MUDr. Hana Harazim, Ph.D.


Phone: +420 532 23 2812, 3801
E‑mail: