PhDr. Ivana Rešková, Ph.D.

Division vice-head, Language Centre, Faculty of Medicine Division


Office: bldg. A20/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5611
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Ivana Rešková
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D. v oboru Česká literatura, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU. Dizertační práce: Komunikační proces v korespondenci Julia Zeyera.
 • 1987: PhDr. v oboru čeština a dějepis, Filozofická fakulta UJEP Brno. Diplomová práce: Korespondence a memoáry jako pramen života a díla Otokara Březiny.
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud: odborná asistentka CJV LF MU
 • 2010-2011: asistentka CJV LF MU
 • 2007-2010: lektorka Centra jazykového vzdělávání LF MU
 • 2003-2006: odborný pracovník Centra jazykového vzdělávání MU
 • 1987-1997: odborná asistentka Ústavu jazykové a odborné přípravy UK
Pedagogická činnost
 • Czech for foreigners I-VIII
 • Medical Czech for Advanced Students I-III
 • Language Tandem I a II
 • Čeština v systému jazyků
 • Fonetická a pravopisná cvičení
 • Běžně mluvená čeština
 • Lexikální a frazeologická cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 9/2020-8/2023: CZECH ONLINE - Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely (2020-1-CZ01-KA203-078454)
 • 1/2019-12/2019: řešitel - Základy ošetřovatelství pro zahraniční studenty všeobecného lékařství (MUNI/FR/1297/2018)
 • 1/2018-12/2018: řešitel - Fyzioterapie pro zahraniční mediky (MUNI/FR/0804/2017)
 • 1/2017-12/2017: řešitel - Online portál na výuku odborné češtiny mluvtecesky.net – rozšíření o španělský jazyk
 • 1/2016-12/2016: řešitel - Čeština pro zahraniční studenty v klinické medicíně (MUNI/FR/1602/2015)
 • 1/2015-12/2015: řešitel - Interní propedeutika pro zahraniční mediky (MUNI/FR/1527/2014)
 • 11/2013-10/2015: hlavní řešitel projektu CZkey - Online Platform for Learning Medical Czech (005/2013, EU_LLP Leonardo Da Vinci)
 • 2014: účast v projektu Erasmus Intensive Language Course 2014 (ERA-EILC-2013-17)
 • 2013: účast v projektu Intenzivní kurz češtiny pro studenty v programu Erasmus 2013 (EILC 2013, 0037/2012)
 • 2011: účast v projektu Intenzivní kurz češtiny pro studenty v programu Erasmus (EILC-03)
 • 2010: účast v programu Erasmus Intensive Language Course (EILC-02)
 • 2003-2006: účast v projektu Iniciativy Společenství EQUAL (Systémová podpora pracovního uplatění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v ČR (Work in Czech)
 • 2003-2006: účast v projektu Proč mají zůstat stranou? -komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl (EQUAL 106)
Akademické stáže
 • červenec-srpen 1992: University of North Carolina, Chapel Hill, USA
 • červen 2017: Erasmus Staff Mobility (English Pronunciation: A contemporary Approach), University College London (Division of Psychology and Language Sciences)
 • červenec 2018: 2nd CRACOW LANGUAGE TEACHING STAFF TRAINING WEEK (Uniwersytet Jagiellonski, Krakow)
Univerzitní aktivity
 • zástupce vedoucí CJV LF MU
 • garant předmětů Czech for foreigners I-VIII v oboru General Medicine a Dentistry garant předmětů Advanced Czech for Medical Students I, II a III
Mimouniverzitní aktivity
 • členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
  členka Severoamerické organizace učitelů češtiny pro cizince (NAATC)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017: Evropská jazyková cena LABEL za projekt CZKey-Online platform for Learning Medical Czech
Publikační činnost
 • REŠKOVÁ, Ivana a Klára ČEBIŠOVÁ. Vícejazyčný portál czechonline.org a jeho využití vyučujícími češtiny ze zahraničí. In Mezinárodní metodické sympozium pro vyučující češtiny ze zahraničí. 2024. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Martina JEŽKOVÁ a Kateřina SEDLÁČKOVÁ. Potenciál jazykové různorodosti: Čeština pro specifické účely jako cesta ke kariéře. 2023. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Martina JEŽKOVÁ. Projekt Czech online z pohledu řešitelky a projektové manažerky. In POTENCIÁL JAZYKOVÉ RŮZNORODOSTI: ČEŠTINA PRO SPECIFICKÉ ÚČELY JAKO CESTA KE KARIÉŘE. 2023. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Lékařská čeština na multijazykovém portálu Czechonline. In POTENCIÁL JAZYKOVÉ RŮZNORODOSTI: ČEŠTINA PRO SPECIFICKÉ ÚČELY JAKO CESTA KE KARIÉŘE. 2023. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Básník a sochař: Ohlas přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka v korespondenci. In Mezinárodní sympozium Otokar Březina a spříznění autoři. 2023. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro budoucí lékaře v praxi. In Konference k podpoře výuky českého jazyka ve Spolkové republice Německo. 2022. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Martina JEŽKOVÁ. Čeština pro specifické účely online. In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách EU. FF UP Olomouc. 2022. info
 • DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Libor ŠVANDA a Ivana REŠKOVÁ. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.-10. 9. 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 1-170. ISBN 978-80-280-0171-1. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Martin PUNČOCHÁŘ. Testování řečových dovedností v předmětu Czech for foreigners na LF MU. In Týden CJV. 2021. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro specifické účely z pohledu autora. In Výuka jazyků na lékařských fakultách II. 2021. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Základy ošetřovatelství pro zahraniční studenty všeobecného lékařství. Masarykova univerzita, 2020. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. The multilingual educational website mluvtecesky.net as a tool for teaching language for specific purposes. Zeszyty Glottodydaktyczne, Cracow, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2020, Issue 10, č. 1, s. 25-30, 177 s. ISSN 2080-2358. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Čeština ve fyzioterapii. Masarykova univerzita, 2019. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština a slovenština jako cizí jazyky na lékařských fakultách. 2019. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Poetika míst v osobní korespondenci Otokara Březiny. In Eva Vrabcová. OTOKAR BŘEZINA 2018. Materiály z mezinárodního symposia. Praha: Togga, 2019, s. 35-44. ISBN 978-80-7476-160-7. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Multilingual website mluvtecesky.net as a unique platfom for learning medical Czech. In Cracow Language Teaching Staff Week. 2019. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Tandemová výuka jako nástroj jazykové a interkulturní komunikace. In Mezinárodní konference Současné výzvy ve výuce a testování cizích jazyků včetně češtiny pro cizince. 2018. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál mluvtecesky.net a jeho role ve výuce odborného jazyka pro cizince. In IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. 2018. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Získávání produktivních dovedností v odborném jazyce. In Mezinárodní konference Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích. 2017. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Interní propedeutika pro zahraniční mediky. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2016. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština pro cizince na LF MU. In Celofakultní konference LF MU o výuce zahraničních studentů. 2016. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. FRMU 2015: Interní propedeutika pro zahraniční mediky. In Prezentace úspěšných projektů 2015. 2016. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Budování komunikační kompetence v jazyce pro specifické účely. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2016, roč. 2016-2017, č. 1, s. 101-107. ISSN 1804-9435. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Marta RYBIČKOVÁ. CASALC Review, 2016-2017, roč. 6, č. 1. 1. vyd. Brno: Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách (CASAJC), 2016, 166 s. ISSN 1804-9435. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Martina JEŽKOVÁ. Oceněný Multilaterální projekt/Přenos inovací: Masarykova univerzita: CZkey – Online platform for learning Medical Czech. In Pečeť kvality 2013. Praha: Dům zahraniční spolupráce, 2016, s. 26-29. ISBN 978-80-88153-25-2. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER, Emanuel CARVALHEIRO MARQUES, Anshu JHA a Stuart Andrew HOPKINSON. How to take a patient's history. 1. vydání. Brno: CJV MU, 2015, 10 s. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Úspěch zahraničních studentů v Praze. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 24-27. ISSN 1805-0131. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Online platform for Learning Medical Czech (poster). In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices, 2015. 2015. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Roye MAUTHNER a Emanuel CARVALHEIRO MARQUES. Presentations competition in Czech language for foreign medical students. 2015. URL URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Foreign Medical Students’ Presentations in Czech at the Faculty of Medicine. 2015. URL URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Marek BLAHUŠ. Mluvtecesky.net: On-line portál pro výuku (nejen) lékařské češtiny. In POULOVÁ, P. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-481-6. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Vícejazyčný portál na výuku lékařské češtiny v mezinárodním projektu CZKey. In Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR. 1.LF UK. 2014. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Intermediate Czech): Workbook. 3. vydání. Brno: Ivana Rešková, 2014. ISBN 978-80-239-6576-6. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Odborné prezentace v češtině na LF MU. 2014. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Mimořádný úspěch zahraničních mediků v mezinárodní soutěži. In Informační bulletin LF MU Naše fakulta. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 26-27, 32 s. ISSN 1805-0131. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Čeština jako cizí jazyk na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Kaščáková Eva, Mihoková Kristína. FORLANG. Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 141-148. ISBN 978-80-553-0982-8. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Testování úrovně A1 na Lékařské fakultě MU. In Čeština je cizí jazyk 2010 (Úroveň A1 podle SERR). PF ZČU Plzeň. 2010. info
 • REŠKOVÁ, Ivana, Marta RYBIČKOVÁ a Magdalena PINTAROVÁ. Integrace a komunikativní jazykové kompetence (aneb Dva kurzy na MU). In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2009, 4 s. ISBN 978-80-87238-02-8. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Julius Zeyer v korespondenci s Josefou Náprstkovou. In Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. 1. vyd. Brno: Host a Masarykova univerzita, 2009, s. 360-371. ISBN 978-80-7294-346-3. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Chceme si porozumět a domluvit se (Manuál 2A). 1, vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 431 s. ISBN 978-80-210-4562-0. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Elementary Czech). Nové opravené vydání. PhDr. Ivana Rešková, 2007, 262 s. ISBN 80-239-6575-1. URL info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Administrativa (Profesní čeština). 1. vydání. SOZE, 2007, 123 s. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Intermediate Czech). 2.dotisk 2.vydání. PhDr. Ivana Rešková, 2006, 196 s. ISBN 80-902180-9-1. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Při vší bolesti je vzpomínka na vás tou největší radostí (Zdenka Braunerová a Julius Zeyer). Středočeský vlastivědný sborník. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2003, Svazek 21, s. 131-146. info
 • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Elementary Czech): Workbook. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1998, 111 s. ISBN 80-246-0574-0. info
 • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Come and Learn Czech. 1. vydání. Praha, 1994. info

5. 8. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info