prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Professor, Institute for Research in School Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: 5024
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7359
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Osobní údaje
 • prof.PhDr. Vlastimil Švec, CSc., narozen 24.9.1947 v Mistřicích
Pracoviště
 • Institut výzkumu školního vzdělávání
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 31
  603 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: prof. v oboru Pedagogika, PdF MU
 • 1991: doc. v oboru Pedagogika, habilitační práce: "Profesní dovednosti studentů a příprava učitelů na jejich rozvíjení", PdF MU
 • 1985: CSc. v oboru Pedagogika, disertační práce: "Didaktické problémy řízení procesu osvojování pracovně technických dovedností", FF UJEP Brno
 • 1974: PhDr., v oboru Didaktika chemie, rigorozní práce: "Posouzení přiměřenosti učiva Periodický zákon a periodická soustava prvků diagnostickými metodami", PdF UK Praha
 • 1970: učitelství pro ZŠ, aprobace matematika - chemie, diplomová práce: "Problémy aplikace programovaného vyučování v praxi", PdF UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 2016 - dosud: PdF MU, Institut výzkumu školního vzdělávání
 • 2011 - 2015: PdF MU, Katedra pedagogiky, vedoucí katedry
 • 2000 - 2011: Fakulta humanitních studií, UTB ve Zlíně, vysokoškolský učitel, vedoucí Ústavu pedagogických věd (2000-2007), děkan fakulty (2007-2011)
 • 1994 - 2000: PdF MU, Katedra pedagogiky, vedoucí katedry
 • 1986 - 1994: Vojenská akademie Brno, vysokoškolský učitel
 • 1971 - 1986: Středisko pro výzkum učebních metod a prostředků Brno, výzkumný pracovník a učitel
Pedagogická činnost
 • Garant předmětu a vyučující: Pedagogika jako věda o edukační realitě (pro doktorandy)
 • Vedení doktorandů
 • Předseda zkušebních komisí
Vědeckovýzkumná orientace
 • Dříve: výzkumná témata - utváření pedagogických dovedností studentů učitelství, psychosomatické pojetí přípravy budoucích učitelů, tacitní znalosti v přípravě manažerů, sdílení znalostí v sociálně zdravotnickém týmu
 • V současnosti: výzkum tacitních pedagogických znalostí u studentů učitelství
 • Řešitel projektů:
 • GA ČR 13-20049S - Osvojování tacitních znalostí studentů učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe (2013-2016)
 • MUNI/A/0714/2012 - Učitel v teorii a praxi (2013)
 • MUNI/A/0926/2013 - Znalostní báze učitelství a její reflexe (2014)
 • MUNI/A/1317/2014 - Determinanty účinnosti učitelských praxí (2015)
Akademické stáže
 • 1997:krátkodobý studijní pobyt na Univerzitě ve Varšavě(Polsko), učitelské vzdělávání
 • 1998:krátkodobý studijní pobyt na Univerzitě ve Wroclawi(Polsko), učitelské vzdělávání
 • 1997:krátkodobý studijní pobyt na Univerzitě v Utrechtu(Nizozemí), učitelské vzdělávání
 • 1998:krátkodobý studijní pobyt na Univerzitě v Karlstadu(Švédsko), učitelské vzdělávání
Universitní aktivity
 • 1999 -: člen Vědecké rady PdF MU
 • 1994 -: člen Oborové rady pro doktorandský studijní program Pedagogika, obor Pedagogika, PdF MU, od 2010 předseda Oborové rady
Mimouniversitní aktivity
 • 2007 - 2011: člen Vědecké rady UTB ve Zlíně
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1996 -: člen redakční rady časopisu Pedagogická orientace
 • 2005 -: člen redakční rady časopisu Pedagogika
Vybrané publikace
 • MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 84 s. ISBN 978-80-210-8495-7. 2017. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017. 2017. Čítárna Munispace info
 • ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 198 s. ISBN 978-80-210-8274-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8274-2016. 2016. Čítárna Munispace info
 • ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ a Blanka PRAVDOVÁ. An Anthology of Selected Papers from the Conference Teaching Practice – Current Knowledge and Perspectives. první. Brno: Masarykova univerzita. 83 s. ISBN 978-80-210-8134-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8134-2016. 2016. URL info
 • ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ a Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 223 s. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5. 2016. info
 • SVOJANOVSKÝ, Petr, Jan NEHYBA, Vlastimil ŠVEC, Blanka PRAVDOVÁ a Jakub LANC. Metaphors in the tacit dimension of student teachers’ subjective theories. In 17th Biennial International Study Association of Teachers and Teaching Conference (ISATT). 13-17 July 2015, University of Auckland, New Zealand. 2015. info
 • ŠVEC, Vlastimil a Tomáš JANÍK. Kvalita praktické výuky a masové vzdělávání: zkušenosti PdF MU. In Edukační praxe v éře masového vzdělávání. 2013. info
 • ŠÍP, Radim a Vlastimil ŠVEC. Pojetí tacitních znalostí v paradigmatu sjednoceného pole. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, o.s., roč. 23, č. 5, s. 664-690. ISSN 1211-4669. 2013. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., roč. 22/2012, č. 3, s. 387-403. ISSN 1211-4669. 2012. info
 • PRAVDOVÁ, Blanka a Vlastimil ŠVEC. Pedagogické praxe jako prostor pro integraci poznatků z psychologických a pedagogických disciplín. In Učíme psychologii/Teaching psychology 2012. 2012. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od praxe k teorii a zpět. In Kohnová Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK. s. 103-113. ISBN 978-80-7290-625-3. 2012. info
 • VYSKOČILOVÁ, Eva a Vlastimil ŠVEC. The pedagogical condition of student teachers. e-Pedagogium. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, roč. 2011, IV, s. 120-126, 6 s. ISSN 1213-7758. 2011. URL info
 • ŠVEC, Vlastimil. Sdílení tacitních znalostí jako významný rys profesionality vysokoškolských učitelů. In Josef Malach. Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě. s. 51-56. ISBN 978-80-7368-986-5. 2011. info
 • MAŇÁK, Josef. Vzdělávání ve společnosti vědění. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil ŠVEC. Janík, T.; Švec, V. (eds) K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido. s. 11-20. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-193-5. 2009. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace. roč. 18, č. 4, s. 30-46. ISSN 1211-4669. 2008. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Martina RŮŽIČKOVÁ, Anna KRÁTKÁ a Markéta VALENTOVÁ. SDÍLENÍ SOCIÁLNÍCH ZNALOSTÍ V TÝMU PEČUJÍCÍM O SENIORY (V LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH). In Sborník z konference Sdílení sociálních znalostí v týmech pečujících o seniory. první. Zlín: Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně. s. 6-16, 63 s. ISBN 978-80-7318-788-0. 2008. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Moje cesta k pedagogickým znalostem. Pedagogická orientace. roč. 17, č. 4, s. 43-60. ISSN 1211-4669. 2007. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Implicitní charakter didaktických znalostí obsahu a jejich utváření. In JANÍK, Tomáš a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Padio. s. 91-97. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3. 2007. info
 • JANÍK, Tomáš. Akční výzkum jako cesta ke zkvalitňování pedagogické praxe. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido. s. 51-68. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 1. ISBN 80-7315-078-6. 2004. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6. 2004. info
 • ŠVEC, Vlastimil a Štefan CHUDÝ. Pedagogika v teorii a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 120 s. ISBN 80-7318-92-4. 2004. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Gradace pedagogických situací jako nástroj podporující rozvoj pedagogické kondice studenta učitelství. In JANÍK, Tomáš, Vladislav MUŽÍK a Oldřich ŠIMONÍK. Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD-ROM). Brno: PdF MU. s. 1-4. ISBN 80-210-3474-2. 2004. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Od pedagogických implicitních znalostí k pedagogické kondici. In Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 81-90. ISBN 80-7248-256-4. 2004. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Experience of Student Teachers as a Source of their Pedagogical Knowledge. The New Educational Review. roč. 4, 3-4, s. 57-69, 12 s. ISSN 1732-6729. 2004. info
 • FILOVÁ, Hana, Josef MAŇÁK, Jiří STRACH, Oldřich ŠIMONÍK, Jan ŠŤÁVA a Vlastimil ŠVEC. Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 95 s. ISBN 80-210-2798-3. 2004. info
 • ŠVEC, Vlastimil a Roman MUSIL. Intervence podporující vytváření didaktických dovedností studentů. In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. 1. vyd. Brno: Paido. s. 83-104. ISBN 80-85931-87-7. 2000. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Pokus o změnu pedagogické přípravy budoucích učitelů. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum. 1. vyd. Brno: Akademie múzických umění. s. 62-73. Sborník z konference. ISBN 80-85883-50-3. 2000. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Samorefleksja profesjonalna jako podstawowa kompetencja nauczyciela. In Nauczyciel w zmieniajacej sie rzeczywistosci spolecznej. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. s. 61-71. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2199. ISBN 83-229-2000-8. 2000. info
 • TRNA, Josef a Vlastimil ŠVEC. Pedagogická dovednost diagnostikování žákovské prekoncepce učiva. In Pedagogická diagnostika 99. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. s. 172-174. ISBN 80-7042-160-6. 1999. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 178 s. ISBN 80-210-1937-9. 1998. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Jakými klíčovými pedagogickými kompetencemi by měl disponovat budoucí učitel? In Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 256-259. ISBN 80-7067-871-2. 1998. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Styly učení žáků a možnosti jejich rozvíjení. In Vybrané kapitoly z obecné didaktiky. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity. s. 62-69. ISBN 80-210-1308-7. 1996. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Sebereflektivní deníky a studentské posuzování výuky. In Sebereflektivní deníky a studentské posuzování výuky. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu. s. 96-99. ISBN 80-902250-6-3. 1996. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Význam diagnostiky učitelova pojetí výuky v jeho pregraduální přípravě. Pedagogika. Praha: PedF UK, roč. 44, č. 2, s. 164-170. ISSN 0031-3815. 1995. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Otazníky nad pedagogickou teorií a praxí v učitelském vzdělávání. In Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. 1. vyd. Brno: Paido. s. 86-87. ISBN 80-901737-1-3. 1995. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Význam sebereflexe v učitelské přípravě. Pedagogická orientace. roč. 1995, č. 15, s. 12-22. ISSN 1211-4669. 1995. info

27. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info