doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Associate professor, Department of Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/3022
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4496
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc.PaedDr. Hana Horká, CSc.
Pracoviště
 • Katedra pedagogiky PdF MU Brno, Poříčí 31
Funkce na pracovišti
 • Docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Doc. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století
 • 1991: CSc. "Učitel a ekologická výchova"
 • 1986: rozšiřující studium pedagogiky FF MU
 • 1982: PaedDr. - státní rigorózní zkouška
 • 1971: promoce - učitelství VVP, obor biologie-chemie
Přehled zaměstnání
 • 1983-dosud: PdF MU Brno
 • 1971-1982: ZŠ Pozořice
Pedagogická činnost
 • Úvod do pedagogiky a psychologie
 • Školní pedagogika
 • Základy environmentální edukace
 • Praktikum ekologické výchovy
 • Soudobé otázky teorie výchovy
 • Globální a evironmentální výchova
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grantový projekt "Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury" - spoluřešitelka, 1996-1999
 • Projekt "Fakultní cvičný učitel jako nový element v praktické přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ" - spoluřešitelka, 1998
 • Program MŠMT ČR Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, P/ 21 (2000-01), resp. 52/2002, projekt Systém odborné spolupráce PdF s fakultními cvičnými učiteli v praktické přípravě studentů učitelství 1. stupně ZŠ, řešitelka, 2000-2002
 • projekt Standardy k výchovné způsobilosti absolventa studia učitelství, PdF MU Brno, spoluřešitelka, 2000
 • Podpora práce učitelů - dílčí úkol Zdokonalování přípravného vzdělávání učitelů, PdF UK Praha, spoluřešitelka, 2000-2001
 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002, projekt Kurz ekologické výchovy a environmentálního vzdělávání - Ekologické a environmentální minimum pro studenty oboru učitelství, 2002, řešitelka
 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002, projekt Bakalářský studijní program pro přípravu učitelek MŠ (přípravný projekt), 2002, řešitelka
 • Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002. MU Brno. Praktikum k výchovným kompetencím edukátora, spoluřešitelka
 • Projekt č. 34: Systém odborné spolupráce Pedagogické fakulty s fakultními cvičnými učiteli v praktické přípravě studentů učitelství 1. stupně ZŠ. Transformační a rozvojové programy: Program na podporu a rozvoj činnosti veřejné VŠ - podpora a rozvoj nových přístupů ve vzdělávací činnosti (pokračující projekt)(2001-2004) Projekt č. 79 MŠMT ČR, Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit č. 17/ 2003, projekt Kurz ekologické výchovy a environmentálního vzdělávání, řešitelka. GA ČR 406/03/1349: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole. Řešení grantového projektu bylo započato v roce 2003 a konečné výstupy jsou naplánovány na závěr roku 2005. Rozvojový projekt MŠMT č. 191: Strukturovaná a modulární skladba studijních programů podporující integraci studia na MU v Brně. Koncepce studijního oboru učitelství pro MŠ.(2004-) Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit, č. ???, Doc. PaedDr. H. Horká, CSc., PhDr. H. Filová, Ph.D., Mgr. J. Havel, projekt Bakalářský studijní program pro přípravu učitelek MŠ (přípravný projekt), řešitelka. (2004) 2003-2005: GA ČR 406/03/1349 Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
 • 2005-7: Spoluřešitelka GAČR č. 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy
 • 2005-2011: Výzkumný záměr ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ, MSM0021622421
 • MUNI/A/0883/2011 Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky(SKOLA 2012)
 • MUNI/A/0714/2012 Učitel v teorii a praxi)
 • Výzkum školního vzdělávání: vývoj-stav-výhledy (MUNI/B/0800/2012)
 • Příklady dobré praxe – environmentální vzdělávání budoucích pedagogů (44/2015)
 • Znalostní báze učitelství a její reflexe (MUNI/A/0926/2013)1/2014 - 12/2014
 • Tvorba nových předmětů pro studenty programu Erasmus (MUNI/FR/0189/2014)
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí Kód projektu: MUNI/A/1317/2014 Období řešení: 1/2015 - 12/2015
 • Výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF - MUNI/A/1276/2016 - 1/2017 - 12/2017
Universitní aktivity
 • od 1997 - vedoucí oddělení učitelství 1. st. ZŠ
 • od 2009 do 2015 - vedoucí katedry primární pedagogiky
 • 1996-2001 - členka pedagogické komise pro obor učitelství 1. st. ZŠ
 • od 2002 - členka oborové rady pro studium učitelství 1. st. ZŠ
 • od 2010 - členka oborové rady doktorského studia pro obor Pedagogika na PdF MU
 • od 2016 - členka oborové rady doktorského studia pro obor Didaktika geografie na PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1997 - 2000 : Ludwig Boltzmann Institut für Schulentwicklung und International - Vergleichende Schulforschung, Gabriele Khan- Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig, projekt Přeměny učitelské přípravy (srovnávací analýza kurikula pedagogických disciplín oboru učitelství 1. st. ZŠ )
 • 1998-1999: UNDP (Program OSN pro rozvoj), projekt K udržitelnému rozvoji České republiky - vytváření podmínek, koncepce ekologické přípravy budoucích učitelů
 • 1999-dosud: KEGA (Komisia edukačná grantová) SR, Bratislava, Didaktické aspekty environmentálnej výchovy
 • 2000 -2001 Fond vzdělávací politiky MŠMT, projekt Analýza environmentálního vzdělávání a výchovy na fakultách připravujících učitele
 • 2000-2001 PdF UK Praha, projekt Ekologické vzdělávání jako součást všeobecné přípravy učitelů
 • od 2001: Education for global citizenship international research project (Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto)
 • od 2009-11: členka vědecké rady na PdF UK Bratislava
 • od 2016: hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro VŠ
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2000 - 2005: členka podoborové komise 406 GA ČR- psychologie, pedagogika
 • od 1999 - dosud: členka redakční rady časopisu Komenský
 • 30.8.-31.8.2000: členka přípravného výboru Sjezdu učitelů
 • 2008 - 2014: členka redakční rady časopisu Envigogika
 • 2009 - 2014: členka společnosti SOPHE (Society for Public Health Education)
 • 2009 - 2014: členka ATEE (Association for Teacher Education in Europe)
 • 2016 - bronzová medaile: Masarykova univerzita.
Vybrané publikace
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Osobnosti francouzské revoluce. Vytváření a čtení ikonického textu technikou živých obrazů. Marginalia Historica. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2019, roč. 10, č. 1, s. 65-91. ISSN 1804-5367. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Hana HORKÁ. Autonomní a heteronomní hodnocení profesních kompetencí v dialogu mezi provázejícím učitelem a studentem. In XXVI. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018. info
 • RODOVÁ, Veronika, Hana HORKÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Rozhovor s Vladimírou Spilkovou o školské reformě a o podobách současné školy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 143, č. 1, s. 5-12. ISSN 0323-0449. URL info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Hana HORKÁ. Autonomní a heteronomní hodnocení profesních kompetencí v dialogu mezi provázejícím učitelem a studentem. 2018. ISBN 978-80-7454-755-3. info
 • HORKÁ, Hana a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. The Development of Professional Skills in Teaching Practice: the Views of Student Teachers and Mentor Teachers. In 18th Biennial Conference on Teachers and Teaching, ISATT 2017, Salamanca. 2017. info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Osobnosti Francouzské revoluce, živé obrazy jako cesta k dialogickému vyučování. Komenský. Masarykova univerzita, 2017, roč. 142, č. 2, s. 32-39. ISSN 0323-0449. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Hana HORKÁ. Autonomní a heteronomní hodnocení jako jedna z determinant účinnosti učitelských praxí. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2016, roč. 26, č. 2, s. 272-298. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2016-2-272. info
 • HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Veronika RODOVÁ. Rozvíjení didaktických dovedností v učitelském vzdělávání. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 124-137. ISBN 978-80-7509-426-1. URL info
 • HORKÁ, Hana a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Faculty Teacher Trainer as a Facilitator of Professional Development. In SGEM. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd.,, 2015. s. 439-446. ISBN 978-619-7105-45-2. doi:10.5593/sgemsocial2015/B12/S3.057. URL info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. The way of life of prehistoric people of environmental understanding of pupils of fourth grade primary school (the theoretical and empirical reflection of the educational programme). Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 30-40. ISSN 1897-6557. URL info
 • HORKÁ, Hana a Petra VYSTRČILOVÁ. Vliv subjektivní teorie učitele na kvalitu výuky. In Lenka Danielová, Josef Schmied. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 225-236. ISBN 978-80-7509-287-8. info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Učitel jako iniciátor rozvoje prožitku, zkušenosti a tvořivosti v mateřské škole. In Adriana Wiegerová a kol. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. první. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. s. 58-73. 10 publikace ve vědecké edici Pedagogika. ISBN 978-80-7454-555-9. info
 • HORKÁ, Hana. Education to overcoming violated reciprocity between man and nature. In SGEM. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research. Sofia: STEF92 Technology Ltd.,51 "Alexander Malinov"Blvd.,, 2015. s. 333-338. ISBN 978-619-7105-45-2. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B12/S3.043. URL info
 • HORKÁ, Hana a Veronika RODOVÁ. Nová kultura vyučování a učení v primární škole na příkladech. In Porubský, Š., Lynch, Z. (eds.). Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. 1. vyd. Banská Bystrica: Banská Bystrica: PF UMB, 2015. s. 22-40. ISBN 978-80-557-1024-2. info
 • SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ, Hana HORKÁ, Petra KOVALOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Vysokoškolský učitel - pozicia medzi vyučováním a výskumom. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 s. Pedagogika, svazek 1. ISBN 978-80-7454-408-8. info
 • HORKÁ, Hana. Vzděláváním k překonávání narušené reciprocity mezi člověkem a přírodou. In Danielová, L.; Horáčková, M.; Skalická, I.; Vyleťal, P. (eds.). Celoživotní učení v podmínkách středních a vysokých škol. první. Brno: Mendelova univerzita, 2013. s. 41-46. ISBN 978-80-7375-918-6. info
 • HORKÁ, Hana a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Otázky školního hodnocení v přípravném vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy. In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 137-144. ISBN 978-80-210-5876-7. info
 • HORKÁ, Hana. Environmental education in undergraduate teacher training as an instrument of civic and professional competencies development. In Formirane na graždanina i profesionalista v uslovijata na universitetskoto obrazovanie. první. Sofia: CU "Sv. KLiment Ochridski" - Fakultet pedagogika, 2012. s. 55-59. ISBN 978-954-490-336-7. info
 • SZIMETHOVÁ, Monika, Adriana WIEGEROVÁ a Hana HORKÁ. Edukačné rámce prírodovedného poznávania v kurikule školy. 1. vyd. Bratislava: OZ V4, 2012. 78 s. pedagogické monografie. ISBN 978-80-89443-12-3. info
 • HORKÁ, Hana. Poznávací strategie pro utváření vztahu dětí k přírodě. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. s. 133-138. ISBN 978-83-7271-756-6. info
 • HORKÁ, Hana. Příroda ve školní výuce. In Šmajs, J. (ed.) Aby Země nebyla jen hrobem. Literatura, kultura, příroda. první. Praha: Obec spisovatelů, 2011. s. 175-183. ISBN 978-80-904218-8-2. info
 • HORKÁ, Hana. Hodnotová dimenze učitelského vzdělávání. In Sirotová, M. Hodnoty a ich odraz vo vysokoškolskom vzdelávaní. Pedagogika ActualiS II. prvé. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. s. 9-14. ISBN 978-80-8105-224-8. info
 • HORKÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 9788021054677. info
 • HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Human Health and Road Transport. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2011. s. 213-222. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • HORKÁ, Hana. Zdraví jako motivační faktor environmentální výchovy. 2011. info
 • HORKÁ, Hana. Rozvíjení ekopedagogické kompetence učitelů primární školy (identifikace typických zkušenostních schémat studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ). In Oldřich Šimoník (ed.). Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání:kooperace, participace, konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta., 2011. s. 56- 64. ISBN 978-80-210-5561-2. info
 • HORKÁ, Hana. Primární edukace v environmentálních souvislostech. In Doušková, A.; Porubský, Š.; Huľová, Z. Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB, 2011. s. 300-305. ISBN 978-80-557-0116-5. info
 • HAVEL, Jiří a Hana HORKÁ. Prohlubování integrace pedagogických a psychologických disciplín s oborovými didaktikami v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU. In Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikulární reformy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 155-159. Odborná publikace; čz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1. info
 • HORKÁ, Hana. Osvojování kompetencí pro realizaci environmentální výchovy v přípravném učitelském vzdělávání. In O. Šimoník (ed.). Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků na jednotlivých úrovních vzdělávání: kooperace, participace, konsekvence. 2. díl. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 70-77. ISBN 978-80-210-5710-4. info
 • HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. HEALTH AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN ENVIRONMENTAL EDUCATION. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 55-66. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • HORKÁ, Hana. Health Education in the Environmental Context. In Řehulka, E; Sollárová E. (ed.) Health Education: Czech-Slovak Experience. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 7- 20. ISBN 978-80-210-5723-4. info
 • HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 68-72. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-13. Fulltext info
 • HORKÁ, Hana. Axiologická reflexe přípravného vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy. In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. První. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010. s. 774-780. ISBN 978-80-7368-771-7. info
 • HORKÁ, Hana. Environmental Education as an Instrument for Health Promotion. In Szerlag, A. (Ed.) Health in pedagogical discourses and school practices. Selected Perspectives. První. Krakow: Oficina Wydawnicza "Impuls", 2010. s. 83-92. ISBN 978-83-7587-418-1. info
 • HORKÁ, Hana. Axiologická dimenze profesních kompetencí učitele. In Šimoník, O. (Ed.) Pedagogické kompetence v přípravě studentů na učitelskou profesi. První. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. s. 39-44. ISBN 978-80-210-5246-8. info
 • HORKÁ, Hana. Inkluze v přírodě jako inspirace pro školní vzdělávání. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 56-62. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ a Jiří HAVEL. Učitelství pro 1. stupeň základní školy. In Spilková, V; Hejlová, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: PdF UK, 2010. s. 113-130. ISBN 978-80-7290-486-0. info
 • HORKÁ, Hana, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Učitelství pro mateřské školy. In Spilková, V; Hejlová, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: PdF UK, 2010. s. 131-139. ISBN 978-80-7290-486-0. info
 • HORKÁ, Hana. Přípravné environmentální vzdělávání učitelů v kontextu proměny kurikula základního vzdělávání. In Wiegerová, A.(ed) Premeny univerzitného vzdelávania. 1. vyd. Bratislava: OZ V4 a PdF UK, 2010. s. 138-145. ISBN 978-80-89443-02-4. info
 • HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Active Leisure for Health in Context of Environmental Care. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 275-290. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • HORKÁ, Hana. Přínos reflexe pedagogických činností a výsledků pro profesní rozvoj studentů učitelství pro primární školu (o vzájemných vztazích teorie a praxe). In László, K. et al. Prostriedky rozvíjania sposobilostí učitel´a. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Občianské združenie Pedagog., 2010. s. 124-139. ISBN 978-80-557-0107-3. info
 • HORKÁ, Hana. Ochrana přírody jako atribut lidství v pedagogických souvislostech. In Hábl.,J.; Doležalová, J. Humanizace ve výchově a vzdělávání. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 49-57, 8 s. ISBN 978-80-7435-068-9. info
 • HORKÁ, Hana a Hana FILOVÁ. Daří se nám zkvalitňovat pregraduální přípravu učitelů 1. stupně základní školy na Pedagogické fakultě MU? In Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. první. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. s. 68-74. ISBN 978-80-7220-315-4. info
 • HORKÁ, Hana. Environmentální přístup k přípravnému vzdělávání učitelů. In Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 12-19. ISBN 978-80-7041-707-2. info
 • HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky. Brno: MU, 2009. 180 s. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1. info
 • HORKÁ, Hana a Evžen ŘEHULKA. Quality of life, health and environment from educational point odf view. In Valeologija:sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitky. první. Charkov: Univerzita V. N. Karazinova, Charkov, 2009. s. 115-124. ISBN 978-966-623-573-5. info
 • HORKÁ, Hana. Hodnotová dimenze vzdělávání a ekologická odpovědnost. In Rybičková, M., Hladík, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. první. Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 190-195. ISBN 978-80-7318-904-4. info
 • HORKÁ, Hana. Starost a péče o celek, globální výchova. In Vědění a participace, Dlouhá, J. (ed.). první. Praha: Karolinum, 2009. s. 156-166. ISBN 978-80-246-1656-8. info
 • HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Perception of Health in the context of Environmental issues among students of the Faculty of Education Masaryk University. In Řehulka et al. School and Health 21 - Topical issues in Health Education. první. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2009. s. 33-50. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • ŘEHULKA, Evžen, Hana HORKÁ a Zdeněk HROMÁDKA. Health Care and the Environment from the Viewpoint of Primary School Pupils. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD,s.r.o., Brno, 2008. s. 21-33, 14 s. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • HORKÁ, Hana. Reflexe pedagogických činností a výsledků jako hodnota profesního seberozvoje. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 95-98. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • HORKÁ, Hana, Stanislav STŘELEC a Jarmila SVOBODOVÁ. The selected chapters of theory and methodology of education. In Pregraduate Teacher Training 2. první. Brno: PdF MU, 2008. s. 29-71., 43 s. nebylo přiděleno. ISBN 978-80-7392-058-6. info
 • HORKÁ, Hana. Hodnotová dimenze učitelského vzdělávání. In Učitel a žák v současné škole. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 94-104. ISBN 978-80-210-4752-5. info
 • HORKÁ, Hana. The way students and teachers reason about environmental issues in the context of health support. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2007. s. 539 - 548. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • HORKÁ, Hana. Environmental aspects of healts education. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2006. s. 711-728. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • HORKÁ, Hana. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: PdF MU, 2005. 158 s. ISBN 80-210-3750-4. info
 • HORKÁ, Hana. Environmentální přístup ke vzdělávání na základní škole. In Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 83-94. ISBN 80-210-3870-5. info
 • HORKÁ, Hana. ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ. In ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ 1. Brno: Paido, 2005. s. 414-426. ISBN 80-7315-119-7. info
 • HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako nástroj k zajištění udržitelného rozvoje v profesionální přípravě učitelů. In Co znamená udržitelnost pro univerzity? COŽP Praha: Univerzita Karlova Praha, 2005. s. 80-89. ISBN 80-239-6560-3. URL info
 • HORKÁ, Hana. Koncepční polarity a komplementarity v ekologické výchově. In Sborník príspevkov Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Kvalita života jako multidisciplinárny problém, jej odraz v projektovaní obsahu výchovy a vzdelávania v materských a základných školách. první. Bratislava: Pedagogická fakulta UK a Obianské združenie Výchova-VedaVzdelávanie-Výzkum., 2004. s. 66-69. ISBN 80-969146-0-X. info
 • HORKÁ, Hana a Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. s. 66-76, 12 s. ISBN 80-7042-376-5. info
 • HORKÁ, Hana. Standard pregraduální ekologické/environmentální přípravy učitelů. první. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 7 s. svazek č. 8. ISBN 80-7290-123-0. info
 • HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako určující dimenze výchovy pro udržitelný rozvoj. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: UK Bratislava, 2002. s. 5-17. ISBN 80-88868-77-7. info
 • HORKÁ, Hana. Výchova v procesu globalizace. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Protokol ze sjezdu učitelů v Brně. 30.-31. srpna 2000). první. Brno: Konvoj, 2001. s. 120-124. ISBN 80-7302-016-5. info
 • HORKÁ, Hana. Szkola idealna - zmiana sposobu myślenia o ekologii. Slupsk: Wyzsza szkola pedagogiczna, 2000. 20 s. ISBN 83-87006-14-9. info
 • HORKÁ, Hana. Výchova pro 21. století. Koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. 2. rozšířené a doplněné. Brno: Paido, 2000. 127 s. ISBN 80-85931-85-0. info
 • HORKÁ, Hana. Včitel i globalne vichovannja. In Psichologija. 1. vyd. Kiiv, 2000. s. 173-176. ISBN 966-7584-54-2. info

7. 11. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info