doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Bedřich Půža,
  narozen 24.6.1949 v Poličce,
  rozvedený, 3 děti
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta MU,
  katedra matematické analýzy,
  Janáčkovo nám. 2a, 662 95 BRNO
Funkce na pracovišti
 • docent, vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996: docent, matematická analýza, "O některých aspektech teorie okrajových úloh", PřF MU v Brně
 • 1984: docent, matematická analýza, PřF UJEP v Brně
 • 1983: RNDr., matematická analýza, "O okrajových úlohách obyčejných diferenciálních rovnic s funkcionálními okrajovými podmínkami", PřF UP v Olomouci
 • 1978: CSc., matematická analýza, "O některých okrajových úlohách pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic",
 • 1972-78: interní aspirantura, matematická analýza, KMAaNM PřF UP v Olomouci
 • 1967-72: odborná matematika (čistá matematika), PřF UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1986- : vedoucí KMA PřF MU
 • 1984- : docent KMA PřF MU
 • 1977-84: odborný asistent KMA PřF UJEP
 • 1976-77: odborný asistent KMAaNM PřF UP v Olomouci
 • 1972-76: interní aspirant KMAaNM PřF UP v Olomouci
Pedagogická činnost
 • základní kurzy: diferenciální a integrální počet funkcí jedné a více reálných proměnných, funkce komplexní proměnné, obyčejné diferenciální rovnice, funkcionální analýza v odb. i uč. studiu matematiky, fyziky a matematického inženýrství (FSI VUT)
 • výběrová výuka: vybrané partie z matematické analýzy, teorie okrajových úloh, základy kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic a jejich zvláštních případů (rovnice se zpožděním, s deformovaným argumentem, integro-diferenciální,...) v odborném studiu matematiky
 • vedení diplomových prací: témata z matematické analýzy, zejména výše uvedené tématické okruhy v odborném i učitelském studiu matematiky
 • člen, příp. předseda komisí přijímacích, pro SBZ (PřF), pro SZZ (PřF, FSI VUT, SU Opava) a pro rigorózní zkoušky (PřF)
 • vedení prací v doktorském studiu: matematická analýza - témata kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic a jejich zvláštních případů, obecné otázky matematiky - podle profilu studenta a potřeb jeho pracoviště (3 obhájeny, 2 předloženy, 3 v přípravě)
 • člen komisí pro SDZ, oborových komisí (PřF, FSI VUT, SU Opava) a oponent příslušných prací
 • úspěšný řešitel 3 grantů FRVŠ
Vědeckovýzkumná činnost
 • Trvale zaměřena na kvalitativní teorii obyčejných diferenciálních rovnic (ODR) uvažovaných ve smyslu Carathéodory (tzv. regulárních) i jejich poruch (tzv singulárních) a systémů takových rovnic. Od počátku 9O. let je soustředěna zejména na ODR se zpožděným a obecně deformovaným argumentem a obecněji na tzv. funkcionální diferenciální rovnice (FDR). Systematicky je budována nová kvalitativní teorie FDR a jejich zvláštních případů (regulární i singulární systémy, rovnice n-tého řádu, ODR, ODR s deformovanými argumenty,...), jejímž základem je teorie okrajových úloh. Metodika vypracovaná ve spolupráci se světově špičkovým I.Kiguradze (MÚ AV Gruzie) přináší jak v teorii FDR tak jejich zvláštních případů unikátní a nezlepšitelné výsledky. Spoluřešitel 3 grantů GAČR a výzkumného záměru na pracovišti.
Akademické stáže
 • 1975-2001: studijní, pracovní a přednáškové pobyty na TGU a MU GAV Tbilisi v celkovém rozsahu 14 měsíců
 • 1982-1998: studijní a pracovní pobyty na IMPA UCL Louvain-la-Neuve v celkovém rozsahu 9 měsíců
 • 1978-2001: pracovní a přednáškové pobyty na Univerzitách v Sofii, Rize a Kievě v celkovém rozsahu 2 měsíců
Universitní aktivity
 • 1988- : zakladatel, organizátor a přednášející vědeckého pracovního semináře "Okrajové úlohy" (každý týden) a přidružených seminářů s mezinárodní účastí v Brně (poslední TAFDE 5. v roce 2000)
 • 1986- : vedoucí katedry matematické analýzy
 • 1986-92: člen vědecké rady PřF
 • 1980- : spoluorganizátor tradičního "Semináře o diferenciálních rovnicích" (každý týden, ve spolupráci s brněnskou pobočkou MÚ AV ČR)
 • autor a spoluautor 15 biografických a popularizačních publikací (z toho 1 monografie)
Mimouniversitní aktivity
 • 1999- : člen vědecké rady FSI VUT v Brně
 • 1997-2000: člen "Pracovní skupiny pro tvůrčí činnost studentů při RVŠ" (m.j. spoluorganizace několika celostátních akcí)
 • 1997-1998: člen komise G4 FRVŠ
 • 1994- : zakládající člen "Společnosti Otakara Borůvky" (m.j. podíl na vzniku monografie, organizace oslav 100.výročí narození)
 • 1972- : člen JČSMF a její MVS (9 let jednatelem brněnské pobočky, zakládající člen odborné skupiny ODR MVS)
Ocenění vědeckou komunitou
 • delegát 3 sjezdů JČSMF, Čestné uznání JČSMF z roku 1984;
 • zvané přednášky: Varna-78, Varna-84, EQUADIFF 6 (Brno-85; člen org.výboru), Rozšířený seminář z ODR (všesvazová konference) Tbilisi-88, Univerzita Riga 1988, International Symposium DEMPh-97 Tbilisi, Univerzita Kiev 1998, 1-st International Conference on FDEs Ariel 1999 (Honorary and Advisory Board);
 • další významné přednášky: EQUADIFF 5 (Bratislava-81), 3rd Colloquium on the Qualitativ Theory of DEs (Szeged-88), EQUADIFF 7 (Praha-89), Third Seminar on DEs (TU Poznaň, 1990), EQUADIFF 8 (Bratislava-93), Louvain-la-Neuve 1997, EQUADIFF 9 (Brno-97), MI GAV Tbilisi 1998, International Conference Biomathematics, Bioinformatics and FDEs (Akdeniz Univ. 1999), Fučík Workshop 1999, Third World Congress of Nonlinear analysts (Catania 2000), International Conference on Dynamics of continuous, discrete and impulsive sytems (Ontario, London-01), EQUADIFF 10 (Praha-01);
 • iniciátor a organizátor 5 pracovních rozšířených seminářů z kvalitativní teorie diferenciálních rovnic s významnou mezinárodní účastí;
 • od roku 1984 iniciátor a garant přijetí řady špičkových zahraničních matematiků na KMA PřF (v roce 2000: N.Rozov, M.Drakhlin, D.Myshkis, D.Mirzov, I.Kiguradze, dříve m.j. J.Mawhin, P.Habets, V.Tikhomirov, D.Azbelev, T.Chanturia, R.Koplatadze,...)

23. 1. 2002

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info