doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Associate professor, Department of Social Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/5010
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5855
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., 1970 v Brně
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 31
  603 00 Brno
  Pedagogická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • proděkan PdF MU pro neučitelské studium (2001-2004)
 • vedoucí Katedry sociální pedagogiky PdF MU (2002-2015)
 • proděkan PdF MU pro sociální, ediční činnost a ICT (2004-2006)
 • proděkan PdF MU pro rozvoj a vnitřní vztahy, statutární zástupce děkana (2006-2011)
 • prorektor pro záležitosti studentů (2011-2015)
 • děkan PdF MU (2015-2023)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: habilitace, pedagogika, Doc., Soubor uveřejněných vědeckých prací
 • 1998: disertace, pedagogika, Ph.D., Funkce hry v historických proměnách pedagogických koncepcí, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1995: vysoká škola, pedagogika - psychologie, Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1994: vysoká škola, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – Pedagogika volného času – Základy techniky, Mgr., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1994 - učitel, ZŠ Janouškova v Brně
 • 1995 - učitel, ZŠ Pavlovská v Brně
 • 1995 - středoškolský profesor, Biskupské gymnázium v Brně (externě)
 • 1995 - 1996, asistent (externě), Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1996 - 1998, učitel, ZŠ Kuldova v Brně
 • 1998 - 2006 odborný asistent, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2006 - docent, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • úvod do pedagogiky, teorie a metodika výchovy
 • pedagogika volného času, teorie a praxe her jako výchovného prostředku
 • metody vědecké práce (doktorandské studium)
 • metodologie pedagogiky a sociální pedagogiky
 • terénní výzkum sociálních jevů
 • sociální pedagogika
Vědeckovýzkumná činnost
 • podrobný přehled dostupný z ISu: http://www.muni.cz/people/35929/projects
 • Hra v zrcadle výzkumné sondy (výzkum realizovaný v rámci disertační práce)
 • Vliv hry na rozvoj tvořivosti (řešitel), grantový úkol č. 406/99/PO GA ČR pro rok 1999-2001
 • Virtuální studovna (řešitel), Program rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit - MŠMT 2001-2003
 • Kabinet multikulturní výchovy (řešitel), Transformační a rozvojový projekt MŠMT 2002
 • Modulový projekt doplňujícího pedagogického studia (spoluřešitel), MŠMT 2000
 • Alternativní formy výuky prevence sociálně patologických jevů jako součást vysokoškolského studia (řešitel), MŠMT 2002
 • 2006-2012 - vedoucí řešitelského týmů LC - centra základního výzkumu školního vzdělávání
 • 2010-2012 garant evaluačních nástrojů projektu "AUTOEVALUACE" - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) NUV
 • 2007-2013 - člen řešitelského týmu výzkumného záměru (D2) - Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • hlavní řešitel VaVPI (CVIDOS) Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (2009-2015)
 • regionální koordinátor TAČR - Administrativní činnosti základních škol (TIRSMSMT935)
 • člen expertního týmu individuálního projektu ESF - Komplexní systém hodnocení (Česká školní inspekce 2017-2021)
Univerzitní aktivity
 • vedoucí redaktor časopisu Komenský (2001-2005)
 • ředitel projektu VaVPI (CVIDOS) Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (2009-2015)
 • člen vědecké rady PdF MU (2006-)
 • člen vědecké rady MU (2010-)
 • člen vědecké rady FSpS MU (2020-)
Mimouniverzitní aktivity
 • člen přípravného výboru sjezdu učitelů 2000
 • člen České pedagogické společnosti
 • člen komise ministra spravedlnosti ČR - Rada pro mediaci a probaci (2002-2007)
 • člen redakční rady časopisu Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku (2006-2011)
 • člen Rady pro národnostní menšiny, Jihomoravský kraj (2006-2010)
 • zastupitel města Brna, místopředseda komise pro výchovu a vzdělání (2006-2010)
 • člen pracovní skupiny Akreditační komise ČR pro oblast pedagogiky, psychologie a kinantropologie (2008-2011)
 • člen vědecké rady Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích (2004-2015)
 • člen vědecké rady UTB ve Zlíně (2010-2019)
 • člen redakční rady časopisu Sociální pedagogika UTB ve Zlíně (2013-)
 • člen vědecké rady Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci (2014-2018)
 • hlavní redaktor časopisu Sociální pedagogika (2013-2015)
 • člen redakční rady časopisu Studia paedagogica (2013-)
 • člen redakční rady časopisu Orbis scholae (2010-)
 • člen vědecké rady PdF v Banské Bystrici (2017-)
 • člen vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (2018-2021)
 • člen vědecké rady Pedagogické fakulty UHK (2020-)
 • člen vědecké rady Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci (2020-)
 • člen stálé komise (oblast Neučitelská pedagogika) pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (2020-)
Ocenění a další aktivity a zájmy
 • medaile České školní inspekce (2019) Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání


  ---
 • vysokohorská turistika, běh, pobyt v přírodě, lyžování a skialpinismus
 • aktuální seznam publikační činnosti, řešených projektů a členství v komisích je dostupné zde: http://www.muni.cz/people/35929
Vybrané publikace
 • JIRÁSEK, Ivo, Richard MACKŮ a Jiří NĚMEC. Children's literature as a motivational factor for physical activities through the example of Jaroslav Foglar. Children & Society. Wiley, 2024, roč. 38, č. 2, s. 658-672. ISSN 0951-0605. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/chso.12746. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Mapování postojů akademických pracovníků k opětovnému zavedení pětiletého studia učitelství (závěrečná zpráva). 2024. info
 • JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC a Richard MACKŮ. ‘Come with me where the sky is high and blue...’: the influence of literature by Jaroslav Foglar on readers and their environmental and outdoor experience. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning. Oxon, England: Routledge, 2023, roč. 23, č. 3, s. 357-377. ISSN 1472-9679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14729679.2021.2016451. URL info
 • JIRÁSEK, Ivo, Richard MACKŮ, Jiří NĚMEC a Lucie JARKOVSKÁ. Informal education for boys only? The theme of gender in the work of Jaroslav Foglar. Journal of Pedagogy. Walter de Gruyter, 2023, roč. 14, č. 2, s. 49-67. ISSN 1338-1563. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jped-2023-0011. URL info
 • NĚMEC, Jiří, Michal KAPLÁNEK, Ivo JIRÁSEK, Markéta KOŠATKOVÁ, Richard MACKŮ, Dušan KLAPKO, Michal PAŘÍZEK a Petr SOJÁK. Pedagogika volného času. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0461-3. URL info
 • DAČEVOVÁ, Radmila a Jiří NĚMEC. A Quality School from the Perspective of Parents' Expectations. New Educational Review. Adam Marszalek Publishing House, 2023, roč. 74, č. 4, s. 32-42. ISSN 1732-6729. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15804/tner.23.74.4.03. URL info
 • DAČEVOVÁ, Radmila a Jiří NĚMEC. Co očekávají rodiče od školy a jak ji vybírají? Pedagogicka orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 32, č. 1, s. 57-80. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2022-1-57. URL info
 • MACKŮ, Richard, Jiří NĚMEC a Ivo JIRÁSEK. Tematika výchovy v přírodě v díle Jaroslava Foglara pohledem pedagogických pracovníků. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 2, s. 92-118. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2021-2-92. URL info
 • JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC a Richard MACKŮ. Implicitně náboženské aspekty dětské literatury Jaroslava Foglara. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2021, roč. 29, č. 1, s. 33-55. ISSN 1210-3640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/Rel2021-1-2. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Mundus imaginalis a prožitek jako cesta z profánního do spirituálního (recenze). Jirásek, I. (2019). Zážitková pedagogika. Teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2021, roč. 31, č. 2, s. 233-236. ISSN 1211-4669. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR. In Seminář - Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Poslanecká sněmovna ČR. 2019. info
 • NĚMEC, Jiří. Od sociální pedagogiky k pedagogice volného času. In Celostátní konference JABOK, 25 dialogu: Sociální pedagogika, její zdroje a přesahy. 2018. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Otazníky v přípravě budoucích učitelů. In Jednání školského výboru Asociace krajů ČR. 2018. info
 • NĚMEC, Jiří. Úvod do (sociálně) pedagogické metodologie. Online. Brno. Brno: PdF MU, Katedra sociální pedagogiky, 2014, 83 s. E-learningový kurz v prostředí LMS Moodle s distančními texty info
 • NĚMEC, Jiří a Lenka GULOVÁ. The Integration of Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: A Qualitative View on Quantitative Pphenomenon. In Visser, J; Daniels, H.; Cole, T. Transforming Troubled Lives: Strategies and Interventions for Children with Social, Emotional and Behavioural Difficulties. International Perspectives on Inclusive Education. 1. vyd. Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited, 2012, s. 161-173. ISBN 978-1-78052-710-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/S1479-3636(2012)0000002013. info
 • NĚMEC, Jiří. Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, 221 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Edukace romských žáků - od reflexe reality k teorii vícečetných faktorů. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 23-49. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6. info
 • NĚMEC, Jiří a Michal KAPLÁNEK. Volný čas mládeže. In Kaplánek, M. Čas volnosti – čas výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2012, s. 145-163. ISBN 978-80-262-0450-3. info
 • NĚMEC, Jiří a Martina VODIČKOVÁ. Vzdělávání žáků uprchlíků v České republice z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 137 - 152, 8 s. ISBN 978-80-7315-220-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Identita ukrytá kolem nás. In Hrdá, M. Šíp, R. Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 34-45. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků. Orbis Scholae. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, roč. 3, č. 1, s. 99-120. ISSN 1802-4637. Orbis Scholae - Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání info
 • NĚMEC, Jiří. Spontánní aktivity mládeže ve volném čase. In Činčera, J.; Kaplánek, M.; Sýkora, J. Tři cesty k pedagogice volného času. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2009, s. 88-93. ISBN 978-80-7399-611-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Focus Group in the Frameworks of the Social Support Context. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2009, roč. 1, č. 1, s. 77-86. ISSN 1803-6546. info
 • NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 211-227. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Vztah romské rodiny ke škole a vzdělání v zrcadle konceptu odloučení a spojení. In RYBIČKOVÁ, M., HLADÍK, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. 1. vyd. Zlín: Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 417-428. ISBN 978-80-7318-904-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Virtuální JÁ aneb Klasické utváření identity postmoderními prostředky. In Internet - rizikový faktor dětského vývoje. 1. vyd. Brno: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s., 2009, s. 11-18. ISBN 978-80-254-6252-2. info
 • NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 381 s. Pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Perspective. In Marie VÍTKOVÁ, Věra VOJTOVÁ et al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2009, s. 15–28. Pd. ISBN 978-80-210-5106-5. info
 • NĚMEC, Jiří. Edutainmemnt - fenomén mimoškolní edukace. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 498-502. Výchova a vzdělání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Mládež a volný čas. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 379-384. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Vzdělávání romských žáků a studentů. In Prucha, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vys. Praha: Portál, 2009, s. 459-464. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Asistenti pedagogů. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 424-429. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Role pedagogických asistentů v edukaci sociálně znevýhodněných žáků. In Franiok, P.; Knotová, D. Učitel a žák v současné škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 383-393. ISBN 978-80-210-4752-5. info
 • NĚMEC, Jiří. Volný čas dětí a mládeže - Zábava nebo výchova? In Pedagogika volného času, teória a prax. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, s. 75-82. ISBN 978-80-8082-171-5. info
 • NĚMEC, Jiří. Reflexe oboru Sociální pedagogika - brněnská škola na PdF MU. In Klapko, D. (ed.) Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 20-37. ISBN 978-80-210-4676-4. info
 • NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido a MU, 2008, s. 245-264, 19 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Strukturované studium učitelství na PdF MU v Brně. In Coufalová, J. Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, s. 81-84. ISBN 978-80-7043-697-4. info
 • NĚMEC, Jiří a Klára JELÍNKOVÁ. Přípravné třídy z pohledu učitelů prvního studpně. In Svatoš, T.; Doležalová, J. Pedagogocký výzkum jako podpora proměny současné školy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 584-598, 14 s. ISBN 978-80-7041-287-9. info
 • NĚMEC, Jiří. Edukace romských žáků. Změnit přístup v edukaci nebo změnit Romy? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikuturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 83-92. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Kdo je pedagog volného času? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikuturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 35-44. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Jaké postoje zaujmout a jaké předsudky odstranit, aby naše společnost mohla být nahlížena jako multikulturní? In Gulová, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 63-68. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Edutainment - trendy v oblasti volného času. In Sýkora, J. (ed.) Výchova a volný čas 3. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 59-66. ISBN 978-80-7041-730-0. info
 • NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDRENS PLAY. In THE EVOLUTION OF CHILDRENS PLAY - 24th world play conference. 1. vyd. Brno: Masyryk University, 2008. ISBN 978-80-210-4666-5. info
 • NĚMEC, Jiří. Klasy przygotowawcze dla dzieci ze srodowisk trudnych w Republike Czeskiej. In Piwowarczyk, M. Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. wydanie I. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Karków, 2007, s. 55-64. ISBN 978-83-7308-987-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Možnosti a limity výchovy ve volném čase. In Čech, T. Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno: MSD, 2007, s. 11-17. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007, 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Potvoření - Čáry sem a zase tam. Gymnasion - Časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice-Outward Bound, 2007, roč. 2007, č. 7, s. 156-156. ISSN 1214-603X. info
 • NĚMEC, Jiří. PSI pro sociální pedagogy. Základy psychologie pro sociální pedagogy. (elektronický kurz, cvičení). 2007. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Jiří NĚMEC a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků - Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 127-142, 15 s. ISBN 978-80-7315-163-8. info
 • NĚMEC, Jiří a Josef TRNA. Edutainment or Entertainment. Education Possibilities of Didactic Games in Science Education. In Němec, J. (ed.) THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2007, s. 55-64. ISBN 978-80-210-4666-5. info
 • NĚMEC, Jiří. Jaroslav Foglar a jeho čtenářské kluby. In Jirásek, I. (ed.) Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha: Prázdninová škola Lipnice ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, 2007, s. 208-217. ISBN 978-80-239-9736-1. info
 • SOJKA, Petr a Jiří NĚMEC. SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Němec J. prvni. Brno: Masaryk University, 2006, 200 s. ISBN 80-210-3923-X. Publisher's info about book, ordering SCO 2006 conference homepage info
 • NĚMEC, Jiří. Klasické didaktické prostředky v novém světle LMS a multimediálního vzdělávání. In Sborník 3. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 69-76. ISBN 80-210-3923-X. info
 • NĚMEC, Jiří. S jinou tváří - neviditelné divadlo v kontextu zkoumání předsudků. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. Současné me. přístupy a strategie výzkumu. ISBN 80-7043-483-X. info
 • NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Buďte rádi, že máte chytré ženy aneb Romská žena v zrcadle vyprávění. In Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 283-299. ISBN 80-7330-087-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Setkání s tvořivostí a laterálním myšlením. Gymnasion. Časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 31-39. ISSN 1214-603X. info
 • NĚMEC, Jiří. Poslání učitelů v přípravných třídách pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In Príprava učitelov elementaristov a europský multikutúrny priestor. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 649-654, 7 s. ISBN 80-8086-372-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Sociální exkluze a inkluze v kontextu edukace sociálně znevýhodněných žáků. In Vaculík, J.; Němec, J. (ed.) Problematika sociálních skupin ve výuce společensko-vědních předmětů. 1. vyd. Brno: MSD, 2006, s. 20-29. ISBN 80-86633-74-8. info
 • VACULÍK, Jaroslav a Jiří NĚMEC. Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. In Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 1. vyd. Brno: MSD, 2006, 212 s. ISBN 80-86633-74-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Sociální svět žáka. In Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 16-23. ISBN 80-210-3687-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Educational significance of a game in post-modern society. The new Educational Rewiew. Torun: Wydawnictwo Adam Rarszalek, 2005, roč. 2, č. 5, s. 215-223. ISSN 1732-6729. info
 • KNOTOVÁ, Dana a Jiří NĚMEC. The Interrelationship of Czech and Polish Social Pedagogy, an Outline of Approaches to its Study in the Czech Republic. In Selected Educational Problems. 1.vyd. Krakov: Uniwersitet Wroclawski, 2005, s. 23-33, 10 s. ISBN 83-7308-563-7. info
 • NĚMEC, Jiří. Včela má pilu aneb Přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 85 s. Sociální pedagogika. ISBN 80-210-3727-X. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří NĚMEC. Die Rolle der Forschung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno. In Lehre durch Forschung. Krems: Pädagogische Akademie der Diözese St. Pölten in Krems, 2005, s. 319-328. ISBN 3-9502027-1-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Empirický výzkum; Heuristika; Koeficient korelace; Korelace; Kvantil; Kvartil; Mentální věk; Normální rozdělení; Simulace; Skóre; Směrodatná odchylka; Soubor (základní, výběrový). In Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2005, 134 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-210-3802-0. info
 • NĚMEC, Jiří. Cvičení k úvodu do pedagogické metodologie. Brno. Pedagogická fakulta: Katedra sociální pedagogiky, 2005. elektronický kurz on-line. Elektronický kurz on-line v LMS Moodle info
 • NĚMEC, Jiří, Tomáš JANÍK a Josef MAŇÁK. Pedagogická metodologie pro studenty doktorandského studia. 2005. elektronický kurz on-line v LMS Moodle info
 • NĚMEC, Jiří. Učitelé přípravných tříd v kontextu kvalitativního výzkumu. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 202-205. ISBN 80-244-1079-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Projektování a příprava diplomových (bakalářských) prací. In MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 69-78. ISBN 80-7315-078-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Ediční centrum FMFI UK Bratislava, 2004, s. 30-40. ISBN 80-969146-0-X. info
 • NĚMEC, Jiří. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. 2004. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 59-65. ISBN 80-244-0878-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Funkce hry v kontextu rozvoje osobnosti. Milan Darák. In DARÁK, Milan. Aktuálne trendy v teórii výchovy. 1. vyd. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity, 2004, s. 97-102. ISBN 80-8086-256-9. info
 • NĚMEC, Jiří. Educational significance of game. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2004, s. 73. ISBN 83-7271-292-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Didaktické prostředky multimediálních programů a LMS v kontextu elektronockého vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2004, 9 s. ISBN 80-210-3474-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Možnosti intergrace v Rámcovém vzdělávacím programu. Gymnasion. Časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2004, č. 2, s. 37-38. ISSN 1214-603X. info
 • NĚMEC, Jiří. Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku (recenze). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak Masarykovy univerzity, 2004, č. 5, s. 41-42. ISSN 0323-0449. info
 • NĚMEC, Jiří. Dítě v zrcadle sociálního světa aneb Jaké výchovné kontexty se v zrcadle nabízejí. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 336-344. ISBN 80-7041-283-6. info
 • NĚMEC, Jiří. Kvalita života v zrcadle hry, tvořivosti a volného času. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2004, s. 179-191. ISBN 80-7302-087-4. info
 • NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 135 s. Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-014-X. info
 • NĚMEC, Jiří. Percepce nonverbálních sdělení dětí předškolního věku. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, Paido, 2003, 10 s. ISBN 80-7315-046-8. URL info
 • NĚMEC, Jiří. Výchovný význam volnočasových aktivit v komparaci s posláním současné školy. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VII. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta Bratislava, 2003, s. 94-97. ISBN 80-88868-85-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, 119 s. ISBN 80-7315-012-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Význam hry a zážitku v mimoškolní výchově. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, s. 81-97. ISBN 80-7315-012-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství. 1. vyd. Brno: Paido, 2002, 111 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9. info
 • NĚMEC, Jiří. Tvořivost učitele a tvořivost žáka. In Profesní růst učitele. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, s. 209-216. ISBN 80-7302-039-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Aspirační úroveň v kontextu tvořivosti žáků. Praha: ČAPV, 2002. CD ROM Sborník referátů z konference. info
 • NĚMEC, Jiří. Edukativní význam hry a zážitku v postmoderní společnosti. In Studie z teorie a metodiky výchovy. 1. vyd. Brno: Katedra peadgogiky PdF MU v Brně; MSD, spol. s.r.o., 2002, s. 92-101. Katedra pedagogiky ve spolupráci s MSD, spol.s.r.o. ISBN 80-86633-00-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Hra a volný čas v 21. století. In Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc: Hanex Olomouc, 2002, s. 83-91. ISBN 80-85783-37-1. info
 • NĚMEC, Jiří. Hra jako edukační strategie rozvoje tvořivého myšlení. In XIX. VĚDECKÉ KOLOKVIUM o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001, s. 236-239. ISBN 80-7231-071-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Hra jako prostředek pedagogického výzkumu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001, s. 191-194. ISBN 80-7042-181-9. info
 • NĚMEC, Jiří. Profesní příprava pedagogů volného času. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Konvoj, 2001, s. 261-264. ISBN 80-7302-016-5. info
 • NĚMEC, Jiří. Erzieherische Aspekte des Spiels. In World play conference. 1. vyd. Erfurt: Universität Erfurt, 2001, 9 s. ISBN 3-934822-25-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Malé ohlédnutí aneb Dávno, dávno již tomu. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2000, neuveden, č. 1, s. 32-35. ISSN 1211-3384. info
 • NĚMEC, Jiří. Děti a virtuální realita na prahu tisíciletí. In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000, s. 288-290. ISBN 80-85615-92-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Učitel informatiky a informační společnost. In Vzdělávání - brána k evropské integraci. první. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 464-466. ISBN 80-210-2419-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Stručné ohlédnutí za sjezdem učitelů. Vychovávatel' : časopis pedagógov. Bratislava: Educatio, 2000, XLV, č. 4, s. 2-5. ISSN 0139-6919. info
 • NĚMEC, Jiří. Studia paedagogica. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická (recenze). Univerzitní noviny. Brno: NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana, 2000, roč. 7, č. 11, s. 62-63. ISSN 1211-6866. info
 • NĚMEC, Jiří. Poznámky k tvořivosti žáků druhého stupně. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 2000, neuveden, č. 3, s. 65-78. ISSN 1211-4669. info
 • NĚMEC, Jiří. Několik postřehů z výzkumu tvořivosti žáků druhého stupně ZŠ. In Pedagogický výzkum v ČR, sborník z VIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000, s. 79-85. ISBN 80-7083-469-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Hra a její význam ve volnočasových aktivitách. In Socialia 2000, Mládež a volný čas. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, s. 285-288. ISBN 80-7041-760-9. info
 • NĚMEC, Jiří. Principy simulačních her a jejich význam pro sociální pedagogiku. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitmá disciplína. Brno: IMS Brno, 2000, s. 233-237. ISBN 80-902936-0-3. info
 • NĚMEC, Jiří. Tvořivé hry od hlavy až k patě - program rozvoje tvořivosti. Brno: Paido, 2000, 60 s. ISBN 80-85931-98-2. info
 • NĚMEC, Jiří. Hra v zrcadle výzkumné sondy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1998, neuveden, č. 3, s. 66-80. ISSN 1211-4669. info
 • NĚMEC, Jiří. Postmodernismus a úloha lidského myšlení. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1996, neuveden, č. 20, s. 94-99. ISSN 1211-4669. info
 • NĚMEC, Jiří. Amerika na černo. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1996, neuveden, č. 20, s. 126-128. ISSN 1211-4669. info

27. 12. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info