neubauer a kol. Borovský Havle, jsme slepí nástrojové času (o po 200 letech)? první. Žďár nad Sázavou: Havlíčkova Borová, 2021, s. 53-57. ISBN 978-80-88041-45-0. info
 • HANUŠ, Jiří. Setkání s odvrácenou tváří Ria Preisnera - RP: Glimpsest of a hidden face. In Jiří Hanuš - Jiří Suk. Dobrodružství historické interpretace - The Adventure of Historical Interpretation. první. Brno: Munipress, 2021, s. 209-220, 11 s. ISBN 978-80-210-9864-0. info
 • HANUŠ, Jiří. Umění Josepha Epsteina. In Jiří Hanuš. Joseph Epstein - Eseje. první. Brno: CDK, 2021, s. 5-10. ISBN 978-80-7325-530-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Karel Engliš a T.|G.M. In Alena Mizerová - Lea Novotná. Karel Engliš - Vzpomínky na T. G. Masaryka. první. Brno: Munipress, 2021, s. 6-7. ISBN 978-80-210-9790-2. info
 • HANUŠ, Jiří. Rio Preisner Portrét konzervativního myslitele. první. Brno: Book and Pipes, 2020, 348 s. Portréty. ISBN 978-80-7485-218-3. info
 • HANUŠ, Jiří. Příprava na totalitarismus. Krizové desetiletí 1938-1948. In Doležalová, Markéta. Katolická církev v Československu : Kardinál Josef Beran a jeho doba. první. Praha: Katolický týdeník/ÚSTR, 2020, s. 21-28. ISBN 978-80-86615-61-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Jak jsme bourali Rakousko-Uhersko? In Fasora, Lukáš; Květová, Miroslava; Lein, Richard; Matějka, Ondřej. Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,, 2020, s. 219-224. ISBN 978-80-88304-48-7. info
 • HANUŠ, Jiří. Dvojí smrt střední Evropy v pojetí českého myslitele Ria Preisnera. Časopis Matice moravské. Brno, 2019, roč. 138, č. 2, s. 315-334. ISSN 0323-052X. URL info
 • HANUŠ, Jiří. Preisnerovy fragmenty: krvavé chuchvalce našeho věku. In Hanuš, Jiří. Kritika totalitarismu. 2019. vyd. Brno: CDK; Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, s. 711-724. Kompletní vydání 1. ISBN 978-80-7325-475-9. info
 • HANUŠ, Jiří. Válka světů. Eseje, úvahy, glosy. In Válka světů. Eseje, úvahy, glosy. 2017. vyd. Brno: CDK, 2018, s. 1-350. 1. ISBN 978-80-7325-446-9. info
 • HANUŠ, Jiří. František Chudoba: profesorská tvář. 2018. info
 • HANUŠ, Jiří. Křesťanský personalismus jako odpověď na marxistické a komunistické chápání člověka. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiř; Nečasová, Denisa a kol. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. Praha: NLN, 2018, s. 50-58. Obraz, komunikace, jednání. ISBN 978-80-7422-606-9. ukázka v náhledu info
 • HANUŠ, Jiří. Ultramontanismus v českém jazykovém prostředí. In Fasora, Lukáš; Kunštát, Miroslav; Pavlíček, Tomáš. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Praha: Academia; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018, s. 89-112. České moderní dějiny. ISBN 978-80-87782-95-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Fragmentární kritika totalitarismu. In Hanuš, Jiří; Suk, Jiří. Exilová kniha mého srdce. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, s. 119-131, 14 s. ISBN 978-80-7325-460-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Obrazy destrukce středoevropského občana: Kafka, Broch, Roth, Mann. 2018. info
 • HANUŠ, Jiří. Jan Zahradníček (1905-60): The Tragedy of a Poet and Prisoner of the Communist Regime. Acta Poloniae Historica. Varšava: Instytut historii PAN, 2018, roč. 2018, č. 118, s. 127-150. ISSN 0001-6829. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12775/APH.2018.118.05. URL info
 • HANUŠ, Jiří. Václav Havel jako utopický myslitel. In Jiří Suk, Kristýna Andělová (eds.). Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i., 2017, s. 181-190. ISBN 978-80-7285-200-0. info
 • HANUŠ, Jiří. Tschechische Priestergenerationen im 20. Jahrhundert. Versuch einer Terrainererkundung. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: Lit Verlag, 2017, s. 127-135. ISBN 978-3-643-50750-1. info
 • HANUŠ, Jiří. Jakub Deml (1878-1961) : Chtěl bych být jenom knězem... In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Pavlíček, Tomáš W. Kněžské identity v českých zemích (1820-1938). Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 149-162. ISBN 978-80-7422-567-3. info
 • HANUŠ, Jiří, Lukáš FASORA a Tomáš PAVLÍČEK. Bilance výzkumu kněžských identit 1820-1938. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Pavlíček, Tomáš W. Kněžské identity v českých zemích (1820-1938). Vydání první. Praha: NLN, 2017, s. 215-226. ISBN 978-80-7422-567-3. info
 • HANUŠ, Jiří a Lukáš FASORA. Kněžská identita v moderní éře jako badatelské téma. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Pavlíček Tomáš W. Kněžské identity v kněžských zemích (1820-1938). Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 7-14. ISBN 978-80-7422-567-3. info
 • HANUŠ, Jiří. Má Bohéma : Meze a možnosti historikova soudu. Historie - Otázky - Problémy. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 9, č. 2, s. 72-80. ISSN 1804-1132. URL info
 • HANUŠ, Jiří. Mediální přestřelky mezi radikály. In Beránek, Ondřej - Ostřanský, Bronislav. Stíny minaretů. Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. 2016. vyd. Praha: Academia, 2016, s. 107-115. ISBN 978-80-200-2630-9. info
 • HANUŠ, Jiří. Česká kultura očima Jaroslava Marka. In Vlček, Radomír. Historik-Historismus-Dějepisectví: Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Praha: Historický ústav AV ČR v.v.i., 2016, s. 101-106. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 71. ISBN 978-80-7286-277-1. info
 • HANUŠ, Jiří. Město: místo mezi nebeským Jeruzalémem a Babylónem. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016, s. 233-245. Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25. ISBN 978-80-7286-296-2. info
 • HANUŠ, Jiří. Karel Floss : intelektuál s ježíšovským programem. Studia commeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2016, roč. 46, 95-96, s. 307-311. ISSN 0323-2220. info
 • HANUŠ, Jiří. Jak obraz může zabíjet. In Jiří Hanuš. Historická kniha mého srdce. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, s. 26-38. Eseje. ISBN 978-80-7325-354-7. info
 • HANUŠ, Jiří. Tradition and Change: Tocqueville and Marx. St Vladimir's Theological Quaterly. New York, USA: The Faculty of St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary, 2015, roč. 59, č. 1, s. 71-78. ISSN 0036-3227. info
 • HANUŠ, Jiří. Razumov: Jidáš a la russe. In Hanuš Jiří a kol. Rusko a Západ. Eseje o (neporozumění). Brno 2015. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 174-186. Quaestiones quodlibetales ; no. 26. ISBN 978-80-7325-370-7. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. 1. vyd. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014, 277 s. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6. info
 • HANUŠ, Jiří a Petr HUSÁK. Obraz Velké války : výročí jako příležitost k revizi historického vědomí? Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 4, s. 272-280. ISSN 0862-8351. URL info
 • HANUŠ, Jiří. Nostalgie: s Woody Allenem do Paříže? In Hanuš, Jiří a kol. Nostalgie v dějinách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014, s. 5-10. Quaestiones quodlibetales ; no. 24. ISBN 978-80-7325-335-6. info
 • HANUŠ, Jiří. Lenin v podání Solženicynově. In Hanuš, Jiří; Vlček, Radomír. Lenin : kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? 1. vyd. Brno: CDK, 2013, s. 147-155. Dějiny a kultura ; sv. 25. ISBN 978-80-7325-310-3. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. V. I. Lenin: Kontinuita či diskontinuita dějin? In Hanuš, Jiří; Vlček, Radomír. Lenin : kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? 1. vyd. Brno: CDK, 2013, s. 5-13. Dějiny a kultura ; sv. 25. ISBN 978-80-7325-310-3. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 400 s. Historie. ISBN 978-80-7325-311-0. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Stanislav BALÍK. Antiklerikalismus v českém prostředí 1848-1938. 2013. info
 • HANUŠ, Jiří. Cyrilometodějství: Nesamozřejmá tradice. In Marek Junak. Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. 2013. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. 15-24. ISBN 978-80-7308-513-1. info
 • HANUŠ, Jiří. člen redakční rady. Časopis Matice moravské, 2013 - 2018. ISSN 0323-052X. info
 • HANUŠ, Jiří. Křesťanství a socialismus 1945-1989. 1. vyd. Brno: CDK, 2012, 406 s. ISBN 978-80-7325-270-0. info
 • HANUŠ, Jiří. The Crisis of Identity in the Priesthood at the Turn of the Twentieth. In Secularization and the Working Class. The Czech Lands and central Europe in the Nineteenth Century. Eugene Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2011, s. 151-160. Pickwick Publications. ISBN 978-1-61097-014-3. info
 • HANUŠ, Jiří. Die verborgene Kirche - 20 Jahre danach. In Die verratene Prophetie. Die tschechoslowakische Untergrundkirche zwischen Vatikan und Kommunismus. Luzern: Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche, 2011, s. 113-126. Exodus. ISBN 978-3-905577-79-2. info
 • HANUŠ, Jiří. Spící bohatýr romantismu. Několik úvodních kulturně-historických poznámek. In Noble, I. - Hanuš, J.: Křesťanství a romantismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 12-20. ISBN 978-80-7325-250-2. info
 • HANUŠ, Jiří. Christianizace českých zemí: předmluva. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě Jiří Hanuš (ed.). Brno: Matice moravská, 2011, s. 7-18. Země a kultura ve střední Evropě sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • HANUŠ, Jiří. Kdo může za můj hřích? In Peisertová, l., Petrbok,V., Randák, J. Zločin a trest v české kultuře 19. století. 1. vyd. Praha: Academia, 2011, s. 196-206. ISBN 978-80-200-1900-4. info
 • HANUŠ, Jiří. Lze pěstovat církevní historiografii v čase pronásledování? In Mačala, P.; Marek, P.; Hanuš, J. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 2010. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 291-299. ISBN 978-80-7325-218-2. info
 • HANUŠ, Jiří. Christian responses to Socialism, 1945-89: the Czechoslovak case. 2010. info
 • HANUŠ, Jiří. Matěj Procházka und die christliche Lösung der sozialen Frage. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010, s. 95-108. ISBN 978-3-89975-192-5. info
 • HANUŠ, Jiří a Ivana NOBLE. Konverze a konvertité. 2009. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, s. 5-10, 152 s. ISBN 978-80-7325-196-3. info
 • HANUŠ, Jiří a Ivana NOBLE. Konverze a konvertité. 2009. info
 • HANUŠ, Jiří a Lukáš FASORA. Sekularizace dělnického prostředí v českých zemích 1848-1914. 2009. info
 • HANUŠ, Jiří a Marek ČEJKA. Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989, II. díl. 2009. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 210 s. Quaestiones quodlibetales 10. ISBN 978-80-7325-199-4. info
 • HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ a Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2009, 396 s. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2. info
 • HANUŠ, Jiří. Krize a diferenciace kněžské identity na přelomu 19. a 20. století. In Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 2009. vyd. Brno: Matice moravská, 2009, s. 161-169. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-55-4. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, 182 s. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • HANUŠ, Jiří a Marek ČEJKA. Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989. Brno: CDK, 2008, 180 s. Questiones quodlibetales 5. ISBN 978-80-7325-157-4. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ a Jiří HANUŠ. Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 2008. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ a Jiří HANUŠ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století. 2008. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008, 427 s. Země a kultura ve střední Evropě 9. ISBN 978-80-86488-50-9. info
 • HANUŠ, Jiří. Divadelní Brno na přelomu století. In Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn-Wien, Wien-Brünn. Landesmetropolen un Zentrum des Reiches in 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008, 8 s. ISBN 978-80-86488-50-9. info
 • HANUŠ, Jiří. Osvícenský učenec - příklad Josefa Dobrovského. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: CDK, 2008, 13 s. Člověk na Moravě III. ISBN 978-80-7325-175-8. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí (19. století). 2007. info
 • HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ a Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 140 s. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Český katolicismus ve svobodné společnosti. In Slaskie Studia Historyczno-Teologiczne t. 39, z. 2. Katowice: Slezská Univerzita Katowice, teologická fakulta, 2007, s. 412-420. info
 • HANUŠ, Jiří a Pavel BOČEK. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, 133 s. SPFFBU C 53. ISBN 978-80-210-4275-9. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí - 19. století. Brno: Matice moravská, 2007, 216 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 7. ISBN 978-80-86488-44-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Lord Acton a jedinečnost britské historiografie. In Historik v proměnách doby a prostředí - 19. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2007, s. 89-98. ISBN 978-80-86488-44-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru. Dějiny-Teorie-Kritika. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007, IV, č. 1, s. 42-62, 20 s. ISSN 1214-7249. info
 • HANUŠ, Jiří. Vybrané rysy spirituality české katolické církve (1948-1989). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2007, XIV, 2-3, s. 341-353. ISSN 1210-7050. info
 • HANUŠ, Jiří. Katholische Mentalitäten im Umbruch: 1945-1948. In Diktatur, Krieg and Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiösen Leben und kirchliche Organisation. München: Collegium Carolinum, 2007, s. 233-242. ISBN 978-3-486-57990-1. info
 • HANUŠ, Jiří. Karikatura elit v díle Franze Werfela Píseň o Bernadettě. In Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 5-7, 131-137, 10 s. ISBN 80-7325-091-8. info
 • HANUŠ, Jiří. O podstatě křesťanství a státu, který se zbláznil. In Vznik státu jako proces sekularizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 67-72. ISBN 80-7325-089-6. info
 • HANUŠ, Jiří. Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století. In Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 11-16. ISBN 80-7325-097-7. info
 • HANUŠ, Jiří. "Kůň již stojí v branách Tróje." Cesta Jacoba Burckhardta ke kritice moderní kultury. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská, 2006, s. 99-112, 13 s. ISBN 80-86488-33-0. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, 388 s. Sociální dějiny, 1. svazek. ISBN 80-7325-091-8. info
 • MAREK, Pavel a Jiří HANUŠ. Osobnost v církvi a politice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, 688 s. Historia ecclesiastica. ISBN 80-7325-097-7. info
 • BOROVSKÝ, Tomáš, Jiří HANUŠ a Milan ŘEPA. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006, 217 s. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0. info
 • HANUŠ, Jiří. Vznik státu jako proces sekularizace. 2006. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, 152 s. Quaestiones quodlibetales 1. ISBN 80-7325-089-6. info
 • HANUŠ, Jiří. Lékař a regionální politik. Příklad Františka Lišky. In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 211-223, 12 s. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1. info
 • HANUŠ, Jiří. Literatura a nacionalismus (příklad Josefa Merhauta). In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006, s. 373-381. ISBN 80-86488-36-5. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Napoleonské války a historická paměť. In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura a Muzeum Brněnska, 2005, s. 9-11. ISBN 80-86488-23-3. info
 • HANUŠ, Jiří. Tradice českého katolicismu ve 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2005, 220 s. Dějiny a kultura. ISBN 80-7325-036-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno: CDK, 2005, 308 s. Dějiny a kultura. ISBN 80-7325-029-2. info
 • HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Tschechische Republik. In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005, s. 271-291, 20 s. ISBN 3-531-14767-6. info
 • HANUŠ, Jiří. Napoleonský génius v díle staroříšského myslitele Josefa Floriana. In Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice moravská, 2005, s. 229-236. ISBN 80-86488-23-3. info
 • FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004, 150 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-024-1. info
 • FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Analýza a interpretace katolické sociální nauky. In Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004, s. 9-23. ISBN 80-7325-024-1. info
 • HANUŠ, Jiří. Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno: Barrister a principal, 2004, 220 s. Studium, sv. 4. ISBN 80-86598-64-0. info
 • HANUŠ, Jiří. Kněz a politika: Případ Jana Šrámka. In Jan Šrámek. Olomouc: Katedra politologie a historie FF UP, 2004, s. 120-130, 10 s. ISBN 80-900965-1-4. info
 • HANUŠ, Jiří. Organizace a správa církve jako živý a nekončící proces. Poznámky k dějinám církevní správy v moderní době. In Církevní správa na Moravě. Brno: MZA v Brně, SOA Břeclav, MaVS v Brně, 2004, s. 160-170, 10 s. ISBN 80-7275-046-1. info
 • HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Die verborgene Kirche. F. M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotes. první vydání. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004, 275 s. Historische Reihe. ISBN 3-506-72447-9. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace Francouzské revoluce. první vydání. Brno: CDK, 2004, 160 s. Dějiny a kultura, sv. 9. ISBN 80-7325-047-0. info
 • HANUŠ, Jiří. Moravský Bůh a jeho přívrženci na Moravě v 19. století. In Hojda. Z., Prahl, R. (eds): Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha: KLP, 2003, s. 161-168. ISBN 80-85917-98-X. info
 • HANUŠ, Jiří. Ekumenické církevní dějepisectví. In Hanuš, J.: Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, anylýzy, perspektivy. Brno: CDK, 2003, s. 1-4. ISBN 80-7325-019-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Pokrok, společnost a kultura v 19. století: nové možnosti bádání. In Dvořák, T.; Vlček, R.; Vykoupil, L.: Milý Bore... Sborník C. Nečasovi k sedmdesátým narozeninám. Brno: Historický ústav AV, HÚ FF MU, Matice moravská, 2003, s. 101-105. ISBN 80-86488-12-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Přínos Jaroslava Mezníka v diskusích o postavení Moravy v rámci českého a československého státu v letech 1968-1990. Brno: Matice Moravská, 2003. ISBN 80-86488-13-6. info
 • HANUŠ, Jiří. Tradice v kostižerném čase. Středověký kníže v sekularizovaných Čechách. Praha: Dějiny a současnost, NLN, 2003. ISBN 0418-5129. info
 • HANUŠ, Jiří. Náboženství a jeho vitalita. Náboženství a politika podle Jacoba Burckhardta. Praha: Dingir, 2003. ISBN 1212-1371. info
 • HANUŠ, Jiří. Právo na dějiny a interpretaci tradic. Diskuse o náboženských a národních tradicích v českém poválečném prostředí. Brno: CDK, 2003. TaS. ISBN 1214-0740. info
 • HANUŠ, Jiří a Jana KUBÍČKOVÁ. Církev a dělnická otázka. In Pocta Janu Janákovi. 2002. vyd. Brno: Matice moravská, 2002, s. 465-472. ISBN 80-86488-07-1. info
 • HANUŠ, Jiří. Odcírkevnění české společnosti. Protestant. Benešov: Trusina, 2002, VIII, č. 1, s. 7-11. ISSN 1210-4361. info
 • HANUŠ, Jiří. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: CDK, 2002. ISBN 80-7325-006-3. info
 • HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní deferenciace. In Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: CDK, 2001, s. 5-6;126-35, 11 s. Dějiny a kultura č. 1. ISBN 80-85959-86-0. info
 • HANUŠ, Jiří. První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869-1870. In První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869-1870. Brno: CDK, 2001. Historia ecclesiastica. ISBN 80-85959-79-8. info
 • HANUŠ, Jiří a Jana KUBÍČKOVÁ. Obrana biskupa Skoupého proti dosazení vládního zmocněnce V. Starého na brněnské biskupství v roce 1949. Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 85-92, 7 s. ISSN 1211-3808. info
 • HANUŠ, Jiří. Boží oko státu nad církvemi. Charakteristika církví v Jihomoravském kraji v roce 1966. Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 88-95. ISSN 1211-3808. info
 • HANUŠ, Jiří. Teologické aspekty dějin v době nejnovější. Getsemany. Praha: Síť, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-485X. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. A Special Case of Secularisation. The Month: A review of Christian Thought and world Affairs. 2001, roč. 34, III, s. 95-102. ISSN 0027-0172. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: CDK, 2001, 218 s. Historia Ecclesiastica, sv. č. 11. ISBN 80-85959-98-4. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Pokus o vymezení teoretických a metologických otázek výzkumu. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: CDK, 2001, s. 9-31. Historia Ecclesiastica, sv. č. 11. ISBN 80-85959-98-4. info
 • HANUŠ, Jiří a Jiří STŘÍBRNÝ. Stát a církev v roce 1950. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-71-2. info
 • HANUŠ, Jiří a (ed.). Náboženství v době společenských změn. Brno: MPÚ MU, 2000. ISBN 80-210-2251-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Vyrovnat se s minulostí. Několik kritických poznámek. In Česká konzervativní a liberální politika. Sborník k desátému výročí založení revue Proglas. Brno: CDK, 2000, s. 371-377. ISBN 80-85959-73-9. info
 • HANUŠ, Jiří. Lidová zbožnost jako předmět výzkumu. Likvidace spolkové činnosti v brněnské diecézi v padesátých letech. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2000, roč. 119, č. 1, s. 65-91. ISSN 0323-052X. info
 • HANUŠ, Jiří. Problémy s "ekumenickými" sněmy. Teologická reflexe. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 26-34. ISSN 1211-1872. info
 • HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické. Na okraj jednoho degradačního dekretu. Teologický sborník. Brno: CDK, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 93-100. ISSN 1211-3808. info
 • HANUŠ, Jiří. Má církev v České republice budoucnost? Proglas. Brno: CDK, 2000, roč. 2000, 5-6, s. 64-69. ISSN 0862-6731. info
 • HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické III. Zmocněnci a jejich práce na konzistořích. Getsemany. 2000, roč. 2000, č. 2, s. 42-45. ISSN 1210-485X. info
 • HOLZER, Jan. Role katolické církve v komunistickém režimu. Kausa Československo. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000, s. 28-48. ISBN 80-85959-75-5. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, 185 s. ISBN 80-85959-75-5. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Historický a sociálně-vědní výzkum II. vatikánského koncilu a pokoncilního vývoje katolické církve. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, s. 5-14. ISBN 80-85959-75-5. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Druhý vatikánský koncil v pohledu marxisticky orientovaných teoretiků a státních úředníků v komunistickém Československu. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, s. 71-93. ISBN 80-85959-75-5. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Průběh a význam koncilních změn v katolické církvi v českém a moravském prostředí. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, s. 175-178. ISBN 80-85959-75-5. info
 • HANUŠ, Jiří, O. BASTL a Rudolf VÉVODA. Česká a moravská církev od josefinismu k modernismu. In České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-74-7. info
 • HANUŠ, Jiří. Pozvání ke studiu církevních dějin. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85959-45-3. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs. 1999, roč. 32, 9-10, s. 366-372. ISSN 0027-0172. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Die Praxis der Frauenordination in der tschechoslowakischen Untergrundkirche. Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie. 1999, roč. 1999, č. 3, s. 386-397. ISSN 0588-9804. info
 • HANUŠ, Jiří. Felix M. Davídek a jeho pojetí církve. Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 53-58. ISSN 1211-3808. info
 • HANUŠ, Jiří. Jedné manželky muž (1Tm 3,2). Zápas o zdobrovolnění celibátu v Katolické moderně. In DOLEJŠOVÁ, I., P. HRADÍLEK a (ed.). Budoucnost modernismu. Praha: Síť, 1999, s. 47-54. ISBN 80-85959-20-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické I. Kněží na Židlochovicku mají stejný cíl: socialismus! Getsemany. 1999, roč. 1999, 7-8, s. 193-197. ISSN 1210-485X. info
 • HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické II. Ekumenické vztahy v roce 1950. Getsemany. 1999, roč. 1999, č. 10, s. 259-261. ISSN 1210-485X. info
 • HANUŠ, Jiří. Od katakomb k světové církvi. Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Brno: CDK, 1998. ISBN 80-85959-38-0. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Women's ordination in the Czech silent Church. The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs. 1998, roč. 1998, č. 7, s. 282-288. ISSN 0027-0172. info
 • HANUŠ, Jiří. Dominik Pecka, tvář člověka. In Život se tvoří z přítomné chvíle. Česká katolická teologie po druhé světové válce. Brno: CDK, 1998, s. 5-8. ISBN 80-85959-36-4. info
 • HANUŠ, Jiří. Přejít k barbarům. Historická vzpomínka na konzervatismus a liberalismus v římské církvi. Getsemany. 1998, roč. 1998, č. 4, s. 67-71. ISSN 1210-485X. info
 • HANUŠ, Jiří. Muž riskantního života: Felix Maria Davídek. AD. 1998, roč. 1998, č. 8, s. 38-40. ISSN 0862-6952. info
 • HANUŠ, Jiří a (ed.). Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu. Brno: CDK, 1997. ISBN 880-85959-19-4. info
 • HANUŠ, Jiří. Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Štampachem. Brno: CDK, 1997. ISBN 800-85959-21-6. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Teologie konvergence, integrace a svobody. Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 57-74. ISSN 1211-3808. info
 • FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Praxe svěcení žen v současné církvi. Teologická příprava a realizace kněžské ordinace žen ve skryté církvi v Československu. Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 28-35. ISSN 1211-3808. info
 • HANUŠ, Jiří. Johannes Eckhart, Jan od Kříže, Terezie z Ávily. In Velké náboženské postavy. Praha: Encyklopedický dům, 1997, s. 10, 17, 37. Encyklopedická edice Listy č. 10. ISBN 80-86044-10-6. info
 • HANUŠ, Jiří. Ve znamení jaké naděje? In Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, s. 5-8. ISBN 80-85959-19-4. info
 • HANUŠ, Jiří. Politická teologie: pokus o společenské pojetí křesťanské naděje. In FIALA, Petr. Křesťanské alternativy v politice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, s. 49-69. ISBN 80-85959-20-8. info
 • HANUŠ, Jiří. Mezi zjevením, tradicí a osvícenstvím (Jacob Burckhardt). Proglas. Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 7, s. 3-8. ISSN 0862-6731. info
 • HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Skrytá církev po listopadu 1989. Proglas. Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 7, s. 1-4. ISSN 0862-6731. info
 • HANUŠ, Jiří. Smířit se s historií. Getsemany. 1997, roč. 1997, č. 9, s. 181-186. ISSN 1210-485X. info
 • HANUŠ, Jiří. Bílý Prapor - časopis katolického modernismu. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 2, s. 315-332. ISSN 0323-052X. info
 • HANUŠ, Jiří. Konfese a politika. Proglas. Brno: CDK, 1996, roč. 1996, č. 8, s. 23-27. ISSN 0862-6731. info

13. 7. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info