doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Associate professor, Department of Czech Language and Literature


Office: bldg. B/5024
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5821
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., narozen 11. 11. 1976 v Kolíně
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9/11, Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995 − 2000 Magisterské studium; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obory: filozofie – religionistika (Mgr.)
 • 2000 − 2004 Doktorské studium; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obor: religionistika (Ph. D.)
 • 2009 Rigorózní řízení; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obor: religionistka (PhDr.)
 • 2018 Habilitační řízení; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; obor: česká literatura (doc.)
Přehled zaměstnání
 • 2001− 2002 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno (knihovník)
 • 2002 – dosud Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Brno; resp. Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha (od 2003 v Oddělení teorie prózy; 2007−2008 vedoucí Oddělení teorie prózy; 2009-2018 vedoucí Oddělení teorie ÚČL AV ČR); od 2020 zástupce ředitele ÚČL AV ČR, vedoucí brněnské pobočky.
 • 2003 – 2010 externí spolupracovník Ústavu religionistiky FF MU v Brně
 • 2006 – 2010, 2015 externí spolupracovník Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně
 • 2009 − 2015 externí spolupracovník Katedry českého jazyka a literatury PdF MU v Brně
 • 2015 – (dosud) Katedra českého jazyka a literatury PdF MU v Brně (docent)
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia literatury a literární vědy
 • Teorie literatury pro učitele
 • Literární teorie po roce 1989
 • Kapitoly ze starší české literatury
 • Literatura v kontextu náboženství
 • Seminář z literatury v kontextu náboženství
 • Starší česká literatura
 • Český strukturalismus v exilu
 • Česká literární věda v exilu
 • Světová literatura 20. století
 • Structural Poetics of the Prague School
 • An Introduction to Narratology
Vědeckovýzkumná činnost
 • Literární teorie ; naratologie ; sémiotika ; hermeneutika ; teorie a dějiny literárního strukturalismu ; narativní sémantika fikčních světů ; česká literatura 20. století ; náboženství a literatura ; teorie a metodologie religionistiky.
 • PROJEKTY
 • HLAVNÍ ŘEŠITEL
 • GA ČR − „Český strukturalismus mezi poetikou a politikou“, (hl. řešitel: O. Sládek; 2023-2025); reg. číslo: 23-07318S Fond rozvoje Masarykovy univerzity - "An Introduction to Narratology", (hl. řešitel., 2018); č. projektu: 2018/41/MUNI/FR/1094/2017 Česko-německý fond budoucnosti – „Perspektivy a hranice kognitivní naratologie / Perspektiven und Grenzen der kognitiven Narratologie“, 2015 (koordinátor projektu: O. Sládek; reg. číslo: 4_15_5907)
 • GA ČR „Slovník literárněvědného strukturalismu“ (hl. řešitel. O. Sládek; 2013–2016); reg. č. 13-29985S
 • Česko-německý fond budoucnosti − „Aktuální naratologické problémy v českém a německém kontextu humanitních věd“, (koordinátor projektu: O. Sládek; 2010; reg. číslo: 1268
 • GA ČR − „Jan Mukařovský: život, dílo, ohlas“, (hl. řešitel: O. Sládek; 2010−2013-2015); reg. číslo: P406/10/1911
 • GA ČR − „Mezi Východem a Západem. K vývojovým aspektům a tradici českého strukturalismu ve Spojených státech“ (hl. řešitel: O. Sládek; podané na 2006-2008); reg. č.: 405/06/P336
 • GA ČR – „Problémy teorie vyprávění“ (hl. řešitel: T. Kubíček, O. Sládek – spolupracovník; 2004-2006); řešená kapitola: „Vztah skutečnosti a básnictví“); reg. číslo: 405/04/1095
 • GA AV – „Tři podoby české literární vědy v exilu: L. Doležel, M. Grygar a K. Chvatík“ (hl. řešitel: O. Sládek; 2003-2005); reg. číslo: KJB9056305
Akademické stáže
 • Pedagogická fakulta, Ege University, Izmir, Turecko, 2012
 • Filozofická fakulta, Universität Leipzig, Leipzig, Německo, 2012
 • Ústav slavistiky, Ruská akademie věd, Moskva, Ruská federace, 2011, 2013
 • Stockholm university, Stockholm, Švédsko, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 2018, 2019
Mimouniverzitní aktivity
 • 2000 − 2019 Člen revizní a apelační komise České společnosti pro religionistiku
 • 2004 − 2007 člen ediční rady edice Theoretica vydávané ÚČL AV ČR
 • 2005 − 2007 člen ediční rady ÚČL AV ČR
 • 2007 – (dosud) člen ediční rady edice Theoretica & historica (vedoucí edice)
 • 2008 − 2018 člen Akademického sněmu AV ČR
 • 2009 − (dosud) člen Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje
 • 2010 – (dosud) člen redakční rady časopisu Slovo a slovesnost
 • 2013 – (dosud) člen radakční rady časopisu Iluminace
 • 2013−2015 přidružený člen výkonného výboru European Narratology Network (ENN)
 • 2015 – 2021 člen výkonného výboru European Narratology Network; 2017-2021 předseda výboru (ENN)
 • 2023 - Člen edice Teoretická knihovna (Host, Ústav pro českou literaturu AV ČR).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 Nominace do Akademické rady AV ČR na období 2009 − 2013
 • 2005 Prémie Otty Wichterleho; udělena VR AV ČR
 • 2015 Nejkrásnější české knihy roku 2015; 3. místo v kategorii Odborná literatura pro knihu Jan Mukařovský. Život a dílo, graf. úprava Martin Pecina (cena: autor, grafik, nakladatel, tiskárna); za grafickou úpravu a celkové zpracování knihy.
 • 2023 - 2027 Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Vybrané publikace
 • SLÁDEK, Ondřej. Fikce vs. lež. Literatura ve formování odolné společnosti. 2022. URL info
 • SLÁDEK, Ondřej. Dikobraz čte. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. URL info
 • SLÁDEK, Ondřej. Interiér, oděv a vizualita aneb Filozofická východiska estetiky Bohumila Markalouse. In Estetik Markalous a literát John, Olomouc, 26.–27. 4. 2022. 2022. info
 • SLÁDEK, Ondřej. K pojetí znaku v Pražské škole: recepce a revize. In VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě, Praha, 27. 6. – 1. 7. 2022. 2022. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Kánony českého strukturalismu. In Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčních rámcov), Nitra, 19.–21. 10. 2022. 2022. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Addressing the Addressee and the Games of Narrative and Fiction: From Modernism to Postmodernism. In Narrator/Narratee Intervening in the Diegetic World (‘Inward’ Metalepsis 2), Heidelberg, 21.–22. 10. 2022; org. Diachronic Metalepsis Network, Workshop 2; Universität Heidelberg. 2022. info
 • KROČA, David, Ondřej SLÁDEK a Adam VEŘMIŘOVSKÝ. Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination. 2019. info
 • SLÁDEK, Ondřej. "Návraty" a strukturalismus Milana Jankoviče. Česká literatura. PRAGUE 1: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, roč. 67, č. 3, s. 380-389. ISSN 0009-0468. 2019. info
 • SLÁDEK, Ondřej. O touze žít v čase i mimo něj. Host. Brno: Host, roč. 35, č. 10, s. 58-59. ISSN 1211-9938. 2019. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Eduard Petrů a problém interpretace. Bohemica Olomucensia – Supplementa. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 11, č. 3, s. 76-90. ISSN 1803-876X. 2019. URL info
 • SLÁDEK, Ondřej. Jan Mukařovský a Jiří Mahen o próze. In Jiří Mahen v množném čísle, Knihovna Jiřího Mahena a Společnost Jiřího Mahena, Brno, 21. a 22. 5. 2019. 2019. info
 • SLÁDEK, Ondřej. The Rises and Falls of Modern Literary Theory in Central and Eastern Europe. In Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination, Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU, Brno, 2.–6. září, 2019. 2019. info
 • SLÁDEK, Ondřej. The Prague Linguistic Circle and Dialectics. Enthymema. roč. 2017, č. 19, s. 352-357. ISSN 2037-2426. 2017. URL info
 • SLÁDEK, Ondřej. A la mémoire de Lubomír Doležel. Revue des Études Slaves. Paris: Institut d´études slaves, roč. 88, č. 3, s. 627-631. ISSN 0080-2557. 2017. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Vzpomínka na Lubomíra Doležela. Revue des Études Slaves. Paris: Institut d´études slaves, roč. 88, č. 3, s. 623-626. ISSN 0080-2557. 2017. info
 • SLÁDEK, Ondřej. O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému. Svět literatury : časopis pro novodobé literatury. Praha: Univerzita Karlova, roč. 26, č. 53, s. 27-37. ISSN 0862-8440. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. The Prague Linguistic Circle during the Second World War. In Trans-lingual, Trans-cultural, Trans-disciplinary. The II International Conference on Modern Slavic Literary Theories and Comparative Poetics. Guangzhou, China, 24.-26. 06. 2016. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Lubomír Doležel´s Theoretical Assumptions. In International Conference on Narrative, Amsterdam, June 16−18, 2016. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Štěstí "Šťastného domova". In František A. Podhajský. Fikce Jaroslava Haška. první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. s. 93-112. ISBN 978-80-88069-27-0. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Jak je možná hermeneutická religionistika? In Magdalena Konečná. Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. první. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s. s. 128-141. ISBN 978-80-270-0916-9. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Umberto Eco o knihách a knihovnách. In Romboid. Bratislava: Asociácia organizácií spisovatel´ov Slovenska. s. 75–79. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš. In Dušan Teplan. Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. první. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. s. 61-73. ISBN 978-80-558-0993-9. 2016. info
 • SLÁDEK, Ondřej. Zdeněk Kožmín a strukturalismus. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, roč. 19, č. 2, s. 32-48. ISSN 1213-2144. 2016. URL info
 • SLÁDEK, Ondřej. Jan Mukařovský. Život a dílo. 2015. info
 • WINNER, Thomas G., Michael HEIM a Ondřej SLÁDEK. The Czech Avant-Garde Literary Movement Bettwen the World Wars. New York: Peter Lang. 200 s. ISBN 978-1-4331-2627-7. 2015. info

8. 5. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info