doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.


Office: bud. B/5024
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5821
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., narozen 11. 11. 1976 v Kolíně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9/11, Brno 603 00
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995 − 2000 Magisterské studium; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obory: filozofie – religionistika (Mgr.)
 • 2000 − 2004 Doktorské studium; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obor: religionistika (Ph. D.)
 • 2009 Rigorózní řízení; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obor: religionistka (PhDr.)
 • 2018 Habilitační řízení; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obor: česká literatura (doc.)
Přehled zaměstnání
 • 2001− 2002 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno (knihovník)
 • 2002 – dosud Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Brno; resp. Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha (od 2003 v Oddělení teorie prózy; 2007−2008 vedoucí Oddělení teorie prózy; 2009-2018 vedoucí Oddělení teorie ÚČL AV ČR)
 • 2003 – 2010 externí spolupracovník Ústavu religionistiky FF MU v Brně
 • 2006 – 2010, 2015 externí spolupracovník Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně
 • 2009 − 2015 externí spolupracovník Katedry českého jazyka a literatury PdF MU v Brně
 • 2015 – (dosud) Katedra českého jazyka a literatury PdF MU v Brně (docent)
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia literatury a literární vědy
 • Teorie literatury pro učitele
 • Literární teorie po roce 1989
 • Kapitoly ze starší české literatury
 • Starší česká literatura
 • Český strukturalismus v exilu
 • Česká literární věda v exilu
 • Světová literatura 20. století
 • Structural Poetics of the Prague School
 • An Introduction to Narratology
Vědeckovýzkumná činnost
 • Literární teorie ; naratologie ; sémiotika ; hermeneutika ; teorie a dějiny literárního strukturalismu ; narativní sémantika fikčních světů ; česká literatura 20. století ; náboženství a literatura ; teorie a metodologie religionistiky.
 • GRANTY:
 • Fond rozvoje Masarykovy univerzity - "An Introduction to Narratology", (hl. řešitel., 2018); č. projektu: 2018/41/MUNI/FR/1094/2017 Česko-německý fond budoucnosti – „Perspektivy a hranice kognitivní naratologie / Perspektiven und Grenzen der kognitiven Narratologie“, 2015 (koordinátor projektu: O. Sládek; reg. číslo: 4_15_5907)
 • GA ČR „Slovník literárněvědného strukturalismu“ (hl. řešitel. O. Sládek; 2013–2016); reg. č. 13-29985S
 • Česko-německý fond budoucnosti − „Aktuální naratologické problémy v českém a německém kontextu humanitních věd“, (koordinátor projektu: O. Sládek; 2010; reg. číslo: 1268
 • GA ČR − „Jan Mukařovský: život, dílo, ohlas“, (hl. řešitel: O. Sládek; 2010−2013-2015); reg. číslo: P406/10/1911
 • GA ČR − „Mezi Východem a Západem. K vývojovým aspektům a tradici českého strukturalismu ve Spojených státech“ (hl. řešitel: O. Sládek; podané na 2006-2008); reg. č.: 405/06/P336
 • GA ČR – „Problémy teorie vyprávění“ (hl. řešitel: T. Kubíček, O. Sládek – spolupracovník; 2004-2006); řešená kapitola: „Vztah skutečnosti a básnictví“); reg. číslo: 405/04/1095
 • GA AV – „Tři podoby české literární vědy v exilu: L. Doležel, M. Grygar a K. Chvatík“ (hl. řešitel: O. Sládek; 2003-2005); reg. číslo: KJB9056305
Akademické stáže
 • Pedagogická fakulta, Ege University, Izmir, Turecko, 2012
 • Filozofická fakulta, Universität Leipzig, Leipzig, Německo, 2012
 • Ústav slavistiky, Ruská akademie věd, Moskva, Ruská federace, 2011, 2013
 • Stockholm university, Stockholm, Švédsko, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Mimouniverzitní aktivity
 • 2000 − (dosud) Člen revizní a apelační komise České společnosti pro religionistiku
 • 2004 − 2007 člen ediční rady edice Theoretica vydávané ÚČL AV ČR
 • 2005 − 2007 člen ediční rady ÚČL AV ČR
 • 2007 – (dosud) člen ediční rady edice Theoretica & historica (vedoucí edice)
 • 2008 − (dosud) člen Akademického sněmu AV ČR
 • 2009 − (dosud) člen Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje
 • 2010 – (dosud) člen redakční rady časopisu Slovo a slovesnost
 • 2013 – (dosud) člen radakční rady časopisu Iluminace
 • 2013−2015 přidružený člen výkonného výboru European Narratology Network (ENN)
 • 2015 – (dosud) člen výkonného výboru European Narratology Network; od 2017 předseda výboru (ENN)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Nominace do Akademické rady AV ČR na období 2009 − 2013; 2009
 • Prémie Otty Wichterleho, 2005; udělena VR AV ČR
 • Nejkrásnější české knihy roku 2015; 3. místo v kategorii Odborná literatura pro knihu Jan Mukařovský. Život a dílo, graf. úprava Martin Pecina (cena: autor, grafik, nakladatel, tiskárna); za grafickou úpravu a celkové zpracování knihy.
Vybrané publikace
 • SLÁDEK, Ondřej. O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému. Svět literatury : časopis pro novodobé literatury, Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 26, č. 53, s. 27-37. ISSN 0862-8440. info
 • SLÁDEK, Ondřej. The Prague Linguistic Circle during the Second World War. In Trans-lingual, Trans-cultural, Trans-disciplinary. The II International Conference on Modern Slavic Literary Theories and Comparative Poetics. Guangzhou, China, 24.-26. 06. 2016. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Lubomír Doležel´s Theoretical Assumptions. In International Conference on Narrative, Amsterdam, June 16−18, 2016. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Štěstí "Šťastného domova". In František A. Podhajský. Fikce Jaroslava Haška. první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016. s. 93-112, 20 s. ISBN 978-80-88069-27-0. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Jak je možná hermeneutická religionistika? In Magdalena Konečná. Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. první. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s., 2016. s. 128-141, 14 s. ISBN 978-80-270-0916-9. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Umberto Eco o knihách a knihovnách. In Romboid. Bratislava: Asociácia organizácií spisovatel´ov Slovenska, 2016. s. 75–79. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš. In Dušan Teplan. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. první. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. s. 61-73, 13 s. ISBN 978-80-558-0993-9. info

13. 9. 2018