MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.


phone: +420 543 183 418
e‑mail: