doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
  • doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D. Narozen: 25.4.1971 v Brně
Pracoviště
  • Klinika dětské neurologie MU a FN Brno Laboratoř EMG + EP, Specializovaná ambulance pro neuromuskulární a vertebrogenní onemocnění
Zástupce přednosty pro školství
  • Zástupce přednosty pro školství
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Lékařská fakulta MU Brno, magisterské studium,1989-1995 Udělen titul MUDr. - 3/1995 Atestace a licenční zkoušky: I. atestace z neurologie - duben 1998 II. atestace z neurologie - květen 2001 Zkouška funkční odbornosti v oboru elektromyografie - duben 2003 Postgraduální studium: Distanční doktorské studium, obor neurologie, 1998-2005, Lékařská fakulta MU Brno. Téma dizertační práce: Polyneuromyopatie kritického stavu. Mezinárodní vědecký doktorát Ph.D., březen 2005. Habilitace: Téma habilitační práce: Nové perspektivy léčby vrozených nervosvalových onemocnění. Jmenování docentem neurologie 1.6.2008
Přehled zaměstnání
  • Klinika dětské neurologie MU a FN Brno, Černopolní 9, Brno 625 00, od 1.9.2001 - dosud Neurologická klinika MU a FN Brno, Jihlavská 20, 639 00, 10.7.1995 - 31.8.2001
Pedagogická činnost
  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, odborný asistent od 1.6.2005, docent od 1.6.2008. Pregraduální i postgraduální výuka českých a anglicky mluvících studentů LF. Školitel v doktorském studijním programu v oboru neurologie. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů výuka elektrodiagnostiky v neurologii.
Vědeckovýzkumná činnost
  • Specializace: Neurologie a dětská neurologie. Elektromyografie a klinická neurofyziologie. Svalové dystrofie a další neuromuskulární onemocnění u dětí i dospělých. Experimentální terapie neuromuskulárních a neurodegenerativních onemocnění. A: Mezinárodní projekty: DMD114 044: a Phase III, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Clinical Study to Assess the Efficacy and Safety of GSK2402968 in Subjects with Duchenne Muscular Dystrophy. Národní koordinátor klinické studie. 2011-2013. CARE-NMD: Dissemination and Implementation of the Standards of Care for Duchenne Muscular Dystrophy in Europe including Eastern countries. Grant EU. Spoluřešitel. Hlavní řešitel: Dr. Janbernd Kirschner. University Medical Centre Freiburg, SRN. 2009-2013. TREAT-NMD: Translational Research in Europe – Assessment and Treatment of Neuromuscular Diseases. Network of Excellence. Grant EU. Spoluřešitel. Hlavní řešitel: Prof. Kate Bushby. University of Newcastle upon Tyne, Institute of Human Genetics, Newcastle upon Tyne, UK. 2007-2011. ICRC: Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN U sv. Anny, Brno. Senior researcher. Vedoucí subprogramu NEURO4 – Inovativní terapie sclerosis multiplex. 2011-2015. B: Granty IGA: grant IGA MZČR NR/9517-3: Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie Charcot Marie Tooth typ 1A. Spoluřešitel. 2007-2010. grant IGA MZČR 1A/8608-4: Molekulární aspekty diagnostiky a terapie spinální svalové atrofie. Odborný spolupracovník řešitele. 2005-2008. grant IGA MZČR NR-8087-3: Diagnostika neurodegenerativních svalových poruch pomocí analýzy mRNA/DNA vytypovaných genů a chromozomálních lokusů. Odborný spolupracovník řešitele. 2004-2006. grant IGA MZČR NF-5980-3: Polyneuromyopatie kriticky nemocných. Odborný spolupracovník řešitele. 2000-2003. C: Další odborné projekty: Experimentální terapie sclerosis multiplex a dalších neurodegenerativních onemocnění kmenovými buňkami (ve spolupráci s The International Center for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy CTCI, Prof. Shimon Slavin, TelAviv, Izrael). On-line DMD/BMD národní registr. Centrální databáze českých a slovenských pacientů s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofií. Národní kurátor registru.
Akademické stáže
  • Molecular Myology Laboratory, Friedrich-Baur-Institute, Department of Neurology, Ludwig Maximilians University of Munich, Munich, Germany (Prof. Hanns Lochmüller), 2007. Institute of Human Genetics, University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom (Prof. Kate Bushby, Prof. Volker Straub), 2007. The International Center for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy (CTCI),The Weizmann Medical Center, TelAviv, Izrael (Prof. Shimon Slavin), 2009.
Publikační činnost
  • 32 původních prací, z toho 10 jako první autor v časopisech s IF. Kumulativní IF=52,1. 2 kapitoly v zahraničních monografiích. 3 pedagogické publikace. 57 konferenčních abstrakt. 48 citací v SCI.
Ocenění vědeckou komunitou
  • Členství v odborných společnostech a výborech: World Muscle Society, London, UK. TREAT-NMD global database oversight committee (GDOC), Newcastle upon Tyne, UK. Neurologická společnost ČLS JEP – Sekce neuromuskulární. Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Společnost dětské neurologie ČLS JEP. Další odborné činnosti: Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská fakulta: oponent doktorské dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové: recenzent časopisu Acta Medica. Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinárního lékařství,Klinika chorob koní: oponent odborné práce. člen odborné komise v rámci státní rigorózní zkoušky. Prinses Beatrix Fonds, Den Haag, Nizozemí: hodnotitel grantové žádosti č. WAR09-21. Recenze odborné monografie: Onemocnění dětského neurokrania (MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.). Klinické studie: Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie. 2007-2010. Stanovení účinnosti a bezpečnosti GSK2402968 u pacientů s DMD. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie.(DMD114 044).2011-2013.

17. 5. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info