MUDr. Jan Šlapák, Ph.D.


Phone: +420 532 23 3705
E‑mail: