PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.


Office: bud. A15/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5611
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ivana Rešková
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D. v oboru Česká literatura, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU. Dizertační práce: Komunikační proces v korespondenci Julia Zeyera.
 • 1987: PhDr. v oboru čeština a dějepis, Filozofická fakulta UJEP Brno. Diplomová práce: Korespondence a memoáry jako pramen života a díla Otokara Březiny.
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud: odborná asistentka CJV LF MU
 • 2010-2011: asistentka CJV LF MU
 • 2007-2010: lektorka Centra jazykového vzdělávání LF MU
 • 2003-2006: odborný pracovník Centra jazykového vzdělávání MU
 • 1987-1997: odborná asistentka Ústavu jazykové a odborné přípravy UK
Pedagogická činnost
 • Czech for foreigners I-VIII
 • Medical Czech for Advanced Students I-III
 • Language Tandem I a II
 • Čeština v systému jazyků
 • Fonetická a pravopisná cvičení
 • Běžně mluvená čeština
 • Lexikální a frazeologická cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1/2018-12/2018: řešitel-Fyzioterapie pro zahraniční mediky (MUNI/FR/0804/2017)
 • 1/2017-12/2017: řešitel - Online portál na výuku odborné češtiny mluvtecesky.net – rozšíření o španělský jazyk
 • 1/2016-12/2016: řešitel - Čeština pro zahraniční studenty v klinické medicíně (MUNI/FR/1602/2015)
 • 1/2015-12/2015: řešitel - Interní propedeutika pro zahraniční mediky (MUNI/FR/1527/2014)
 • 11/2013-10/2015: hlavní řešitel projektu CZkey - Online Platform for Learning Medical Czech (005/2013, EU_LLP Leonardo Da Vinci)
 • 2014: účast v projektu Erasmus Intensive Language Course 2014 (ERA-EILC-2013-17)
 • 2013: účast v projektu Intenzivní kurz češtiny pro studenty v programu Erasmus 2013 (EILC 2013, 0037/2012)
 • 2011: účast v projektu Intenzivní kurz češtiny pro studenty v programu Erasmus (EILC-03)
 • 2010: účast v programu Erasmus Intensive Language Course (EILC-02)
 • 2003-2006: účast v projektu Iniciativy Společenství EQUAL (Systémová podpora pracovního uplatění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v ČR (Work in Czech)
 • 2003-2006: účast v projektu Proč mají zůstat stranou? -komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl (EQUAL 106)
Akademické stáže
 • 1992: University of North Carolina, Chapel Hill, USA
Universitní aktivity
 • zástupce vedoucí CJV LF MU
 • garant předmětů Czech for foreigners I-VIII v oboru General Medicine a Czech for foreigners I-VI v oboru Physiotherapy
 • garant předmětů Advanced Czech for Medical Students I, II a III
Mimouniversitní aktivity
 • členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
  členka Severoamerické organizace učitelů češtiny pro cizince (NAATC)
Publikační činnost
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Základy ošetřovatelství pro zahraniční studenty všeobecného lékařství. : Masarykova univerzita, 2020. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Čeština ve fyzioterapii. : Masarykova univerzita, 2019. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách. 2019. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Poetika míst v osobní korespondenci Otokara Březiny. In Eva Vrabcová. OTOKAR BŘEZINA 2018. Materiály z mezinárodního symposia. Praha: Togga, 2019. s. 35-44, 168 s. ISBN 978-80-7476-160-7. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Multilingual website mluvtecesky.net as a unique platfom for learning medical Czech. In Cracow Language Teaching Staff Week. 2019. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Tandemová výuka jako nástroj jazykové a interkulturní komunikace. In Mezinárodní konference Současné výzvy ve výuce a testování cizích jazyků včetně češtiny pro cizince. 2018. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál mluvtecesky.net a jeho role ve výuce odborného jazyka pro cizince. In IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 2018. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Získávání produktivních dovedností v odborném jazyce. In Mezinárodní konference Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích. 2017. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Interní propedeutika pro zahraniční mediky. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2016. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro cizince na LF MU. In Celofakultní konference LF MU o výuce zahraničních studentů. 2016. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. FRMU 2015: Interní propedeutika pro zahraniční mediky. In Prezentace úspěšných projektů 2015. 2016. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Budování komunikační kompetence v jazyce pro specifické účely. CASALC Review, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2016, roč. 2016-2017, č. 1, s. 101-107. ISSN 1804-9435. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Marta RYBIČKOVÁ. CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1. 1. vyd. Brno: Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC), 2016. 166 s. ISSN 1804-9435. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Martina JEŽKOVÁ. Oceněný Multilaterální projekt/Přenos inovací: Masarykova univerzita: CZkey – Online platform for learning Medical Czech. In Pečeť kvality 2013. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2016. s. 26-29. ISBN 978-80-88153-25-2. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Anshu JHA a Stuart Andrew HOPKINSON. How to take a patient's history. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2015. 10 s. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Úspěch zahraničních studentů v Praze. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 24-27. ISSN 1805-0131. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Online platform for Learning Medical Czech (poster). In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices, 2015. 2015. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER a Emanuel CARVALHEIRO MARQUES. Presentations competition in Czech language for foreign medical students. 2015. URL URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Foreign Medical Students’ Presentations in Czech at the Faculty of Medicine. 2015. URL URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Marek BLAHUŠ. Mluvtecesky.net: On-line portál pro výuku (nejen) lékařské češtiny. In POULOVÁ, P.. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-481-6. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál na výuku lékařské češtiny v mezinárodním projektu CZKey. In Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR. 1.LF UK. 2014. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Intermediate Czech): Workbook. 3. vydání. Brno: Ivana Rešková, 2014. ISBN 978-80-239-6576-6. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Odborné prezentace v češtině na LF MU. 2014. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Mimořádný úspěch zahraničních mediků v mezinárodní soutěži. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 26-27, 32 s. ISSN 1805-0131. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština jako cizí jazyk na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Kaščáková Eva, Mihoková Kristína. FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 141-148, 8 s. ISBN 978-80-553-0982-8. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Testování úrovně A1 na Lékařské fakultě MU. In Čeština je cizí jazyk 2010 (Úroveň A1 podle SERR). PF ZČU Plzeň. 2010. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Marta RYBIČKOVÁ a Magdalena PINTAROVÁ. Integrace a komunikativní jazykové kompetence (aneb Dva kurzy na MU). In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 4 s. ISBN 978-80-87238-02-8. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Julius Zeyer v korespondenci s Josefou Náprstkovou. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host a Masarykova univerzita, 2009. s. 360-371, 12 s. ISBN 978-80-7294-346-3. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Chceme si porozumět a domluvit se (Manuál 2A). 1, vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 431 s. ISBN 978-80-210-4562-0. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Elementary Czech). Nové opravené vydání. : PhDr. Ivana Rešková, 2007. 262 s. ISBN 80-239-6575-1. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Administrativa (Profesní čeština). 1. vydání. : SOZE, 2007. 123 s. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Intermediate Czech). 2.dotisk 2.vydání. : PhDr. Ivana Rešková, 2006. 196 s. ISBN 80-902180-9-1. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Při vší bolesti je vzpomínka na vás tou největší radostí (Zdenka Braunerová a Julius Zeyer). Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2003, Svazek 21, s. 131-146. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Elementary Czech): Workbook. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1998. 111 s. ISBN 80-246-0574-0. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Come and Learn Czech. 1. vydání. Praha, 1994. info

6. 8. 2018