doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.


phone: +420 543 182 231
e‑mail: