prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Professor, Department of Art History


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. K/306
Veveří 470/28
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4329
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • univ. profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1971-1975: Filosofická fakulta brněnské University (UJEP): dějiny umění-historie-sociologie
 • 1975: Dipl. (dějiny umění)- Architektonické dílo Frant. Ant. Grimma
 • 1975: Dipl. (historie)- Rokoko-klasicismus jako výraz senzibility aristokracie v polovině 18. století na Moravě, I.-II.
 • 1976: PhDr.- Dietrichsteinové v 18. století. Studie o pozdně feudálním panství v době krize robotně nevolnického systému
 • 1983: CSc.- Sociální a kulturní kořeny osvícenství na Moravě, I.-II. (UK Praha)
 • 1995: Doc.- "Lieu de plaisance" a barokní Morava. Pronikání a působení francouzské kultury v architektuře 18. stol. na Moravě, I.-III.
 • 1999: 15. 10. - jmenování univ. profesorem pro obor dějiny umění
Přehled zaměstnání
 • 1976-1978: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži (odb. pracovník)
 • 1978-1987: Moravská galerie v Brně - grafická sbírka (1978 česká kresba a grafika, 1985 stará kresba a grafika)
 • 1988-dodnes: Seminář dějin umění FF MU
 • 1992-2002: vedoucí Semináře dějin umění
 • 2001-2006: proděkan FF MU pro vědu a vývoj
Pedagogická činnost
 • FF MU: Metodologie a filosofie dějin umění - "Mentality", kulturní dědictví a historická antropologie - Dějiny architektury a stavitelství raného novověku (16.-19. stol.) - Uvedení do teorie a dějin architektury - Uvedení do dějin kresby a grafických technik
 • FF MU: (od 2010) garant aktivit Centra pro dějiny obrazu a vizuální kultury
 • DF JAMU v Brně (1990-1992-externí výuka): Dějiny umění v dějinách kultury
 • FaVU VUT v Brně (1992-1998-externí výuka): Filosofie a teorie dějin umění
 • FSS MU (od 1998): Urbanismus a zahradní umění, "genius loci"-"enigma loci", dějiny moderní architektury (Humanitní environmentalistika)
Vědeckovýzkumná činnost
 • a) Dějiny architektury raného novověku (16.-19. století)
  b) Dějiny kresby a grafických technik 17.-18. století
  c) Dějiny mentalit a hist. antropologie 17.-18. století
  d) Metodologie a filosofie dějin umění
  e) Umělecká kritika a teorie současné architektury
 • Autorství monografií (Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost, 1986 /2. vyd. 2006/ - Školy dějin umění, 1996 /2. vyd. 2007/ - Metody dějin umění, 2010 - Umělci, objednavatelé a styl, 2006), spolupráce na monografických výstavách (Nizozemská kresba 16.-18. stol. ze sbírek MG v Brně; František Antonín Grimm-architekt 18. stol.; Rakouská a moravská kresba 18. stol.; Architekt Otto Eisler; La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres, Rennes; Domenico Martinelli, architetto ad Austerlitz, Milano; Josef Ignác Sadler; Němečtí architekti v Brně).
 • Autor přes 350 vědeckých a odborných publikací (z toho 88 v době před působením na MU) a na 50 hesel ve významnějších vědeckých katalozích.
 • Řešitel osmi grantových projektů a spolupracovník výzkumného záměru: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (2005-2011).
 • Přednesení řady referátů na konferencích doma i v zahraničí a příprava přednášek pro veřejnost (vesměs v prostorách Moravské galerie v Brně, případně v rámci U3V MU).
Akademické stáže
 • 1985: Kunsthistorisches Institut, Wien (3 týdny)
 • 1989: Institute of art and architecture, Princeton University (2 týdny)
 • 1991: Historische Kommission, Berlin (West)
 • 1991: Maison des sciences de l'homme, Paris (1 měsíc)
 • 1992: Institut für Europäische Geschichte, Mainz (6 měsíců)
 • 1993: Institut für Europäische Geschichte, Mainz (6 měsíců)
Univerzitní aktivity
 • 1993-1995: člen akademického senátu FF MU
 • 1997-dodnes: člen vědecké rady FF MU
 • 1997-1999: člen umělecké komise rektora MU
 • 2011-dosud: člen rady pro kulturu a umění MU
 • 1998-2004, 2004-2011: člen vědecké rady MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (1991-1993 místopředseda),
  člen Společnosti pro výzkum 18. století - International Society for Eighteenth-century Studies /ISECS,
  (1999-2005 předseda české společnosti)
  1992-1997: vědecká rada Moravské galerie v Brně
  1992-dosud: člen redakční rady Bulletinu Moravské galerie (2009 předseda redakční rady)
  1999-2011: člen poradního sboru Rady města Brna pro kulturu
  1999-2009: člen vědecké rady FF Palackého univerzity v Olomouci
  2010-dosud: člen správní rady Česko-francouzské akademie Telč o.p.s.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1994, Město Slavkov: pamětní bronzová medaile W. A. Kaunitz-Rietberga (za podíl na organizaci výstavy a mezinárodní vědecké konference ve Slavkově)
 • 1996, Lisabon-Ministerio da cultura: diplom (za spolupráci na mezinárodním sympoziu "Struggle for Synthesis", Braga)
 • 2014, Cena města Telče
 • 2018, Cena Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství
 • 2018, Stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 • 2021, Pamětní medaile Filozofické fakulty MU
 • 2022, Cena Uměleckohistorické společnosti za rok 2021 (za celoživotní přínos dějinám umění)
 • 2022, Stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy

 • Pozvání k významným kongresům a sympoziím:
 • "The Art and Culture in the Eighteenth Century", Princeton University, říjen 1989: From Giannone to Schweigl - Culture, Society and criticism of art in Moravia 1700-1800.
 • "ISECS East-West Seminar on Aesthetics in the Age of Reason", ISECS, Paříž, 3.-5. září 1990: The Aesthetic Theory in the age of the Enlightenment in Central Europe: Joseph von Sonnenfels and Moravia.
 • Europa im Zeitalter Mozarts, Wien 26.-31. ledna 1992: Mentalitäten des aufgeklärten Bürgertums: Heinrich Friedrich Hopf in Brünn.
 • "Deutschland und Ostmitteleuropa - Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit der Aufklärung", Historische Kommission zu Berlin (Forschungszentrum für Geschichte), Berlin (West), 14. června 1991: Die deutschen Illuminaten und die mährische Spätaufklärung.
 • Sozialgeschichte der Aufklärung, Universität Innsbruck, 5.-6. 11. 1992: Mentalitäten der Gesellschaft der Aufklärung in Mähren.
 • Struggle for Synthesis, Simpósio Internacional. Braga 1996: "Idea ac conceptus" - Os Mosteiros Premonstatenses na Morávia da Época Barroca como uma Composicao na regiao rural / Premonstratensian Monasteries in Moravia of the Baroque Epoch as a Composition in the Countryside.
 • Memory and Oblivion: XXIXth International Congress of the History of Art, Amsterdam, 1996: Wenzel Anton, prince Kaunitz-Rietberg: from "curiosité" to criticism of art.
 • Metropolenprojekt 1900-1920, Geisteswissenschaftliches Zentrum "Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V.", Leipzig, 11.-13. listopadu 1998: Brünns Urbanismus zwischen Wien und Paris.
 • 11. Oesterreichischer Kunsthistorikertag: Osterweiterung - Westerweiterung, Wien, 2002: "Modello" und "gusto" im barocken Mähren.
 • Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Internationaler Wissenschaftskongess, Passau-Linz, April 2013: Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts:Knoten und Quelle der künstlerischen Tendenzen im Donauraum

 • Veřejné přednášky v zahraničí:
 • Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
 • Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, Wien.
 • Historische Kommission der Sudetenländer, Bad Wiessee.
 • Collegium Carolinum, München.
 • Slovenská národná galéria, Bratislava.
 • Universität Innsbruck.
 • Musée du Louvre - Auditorium.
 • Studienstiftung des Deutschen Volkes - Bonn-Bad Godesberg: pozvání k vedení "česko-německé letní akademie" (spolu s prof. Elisabeth Kieven /Biblioteca Hertziana, Roma), 1995, 1997.
Výběr z publikací
 • KROUPA, Jiří. Architektonická podoba nadačního Paláce šlechtičen. In Hana Dvořáková, Šárka Prokešová (eds.). Příběh Paláce šlechtičen (Kniha vznikla na základě textů doprovodného přednáškového cyklu). První. Brno: Moravské zemské muzeum, 2024, s. 33-44. ISBN 978-80-7028-606-7. info
 • KROUPA, Jiří. Stereotomy versus light as material substance in Santini's Moravian work. In Santini e l´Italia. Jan Blažej Santini-Aichel architetto nel terzo centenario della morte. Convegno internazionale di studi, Accademia nazionale di San Luca, Roma. 2023. info
 • KROUPA, Jiří. Tři sta let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela (s přihlédnutím jeho možnému autorství kostela sv. Libora v Jesenci). In Noc kostelů, poutní chrám sv. Libora v Jesenci, 2. 6. 2023. 2023. info
 • KROUPA, Jiří. Média architektury. Architekt a jeho „mentální práce“. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 21-28. ISBN 978-80-280-0290-9. info
 • KROUPA, Jiří. „Kreslené“ a „modelové“ projektování v dějinách architektury. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 33-50. ISBN 978-80-280-0290-9. info
 • KROUPA, Jiří. Forma a funkce v kresbě raného novověku, aneb informační slovníček k typologii kresby. In Tereza Horáková, Veronika Řezníčková (edd.). Od myšlenky k architektuře. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2023, s. 235-254. ISBN 978-80-280-0290-9. info
 • KROUPA, Jiří. Pražský hrad v 17. století. In Kroupa, Petr; Novák, Jan,. Pražský hrad : srdce českého státu. První. Praha: Správa Pražského hradu, 2022, s. 244-269. ISBN 978-80-88315-12-4. info
 • KROUPA, Jiří. Pražský hrad v 18. století. In Kroupa, Petr; Novák, Jan. Pražský hrad : srdce českého státu. První. Praha: Správa Pražského hradu, 2022, s. 314-331. ISBN 978-80-88315-12-4. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecká úloha mezi zadáním a funkcí – úvodní poznámky. In Zadání, umělecká úloha a funkce, Brno, 2.-4. 6. 2022. 2022. URL info
 • KROUPA, Jiří. Zadání, umělecká úloha a funkce. In Horáková, Tereza; Řezníčková, Veronika. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. První. Brno: Books and Pipes, 2022, s. 23-40. ISBN 978-80-7485-266-4. info
 • KROUPA, Jiří. Vztah formy a umělecké úlohy : skutečnost nebo metafora? In Horáková, Tereza; Řezníčková, Veronika. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. První. Brno: Books and Pipes, 2022, s. 129-151. ISBN 978-80-7485-266-4. info
 • KROUPA, Jiří. Války v 17. století a jejich obraz v dobovém výtvarném umění a architektuře. In 31. Letní filosofická škola, Velké Losiny (1.-12. 7. 2021). 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Tektonika a stereotomnost v Brněnské škole dějin umění. In Materiál a materialita v architektuře (v rámci Brněnské školy dějin umění), Brno, 3.-4. 6. 2021. 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecká monografie, návrat k autorovi a indole Carla Lodoliho. In Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti In: His Artibus. II. Bienále Centra pro studium raného novověku. 27-28. 5. 2021. 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Ohlédnutí za výstavou / Aristokratický portrét v baroku; I. a II. část (webový zápisník). In Umění a vizuální kultura renesance a baroka ve střední Evropě : Blog Centra pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. První. Seminář dějin umění, 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Vzdušný balón, koule a zážitek prostoru (filmová prezentace). In Cyklus přednášek R´N´B (Centrum pro studium raného novověku, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 2021. info
 • KROUPA, Jiří. Květy odkvétají a stromy zůstávají stát. Max Dvořák, jeho myšlení a zrod raně středověkého umění. In Cyklus StředověC JinaX (Centrum pro výzkum raně středověkého umění, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita). 2021. info
 • KROUPA, Jiří. O fotografii a pohledu, kterým se díváme na obraz světa v ní. In Irena Armutidisová, Portrét krajiny. První. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, s. 8-29. ISBN 978-80-7454-990-8. info
 • KROUPA, Jiří. Tektonika, hmota, materiálová přirozenost : počátky moderní architektonické teorie. In Gazdagová, Jana; Vrhlíková, Lenka. Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes, 2021, s. 21-34. ISBN 978-80-7485-248-0. info
 • KROUPA, Jiří. Od prostoru k hmotě a potom zase zpět. Tektonika a stereotomnost v Brněnské škole dějin umění. In Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková (edd.). Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2021, s. 93-115. ISBN 978-80-7485-248-0. info
 • KROUPA, Jiří. Deset tezí ke stereotomnosti v architektuře - a vice versa také k tektonice. In Jana Gazdagová, Lenka Vrlíková (edd.). Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. První. Brno: Books and Pipes - Masarykova univerzita, 2021, s. 119-121. ISBN 978-80-7485-248-0. info
 • KROUPA, Jiří. Umění : Od krásného spojení k autonomii uměleckých druhů. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020, s. 311-315. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • KROUPA, Jiří. Umění : Od nové konfigurace uměleckých druhů k integrovanému uměleckému dílu. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790-1918. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020, s. 893-897. ISBN 978-80-86736-62-4. info
 • KROUPA, Jiří. Transdisciplinarita v historických vědách. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 9-41. ISBN 978-80-7422-775-2. info
 • KROUPA, Jiří. Dvě podoby kulturních dějin. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 45-57. ISBN 978-80-7422-775-2. info
 • KROUPA, Jiří. Deset tezí k práci transdisciplinárního centra. Online. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. První. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 439-441. ISBN 978-80-7422-775-2. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky k historiografii prostoru. In Petra LEXOVÁ, Lenka VRLÍKOVÁ a Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 19-22. ISBN 978-80-7485-165-0. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonický prostor, Zdeněk Kudělka a Brněnská škola dějin umění. In Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 25-44. ISBN 978-80-7485-165-0. info
 • KROUPA, Jiří. Brněnské proseminární uvedení do architektonického prostoru, aneb informační slovníček jednoho konceptu. In Galeta, Jan; Lexová, Petra; Vrlíková, Lenka. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. První. Brno: B and P Publishing, 2019, s. 117-141. ISBN 978-80-7485-165-0. info
 • KROUPA, Jiří. Palazzetto, casino, casina ... In Máchalová, Jana; Chvatík, Ivan. Příběhy slavných vil renesančního Říma. První. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i., 2019, s. 541-550. ISBN 978-80-7007-595-1. info
 • KROUPA, Jiří. František Liborius z Deblína, Olomouc a Šternberk. In Od objevu k interpretaci : Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku. První. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 247-264. ISBN 978-80-210-9557-1. info
 • ŠVÁCHA, Rostislav, Martina POTŮČKOVÁ a Jiří KROUPA. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, 531 s. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Paměť a místa olomouckého biskupa Karla. In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 35-42. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Biskup jako stavebník (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 45-49. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. "...In perpetuam sui memoriam": Přestavba a výstavba rezidence v Kroměříži, 1664-1668, 1687-1698. Rezidenční zámek v Kroměříži. In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 97-128. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Biskup jako sběratel (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 283-287. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Biskup jako patron a rádce (úvod). In Švácha, Rostislav; Potůčková, Martina; Kroupa, Jiří. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : Místa biskupovy paměti. První. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2019, s. 381-391. ISBN 978-80-88103-55-4. info
 • KROUPA, Jiří. Santiniho jazyk. In Kopec, Jakub. ZIN 2 : Santiniho jazyk. První. Brno: 4AM, Fórum pro architekturu a média, 2018, s. 7-29. ISBN 978-80-905149-4-2. URL info
 • KROUPA, Jiří. Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing : dva zakladatelé Vídeňské školy dějin umění. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2018, roč. 78/2018, č. 2, s. 104-114. ISSN 1210-5538. info
 • KROUPA, Jiří. Miloš Stehlík, historik umění v památkové péči (předmluva). In Míchalová, Zdeňka. Kam kráčíš, památková péče? První. Brno: Barrister et Principal Publishing, 2018, s. 11-20, 20 s. Výbor statí. ISBN 978-80-7485-158-2. info
 • KROUPA, Jiří. Brněnský dějepis umění a moderní architektura. In Černoušková, Dagmar; Chatrný, Jindřich. Do říše umění vede mnoho bran : Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc., k nedožitým 75. narozeninám. První. Brno: VUTIUM, 2018, s. 57-69. ISBN 978-80-214-5667-9. info
 • KROUPA, Jiří. Böhmen und Schlesien. In Johann Lucas von Hildebrandt. Barock - Architektur - Mitteleuropa. Internationale Tagung anlässlich des 350. Geburtstages des österreichischen Barockarchitekten. 2018. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky ke vztahu architektovy ideje, invence a provedení v raném novověku. In Galeta, Jan; Šolc, Martin. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. První. Brno: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně, 2018, s. 3-20. ISBN 978-80-7480-108-2. info
 • KROUPA, Jiří a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Královo Pole. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1041-1071. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • NOKKALA MILTOVÁ, Radka a Jiří KROUPA. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Líšeň. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017, s. 1102-1114. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • KROUPA, Jiří a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Zábrdovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1080-1102. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl. Zámecké návrší. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2017, 118 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl. The Chateau Mount. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2017, 118 s. UNESCO Heritage. ISBN 978-80-88258-02-5. info
 • KROUPA, Jiří. Od duchovního centra k zámeckému návrší. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. Praha: Foibos Books s.r.o., 2017, s. 10-20. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • KROUPA, Jiří. Rezidenční zámek nejvyššího kancléře Českého království. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Foibos Books, 2017, s. 30-50. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • KROUPA, Jiří. Waldstein-Wartenbergové, Jan Jiří Beba, Jan Kryštof Fabich. In Kroupa, Jiří. Litomyšl : Zámecké návrší. 1. vydání v českém jazyce. Praha: Foibos Books, 2017, s. 75-87. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-01-8. info
 • JAKUBEC, Ondřej a Jiří KROUPA. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Husovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1072-1080. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • KROUPA, Jiří. Warburg, Burckhardt, Wölfflin : tři neslučitelné projekty? In Kesner, Ladislav. Aby Warburg : Porozumět dějinám umění a kulturní historii. První. Brno: Barrister et Principal Publishing - Masarykova univerzita, 2017, s. 11-33. ISBN 978-80-7485-129-2. info
 • KROUPA, Jiří a Jan SEDLÁK. Zelená hora. Žďársko Jana Santiniho. První. Praha: Foibos books, 2015, 111 s. České dědictví UNESCO. ISBN 978-80-87073-85-8. info
 • KROUPA, Jiří a Jan SEDLÁK. The Work of Jan Santini in Zelená Hora and Žďár Region. První. Praha: Foibos books, 2015, 111 s. UNESCO World Heritage series. ISBN 978-80-87073-86-5. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny Brna 7: Uměleckohistorické památky. Historické jádro. První. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, 889 s. Dějiny Brna 7. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • KROUPA, Jiří. Personalities, institutions and styles. Brno circa 1900. In Jan Galeta - Zuzana Ragulová. Jan Galeta-Zuzana Ragulová (eds.) Admired as well as overlooked beauty. Contrutions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism, Brno 2015. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 11-20. ISBN 978-80-210-8092-8. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Miroslav Šimorda: retrospektivní výběr k devadesátinám malíře. První. Brno: Galerie Ars Brno, 2014, 10 s. info
 • KROUPA, Jiří. Die architektonische Repräsentation der Liechtenstein und Dietrichstein – Parallelen symbolischer Formen. In Liechteinsteinisch-Tschechische Historikerkommission (Hrsg.). Die Liechtenstein und die Kunst. 1. vyd. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 31-46. ISBN 978-3-906393-72-8. info
 • KROUPA, Jiří. Piranesi a římská architekura pozdního baroku. In Kubíková, Blanka. Giovanni Battista Piranesi 1720-1778. První. Praha: Národní galerie, 2014, s. 88-105. ISBN 978-80-7035-566-4. info
 • KROUPA, Jiří. Mähren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Kreuzungs- und Knotenpunkt künstlerischer Tendenzen im Donauraum. In Möseneder, Karl; Thimann, Michael; Hofstetter, Adolf (Hg.). Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Beiträge zum internationalen Wissenschaftskongress 9. -13. April 2013 in Passau und Linz. První. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2014, s. 343-352. Band 2. ISBN 978-3-7319-0021-4. info
 • KROUPA, Jiří. ... Einem Kenner über die Schulter geblickt. In Kazlepka, Zdeněk (Hg.). Eduard A. Safarik, Johann Kupezky (1666-1740) Gesamtwerk. První. Brno: Moravská galerie, 2014, s. 5-8. Band 1. ISBN 978-80-7027-279-4. info
 • KROUPA, Jiří. Nová radnice - Zemský dům moravských stavů. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2013, roč. 15, č. 1, s. 7-17. ISSN 1214-5327. info
 • KROUPA, Jiří a Ondřej JAKUBEC. Telč. Historické centrum. 1. vyd. v jazyce českém. Praha: Foibos Books, 2013, 109 s. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-70-4. info
 • KROUPA, Jiří. Vodní prvky v zahradách „období regentství“ a idea „krásných zahrad“ na Moravě. In Eva Nováková (ed.). Voda – pramen života. Vodní stavby a vodní prvky v zahradách a parcích. Sborník referátů přednesených na konferenci „Historické zahrady Kroměříž 2013“. První. Kroměříž: UNESCO Kroměříž-Národní památkový ústav, územní pracoviště v Kroměříži, 2013, s. 34-38. ISBN 978-80-87231-14-2. info
 • KROUPA, Jiří. Od baroku k novobaroku: motivy kontinuity v lichtenštejnské architektuře 19. století. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Lichtenštejnové: kontinuity - diskontinuity (Časopis Matice moravské 132, 2013 - Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013, s. 227-234. ISBN 978-80-87709-00-9. info
 • KROUPA, Jiří. Die Idee der josephinischen Residenz: Die Architekten Isidore Marcel Ganneval und Johann Christoph Fabich in Mährisch Kromau. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 2-25. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF info
 • KROUPA, Jiří. Brněnská vzpomínání: Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23. 3. 1945 - 26. 1. 2011). Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 100-103. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF info
 • KROUPA, Jiří. Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. 1, s. 2-11. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Setkávání s Milanem Tognerem. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 3 s. Opuscula historiae artium, roč. 61, č. 1, s. 77-79. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Irena Armutidisová, Fotografie – Nikos Armutidis, Sochy. 7.2.-2.3. 2012. První. Brno: Galerie Ars, 2012, 6 s. info
 • KROUPA, Jiří, Petr PELČÁK a Ivan WAHLA. Brněnští němečtí architekti. První. Brno: Obecní dům Brno, 2012, 99 s. ISBN 978-80-904806-3-6. info
 • KROUPA, Jiří. Projekční vrstvy v olomoucké architektuře doby barokní. In: Ladislav Daniel, Filip Hradil (eds), Město v baroku, baroko ve městě. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Společenské vědy. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2012, Neuveden, 304, suplementum, s. 86-102. ISSN 1212-1134. info
 • KROUPA, Jiří. Vizuální technologie a architektonická praxe v raném novověku. In Bartlová, Milena; Látal, Hynek. Tvarujete si sami? : sborník 3. sjezdu historiků umění, 25.-26. září 2008. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 191-201. ISBN 978-80-7422-073-9. info
 • KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1. info
 • KROUPA, Jiří. Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi. In František Mikš-Ladislav Kesner (eds.), Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. První. Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita, 2010, s. 15-34. ISBN 978-80-210-5177-5. info
 • KROUPA, Jiří. Vila: ideál a historická skutečnost. In Jana Máchalová, Příběhy slavných italských vil. První. Praha: Kant, 2010, s. 16-25. ISBN 978-80-7437-028-1. info
 • KROUPA, Jiří. Klášter klarisek a olomoucká architektura druhé poloviny 18. století. In Martin Elbel, Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, 1 sv. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 330-338. ISBN 978-80-87149-38-6. info
 • KROUPA, Jiří. /kat. heslo/: Projekt memoriálního chrámu sv. Kříže. In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka, Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 109-110. ISBN 978-80-87149-39-3. info
 • KROUPA, Jiří. Ivo Cerman, Chotkové. Příběh úřednické šlechty. Praha 2008. Brno: Matice moravská, 2010. info
 • KROUPA, Jiří. Johann Philipp Joendl: stavební ředitel na Moravě v první polovině 19. století. In Kroupa, Petr; Dvořáková Eva. Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka. Vyd. 1. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 135-150. ISBN 978-80-86752-70-9. info
 • KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009, 846 s. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KROUPA, Jiří. Heiligkeit und Herrlichkeit in dem Heiligtum aneb Oslava svatořečení Jana Nepomuckého ve Žďáru. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 579-589. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KROUPA, Jiří. Orbis artium. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová Loudová, Lubomír Konečný (eds.), Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 807-816. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KROUPA, Jiří. Emblematika, literatura a umění v 18. století, aneb ut pictura poesis non erit. In Kateřina Pípová, Monika Mikulášková (eds.), Literatura mezi uměními. Sborník přednášek prodoktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. První vyd. České Budějovice: Nakladatelství Tomáš Halama, 2009, s. 89-106. ISBN 978-80-87082-11-9. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Středověká architektura. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 221-236. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Architektura renesance a manýrismu. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 319-328. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Barokní architektura. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 379-399. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jihlava: Vzestup moderního města od konce 18. století do poloviny 20. století. In Renata Pisková (ed.), Jihlava. Historie-kultura-lidé. První vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 591-626. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • KROUPA, Jiří. Josef Válka a jeho program kulturní historie. In Josef Válka, Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. První vyd. Brno: Matice moravská, 2009, s. 7-18. Knižnice Matice moravské. ISBN 978-80-86488-56-1. info
 • KROUPA, Jiří. Proměny moravskokrumlovského zámku v době renesance a baroka. In Zdeněk Fišer (red.) a kolektiv, Moravský Krumlov ve svých osudech. První vyd. Brno-Moravský Krumlov: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, s. 265-276. Vlastivědná knihovna moravská, č. 94. ISBN 978-80-86249-56-8. info
 • KROUPA, Jiří. Brno v době barokní. In Jana Svobodová (ed.), Baroko. Příběhy barokního Brna. První vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2009, s. 11-31. Práce Muzea města Brna. ISBN 978-80-86549-60-6. info
 • HRADIL, Filip a Jiří KROUPA. Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, 177 s. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8. info
 • HRADIL, Filip a Jiří KROUPA. Šternberk. Monastery of the Lateran Canons Regular (History-art-culture). První vyd. Šternberk: Roman Catholic Parish Church Šternberk, 2009, 165 s. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6037-5. info
 • KROUPA, Jiří. Barokní architektura šternberského kláštera. In Filip Hradil-Jiří Kroupa (eds.), Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, s. 37-67. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8. info
 • KROUPA, Jiří. ´Rinascimento oscuro´ a vznešený detail. In Ivo Hlobil, Marek Perůtka (ed.), Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava jagellonského (1479-1516) v širších souvislostech. První vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 25-38. ISBN 978-80-244-2430-9. info
 • KROUPA, Jiří. "Moderni fiori": kardinál z Dietrichsteina, protobarok a umělecká funkce na Moravě po roce 1600. In Emil Kordiovský-Miroslav Svoboda (ed.),Kardinál František z Dietrichštejna a jeho doba. První. Brno-Mikulov: Moravský zemský archiv v Brně - Státní oblastní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově, 2008, s. 55-67. ISBN 80-86931-22-6. info
 • KROUPA, Jiří. Budova biskupského alumnátu v Brně a vídeňský neobarok. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008, s. 281-291. ISBN 978-80-86-488-50-9. info
 • KROUPA, Jiří. Dva koncepty památkové péče. In Vít Hrbek-Jiří Křížek, Návraty k domovu. Působení památkáře Václava Wagnera v Pacově a v Pelhřimově. První. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny, 2008, s. 119-123. Muzeum Vysočiny. ISBN 978-80-87288-01-6. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění a historie v době obrazů. In Jan Dvořák-Tomáš Knoz (ed.), IX. sjezd českých historiků, sv. II. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. První. Brno-Pardubice-Praha-Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky - Masarykova univerzita, 2008, s. 47-64. ISBN 978-80-904069-1-9. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
 • KROUPA, Jiří. Romantismus v architektuře: od vizuálního působení k představivosti. RozRazil. Brno: Větrné mlýny, 2007, roč. 2007, č. 02, s. 85-87, 4 s. ISSN 1801-4755. info
 • KROUPA, Jiří. Künstlerische Aufgabe, Liturgie und Stil. Überlegungen zu Santinis Entwurf für Stift Rajhrad/Raigern. In Barbara Balážová (ed.), Generationen - Interpretationen Konfrontationen. První vyd. Bratislava: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 205-214. ISBN 978-80-968682-9-2. info
 • KROUPA, Jiří. Barok a osvícenství: hrabě Maximilián Oldřich Kounic a jeho dědictví. Dialog Evropa XXI. -revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. Brno: Moravsko-slezská křesťanská akademie, 2007, roč. 16, 1-2, s. 50-57. ISSN 1210-8332. info
 • KROUPA, Jiří. Stavitelé uherské komory a Morava kolem roku 1800. In Vladimír Goněc - Radomír Vlček (ed.), Z dějin visegrádského prostoru (Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 55-61. ISBN 80-210-3887-X. info
 • KROUPA, Jiří. Interpretace výtvarného umění (na vybraných příkladech sakrálního umění jižní Moravy). In Aleš Filip-Helena Hradská (ed.), O křesťanské výtvarné kultuře. Sborník ze seminářů pro průvodce cestovního ruchu. První. Brno: Biskupství brněnské, 2006, s. 51-60. ISBN 80-239-8306-7. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006, 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • KROUPA, Jiří. I tre castelli di Slavkov presso Brno (Austerlitz). In Aurora Scotti Torsini (a cura di), Domenico Martinelli - architetto ad Austerlitz. I disegni per la residenza di Dominik Andreas Kaunitz (1691-1705). První. Milano: Silvana Editoriale Spa, 2006, s. 33-44. ISBN 978-88-366-0812-6. info
 • KROUPA, Jiří. Umělci, objednavatelé a styl. Studie z dějin umění. První. Brno: Barrister & Principal, 2006, 398 s. Dějiny a teorie umění. ISBN 80-7364-036-8. info
 • KROUPA, Jiří. Rajhrad - benediktinský klášter. Stavební dějiny a ikonografie/Raigern - Benediktinerkloster. Baugeschichte und Ikonographie. In Jiří Kroupa-Jaroslav Vobr-Vojen Drlík, Benediktinský klášter v Rajhradě/Benediktinerkloster in Raigern. První. Brno: Muzeum Brněnska, 2006, s. 2-30. ISBN 978-80-254-0372-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci. In Jiří Kroupa, Dějiny umění a vizuální kultury: od antiky k renesanci (sylaby Univerzity třetího věku). První. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 2-28. info
 • KROUPA, Jiří. Památkář, historik umění a vysokoškolský profesor Miloš Stehlík. In Miloš Stehlík, Barok v soše. První. Brno: Národní památkový ústav Brno ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU, 2006, s. 9-15. K poctě prof. M. Stehlíka, II. ISBN 80-86752-44-5. info
 • KROUPA, Jiří. Rajhradský chrám v proboštské korespondenci 18. století. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 2006, roč. 50/2006, č. 1, s. 43-80. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Stavitelé Martinelliho okruhu a Rousínov / Die Baumeister um Domenico Martinelli in Rousínov. In Hellmut Lorenz - Jiří Kroupa - Radka Miltová - Stanislav Bohadlo, Tvář génia barokní architektury / Genie der Barockarchitektur. První. Rousínov: Město Rousínov a nakladatelství L. Marka, 2006, s. 23-33, 87-97, 22 s. ISBN 978-80-86263-89-2. info
 • KROUPA, Jiří. Kláštery a poutní místa na Moravě (59 encyklopedických hesel). In Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Vydání první. Praha: Libri, 2005, s. 154-347. Encyklopedie. ISBN 80-7277-026-8. info
 • WÖRGÖTTER, Zora a Jiří KROUPA. Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji. Vydání první. Brno: Moravská galerie, 2005, 167 s. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-137-X. info
 • KROUPA, Jiří. Dyje v rezidenční síti premonstrátského kláštera Louka. In Zora Wörgötter - Jiří Kroupa: Kostel Bičovaného Spasitele v Dyji. Vydání první. Brno: Moravská galerie, 2005, s. 31-48. Poselství barev, tvarů a myšlenek. ISBN 80-7027-137-X. info
 • KROUPA, Jiří. Místo jako zázrak, aneb Obrana architektonického prostoru. In Milena Sršňová (ed.), Prostor a architektonický prostor. Sborník z kolokvia. e-book. První vyd. Praha: Springer media CZ, 2005, s. 24-28. ISSN 1210-9568. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl - Obytný dům. In Petr Pelčák (ed.), Viktor Rudiš stavby a projekty 1953-2002. Vydání první. Brno: Obwcní dům, 2005, s. 73-78. ISBN 80-239-6264-7. info
 • KROUPA, Jiří. Zemský stavovský dům. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 21-43. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský knížecí palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 93-136. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský hraběcí palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 137-160. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Belcrediho palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 179-187. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Dům Královopolské kartouzy - Widmannův palác. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 189-194. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Zahradní kasino Mitrovských. In Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa a kol., Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal, 2005, s. 195-208. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • JEŘÁBEK, Tomáš a Jiří KROUPA. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Vydání první. Brno: Barrister a Principal - Národní památkový ústav, 2005, 248 s. Dějiny a teorie umění; sv. 8. ISBN 80-7364-016-3. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonická "pratica", Accademia di San Luca a nový způsob architektonického projektování na Moravě po 1700. In Ladislav Daniel, Jiří Pelán, Piotr Salwa, Olga Špilarová (eds.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference / Renesans i barok wloski w Europie sródkowiej. Materialy medzinarodnej konferencji. První. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 267-283. ISBN 80-244-1152-0. info
 • KROUPA, Jiří. Od "Patriotické společnosti" v Brně k moravským "girondistům". In Jiří Mihola (ed.), Velká francouzská revoluce ve vztahu k vědě, pedagogice, náboženství a kultuře. První. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 35-43. ISBN 80-210-3910-8. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění a historie, aneb: nemohou být ani spolu, ani bez sebe? In Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. 1. vyd. Praha: Argo, 2004, s. 139-149. ISBN 80-7203-624-6. info
 • KROUPA, Jiří. ...mein Studium Architektura nach Romanischer Ard... Der Architekt Franz Anton Grimm (1710-1784) - ein Privatakademiker zwischen Brünn, Wien und Rom. In Friedrich Polleross (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich. 1. vyd. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2004, s. 157-170. ISBN 3-937251-39-1. info
 • KROUPA, Jiří. Lednický zámek doby barokní a klasicistní. In Emil Kordiovský a kol., Městečko Lednice. 1. vyd. Lednice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Městečko Lednice, 2004, s. 355-385. ISBN 80-7275-055-0. info
 • KROUPA, Jiří. Funkce, forma a mentality v raně novověké profánní architektuře. In Památková péče na Moravě/Monumentorum Moravice Tutela, 8/2004: Hrady a zámky. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2004, s. 7-22. ISBN 80-86752-29-1. info
 • KROUPA, Jiří. Světlo a stín v barokní architektuře. In Tomáš Knoz (ed.), Morava v době baroka. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum v Brně, 2004, s. 69-83. ISBN 80-7028-214-2. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny a teorie zahradního umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, 2004. e-book 002. info
 • KROUPA, Jiří. "modello" und "gusto" im barocken Mähren. In 11. Oesterreichischer Kunsthistorikertag: Osterweiterung - Westerweiterung. In: Kunsthistoriker. Mitteilungen des Oesterreichischen Kunsthistorikerverbandes. Wien: Oesterreichischer Kunsthistorikerverband, 2003, s. 56-60. ISSN 1015-0129. info
 • KROUPA, Jiří. Palazzo in villa, memoria a bellaria. Poznámky k sémantice architektonické úlohy v baroku. In Jiří Kroupa (ed.), Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, 2003, s. 117-132. ISBN 80-86752-12-7. info
 • KROUPA, Jiří a Zdeněk VÁCHA. Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, pracoviště Brno - Masarykova univerzita Brno, 2003, 211 s. Sborník k poctě prof. M. Stehlíka, I. ISBN 80-86752-12-7. info
 • KROUPA, Jiří. Jan Nepomuk Mittrovský, svobodný zednář a vědec. In Josef Válka (ed.), Duchem, ne mečem. Fakta-úvahy-souvislosti. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2003, s. 169-178. ISBN 80-7106-649-4. info
 • KROUPA, Jiří. /rec./ Hellmut Lorenz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Ősterreich IV. Barock. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2003, LI/2003, č. 1, s. 60-63, 3 s. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Kavárna ERA a Josef Kranz. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 3/2003, č. 3, s. 41-42. ISSN 1213-6212. info
 • KROUPA, Jiří. /rec./ Na prahu moderní doby (Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha 2002). Architekt. Praha: Obec architektů, 2003, roč. 2003, č. 7. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Architektura (Úvod do dějin umění I). Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. CD ROM, Dějiny umění, 1. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době barokní 1670 -1790. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003, 384 s. (česká mutace francouzského originálu). ISBN 80-7027-121-3. info
 • KROUPA, Jiří. Raffaelovi dědicové na Moravě. In Jiří Mihola (ed.). České země 1434-1620 (Od Lipan k Bílé hoře). Sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 25-28. ISBN 80-210-2907-2. info
 • KROUPA, Jiří. Památková péče a veřejnost (brněnský příklad). In Památková péče na Moravě. 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek (sborník příspěvků). Brno: Státní památkový ústav, 2002, s. 281-294. ISBN 80-85032-82-1. info
 • KROUPA, Jiří. Hrací kostka. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2002, roč. 2. roč., č. 5, s. 27-29. ISSN 1213-6212. info
 • KROUPA, Jiří. I. Themes artistiques, clients et style en Moravie a l'époque baroque. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 37-77. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. II. Le "modello" et le dessin architectural. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 129-141. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. III. L'artisanat d'art et la décoration. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 257-260. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. IV. Le portrait "a la francaise". In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 299-309. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. V. La Moravie et la France. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 311-323. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. VI. Baroque tardif et siecle des Lumieres. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes, 2002, s. 337-347. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. /sous la direction de/: La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002, 384 s. Bohemia Magica - une Saison tcheque en France. ISBN 2-85056-569-5. info
 • KROUPA, Jiří. Počátek nového stylu na Moravě: rok 1650 nebo 1660 ? In Historická Olomouc XV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 15-24. ISBN 80-244-0253-. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm v Římě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2002, F 46, č. 1, s. 5-27. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. "Idea" a "ratio" v uměleckohistorickém myšlení Václava Richtera. In Milan Togner (ed.), Václav Richter 1900-1970. Sborník příspěvků ze symposia pořádaného ke 100. výročí narození a 30. výročí úmrtí profesora Václava Richtera. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 25-36. ISBN 80-244-0253-X. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Čechy 1780-1840. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds), Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890. III/1. Praha: Academia, 2001, s. 15-27. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1780-1840. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/1. Praha: Academia, 2001, s. 181-190. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1840-1860. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/2. Praha: Academia, 2001, s. 11-16. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Úvod: Morava 1860-1890. In Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. III/2. Praha: Academia, 2001, s. 257-264. ISBN 80-200-0735-0. info
 • KROUPA, Jiří. Zámek Valtice v 17. a 18. století. In Kordiovský Emil (ed.), Město Valtice. Valtice (Moraviapress), 2001, s. 155-196. Knižnice sborníku Jižní Morava, sv. 26. ISBN 01-83495-51-8. info
 • KROUPA, Jiří. Akyrismus jako symptom mentalit na prahu raného novověku. In Kaliopi Chamonikola (ed.), Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě. Sborník ze sympozia. Brno: Moravská galerie v Brně, 2001, s. 185-195. ISBN 80-7027-108-6. info
 • KROUPA, Jiří. "Palác ve tvrzi": umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku (Dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2001, F 45, s. 13-37. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (smuteční projev při pohřbu 27. 11. 2000). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2001, F 45, s. 7-9. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Prof. PhDr. Zdeněk Kudělka, 1926-2000. In 57. Bulletin Moravské galerie v Brně. Moravská galerie v Brně, 2001, s. 56-58. ISBN 80-7027-113-2. info
 • KROUPA, Jiří. Idea ac conceptus: premonstratensian monasteries in Moravia of the Baroque epoch as a bel composto in the countryside. In Luís de Moura Sobral - David W. Booth (ed.),Struggle for Synthesis. A Obra de Arte Total nos Séculos XVII e XVIII/The Total Work of Art in the 17th and 18th Centuries. Simpósio internacional. Vol. I: Conceitos, métodos, problemas. Vol. II: Arte efémera. Lisboa 1999: Instituto Portugues do Patrimonio Arquitectónico - Ministério da Cultura, 2000, s. 205-220. Volume I. ISBN 972-8087-65-9. info
 • KROUPA, Jiří. Tři návraty k Rumohrovi. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2000, XLVIII, 1-2, s. 3-21. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Werner Oechslin, Stilhülse und Kern. Otto Wagner, Adolf Loos, und der evolutionäre Weg zur modernen Architektur. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2000, XLVIII, 1-2, s. 105-108. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Od uměleckého díla k sociologii vidění. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2000, roč. 56, s. 37-50. ISSN 80-7027-074-8. info
 • KROUPA, Jiří. Antropologický obrat a umění v českých zemích kolem 1800. In Zdeněk Hojda-Roman Prahl (edd.), Mezi časy ... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800 (sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6 března 1999). Praha: KLP, 2000, s. 11-24. ISBN 80-85917-68-8. info
 • KROUPA, Jiří. Die Mährische Gesellschaft und die Französische Revolution. In Helmut Reinalter (Hrsg.) Aufklärung-Vormärz-Revolution. Jahrbuch der. Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris: Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften., 1999, s. 54-61. Bd. 16/17 (1996/97). ISBN 3-631-46850-4. info
 • KROUPA, Jiří. Karel Svoboda 1896-1954:. In 55. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně., 1999, s. 126-127. ISBN 80-7027-091-8. info
 • KROUPA, Jiří. Idea ac conceptus: Premonstratensian Monasteries in Moravia. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1999, XLVIII, F 43, s. 7-23. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Otto Eisler - úvodní slovo k výstavě. Architekt. Praha: Obec architektů, 1999, XLV, č. 1, s. 26-27. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1999, XLVII, č. 6, s. 547-552. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. The Picture Gallery at Cremsier /Articles in the Catalogue - total 43/: 10-25, 141-145, 164, 180, 272-277, 298, 309-310, 327, 339, 359-360, 400-402, 418-419, 428-431, 471, 473. In Milan Togner /et al./: Picture Gallery Kroměříž. Catalogue of the Picture Gallery in Kroměříž (Kremsier). Kroměříž 1999. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1999, s. passim, 45 s. ISBN 80-238-2363-9. info
 • KROUPA, Jiří. The Alchemy of Happiness. The Enlightenment in the Moravian Context. In Teich, Mikuláš (ed.): Bohemia in History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, s. 164-181. ISBN 0-521-43155-7. info
 • KROUPA, Jiří. Kunst, Mäzenatentum und Gesellschaft in Mähren 1620-1650. In Bussmann, Klaus / Schilling, Heinz (Hrsg.): 1648 - Krieg und Frieden in Europa. Textband II.: Kunst und Kultur (26. Europaratausstellung). Münster - Osnabrück: Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede mbH, 1998, s. 253-262. ISBN 3-88789-127-9. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměřížská obrazárna /Katalogová hesla- celkem 43/: č.kat. 10-25, 141-145, 164, 180, 272-277, 298, 309-310, 327, 339, 359-360, 400-402, 418-419, 428-431, 471, 473. In Milan Togner /et al./: Kroměřížská obrazárna. Kroměříž: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, 1998, s. passim, 45 s. ISBN 80-238-2362-0. info
 • KROUPA, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" (Dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století). Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, F 42, s. 27-69. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Drobná zjištění z archivu olomoucké kapituly. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, F 42, s. 99-102. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Zámek Valtice v baroku: corrigenda k jedné studii. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 1998, roč. 34, č. 37, s. 73-90. ISSN 0449-0436. info
 • KROUPA, Jiří. Historik umění v galerii. Několik poznámek k aktuálnímu tématu. In Bulletin Moravské galerie v Brně, 54. Brno: Moravská galerie, 1998, s. 12-22. ISBN 80-7027-074-8. info
 • KROUPA, Jiří. Sedmdesát let Semináře dějin umění v Brně (Slavnostní přednáška na vzpomínkovém dni). Univerzitni noviny. Brno: NAUMA v Brně, 1998, roč. 5, 7-8, s. 10-15. ISSN 1211-6866. info
 • KROUPA, Jiří. Soutěž: knihovna Filozofické fakulty MU v Brně - k historii areálu a k soutěži. Architekt. Praha: Obec architektů, 1998, XLIV, č. 20, s. 39. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Otto Eisler - od racionálního purismu k Internacionálnímu stylu. In Pelčák, Petr / Škrabal, Jindřich / Wahla, Ivan: Otto Eisler 1893-1968. Brno: Obecní dům Brno, 1998, s. 8-24. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. Palazzo in fortezza und Palazzo in villa in Mähren: zur kunstgeschichtlichen Bedeutung der Bauaufgabe um 1600. In Lubomír Konečný with Beket Bukovinská, Ivan Muchka (ed.): Rudolph II., Prague and the World. (Papers from the International Conference). Prague: Artefactum - Ústav dějin umění AV ČR, 1998, s. 64-69. ISBN 80-902279-9-6. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinský palác v Brně a Ludwig Sebastian Kaltner. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1998, XLVI, č. 6, s. 522-547. ISSN 0049-5123. info
 • Almanach 1927-1997 : sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Edited by Jiří Kroupa - Lubomír Slavíček. 1. vyd. V Brně: Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně, 1997, 92 s. : il. ISBN 80-210-1702-1. info
 • KROUPA, Jiří. Premonstrátský klášter Louka - chrám Šalamounův ? In Kroupa, Jiří / Kroupa, Petr / Slavíček, Lubomír: Premontstrátský klášter v Louce. Dějiny-umělecká výzdoba-ikonologie. Znojmo: Okresní úřad Znojmo, 1997, s. 62-83. ISBN 80-902383-0-0. info
 • KROUPA, Jiří. "Dějiny pokroků lidského ducha": katolické osvícenství v Louce. In Kroupa, Jiří / Kroupa, Petr / Slavíček, Lubomír: Premonstrátský klášter v Louce. Dějiny-umělecká výzdoba-ikonologie. Znojmo: Okresní úřad Znojmo, 1997, s. 103-109. ISBN 80-902383-0-0. info
 • KROUPA, Jiří. O (ne)potřebě teorie v současné památkové péči. In K současným problémům péče o památky. Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha: Agentura Kulturní dědictví - Václav Pilz, 1997, s. 43-48. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. Problém Buchlovice. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, F 41, s. 31-48. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Rekonstrukce: Poznámka k užití pojmu v dějinách umění a v památkové péči. In Zelná Hora u Žďáru nad Sázavou. Příspěvky k dějinám a obnově poutního místa. Praha: Státní ústav památkové péče, 1997, s. 62-66. (Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 57). ISBN 1210-5538. info
 • KROUPA, Jiří. Grand Prix české architektury. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 5, s. 30-31. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. /odpověď v anketě/: Co je aktuální v oboru dějiny umění ? Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1997, XLV, č. 5, s. 501-502. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. K rekonstrukci pavilonu G brněnského Výstaviště: S hořkou příchutí. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 3, s. 21. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Litomyšl - městský obytný soubor. Architekt. Praha: Obec architektů, 1997, XLIII 1997, č. 11, s. 25. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: I. Krsek-Zd. Kudělka-M. Stehlík-J. Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1997, roč. 95, č. 2, s. 487-495. ISSN 0862-6111. info
 • KROUPA, Jiří. Sedm desetiletí Semináře dějin umění v Brně. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1997, roč. 1997, 3-4, s. 6-8. ISSN 0862-612. info
 • CHAMONIKOLA, Kaliopi a Jiří KROUPA. Wiederholte Geschichten. Edited by Jitka Vitásková, Translated by Dagmar Vobecká - Petr Antonín, Phot. V Brně: Moravská galerie, 1996, 116 s. ISBN 80-7027-047-0. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Palko v Tovačově. In Vlnas, Vít - Sekyrka, Tomáš (ed.): Ars Baculum Vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha: Národní galerie v Praze, 1996, s. 250-256. ISBN 80-7035-105-5. info
 • KROUPA, Jiří. Fürst Wenzel Anton Kaunitz-Rietberg. Ein Kunstmäzen und Curieux der Aufklärung. In Klingenstein, Grete / Szabo, Franz A. J. (Hgg.): Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711-1794). Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung. Graz-Esztergom-Paris-New York: Andreas-Schnider-Verlagsatelier, 1996, s. 360-382. ISBN 3-900993-43-2. info
 • KROUPA, Jiří. Kupařovický dvůr jako typ "maison de plaisance". Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1993-1995, F 37-39, s. 105-123. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. Architektura poutního chrámu v Dubu v baroku. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1993-1995, F 37-39, s. 199-203. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. "Idea ac conceptus" - Os Mosteiros Premonstatenses na Morávia da Época Barroca como uma Composicao na regiao rural. In Booth, David W. / de Moura Sobral, Louis: Struggle for Synthesis Resumo das Comunicoes/Abstracts (Simpósio International). Braga: Galeria de Pintura do Rei D. Luis, Lisboa., 1996, s. 38-41. ISBN 972-8087-26-8. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 216 s. ISBN 80-210-1452-0. info
 • KROUPA, Jiří. Světlo, kov a sklo - Sipral, Praha. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, 16-17, s. 21-30. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Dům v historickém městském jádru. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, č. 19, s. 31-33. ISSN 0862-7010. info
 • KROUPA, Jiří. Lerchovo gymnázium v Brně. Architekt. Praha: Obec architektů, 1996, XLII, 1996, č. 22, s. 26-29. ISSN 0862-7010. info
 • REISSNER, Martin a Jiří KROUPA. Pokus o definici: Za hranicí postmoderny. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 1996, roč. 9, č. 11, s. 2. ISSN 1210-5236. info
 • KROUPA, Jiří. /encyklop. hesla/: Brno, Grimm - Family (Franz Anton, Moritz), Kroměříž-Kremsier, Lednice-Eisgrub, Olomouc, Pieroni da Galiano, Slavkov u Brna-Austerlitz. In Turner, Jane Shoaf (ed.): The Dictionary of Art. New York - London: Macmillan Publishers Ltd., 1996, s. passim, 16 s. ISBN 1-884-44600-0. info
 • KROUPA, Jiří a Kaliopi CHAMONIKOLA. Opakované příběhy. Tradice v novém. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, 116 s. ISBN 80-7027-047-0. info
 • KROUPA, Jiří. Stylový modus a okamžik formy (Tři "způsoby" malířské tvorby Miroslava Šimordy v 90. letech). In Bulletin Moravské galerie v Brně, 52. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, s. 168-172. ISBN 80-70247-sine. info
 • KROUPA, Jiří. Chvála "ciceronství". In Bulletin Moravské galerie v Brně, 52. Brno: Moravská galerie v Brně, 1996, s. 95-97. ISBN 80-70247-sine. info
 • KROUPA, Jiří. Wenzel Anton, Prince Kaunitz - Rietberg: from "curiosité" to the history of art. Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F 40, s. 7-58. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Bohuslav Fuchs 1895-1972 (úvodní projev na vernisáži výstavy, Dům umění, 4. 9. 1995). Opuscula historiae artium, (řada) F. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, F 40, s. 131-135. ISSN 1211-7390. info
 • KROUPA, Jiří. Sbírka A. Skutezkého v Moravské galerii v Brně. In Martin Zlatohlávek (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek - Kresby a grafika. Praha: Národní galerie v Praze, 1996, s. 9-10. ISBN 80-7035-119-5. info
 • KROUPA, Jiří. "Gesamtkunstwerk", Braga (Portugalsko) a barokní umění. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1996, roč. 1996, 1-2, s. 4-5. ISSN 0862-612. info
 • KROUPA, Jiří. Mentalitäten des aufgeklärten Bürgertums: Heinrich Friedrich Hopf in Brünn. In Czáky, Moritz / Pass, Walter (Hg.): Europa im Zeitalter Mozarts. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1995, s. 113-118. ISBN 3-205-98339-4. info
 • KROUPA, Jiří. Besední dům, aneb sen o "řecké renesanci" Theophila von Hansena. In Štědroň, Miloš / Frimlová, Lea / Geist, Zdeněk (ed.): Besední dům. Architektura - Společnost - Kultura. Brno: Státní filharmonie Brno., 1995, s. 65-82. ISBN 80-7028-071-9. info
 • KROUPA, Jiří. Znovuvzkříšení umění (Emblematika v díle Antonína Martina Lubinského). In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie Brno, 1995, s. 67-72. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně (II.). In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1995, s. 125-129. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Brněnský dějepis umění meziválečné doby. In 51. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie Brno, 1995, s. 155-157. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Nové galerijní expozice na Moravě (hodnotící úvaha). Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1995, roč. 1995, č. 1, s. 2-4. ISSN 0862-612. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" und das barocke Mähren. Notizen zu einem "französischen Modus in der Architektur. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1995, XLIII, č. 4, s. 317-337. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Jubileum Jarmily Vackové. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1995, XLIII, č. 6, s. 431-433. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. /Encyklopedická hesla - celkem 21/: Adolf-rod., Beduzzi, Canevale, Cyrani, Gans-rod., Grimm-rod., Oedtl, Steiner, Weidlich, Zintner, von Albrecht, Hardtmuth, Mark, Mildorfer, Petruzzi, Svítil, Seminář DU v Brně. In Horová, Anděla (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academia Praha, 1995, s. passim, 20 s. I.-II. ISBN 80-200-0536-6. info
 • KROUPA, Jiří. Klášter Hradisko: ikonologie architektury ve 20. a 30. letech 18. století. In Togner, Milan (ed.): Historická Olomouc X. (Tématický sborník příspěvků zaměřených k problematice premonstrátského kláštera Hradiska a barokní kultuře na Moravě). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995, s. 53-62. ISBN 80-7067-541-1. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska. I. svazek, A-I. Praha 1994. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 93, č. 3, s. 505-511. ISSN 0862-6111. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Francis Haskell, History and its Images (Art and the Interpretation of the Past). New Haven-London 1993. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1995, roč. 93, č. 3, s. 519-522. ISSN 0862-6111. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: Jubileum prof. MUDr. Ivo Macíka, DrSc. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1995, roč. 1995, č. 10, s. 10-10. ISSN 1211-6866. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně. In Nedoma, Petr (ed.): Pod jednou střechou. Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 140-157. ISBN 80-210-0872-5. info
 • KROUPA, Jiří. Prostějov v 18. století. In Kokojanová, Michaela (red.): Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. Výbor příspěvků z vědecké konference u příležitosti šestistého výročí udělení městských práv Prostějovu. Prostějov: Muzeum Prostějovska - Státní okresní archiv, Prostějov, 1994, s. 59-65. ISBN 80-900-1065-2. info
 • KROUPA, Jiří. Proměny augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Brně v 18. století. In 50. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1994, s. 49-59. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. "Société patriotique de Hesse-Hombourg" v Brně. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1994, CXIII, č. 2, s. 129-144. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. Václav Antonín kníže Kounic - Rietberg a jeho doba / Václav Antonín kníže Kounic - Rietberg a výtvarné umění (Kat. výstavy). Brno-Slavkov: Muzeum Slavkov u Brna-Austerlitz, 1994, 42 s. ISBN sine. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" a barokní Morava : pronikání a vliv francouzské kultury v architektuře 18. století na Moravě a ve střední Evropě. 1993, 233 s. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" a barokní Morava : pronikání a vliv francouzské kultury v architektuře 18. století na Moravě a ve střední Evropě. 1993, S. 233-451. info
 • KROUPA, Jiří. "Lieu de plaisance" a barokní Morava : pronikání a vliv francouzské kultury v architektuře 18. století na Moravě a ve střední Evropě. 1993, S. 452-624. info
 • CHAMONIKOLA, Kaliopi, Igor ZHOŘ a Jiří KROUPA. Příběhy bez konce :princip série v českém výtvarném umění : Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác 9.9.-31.10.1993. V Brně: Moravská galerie, 1993, 117 s. ISBN 80-7027-026-8. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměříž-Kremsier. Guide to the town. (S úvodem Zd. Fišera). Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1993, 115 s. ISBN 80-85048-26-4. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky nad významem série. In Chamonikola, Kaliopi (ed.): Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 79-82. ISBN 80-702-7026-8. info
 • KROUPA, Jiří. Die Hofkultur des Adels in Mähren im 18. Jahrhundert - Stand und mögliche Perspektiven der Forschung. In Opera Historica 2: Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trennendes an der Grenze. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993, s. 45-48. (Editio Universitatis Bohemiae meridionalis, 1992). ISBN 80-704-0040-4. info
 • KROUPA, Jiří. Dějiny umění dnes. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Praha: Uměleckohistorická společnost, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 2-5. ISSN 0862-612. info
 • KROUPA, Jiří. Otto Eisler a racionální purismus, aneb: problém obytného domu ve 30. letech. In Výtvarné Brno 1918-1938. Bulletin Moravské galerie v Brně, 49. Brno: Moravská galerie, 1993, s. 108-115. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Paul Frankl a brněnský dějepis umění. In Výtvarné Brno 1918-1938. Bulletin Moravské galerie v Brně, 49. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 170-171. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství a jeho protipól - poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1990-1992, F 34-36, s. 117-131. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. Výzdoba brněnského salonu na sklonku 18. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F, Řada uměnovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1990-1992, F 34-36, s. 207-210. ISSN 0231-5025. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně (I.). In Bulletin Moravské galerie v Brně, 48. Brno: Moravská galerie Brno, 1993, s. 90-94. ISBN 80-702-7007-1. info
 • KROUPA, Jiří. Jakob Mathias Schmu(t)zer und die graphischen Künste in Mähren am Ende des 18. Jahrhunderts. In Winkelbauer, Thomas (Hg.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte (Referate des Symposiums). Horn-Waidhofen an der Thaya: Waldviertler Heimatbund, 1993, s. 257-274. ISBN 3-900708-10-x. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: Památce Ivo Krska. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 1993, XLI, 1993, s. 341-343. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Nekrolog Ivo Krska (zkrácený text pohřebního projevu). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, roč. 1993, s. 67-68. ISSN 1211-3387. info
 • KROUPA, Jiří. Současný stav výuky památkové péče na Semináři dějin umění v Brně. Bulletin Státního ústavu památkové péče. Praha: Státní ústav památkové péče, 1992, roč. 1992, č. 8, s. 102-103. info
 • KROUPA, Jiří. "Decorum" a mentality v 18. století na Moravě. In Hojda, Zdeněk (ed.) Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991. Práce Historického ústavu ČAV. Řada C - Miscelanea 6. Praha: Historický ústav ČAV Praha, 1992, s. 111-118. ISBN 80-85268-12-4. info
 • KROUPA, Jiří. Die Hofkultur des Adels in Mähren im 18. Jahrhundert - Stand und mögliche Perspektiven der Forschung. In Václav Bůžek (ed.), Spojující a rozdělující na hranici-Verbindendes und Trennendes an der Grenze. Opera historica 2. První. České Budějovice: Universitas Bohemiae meridionalis, 1992, s. 45-48. info
 • KROUPA, Jiří. Diskuse o postmoderně. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1992, roč. 48, 1992, s. 90-94. info
 • FIŠER, Zdeněk a Jiří KROUPA. Kroměříž : průvodce městem. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, 115 s. ISBN 8085048264. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměříž - průvodce městem a okolím (úvod Zdeněk Fišer). První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, 115 s. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecký obraz Jihlavy v době kompaktát. In Zdeněk Měřínský (ed.), Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě (1436-1991). První. Brno-Jihlava, 1991, s. 37-44. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm a Niccolo Salvi. Starý a nový římský vkus ve 30. letech 18. století. In Barokní umění a jeho význam v české kultuře (sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986). První. Praha: Národní galerie v Praze, 1991, s. 129-133. info
 • KROUPA, Jiří. Galerie v současnosti - diskuse. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1991, roč. 47, 1991, s. 91-92. info
 • KROUPA, Jiří. Letohrádek Mitrovských na Starém Brně. Forum Brunense. Sborník prací Muzea města brna. Brno: Muzeum města Brna, 1991, roč. 1991, s. 196-203. info
 • KROUPA, Jiří. Svatotrojické sousoší v Kroměříži. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1991, č. 3, 1991, s. 20-22. info
 • KROUPA, Jiří a Jiří MALÍŘ. /ref./ Českobudějovické sympozium Verbindendes und Trennendes an der Grenze, 2. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 380-383. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: R. Darnton, Literaten im Untergrund. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 344-346. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: J. Huizinga, Jeseň stredoveku - Homo ludens. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 143-146. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: B. Markalous, Estetika praktického života. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 148-152. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: J. Svátek, Adolf Donát. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 178-180. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ "Estetika a umění doby osvícenství" v Paříži. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1991, CX, 1991, s. 189-193. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, J. Jan Nepomuk Mittrovský: věda a estetika na Moravě v době Francouzské revoluce. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 147-157. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská léta Antonio Beduzziho /věnováno J. Válkovi k šedesátinám/. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1990, XX, 1990, č. 1, s. 74-105. ISSN 0323-2220. info
 • KROUPA, Jiří. Filosof v revoluci - Condorcet. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990, roč. 1990/1, s. 14-21. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě. In Josef Petráň (ed.), Počátky národního obrození (Společnost a kultura 1770-1791). První. Praha: Academia, 1990, s. 294-300. info
 • KROUPA, Jiří. Umění mezi pohádkou a vědou. In Ján Bakoš (ed.), Kontexty českého a slovenského umenia (Zborník referátov z konferencie). První. Bratislava: Nakladatelstvo SAV, 1990, s. 186-195. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm a Nicolo Salvi. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1990, roč. 46/1990, s. 40-42. info
 • KROUPA, Jiří. Počátky raného liberalismu na Moravě (Poznámky k pojmu a jeho vymezení). Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1990, roč. 1990, s. 117-125. info
 • KROUPA, Jiří. Patriotismus na Moravě na sklonku 18. století. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 337-343. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: K jubileu Josefa Polišenského. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 429-432. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: J. Beránek, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách v době Velké francouzské revoluce. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1990, CIX, 1990, s. 395-397. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Jubileum Vlasty Kratinové. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1990, roč. 46/1990, s. 49. info
 • KROUPA, Jiří. /kat.-poster/ Irena Armutidisová - Tovačovský zámek. Nový Jičín: Muzeum Nový Jičín, 1989. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská společnost a Velká francouzská revoluce. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1989, CVIII/1989, s. 243-256. ISSN 0323-052X. info
 • KROUPA, Jiří. "Moraviae Historia" doby osvícenství. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989, roč. 1989, s. 74-79. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Pavel Preiss, Italští umělci v Praze. Studia Comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, XIX/1989, č. 37, s. 113-115. ISSN 0323-2220. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Nové poznatky na téma Domenico Martinelli a Uherský Brod ("Nová vídeňská škola dějin umění"). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, roč. 37/1989, XIX, s. 109-112. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Ideály a falešné idoly v dějinách kultury (E.H. Gombrich, Die Krise der Kulturgeschichte). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1989, XIX/1989, č. 39, s. 113-115. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Hana Librová, Láska ke krajině ? Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, XLI, 1989, s. 404-405. ISSN 0323-2581. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ K činnosti SÚRPMO v Olomouci. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1989, XLI, 1989, s. 283-284. ISSN 0323-2581. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Nizozemská kresba 16.-18. století. Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 1989, roč. 43/1989, s. 88. info
 • KROUPA, Jiří. Václav Antonín Kaunitz-Rietberg a výtvarná umění (Kulturní politika nebo umělecký mecenát ?). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1988, XVIII/1988, č. 35, s. 71-79. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. Palma "il Giovane" a Jan Speckaert. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1988, roč. 42/1988, s. 36-38. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská osvícenská společnost a poslední léta M. Ad. Voigta. In Mikuláš Adaukt Voigt, zakladatel české vědecké numismatiky. Sborník prací ze sympozia k 250. výročí narození M. A. Voigta. (Studia Numismatica et Medallistica, VII). Brno: Moravské muzeum v Brně, 1988, s. 25-28. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Eliška Fučíková, Rudolfínská kresba. Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1988, XVIII/1988, č. 35, s. 123-124. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. Umělecký obraz Křtin. In František Čapka (ed.), Křtiny a okolí. Historie a současnost. První. Brno-Křtiny, 1987, s. 187 ad. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 58. info
 • KROUPA, Jiří. Hesperus: Poznámky k interpretaci počátků 19. století v moravské kultuře. In Historická Olomouc a její současné problémy, VI. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1987, s. 239-246. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Nizozemská kresba 16.-18. století ve sbírkách Moravské galerie v Brně. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, 171 s. info
 • KROUPA, Jiří. Zdeněk Kudělka šedesátiletý. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1987, XXXV/1987, s. 180-181. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Stavby Moravské galerie (z archiválií a plánů z fondu MG). Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, roč. 41/1987, s. 53-56. info
 • KROUPA, Jiří. Rembrandt nebo Eeckhout ? Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1987, roč. 41/1987, s. 17-18. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Österreich im Europa der Aufklärung. Wien 1985. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1987, CVI/1987, s. 294-296. ISSN 0862-3384. info
 • KROUPA, Jiří. Příspěvek k architektuře 60. let 18. století na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987, roč. 1986-1987, F 30-31, s. 61-71. info
 • KROUPA, Jiří. Nad dílem Zdeňka Kudělky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987, roč. 1986-1987, F 30-31, s. 7-16. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí 1770-1810 : pozdní osvícenství a moravská společnost. První (vydáno 1987). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1986, 317 s. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Grafika 17. a 18. století (nové přírůstky). První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 28. info
 • KROUPA, Jiří. Josef Anton Prenner jako reprodukční grafik. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 19-21. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Rakouská kresba 18. století. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 75-75. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě: umění, společnost, civilizace. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1986, roč. 40/1986, s. 70-72. info
 • KROUPA, Jiří. Poznámky k Sonnenfelsově koncepci umění. In Jaroslav Sedlář (ed.), Uměleckohistorický sborník Blok. Brno, 1985, s. 195-209. info
 • KROUPA, Jiří. Materiály ke stavebním dějinám v Brně 18. století. In Jaroslav Sedlář (ed.), Uměleckohistorický sborník Blok. Brno, 1985, s. 260-264. info
 • KROUPA, Jiří. Osvícenství na Moravě: problémy, periodizace a vymezení pojmu. In Historická Olomouc a její současné problémy, V. Olomouc, 1985, s. 85-92. info
 • KROUPA, Jiří. Moravské zednářství na sklonku 18. století. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 1985, roč. 9/1985, s. 389-424. ISSN 0231-7494. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Rakouská a moravská kresba 18. století. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 19. info
 • KROUPA, Jiří. Antonio Beduzzi v Melku. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, roč. 39/1985, s. 10-16. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Umění doby osvícenství. Střední Evropa 1760-1810. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1985, roč. 39/1985, s. 65-65. info
 • KROUPA, Jiří. Rod Mitrovských z Nemyšle a jeho role v moravském osvícenství. Genealogické a heraldické informace. Brno, 1984, roč. 1984, č. 3, s. 187-205. info
 • KROUPA, Jiří. Kroměřížský zámek na sklonku 17. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1984, roč. 1984, č. 2, s. 22-25. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ František Tichý – pohledy do sbírek MG. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1984, roč. 37/1984, s. 62-63. info
 • KROUPA, Jiří. Dietrichsteinové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická Olomouc a její současné problémy, IV. Olomouc, 1983, s. 109-117. info
 • KROUPA, Jiří. Tovačov a Tovačovsko ve 2. půli 18. století. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1983, XXXI/1983, s. 352-355. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Odlesk doby Františka Antonína Grimma. Technický magazín. Praha, 1983, roč. 24/1983, č. 5, s. 34-39. info
 • KROUPA, Jiří. Prameny k vývoji uměleckého kovářství na Moravě ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody. Přerov, 1983, roč. 1983, s. 17-22. info
 • KROUPA, Jiří. Korespondence moravského šlechtice z roku 1848. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1983, roč. 1983, č. 2, s. 33-36. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. Neoklasicismus ve 2. půli 18. století. In /kat./ Karel Holešovský (ed.), Klasicismus, empír, biedermeier. Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1983, s. 16-17. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ František Tichý. Brno: Moravská galerie v Brně, 1983, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 13. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Nová sovětská práce o českém obrození (A.S. Myl'nikov, Epocha prosvěščenija v češskich zemljach). Studia comeniana et historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského, 1983, roč. 25/1983, s. 109-112. ISSN 1802-128X. info
 • KROUPA, Jiří. (ref.) Pětašedesátiny Ivo Krska. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1983, CII/1983, s. 341-343, 4 s. info
 • KROUPA, Jiří. Sociální a kulturní kořeny osvícenství na Moravě. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1805 (kandidátská dizertace), 2 sv. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • KROUPA, Jiří. Klášterní chrám v Břevnově a česká architektura kolem roku 1709. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1982, XXX/1982, s. 280-283. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Lékařský rod Rincolini v osvícenském Brně. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 1982, roč. 121/1982, s. 1429-1430. ISSN 1803-6597. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ František Antonín Grimm - architekt 18. století. První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, 38 s. info
 • KROUPA, Jiří. Sbírka plánů a knih o architektuře z 18. století. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, roč. 1982, č. 2, s. 4-18. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Antonín Procházka - kresby a grafika. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 1982, 24 s. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 10. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Současná československá ilustrace a knižní grafika (spolu s M. Novákovou). Moskva: Bibliotěka inostrannoj litěratury, 1982, 54 s. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonické kresby Antonína Procházky. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1982, roč. 33/1982, s. 27-30. info
 • KROUPA, Jiří. /kat.-poster/ Výtvarné dílo Antonína Procházky (kresby, studie, obrazy). Vyškov: Muzeum Vyškovska, 1982. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./: K nedožitým narozeninám Františka Nesvadby (malíř, grafik, kulturní pracovník). Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1982, roč. 1982, č. 2, s. 27-28. info
 • KROUPA, Jiří. Zu Christian Alexander Oedtls Tätigkeit für die Fürsten Dietrichstein. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Wien: Böhlau Verlag, 1981, XXXIV/1981, s. 168-173. info
 • KROUPA, Jiří. František Antonín Grimm. Architektura doby osvícenství a její sociální pozadí. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1981, roč. 1981, s. 13-38. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Výstava "Moravské malířství 1. poloviny 19. století". Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1981, XXIX/1981, s. 184-188. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Grafické listy Vladimíra Gažoviče ve sbírkách Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1981, roč. 31/1981, s. 34-36. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Rakouské publikace k tereziánským a josefínským výročím. Jižní Morava : ročenka Okresního archívu pro okres Břeclav v Mikulově. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 1981, roč. 20/1981, s. 307-314. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: Tvorca moderny (J. Sedlář, Bohdan Lacina). Výtvarný život. Bratislava, 1981, roč. 26/1981, č. 5, s. 35-35. info
 • KROUPA, Jiří. Umění a společnost na bystřickém zámku na sklonku 18. století. In Marie Doláková,-Ladislav Hosák (a kol.), Dějiny města Bystřice pod Hostýnem. První. Brno: Blok, 1980, s. 270-288. info
 • KROUPA, Jiří. Moravská společnost a umění na přelomu 18. a 19. století. Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 1980, s. 29-36. info
 • KROUPA, Jiří. Prameny k dějinám výzdoby Sněmovního sálu kroměřížského zámku. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1980, roč. 1980, s. 27-29. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. /ref./ Jubileum Vlasty Kratinové. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1980, XXVIII/, č. 1980, s. 561-562. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Otázky slavkovského zámku: Valmaggini a Slavkov. Umění. Praha: ÚTDU ČSAV, 1979, XXVII/1979, s. 154-158. ISSN 0049-5123. info
 • KROUPA, Jiří. Mikulovské a evropské kořeny josefinismu (Studijní cesta hrabat z Ditrichštejna). Studie Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979, roč. 1979, s. 59-69. info
 • KROUPA, Jiří. /kat./ Současná slovenská grafika ze sbírek Moravské galerie v Brně. První. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1979. info
 • KROUPA, Jiří. Zámek Kupařovice v plánové sbírce Moravské galerie. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 1979, roč. 29/1979, s. 45-47. info
 • KROUPA, Jiří. /rec.: G. Klingenstein, Aufstieg des Hauses Kaunitz. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1979, XXXI/1979, s. 110-111. ISSN 0323-2581. info
 • KROUPA, Jiří. Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada uměnovědná (F), Series Historiae Artium. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978, roč. 1977-1978, F 21-22, s. 55-59. info
 • KROUPA, Jiří. Studie o feudálním pozemkovém vlastnictví v období krize nevolnického systému : Moravští Ditrichštejni a jejich panství v tereziánské době (dizertační práce). 1976, 290 s. info
 • KROUPA, Jiří. Smysl umělecké výzdoby Sněmovního sálu. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1976, roč. 1976, 7-8, s. 169-171. ISSN 0231-5319. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonická minulost zámku v Bystřici pod Hostýnem. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. Bystřice pod Hostýnem, 1976, roč. 1976, č. 3, s. 45-47. info
 • KROUPA, Jiří. Rokoko-klasicismus jako výraz senzibility aristokracie v polovině 18. století: Dvůr knížat z Dietrichsteina v 18. století (diplomová práce). Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1975. info
 • KROUPA, Jiří. Architektonické dílo Františka Antonína Grimma: 1710-1784 (diplomová práce). Edited by Zdeněk Kudělka. 1974, 191 s. info

30. 10. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info