prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc., nar. 13.6. 1939 v Ostravě
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  Filozofická fakulty MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesorka českého jazyka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1956-1961: Filozofická fakulta brněnské univerzity, obor čeština-ruština
 • 1967 - PhDr: doktorské rigorosum a doktorská disertace Hláskosloví a tvarosloví v nářečí na jih od Ostravy
 • 1982 - obhajoba kandidátské disertace: Tvoření staročeských adverbií
 • 1985 - titul CSc.
 • 1992 - habilitace: Aspekty české substantivní deklinace (Příspěvek k teorii mluvnice)
 • 1997: jmenována univ. profesorkou na oboru Český jazyk
Přehled zaměstnání
 • 1961-1964 asistentka na Katedře českého jazyka a literatury FF brněnské univerzity
 • 1964-1992 odborná asistentka na Katedře českého jazyka, slovanské, indoevropské a obecné jazykovědy UJEP Brno
 • 1992 -1997 docentka Ústavu českého jazyka FF MU
 • 1996-1999 vedoucí ÚČJ
 • 1997 - dodnes profesorka Ústavu českého jazyka FF MU
Pedagogická činnost
 • Kultura jazyka a pravopis, FF MU od 1962 cca 20 let
 • Lektorka češtiny, Lesnická fakulta Brno - externí výuka 1963
 • Lektorka ruštiny a češtiny, Lékařská fakulta Brno - externí výuka 1964
 • Morfologie současné češtiny, FF MU od 1965 dosud
 • Slovotvorba současné češtiny, FF MU od 1967 dosud
 • Lektorka češtiny na Letní škole slovanských studií FF MU cca 20 let
 • Morfologie a slovotvorba, Filozofická fakulta Slezské univerzity v Opavě - externí výuka 1992-3
 • Morfologie a slovotvorba, Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava - externí výuka 1995-6
 • Slovotvorba a pragmatika, FF MU od 1991 - 1998
 • Teorie a praxe ortografie, FF MU od 1991 - 1999
 • Strukturalismus a poststrukturalismus, FF MU od 1991 dodnes
 • Semináře doktorské a diplomové FF MU od 1985 dodnes
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dialektologie (doktorská disertace)
 • Morfologie (skripta pro magisterské studium, skriptum pro cizince, články, habilitační práce Aspekty české substantivní deklinace, oddíl Morfologie v kol. práci Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995
 • Historická slovotvorba (kandidátská disertace Tvoření staročeských adverbií, Brno 1982, a články)
 • Synchronní slovotvorba (skriptum, hesla týkající se derivace v Encyklopedickém slovníku češtiny a články)
 • Filozofie jazyka (příprava přednáškového kurzu Strukturalismus a poststrukturalismus)
 • Toponomastika a Pragmalingvistika - obojí okrajově (články)
 • Kultura jazyka (semináře a popularizační činnost - publicistika a přednášky)
 • Spolupráce na edici výboru ze staročeských památek Tisíc let české poezie
 • Spoluautorka (kap. Morfologie) a spolueditorka Příruční mluvnice češtiny (Praha 1995, 1996, 2000)
 • Přednášky v zahraničí (Slovensko, Polsko, Německo, Itálie)
Akademické stáže
 • 1992 Rakouský institut pro výzkum východní a jihovýchodní Evropy (1 měsíc)
 • 1993 Univerzita ve Wroclawi, FF, 1 týden
 • 1992 Institut slavistiky FF Univerzity Regensburg, 1 měsíc
 • 1995 Institut slavistiky FF Univerzity Regensburg, 1 týden
 • 1997 Institut slavistiky FF Univerzity Regensburg, 1 týden
 • 1996 Institut slavistiky Univerzity v Magdeburgu, 1 týden
 • 1997 Institut slavistiky univerzity v Greifswaldu, 1 týden
 • 1999 Institut pro východní filologii Univerzity v Neapoli, 1 týden
Universitní aktivity
 • 1990-1994 místopředsedkyně Akademického senátu FF MU
 • 1993-1994 členka Akademického senátu MU
 • 1994-1995 proděkanka FF MU
 • 1994-1998 vědecká tajemnice JS ČR
 • 1996-1999 vedoucí Ústavu českého jazyka
 • 1994-2000 členka vědecké rady FF MU
 • 1998-2002 předsedkyně oborové komise pro obor český jazyk 2002-dosud členka oborové komise pro obor český jazyk
Mimouniversitní aktivity
 • 1990-1992 členka redakce Moravských novin
 • Expertizy pro GA ČR a pro MŠMT průběžně členství v Jazykovědném sdruzení při AV ČR od r. 1965 dosud
Ocenění vědeckou komunitou
 • spolueditorka a spoluautorka Příruční mluvnice češtiny (Praha 1995, 1996, 2000) oceněné Cenou rektora MU za rok 1995
 • 1998- dosud školitelka doktorandského studia na FF UK Bratislava v oboru slavistika - slovanské jazyky - čeština 1996-2000 členka redakční rady jazykovědné řady SPFFBU
 • 2000-dosud předsedkyně redakční rady jazykovědné řady SPFFBU přednášky na univerzitách v Greifswaldu, Magdeburgu, Neapoli, Praze, Ostravě
Vybrané publikace
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. předsedkyně redakční rady SPFFBU, řada A - Linguistica Brunensia. 2005. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. posudek pro Grantovou agenturu České republiky. 2005. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. účast na konferenci Braslav 3 (Slovensko). 2005. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Za docentkou Jarmilou Bartákovou. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, s. 158. ISSN 0231-7567. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Juraj Dolník a kol.: Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny (recenze). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, s. 206-214. ISSN 0231-7818. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Moce (přechylování) jako modifikace významu. In Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX století. Stałość i zmienność w jazyku i literaturce czeskiej XX.wieku. Wałbrzych-Ostrava, 2004, s. 229-236. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Principy explanační lingvistiky a jazykové poznání. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav2. Bratislava: Kartprint, 2003, s. 234-240. ISBN 80-88870-39-9. info
 • Slovesné neologismy a problém vidu. 1. vyd. Walbrzych-Ostrava, 2002, 8 s. ISBN 83-88425-50-1. info
 • Deminutivum jako jazykové universale. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2002. SPFFBU A 49. ISBN 80-210-2600-6. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • Slovotvorná adaptace přejatých slov a její povaha. Čeština doma a ve světě. V Praze: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, č. 4, s. 311-322. ISSN 1210-9339. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Hrdlička, Milan: Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka (recenze). Čeština doma a ve světě. Praha: Katedra českého jazyka FF UK Praha, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 70-73. ISSN 1210-9339. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Slovotvorná adaptace přejatých slov a její povaha. Čeština doma a ve světě. Praha: Katedra českého jazyka FF UK Praha, 2002, roč. 2002, č. 4, s. 311-322. ISSN 1210-9339. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Deminutiva jako jazykové univerzále. In SPFFBU, Linguistica Brunensia. A49. Brno: Vydavatelství MU, 2001, s. 137-146. ISBN 80-210-2600-6. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Jak je to s obecností obecné češtiny. In Čeština - univerzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 79-83. ISBN 80-210-2262-0. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Die Diminutiva und ihre pragmatischen depretiativen Bedeutungen. Die Welt der Slaven, Sammelbände, Band 5, Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburrtstag. München: Otto Sagner Verlag, 1999, roč. 5, č. 1, s. 251-259. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Transpozice ve vztahu k mutaci a reprodukci. In Čeština - univerzália a specifika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 95-100. ISBN 80-210-2025-3. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Hlavní slovotvorné problémy neologismů v češtině. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 88-95. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Deminutiva a frazeologie. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 113-118. ISBN 80-210-1801-1. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Deminutiva ve frazeologických přirovnáních. SPFFBU. Brno: MU, 1998, A 46, s. 101-106. ISSN 0231-7567. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Významy deminutiv v komunikaci. Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 112-120. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Příruční mluvnice češtiny. In Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 228-362. ISBN 80-7106-134-4. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Spisovnost a přirozenost v jazyce. In Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1996, s. 79-83. sv. 133. ISBN 80-210-1304-4. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Spisovná a obecná čeština. In Spisovná čeština a jazyková kultura. Sborník z olomoucké konference. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta UK, 1996, s. 72-76. ISBN 80-85899-02-7. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. Intenzifikace. SPFFBU. Brno: MU, 1996, A 44, s. 91-95. ISSN 0231-7567. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka. A: Synchronní disciplíny. Úvod. Morfologie. In Univerzity na prahu nového tisíciletí. Sborník mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996, s. 111-116. sv. 2. ISBN 80-210-1266-8. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického. In Pocta Dušanu Šlosarovi. Sborník k 65. narozeninám. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995, s. 187-193. ISBN 80-85834-39-1. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Spisovná a obecná čeština. In Spisovná čeština a jazyková kultura. 1. vyd. Praha: FF UK, 1995, s. 72-76. ISBN 80-85899-02-7. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Jubileum prof. Milana Jelínka. Stylistyka. Opole: Univezita Opole, 1994, roč. 3, s. 192-200. ISSN 1230-2287. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Čeština bez příkras. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1993, A 41, č. 1, s. 151-156. ISSN 0231-7818. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Některé aspekty distribuce alomorfů (genitiv a lokál sg. maskulin). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1993, A 40, č. 1, s. 23-31. ISSN 0231-7818. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Aspekty české substantivní deklinace. Brno: FF MU, 1991, 145 s. (Příspěvek k teorii mluvnice.) Habilitační práce. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Tvoření slov v současné češtině. 2. vyd. Brno: FF MU, 1990, 52 s. info
 • ČEJKA, Mirek, Petr KARLÍK, Marie KRČMOVÁ a Zdeňka RUSÍNOVÁ. Cvičení z českého jazyka. 2. Brno: MU, 1989. ISBN 80-210-0009-0. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Tvoření staročeských adverbií. 1. vyd. Brno: UJEP FF, 1984, 129 s. Spisy UJEP, sv. 253. info
 • RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Hláskosloví a tvarosloví v nářečí na jih od Ostravy.(Doktorská disertační práce.). Brno: FF UJEP, 1966, 167 s. info

12. 11. 2004

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info