prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Department vice-head, Department of English and American Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. G/G.310
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3573
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jan Chovanec, 9.7.1973
Pracoviště
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Filozofická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • Profesor
  Člen vědecké rady FF MU (od r. 2022)
  Člen vědecké rady MU (od r. 2023)
  Garant NMgr. studijního programu "Anglický jazyk a literatura"
  Associate editor, Discourse, Context & Media (Elsevier)
  Editor-in-chief, Brno Studies in English
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021 (prosinec) - jmenování profesorem
 • 2020 (květen) zahájení jmenovacího řízení na FF
 • 2017 jmenování docentem
 • 2015 (říjen) zahájení habilitačního řízení na FF MU (název habilitačního spisu: The Discourse of Online Sportscasting: Constructing Meaning and Interaction in Live Text Commentary, 351 str. viz http://www.muni.cz/phil/people/463/acad_qualif)
 • 2001 PhD Anglická jazykověda, FF MU Brno
 • 1997 Mgr Anglický jazyk a literatura, FF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2021-nyní: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MU, profesor
 • 2021-nyní: Ústav cizích jazyků, SLU Opava, profesor
 • 2017-2021: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MU, docent
 • 2018-2021: Ústav cizích jazyků, SLU Opava, docent
 • 2001-2017: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF MU, odborný asistent
 • 1997-2001: Centrum jazykového vzdělávání, MU Brno (1997-8: oddělení na FF, 1998-2001: oddělení na PrF, 2000: oddělení na ESF), asistent, odborný asistent
 • 2001: Katedra anglistiky a amerikanistiky, PdF MU, odborný asistent
 • Externí výuka na University of Lapland, Rovaniemi, Finsko
Pedagogická činnost
 • Aktuální kurzy:
 • Úvod do anglické jazykovědy (BA level)
 • Úvod do sociolingvistiky a pragmatiky (BA level)
 • Stylistika: jazyk v médiích (MA level)
 • Moderní jazykověda (MA level)
 • Jazyk a internet (MA level)
 • Lingvistická analýza jazyka mluvených médií (MA level)
 • Stylistika: jazyk a právo
 • Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu (MA level)
 • Dimenze interkulturní komunikace (MA level)
 • Současná témata americké jazykovědy (MA level)
 • Vícejazyčnost v USA (MA level)
 • Kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky (PhD level)
 • Metodologie vědecké práce (PhD level)
 • Dřívější kurzy:
 • Anglická gramatika (BA level)
 • Úvod do syntaxe (BA level, FF MU)
 • Anglický jazyk pro právníky I, II, III, IV (PrF)
 • Anglický jazyk pro ekonomy (Business English) (ESF)
 • Textová analýza (PdF)
 • Funkční a komunikativní syntax (PdF)
 • Praktický jazyk (PdF)
 • Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací: pragmatika, analýza diskurzu, jazyk médií, jazyk a právo
 • PGS školitel: vedení doktorských prací - 5 studentů v roce 2019 (Krittaya Ngampradit, Soňa Záňová, Dominika Kováčová, Jan Eichler, Iveta Žákovská)
 • PGS školitel: úspěšní absolventi doktorského studia: Mgr. Jana Vokáčová, Ph.D. (2008), PhDr. Danica Maleková, Ph.D. (2010), Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (2012), Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (2015)
 • PGS oponent: oponentura doktorských prací na FF MU v Brně (2 studenti), na FF OU v Ostravě (1 student, 2017), oponentura v zahraničí: University of Tartu, Estonsko (květen 2013); University of Sydney; University of Valencia (květen 2019); Ústav translatologie UK Praha (2019); FF UK Praha (červen 2020)
 • Externí hodnotitel grantových návrhů, hodnocení vědy: Finsko, Slovensko, Itálie, Švédsko
Vědeckovýzkumná činnost
 • Analýza diskurzu, pragmatika, kritická analýza diskurzu, stylistika. Jazyk (tištěných i mluvených) médií, jazyk internetového sportovního zpravodajství, humor, jazyk reklamy, digitální diskurz, dialogismus, multimodalita, historická pragmatika, jazyk a právo, právní angličtina
 • 2022 - děkanský grant FF MU: The Sociopragmatics of Humour
 • 2020-22 - účast v grantovém projektu Art in Covid-19 Humour (hlavní řešitel Uni of Kraków)
 • 2020-22 - účast v grantovém projektu Humour in the Public Sphere (hlavní řešitel Uni of Leeuwen, Bologna, Kraków)
 • 2018-22 - účast v grantovém projektu NETLANG (Horizon 2020) "The Language of Cyberbullying: Forms and Mechanisms of Online Prejudice and Discrimination in Annotated Comparable Corpora of Portuguese and English" (hlavní řešitel University of Minho, Portugal, PTDC/LLT-LIN/29304/2017)
 • 2019 - externí poradce grantu "Kvantitativní analýza českého migračního diskurzu na sociálních sítích" (UP Olomouc, hlavní řešitel Mgr. Karolína Pavlovská)
 • 2016-18 - grant GAČR "Diskurzní konstrukce jinakosti v mediálním a postmediálním prostoru"
 • 2014 - grant FRMU "Linguistic analysis of broadcast talk"
 • 20xx-20xx - Grant FIFA (inovace kurzů na FF MU)
 • 2010-20xx - účast v projektu OPVK "North American Studies"
 • 2008-2009 - účast v mezinárodním projektu "Multilingualism in Czech and Austrian Football Teams" (spolupráce s výzkumnou skupinou v Innsbrucku)
 • 2008 - účast v projektu FRVŠ F5-709/2008 Anglický jazyk v právním kontextu - forenzní lingvistika
 • 2007-2009 - účast v projektu GAČR 405/07/0652 Integrace v jazycích, jazyky v integraci
 • 2003 - účast v projektu ESP for secondary schools (Britská rada) (výstup: editace knihy Flight into the Land of ESP)
 • 2002 - účast v projektu Writing skills for ESP (vedení semináře pro učitele ESP, Lvov, Ukrajina)
 • 1998 - účast v projektu Integrovaný kurz uprchlického práva a anglického jazyka, PrF MU (výstup: Anglicko-český slovník uprchlického práva)

 • Účast na konferencích s příspěvkem:
 • 2023 Kraków; Hradec Králové; Brussels; Ross Priory; Klagenfurt
 • 2022 Kraków; St. Petersburg FL; Greenville NC; Bertinoro (2x); Braga; Praha; Tartu; London; Pardubice
 • 2021 Ross Priory; IPrA Winterthur; Entretextos Alicante; ESSE Lyon; SILSE Opava; Bologna; Kraków
 • 2020 Ross Priory
 • 2019 Niš, Srbsko; Turku, Finsko; IPrA Hong Kong; Chemnitz (2x); Krosno (Polsko)
 • 2018 Tallinn, Ross Priory, Brno, Budapest, Albany
 • 2017 Krosno, Polsko, Belfast, Velká Británie, Winston-Salem, USA, Ross Priory, Velká Británie
 • 2017 Siegen, Německo: Mediatization of Sport, 12-14 June 2017
 • 2017 Tartu, Estonsko: Across Borders VII: Cultures in Dialogue, Tartu, April 27-29, 2017 (téma příspěvku: The contestation of category labels in online discussion forums)
 • 2016 Atény, Řecko: 24th Ross Priory Broadcast Group Seminar
 • 2016 Catania, Itálie: 5th CADAAD conference
 • 2016 Galway, Irsko: ESSE conference
 • 2016 Basilej, Švýcarsko: The Poetics of football
 • 2016 Innsbruck, Rakousko: Multingualism and football
 • 2016 Lódź, Polsko: LAFAL4: Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter: Theoretical Issues in Humour: Building Bridges across Disciplines (téma příspěvku: Backstage talk on air: Incidental humour and media broadcast discourse)
 • 2015 Hamburg, Německo: 6th International Language in the Media Conference, 7.-9.9.2015 (téma příspěvku: Live online news: From content presentation to interactive co-participation)
 • 2015 Antwerpy, Belgie: 14th International IPrA Conference, 26.-31.7.2015 (téma příspěvku: Juncture points and verbo-visual asynchronicity in televised sports broadcasts)
 • 2015 Ross Priory, Skotsko: 23th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, 7.-9.7.2015 (téma příspěvku: Between 'reliving' and 'replaying' history: The shifting formats of time travel reality shows)
 • 2015 Krosno, Polsko: Across Borders VI: The West Looks East, 27.-28.4.2015 (téma příspěvku: Patterns of Intertextuality in Online Video Ad Clusters)
 • 2015 Edmonton, Kanada: Policy, Inclusion and Education Rights of Roma Children: Challenges and successes in the EU and North America, 25.-26.3.2015 (téma příspěvku: Migrant minorities in the EU: Discursive construction of the immigrant 'other' in the media)
 • 2015 Brno, 10th Brno Conference on English, American and Canadian Studies (téma příspěvku: "Multimodal pragmatics and semiotic chaining in YouTube videos")
 • 2014 Budapest, Maďarsko: CADAAD 5 (Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines) (téma příspěvku: "This is a boiling pot ready to explode": Anti-immigrant discourse in British and Czech news discussion forums)
 • 2014 Košice, Slovensko: 12th Conference of the European Society for the Study of English (téma příspěvku: The representation of Eastern Europeans in British and Czech internet debates)
 • 2014 Košice, Slovensko: 12th Conference of the European Society for the Study of English. Organizace odborného semináře Representations of (New) Europeans in Private, Mediated and Public Discourses (společně s Katarzyna Molek-Kozakowska, University of Opole)
 • 2014 Utrecht, Nizozemsko: 26th International Society for the Study of Humour Conference, 8.7.-10.7.2014 (téma příspěvku: The Epic Split: Intertextual Humour and YouTube Videos)
 • 2014 Brest, Francie: 22th Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, 2.-4.7.2014 (téma příspěvku: Broadcasting oneself: Staging authenticity in YouTube viral videos)
 • 2014 Jyväskylä, Finsko: Sociolinguistics Symposium 20, 15.-18.6.2014 (téma příspěvku: Patterns of linguistic interaction in live news blogs)
 • 2014 Helsinki, Finsko: CHINED IV (téma příspěvku: Early sports match announcements in the Times)
 • 2013 Londýn, Velká Británie: Language in the Media (LiM5), Queen Mary University, 28.-30.9.2013 (Téma příspěvku: The discourse management of topic threads in online text commentaries)
 • 2013 Bergamo, Itálie: 5th International Conference on Late Modern English - Transatlantic Perspectives on Late Modern English, 28.-30.8.2013 (téma příspěvku: The Practical Joke as a News Category in Victorian Newspapers)
 • 2013 Ross Priory, Skotsko: 21st Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk - 'Liveliness and intermediality'. 8.-10.7.2013 (téma příspěvku: Recontextualization of broadcast talk in online journalism)
 • 2013 Spartanburg, USA: SECOL 80, 4.-6.4.2013
 • 2013 Nitra, Slovensko: 5th Nitra Conference on Discourse Studies, 21.-22.3.2013
 • 2012 Istanbul, Turecko: 11th Conference of the European Society for the Study of English, 4.-8.9.2012 (téma příspěvku: Multi-party Interactions in Modern Mass Media Discourse: Recipients as Active Participants)
 • 2012 Istanbul, Turecko: 11th Conference of the European Society for the Study of English, 4.-8.9.2012, organizace odborného semináře S47 Linguistic Interaction and Participation in Media Discourses (společně s Martou Dynel, University of Lodz, Poland)
 • 2012 Krakow, Polsko: 24th ISHS Conference/2nd LAFAL Symposium (International Society for the Study of Humour), 25.-29.6.2012 (téma příspěvku: "That comment is not funny": Metacomments in live blogs)
 • 2012 Zürich, Švýcarsko: Popular News Discourse: Anglo-American newspapers, 1833-1988, 18.1.2012 (téma příspěvku: The language of the popular: The emergence of football in The Times, 1862-1930)
 • 2011 Ostrava: In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse, 14.9.2011 (téma příspěvku: Grammar of news texts from the perspective of the interpersonal metafunction)
 • 2011 Oberwiesenthal, Německo: Academic Writing, 12.-14.5.2011 (společně s Mgr. Renatou Kamenickou, Ph.D. a Mgr. Alenou Zapletalovou)
 • 2011 Nitra, Slovensko: 4th Nitra Conference on Discourse Studies: Discourse Analysis in a Digital World, 24.-25.3.2011 (téma příspěvku: Discursive practices and emerging discourse communities: The case of Czech geocaching)
 • 2010 Častá-Papiernička, Slovensko: XX. kolokvium mladých jazykovedcov, 24.-26.11.2010 (téma příspěvku: Jazyk českého geocachingu: Od inovace k automatizaci)
 • 2010 Budmerice, Slovensko: 3rd Triennial Conference in English and American Studies - Identity in Intercultural Communication, 21.-22.10.2010 (téma příspěvku: Articulating National Identity in Online Interactions)
 • 2010 Southampton, Velká Británie: 18 Sociolinguistics Symposium, 1.-4.9.2010 (téma příspěvku: Online quasi-interactions: Male bonding in live text commentary)
 • 2010 Torino, Itálie: 10th ESSE Conference, 24.-28.8.2010 (téma příspěvku: Making fun to pass the time: Conversational humour in live text commentary)
 • 2010 Torino, Itálie: 10th ESSE Conference, 24.-28.8.2010 (organizace specializovaného semináře S.74 - Humour in the Media: Voicing Agendas, Communicating Laughter, společně s dr. Isabel Cristina Ermida, Universidade de Minho, Braga, Portugalsko)
 • 2010 Lodz, Polsko: 1st International Symposium "LAFAL": Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter, 24.-26.3.2010 (téma příspěvku: Conversational joking in online quasi-interactions)
 • 2010 Brno: Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies (téma příspěvku: Multi-layer participant frameworks in live text commentary)
 • 2009 Modra-Harmónia, Slovensko: XIX. Kolokvium mladých jazykovedcov, 18.-20.11.2009 (téma příspěvku: Multimodální analýza a vizuální rétorika titulních stran britského tisku)
 • 2009 Lodz, Polsko: 2nd International Conference on Political Linguistics (PL2009), 17.-19.9.2009 (téma příspěvku: Verbal and Visual Representation of 'US' and 'THEM': British Front-Page News on the Iraq War)
 • 2009 Amsterdam, Nizozemsko: 9th Biennial Conference on Forensic Linguistics, VU University, 6.-9.7.2009 (téma příspěvku: The Pragmatics of Courtroom Discourse: Saving One’s Face in the Witness Box)
 • 2009 Pitesti, Rumunsko: Multilingualism in Football Teams - spoluautorství příspěvku předneseného Alenou Polickou-Podhornou
 • 2009 Cardiff, Velká Británie: 43 IATEFL Conference, 30.3.-4.4.2009 (téma příspěvku: Integrating Legal ESP within a Tertiary Level Linguistics Syllabus)
 • 2009 Nitra, Slovensko: 3rd Nitra Conference on Discourse Studies: Interface between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines, 23.-24.3.2009 (téma příspěvku: Facing the jokes. Face threat and joking in live text commentaries)
 • 2008 Prešov-Kokošovce-Sigord: XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov, 3.-5.12.2008 (téma příspěvku: Reforma anglického právního jazyka a hnutí "plain English")
 • 2008 Blansko-Češkovice: Integrace v jazycích - jazyky v integraci, 6.-7.11.2008 (téma příspěvku: Integrační jevy v jazyce anglického sportovního zpravodajství na internetu)
 • 2008 Brno - Third Brno Conference on Linguistic Studies in English, 22-23 September 2008, Masarykova univerzita, PdF (téma příspěvku: Cohesion and coherence in minute-by-minute sports reports)
 • 2008 Aarhus (Dánsko) - The Ninth International Conference of the European Society for the Study of English (ESSE), University of Aarhus, Denmark, August 22-26, 2008 (téma příspěvku: Narrative structures in online sports commentaries)
 • 2008 Piotrków Trybunalski (Polsko) - Humour: Theories, Applications, Practices, Jan Kochanowski University, 29.-31.5.2008 (téma příspěvku: Humour in online sports commentaries)
 • 2008 Wroclaw (Polsko) - American Day 2008: pozvání k přednášce, Wyższa Szkoła Filologiczna/Komisija Nauk Filologicznych Oddziału PAN, 18.5.2008 (téma příspěvku: American Judicial Discourse from a Linguistic Perspective)
 • 2008 Ostrava - Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu, FF OSU, 10.-11.3.08 (téma příspěvku: Označování aktérů jako součást komunikační strategie anglického bulvárního tisku)
 • 2007 Liptovská Osada (Slovensko) - XVII. Kolokvium mladých jazykovedcov, 7.-9.11.2007 (téma příspěvku: Integrační tendence v jazyce internetového sportovního zpravodajství v angličtině)
 • 2007 Budmerice (Slovensko) - II. trienálna anglistická konferencia, 29.-30.10.2007 (téma příspěvku: Integration of Multiple Thematic Threads in Online Sports Commentaries)
 • 2007 Innsbruck (Rakousko) - 35. Österreichische Linguistiktagung: Workshop "Language and Football", 25.-28.10.2007 (téma příspěvku: Online Minute-by-Minute Sports Commentaries: Towards a New Genre of Infotainment)
 • 2007 Varšava (Polsko) - Political Linguistics (PL 2007), 13.-15.9.2007; (téma příspěvku: Negative Media Presentation of ‘Others’: Stereotyping Jacque Le Worm Chirac as an Opponent to Military Action)
 • 2007 Šibenik (Chorvatsko) - 15th Annual HUPE IATEFL-TESOL Conference, 12.-15.4.2007; (téma příspěvku: Integrating Legal ESP Content in Linguistics Courses for Students of English)
 • 2006 Častá-Papiernička (Slovensko) - XVI. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov, 8.-10.11.2006; (téma příspěvku: Dynamika novinových titulků v anglicky psaných médiích)
 • 2006 Brno - Brno Seminar on Linguistic Studies in English 2006, Faculty of Education; (téma příspěvku: News story: Cohesion and its structural make-up)
 • 2005 Tajov (Slovensko) - XV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov, 7.-9.12.2005; (téma příspěvku: Texty varovných nápisů na cigaretových výrobcích v češtině a slovenštině)
 • 2005 Lodz (Polsko) - East Meets West: Law and Language Conference; (téma příspěvku: The Same Though Different: Tobacco Health Warnings in European Community Member States)
 • 2005 Cardiff (Velká Británie) - 39th IATEFL Conference; (téma příspěvku: Treating the Teething Troubles of Teamwork, společně s Barborou Budíkovou a Alenou Šteflovou)
 • 2005 Brno - 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies (téma příspěvku: Foregrounding Devices in Printed News Discourse: the Case of Euro 2004)
 • 2004 Budmerice (Slovensko) - Konference u příležitosti 80. výročí slovenské anglistiky
 • 2004 Pardubice - mezinárodní konference ATECR "Learning Together" (téma příspěvku: Cohesive chains and strings in printed news discourse)
 • 2003 Modra (Slovensko) - XIII. Kolokvium mladých jazykovedcov
 • 2003 Brno - ELT Signposts
 • 2002 Lvov (Ukrajina) - Aplikovaná lingvistika a výuka jazyků
 • 2001 Plzeň - Odborný styl ve výuce cizích jazyků
 • 2000 Opava-Prešov (ČR-Slovensko) - 6. konference česko-slovenských anglistů
 • 1999 Praha - ESP Challenges
 • 1998 Brno - Výuka práva na počátku tisíciletí, Právnická fakulta MU
Akademické stáže, pozvání k přednáškám, výuka v zahraničí
 • 2023 Shanghai University (zvaná přednáška)
 • 2023 Catholic University of Lisbon (krátký badatelský pobyt)
 • 2023 Complutense University of Madrid (zvaná přednáška)
 • 2023 Jagellonian University, Kraków (krátkodobý výukový a badatelský pobyt)
 • 2022 Universidad Jaume I, Castellón de la Plana (krátkodobý výukový a badatelský pobyt)
 • 2022 Loughborough University in London (zvaná přednáška)
 • 2022 University of Bremen (zvaná přednáška)
 • 2022 University of Mainz (zvaná přednáška)
 • 2019 University of Warwick, UK (zvaná přenáška)
 • 2019 University of Lapland, Finsko (výuka intenzivních kurzů Legal English Writing Skills a Legal English Oral Skills)
 • 2019 University of La Laguna, Španělsko (přednáška)
 • 2018 University of Zaragoza, Španělsko (přednáška)
 • 2018 University of Lapland, Finsko (přednáška)
 • 2017 University of Alicante, Španělsko (krátkodobý výzkumný pobyt)
 • 2016 University of Wroclaw, Polsko (krátkodobý výzkumný pobyt)
 • 2016 University of Örebro, Švédsko (pozvání k přednášce Live reporting and audience participation in online sports commentaries)
 • 2015 Soochow University, Taipei (přednáška Media discourse analysis of live news)
 • 2015 National Taiwan Normal University, Taipei (přednáška Media discourse analysis in the digital world: Liveness and co-participation)
 • 2015 University of Ottawa, Kanada (krátkodobá akademická stáž)
 • 2015 University of Muenchen/Wuerzburg (krátkodobý výzkumný pobyt)
 • 2015 University of Alberta, Edmonton, Kanada (pozvání k přednášce na EU Centre of Excellence)
 • 2014 University of Lapland, Finsko (výuka v intenzivním kurzu - modul "The language of contract law")
 • 2014 University of the Balearic Islands, Palma, Španělsko
 • 2013 University of Regensburg, Německo (přednáška: Pragmatic aspects of audience involvement in online sports reporting)
 • 2013 University of Tartu, Estonia (přednáška "Exploring the meta-zone in online media texts")
 • 2013 University of Lapland, Finsko (výuka modulu "English in contracts" - intenzivní kurz)
 • 2013 North Carolina State University, USA
 • 2013 Duke University, USA
 • 2012 University of Alicante, Španělsko (září)
 • 2012 Palacký University, Olomouc (28.3.2012), The Style of Live Sportscasting in Online Newspapers
 • 2011 University of Tartu, Estonsko (květen)
 • 2011 Ege University, Izmir, Turecko (duben)
 • 2010 University of Cologne (Universität zu Köln), Německo (červen) - Live Text Commentary: Football, Language and the Internet
 • 2010 Aristotle University of Thessaloniki, Řecko (květen, učitelská mobilita - přednášky a semináře na téma language in the media a political discourse analysis)
 • 2009 University of Alicante, Španělsko (listopad, učitelská mobilita - přednášky a semináře na téma Hybrid media genres)
 • 2009 University of Lapland, Finsko (květen - výuka intenzivního kurzu "Legal English")
 • 2009 University of Regensburg, Německo (výuka intenzivního kurzu "Language in the News", na pozvání a ve spolupráci s Prof. Roswithou Fischer, duben 2009)
 • 2008 British Culture Week VII, University of Porto, Faculdade de Letras, Portugalsko (pozvání k přednášce: Mapping the Linguistic Trace of English Football(ers) in the British Media)
 • 2008 University of Minho, Instituto de Letras e Ciencias Humanas, Braga, Portugalsko (pozvání k přednášce: Constructing the "Other": Representing Western Opponents to the Iraq War in the Media)
 • 2007 University of Regensburg, Německo (přednáška Functional Integration and Infotainment in the Media: Sports Reporting and Beyond)
 • 2006 Otto von Guericke Universität, Magdeburg, Německo (výuka květen - intenzivní kurz Language in the News)
 • 2003 University of München, Německo (výuka červenec - Language in the Media)
 • 2002 University of Lapland, Rovaniemi, Finsko (výuka srpen-září - Legal English)
 • Akademické stáže a studijní pobyty
 • 2012 Jokes: A Comparative, Historical and Social Analysis (workshop vedený prof. Christie Daviesem, Krakow, Polsko)
 • 2008 8th Summer School in Forensic Linguistics, Aston University, Birmingham, Velká Británie
 • 2004 Limerick, Irsko ICT for ELT (letní kurz na University of Limerick)
 • 2003 Sinaia, Rumunsko (letní kurz ESP: Teaching English and Human Rights, Hornby Summer School, British Council)
 • 2002 Pecs, Maďarsko (letní kurz ESP: English for the World of Work, Hornby Summer School, British Council)
 • 2000 CEU Budapešť, Maďarsko (studium letní školy: kurz Language and Gender)
 • 1994-5 University of Tennessee, Chattanooga, USA (jednoleté studium, GPA 4.00)
 • 1993 University of Utrecht, Nizozemsko (studium: letní kurz Dutch society and culture)
 • Kurzy a školení
 • 2013 Learning to Write: Ideas for Teaching Advanced Students (26.-27.4.2013, MU Brno; tutor: Prof. Peter Grundy, University of Durham)
 • Školení Britské rady v oboru English for Specific Purposes (ESP)
 • Právní angličtina pro překladatele a tlumočníky (PrF UK Praha, PhDr. Marta Chromá, Ph.D.)
Univerzitní aktivity
 • Člen redakční rady časopisů Journal of Pragmatics (Elsevier, od r. 2020), Discourse Context & Media (Elsevier, od r. 2021), Internet Pragmatics (od r. 2016, John Benjamins), Brno Studies in English (od r. 2006)
 • Člen recenzní rady odborného časopisu Discourse and Interaction (od r. 2010), Interactions (od r. 2012), European Journal of Humour Research (EJHR, od r. 2012), Revista Alicantina de Estudios Ingleses (od r. 2018)
 • Hlavní redaktor Sborníku prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity - Brno Studies in English - 2006 (S12, ročník 32), 2007 (S13, ročník 33), 2008 (S14, ročník 34), 2009/35/1, 2009/35/2 (speciální číslo "Discourse as Function"), 2010/36/1, 2010/36/2, 2011/37/1, 2011/37/2, 2012/38/1, 2012/38/2 (speciální číslo "Written Academic Discourse: Anglo-American Traditions in the European Context"), 2013/39/1, 2013/39/2, 2014/40/1, 2014/40/2, 2015/41/1, 2015/41/2, 2016/42/1, 2016/42/2, 2017/43/1, 2017/43/2, 2018/44/1, 2018/44/2, 2019/45/1, 2019/45/2 (speciální číslo), 2020/46/1, 2020/46/2, 2021/47/1, 2021/47/2, 2022/48/1, 2022/48/2 (v přípravě)
 • Editor sborníků řady Theory and Practice in English Studies I-IV (sborníky z brněnských konferencí české a slovenské anglistiky)
 • Spolueditor a zakladatel časopisecké řady Theory and Practice in English Studies (od r. 2012-2015)
 • Člen výzkumné skupiny Ross Priory Broadcast Talk Research Group (přizvání k účasti 2013)
 • Člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu "7310V008 Anglický jazyk" na FF MU, Brno
 • Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na FF MU, Brno v bakalářském studijním programu Filologie, obor Anglický jazyk a literatura
 • Organizace konferencí:
 • 2020 - 11th Brno Conference on English, American and Canadian Studies
 • 2015 - 10th Brno Conference on English, American and Canadian Studies
 • 2010 - 9th Brno Conference on English, American and Canadian Studies
Mimouniversitní aktivity
 • člen Vědecké rady FF
 • člen Odborného orgánu hodnotitelů (poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace)
 • Soudní tlumočník a překladatel - specializace právní angličtina.
 • Člen IPrA (International Pragmatics Association); AmPrA (American Pragmatics Association); CZASE (Czech Association for the Study of English, a national branch of ESSE), Ross Priory Broadcast Talk Research Group. V minulosti: IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language), MSATE (Moravian-Silesian Association of Teachers of English - MSAUA), IAFL (International Association of Forensic Linguistics)
 • Organizátor a vyučující v kurzu Angličtina pro soudce, pořádáno Soudcovskou unií, 2000-2001
 • Odborné konzultace v oblasti právní angličtiny (advokátní kanceláře, státní instituce, soudy)
 • Překlady odborných textů k publikaci do angličtiny (PrF, ESF, FSS)
 • Autor recenzních posudků pro časopisy: Journal of Pragmatics (Elsevier), Journal of Historical Pragmatics (John Benjamins), Review of Cognitive Linguistics (John Benjamins), Journal of Language Aggression and Conflict (John Benjamins), Discourse, Context and Media (Elsevier), Lingua (Elsevier), Linguistics and Education (Elsevier), Intercultural Pragmatics (Walter de Gruyter), Pragmatics (John Benjamins), Media, War & Conflict (Sage), Linguistica ONLINE (MU Brno), Central European Journal of Canadian Studies (MU Brno), Ostrava Journal of English Philology (Ostrava), Olomouc Modern Language Series (Olomouc), Encyclopedia of Applied Linguistics (Wiley-Blackwell, encyklopedické heslo), Open Linguistics (de Gruyter Open), Studie z aplikované lingvistiky (SALi; UK Praha), Slovo a slovesnost (AV Praha), Discourse and Interaction (MU Brno), Fachsprache - International Journal of Specialized Communication, Pedagogická orientace (MU Brno), ESP across Cultures (Edipuglia), Język-Komunikacja-Informacja (AMU Poznan), Czech Sociological Review (AV Praha), Social Semiotics (Taylor and Francis), Text & Talk (de Gruyter), Journal of Politeness Research: Language, Behaviour, Culture (de Gruyter), CADAAD Journal, SKASE Journal, Prace Językoznawcze/Papers in Linguistics (U of Warmia and Mazury), Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture (Routledge), European Journal of Humour Research, Hradec Králové Journal of English Studies, Brno Studies in English
 • Odborný recenzent dalších publikací:
 • Tomášková, Renáta, Christopher Hopkinson and Gabriela Zapletalová (eds.) (2016) Professional Genres from an Interpersonal Perspective. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (ISBN 978-1-4438-8597-0)
 • Trčková, Dita (2014) Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse. Brno: Masaryk University. (ISBN 978-80-210-7414-9)
 • Hopkinson, Christopher, Renáta Tomášková and Barbora Blažková (2011) Power and Persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain. Ostrava: Ostravská univerzita. (ISBN: 978-80-7368-643-7)
 • Ferenčík, Milan (2010) Doing (Im)politeness in the Media: A Study of Sociolinguistic (Im)politeness in Radio Phone-in Interaction. Prešov: Prešovská univerzita. (ISBN: 978-80-555-0280-9)
 • Belán, J. (2004) Odmaturuj z anglického jazyka 1: přehled mluvnice anglického jazyka. Brno: Didaktis. (ISBN: 80-86285-85-5)
 • Svoboda, Tomáš (ed.) (2019) Praha: Nakladatelství Milada Karez. Překlady pro EU: Institucionální překlad v kontextu institucí a orgánů Evropské unie
 • Odborné předpublikační recenze pro nakladatelství: Routledge, Bloomsbury, Cambridge University Press, Kluwer, John Benjamins, Palgrave Macmillan, Wiley
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2024 - Valencia (člen akademického výboru konference)
 • 2023 - Brno, plenární přednáška
 • 2023 - ADDA4, Klagenfurt - člen akademického výboru konference (říjen)
 • 2023 - Fifth International Communication Styles Conference, Kraków (duben) - člen akademického výboru konference
 • 2022 - ADDA3, St. Petersburg FL - člen akademického výboru konference
 • 2020 - Alicante, Španělsko, plenární přednáška
 • 2020/2022 - ICS3, Praha, člen akademického výboru konference
 • 2019 - Chemnitz, Německo, plenární přednáška
 • 2019 - Languages in Context, Niš, Srbsko, plenární přednáška
 • 2019 - Transatlantic Dreams: Understanding Central European Emigration to Canada, Halifax, Kanada, člen akademického výboru konference
 • 2019 - ADDA2, Turku, Finsko, člen akademického výboru konference
 • 2018 - ICS2, Budapešť, Maďarsko, člen akademického výboru konference
 • 2018 - AMPrA4 Albany, NY, USA, člen akademického výboru konference
 • 2017 - Communication Styles, Krosno, Polsko, člen akademického výboru konference
 • 2001 Cena rektora za vynikající výsledky v doktorském studijním programu
Vybrané publikace
 • CHOVANEC, Jan. Performing branded affect in micro-celebrity YouTube reaction videos (accepted). In Georgakopoulou, Alexandra and Pilar Garces Conejos-Blitvich (eds.). In: Georgakopoulou, Alexandra and Pilar Garces Conejos-Blitvich (eds.). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2024. info
 • TSAKONA, Villy a Jan CHOVANEC. The Sociopragmatics of Humor. In Ford, T.E., Wladyslaw Chlopicki and Giselinde Kuipers (eds.). De Gruyter Handbook of Humor Studies. De Gruyter (v tisku), 2024. info
 • CHOVANEC, Jan. Grammar in the Law. In The Encyclopedia of Applied Linguistics. 2. vyd. Wiley, 2024. info
 • CHOVANEC, Jan. Lest the jokes fail: Trans-cultural transfer in humour fan-subtitling. In Kostopoulou, Loukia and Vasiliki Misiou (eds.). Transmedial Perspectives on Humour and Translation: From Page to Screen to Stage. 1. vyd. New York: Bloomsbury, 2024, 26 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003317104. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Book review of Isani, Shaeda and Michel Van der Yeught (eds.) (2023) English for Specific Purposes and Humour. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Online. European Journal of Humour Research. Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2024. info
 • CHOVANEC, Jan. Representing time in live blogs: From liveness to non-liveness. In Language in the Third Millenium 13 - Language in the Face of Technology. 2024. Hlavní stránka konference info
 • CHOVANEC, Jan. “The battle fever’s on” : Phrasal routines and multilingual play in sports commentary. In Lavric, Eva; Meulleman, Machteld. Du corps aux langues dans le football : match interdisciplinaire. 1. vyd. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2023, s. 393-412. Studien der Interdisziplinären Frankreich-Schwerpunkts der Universität Innsbruck 12. ISBN 978-3-99106-098-7. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Media discourses of public participation. In Cap, Piotr. Handbook of Political Discourse. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar, 2023, s. 301-316. Elgar Handbooks in Political Science. ISBN 978-1-80037-356-3. Link na knihu info
 • CHOVANEC, Jan. ‘Bigger than football’ : Racist talk on and off the soccer pitch. Soccer and Society. Taylor and Francis, 2023, roč. 24, č. 7, s. 942-957. ISSN 1466-0970. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14660970.2023.2250660. Link to full text info
 • CHOVANEC, Jan a Villy TSAKONA. "The girl is on fire!" : Interactional humour in YouTube comments on the Notre Dame disaster. In Linares Bernabéu, Esther. The Pragmatics of Humour in Interactive Contexts. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2023, s. 87-107. Pragmatics & Beyond New Series, 335. ISBN 978-90-272-1387-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/pbns.335.04cho. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Negotiating hate and conflict in online comments : Evidence from the NetLang corpus. In Ermida, Isabel. Hate Speech in Social Media : Linguistic Approaches. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2023, s. 341-367. ISBN 978-3-031-38247-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-38248-2_12. Link na knihu Link na kapitolu info
 • CHOVANEC, Jan. From political commentary to semiotic play: Humour and the Královec/Kaliningrad meme. In Fifth International Communication Styles Conference : Communication in Times of Permacrisis, 24-25 April 2023, Krakow. 2023. Conference page info
 • CHOVANEC, Jan. Commenting as a live performance in YouTube response videos. In 31st Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk, 31 August-1 September. 2023. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Humour and conflict in public discourse. In 10th Brno Conference on Linguistics Studies in English 2023: Looking beyond the surface of the text. 2023. URL URL info
 • CHOVANEC, Jan. Associate editor of Discourse, Context & Media. Discourse, Context & Media, 2023. ISSN 2211-6958. info
 • CHOVANEC, Jan. 'Nice try, loser' : Participation and embedded frames of interaction in online sports commentaries. In Brock, Alexander; Russell, Janet; Schildhauer, Peter; Willenberg, Merle. Participation & Identity : Empirical Investigations of States and Dynamics. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2022, s. 65-84. Language and Text Studies, Volume 22. ISBN 978-3-631-82974-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b19939. URL info
 • CHOVANEC, Jan. The language of sports between the serious and the humourous. In Sportkommunikation. Sprache, Medien, Kultur – Interdisziplinäre Perspektiven, Bremen University. 2022. URL URL info
 • CHOVANEC, Jan. ‘Russian warship, go fuck yourself’: War-related humour in the European linguistic landscape. In 32nd Annual Conference of the International Society for Humor Studies, 29 June – 2 July 2022 in Bertinoro, Italy. 2022. Conference web page Conference programme info
 • CHOVANEC, Jan. Cliché. In Stanlaw, James (ed.). The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology. 1. vyd. Hoboken: Wiley Blackwell, 2021, s. 1-5. 1. ISBN 978-1-118-78676-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/9781118786093.iela0054. URL info
 • CHOVANEC, Jan. 'Re-educating the Roma? You must be joking...': Racism and prejudice in online discussion forums. Discourse & Society. Sage, 2021, roč. 32, č. 2, s. 156-174. ISSN 0957-9265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0957926520970384. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Saving one’s face from unintended humour: Impression management in follow-up sports interviews. Journal of Pragmatics. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 176, April, s. 198-212. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2021.01.021. URL info
 • DYNEL, Marta a Jan CHOVANEC. Creating and sharing public humour across traditional and new media. Journal of Pragmatics. Elsevier, 2021, roč. 177, May, s. 151-156. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2021.02.020. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Editorial board member - Discourse, Context & Media. Discourse, Context & Media, 2021. ISSN 2211-6958. info
 • CHOVANEC, Jan. Negotiating hate and conflict in online comments: Between affirmation and dissent. In 15th ESSE Conference, online, 30 August-3 September, 2021, Lyon, France. 2021. URL URL info
 • JOHANSSON, Marjut, Sanna-Kaisa TANSKANEN a Jan CHOVANEC. Analyzing Digital Discourses: Between Convergence and Controversy. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2021, 374 s. ISBN 978-3-030-84601-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-84602-2. URL info
 • DYNEL, Marta a Jan CHOVANEC. Creating and sharing public humour across traditional and new media. In A special issue of the Journal of Pragmatics. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, s. 151-425. ISSN 0378-2166. URL info
 • JOHANSSON, Marjut, Sanna-Kaisa TANSKANEN a Jan CHOVANEC. Practices of Convergence and Controversy in Digital Discourses. In Johansson, Marjut; Tanskanen, Sanna-Kaisa; Chovanec, Jan. Analyzing Digital Discourses : Between Convergence and Controversy. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2021, s. 1-24. n.a. ISBN 978-3-030-84601-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-84602-2_1. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Voice-over and presenter narration in TV documentaries. In Hoffmann, Christian; Kirner-Ludwig, Monika. Telecinematic Stylistics. 1. vyd. London: Bloomsbury Academic, 2020, s. 141-164. Advances in Stylistics. ISBN 978-1-350-04285-8. URL info
 • CHOVANEC, Jan. “Those are not my words”: Evasion and metalingual accountability in political scandal talk. Journal of Pragmatics. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 158, March 2020, s. 66-79. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2020.01.003. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Performing populist style in context. In Lopičić, Vesna; Mišić Ilić, Biljana. Jezik, književnost, kontekst: Language, Literature, Context. Niš: University of Niš, 2020, s. 31-44. ISBN 978-86-7379-526-3. URL URL info
 • CHOVANEC, Jan. Douglas Mark Ponton. Understanding Political Persuasion: Linguistic and Rhetorical Analysis. Wilmington: Vernon Press, 2020. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 46, č. 2, s. 297-301. ISSN 0524-6881. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BSE2020-2-17. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Journal of Pragmatics - Editorial board member. Journal of Pragmatics, 2020. ISSN 0378-2166. URL info
 • CHOVANEC, Jan a Villy TSAKONA. Intertextuality and Humour: A special issue of The European Journal of Humour Research. In The European Journal of Humour Research 8 (3). 1. vyd. Krakow: Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2020, 150 s. ISSN 2307-700X. URL info
 • TSAKONA, Villy a Jan CHOVANEC. Revisiting intertextuality and humour: Fresh perspectives on a classic topic. The European Journal of Humour Research. Krakow: Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-15. ISSN 2307-700X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7592/EJHR2020.8.3.Tsakona. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Critical pragmatic insights into (mis)translation in the news. In Tipton, Rebecca and Louisa Desilla. The Routledge Handbook of Translation and Pragmatics. 1. vyd. Abingdon: Routledge, 2019, s. 133-152. Routledge Handbooks. ISBN 978-1-138-63729-0. info
 • CHOVANEC, Jan. Early Titanic jokes : A disaster for the theory of disaster jokes? Humor - International Journal of Humor Research. Berlin: De Gruyter Mouton, 2019, roč. 32, č. 2, s. 201-225. ISSN 0933-1719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humor-2018-0090. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Multimodal storytelling in the news : Sequenced images as ideological scripts of othering. Discourse, Context & Media. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 28, April, s. 8-18. ISSN 2211-6958. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.dcm.2019.01.001. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Euphemisms and non-proximal manipulation of discourse space : The case of blue-on-blue. Lingua. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 225, JUN 2019, s. 50-62. ISSN 0024-3841. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2019.04.001. URL info
 • CHOVANEC, Jan a Villy TSAKONA. Investigating the dynamics of humor : Towards a theory of interactional humor. In Tsakona, Villy and Jan Chovanec. Tsakona, Villy and Jan Chovanec (eds.) The Dynamics of Interactional Humor : Creating and negotiating humor in everyday encounters. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2018, s. 1-26. Topics in Humor Research 7. ISBN 978-90-272-0000-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/thr.7.01cho. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Laughter and non-humorous situations in TV documentaries. In Tsakona, Villy and Jan Chovanec. The Dynamics of Interactional Humor : Creating and negotiating humor in everyday encounters. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2018, s. 155-179. Topics in Humor Research 7. ISBN 978-90-272-0000-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/thr.7.07cho. URL info
 • TSAKONA, Villy a Jan CHOVANEC. The Dynamics of Interactional Humor : Creating and negotiating humor in everyday encounters. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2018, 316 s. Topics in Humor Research 7. ISBN 978-90-272-0000-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/thr.7. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Text sex with Becks : Football celebrities, tabloid news and the spectacle of language. In Askin, R; Diederich, C; Bieri, A. AESTHETICS, POETICS, AND RHETORIC OF SOCCER. 1. vyd. London: Routledge, 2018, s. 200-226. Routledge Research in Sport, Culture and Society. ISBN 978-0-8153-8573-8. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Irony as counter positioning : Reader comments on the EU migrant crisis. In Jobert, Manuel; Sorlin, Sandrine. The Pragmatics of Irony and Banter. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2018, s. 165-194. Linguistic Approaches to Literature 30. ISBN 978-90-272-0053-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/lal.30.09cho. URL info
 • CHOVANEC, Jan. The Discourse of Online Sportscasting : Constructing Meaning and Interaction in Live Text Commentary. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2018, 303 s. Pragmatics and Beyond New Series 297. ISBN 978-90-272-0168-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/pbns.297. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Wordplay and football : Humour in the discourse of written sports reporting. In Chlopicki Wladyslaw and Dorota Brzozowska (eds.). Humorous Discourse. 1. vyd. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017, s. 131-154. Humor Research 11. ISBN 978-1-5015-0710-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9781501507106-007. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Participating with media : exploring online media activity. In Cotter, Colleen and Daniel Perrin. The Routledge Handbook of Language and Media. 1. vyd. Abingdon: Routledge, 2017, s. 505-522. ISBN 978-1-138-01417-6. URL info
 • CHOVANEC, Jan. From adverts to letters to the editor : External voicing in early sports match announcements. In Pallander-Collin, Minna, Maura Ratia and Irma Taavitsainen (eds.). Diachronic Developments in English News Discourse (2017). 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2017, s. 175-197. Advances in Historical Sociolinguistics 6. ISBN 978-90-272-6551-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/ahs.6.10cho. info
 • CHOVANEC, Jan. The othering of Roma migrants in British and Czech online news discussion forums. In Chovanec Jan and Katarzyna Molek-Kozakowska (eds.). Representing the Other in European Media Discourses. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2017, s. 235–258. DAPSAC. ISBN 978-90-272-0665-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/dapsac.74.11cho. URL info
 • MOLEK-KOZAKOWSKA, Katarzyna a Jan CHOVANEC. Media representations of the ‘other’ Europeans : Common themes and points of divergence. In Jan Chovanec and Katarzyna Molek-Kozakowska. Representing the Other in European Media Discourses. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2017, s. 1-22. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 74. ISBN 978-90-272-0665-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/dapsac.74.01mol. URL info
 • CHOVANEC, Jan a Katarzyna MOLEK-KOZAKOWSKA. Representing the Other in European Media Discourses. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2017, 320 s. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 74. ISBN 978-90-272-0665-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/dapsac.74. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Interactional humour and spontaneity in TV documentaries. Lingua. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 197, -, s. 34-49. ISSN 0024-3841. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2017.04.007. info
 • CHOVANEC, Jan. The Appropriation of Media in Everyday Life. Ayass, Ruth and Gerhardt, Cornelia, eds. 2012, Amsterdam: John Benjamins (review). Journal of Pragmatics. Elsevier, 2016, roč. 93, February, s. 61-64. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2015.12.001. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Eavesdropping on media talk : Microphone gaffes and unintended humour in sports broadcasts. Journal of Pragmatics. Elsevier, 2016, roč. 95, April, s. 93-106. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2016.01.011. Full text from publisher info
 • CHOVANEC, Jan. 'It's quite simple, really' : Shifting forms of expertise in TV documentaries. Discourse, Context & Media. Elsevier, 2016, roč. 13, September, s. 11-19. ISSN 2211-6958. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.dcm.2016.03.004. info
 • CHOVANEC, Jan. Sports commentator talk at half-time : Switching from stylization to authenticity. In Multilingual and multifaced football/Fussball : Mehrsprachigkeit und mehr/Le football pluriel et le plurilinguisme, 10. 6. 2016, Innsbruck, Austria. 2016. info
 • CHOVANEC, Jan. Constructing the self and the other in modern news discussion forums. In 13th Conference of the European Society for the Study of English (ESSE), 22-26 August 2016, Galway. 2016. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Multimodal storytelling in the media : The visual representation of the Roma in the Daily Mail. In 5th Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines Conference (CADAAD), 5-7 September 2016, Catania, Italy. 2016. URL info
 • CHOVANEC, Jan. The threat of the other : The discursive management of ‘toxic guests’ in political debates. In 24th Ross Priory Broadcast Group Seminar, 8-10 September 2016, Athens. 2016. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Multimodal rhetoric of football on the front pages of British newspapers. In The Beautiful Game : The Poetics and Aesthetics of Soccer in Transnational Perspective, June 30-July 2, 2016, University of Basel. 2016. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Participant roles and embedded interactions in online sports broadcasts. In Dynel, Marta and Jan Chovanec (eds.). Participation in Public and Social Media Interactions. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2015, s. 67-95. Pragmatics and Beyond New Series 256. ISBN 978-90-272-5661-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/pbns.256.04cho. info
 • CHOVANEC, Jan a Marta DYNEL. Researching interactional forms and participant structures in public and social media. In Dynel, Marta and Jan Chovanec (eds.). Participation in Public and Social Media Interactions. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2015, s. 1-23. Pragmatics and Beyond New Series 256. ISBN 978-90-272-5661-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/pbns.256.01cho. info
 • DYNEL, Marta a Jan CHOVANEC. Participation in Public and Social Media Interactions. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2015, 285 s. Pragmatics and Beyond. New Series, 256. ISBN 978-90-272-5661-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/pbns.256. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Machin, David and Andrea Mayr. How to do Critical Discourse Analysis. A Multimodal Introduction. London: Sage, 2012 (review). In ESSE Messenger. Coimbra: ESSE, 2015, s. 78-81. ISSN 0960-4545. info
 • CHOVANEC, Jan. Between 'reliving' and 'replaying' history : The shifting formats of time travel reality shows. In 23rd Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk: "Shifting forms of public participation", 6.-9. 7. 2015, University of Strathclyde, United Kingdom. 2015. info
 • CHOVANEC, Jan. Live online news : From content presentation to interactive co-participation. In 6th International Language in the Media Conference, Universität Hamburg, 7.-9. 9. 2015, Hamburg, Germany. 2015. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Bednarek, Monika and Helen Caple. News Discourse, 2012. Review. In Brno studies in English. Brno: Masaryk University, 2015, s. 213-216. ISSN 0524-6881. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BSE2015-1-13. Digitální knihovna FF MU info
 • CHOVANEC, Jan. The Discourse of Online Sportscasting : Constructing Meaning and Interaction on Live Text Commentary (Habilitation thesis). Brno: Masarykova univerzita, 2015, 351 s. info
 • CHOVANEC, Jan. ‘...but there were no broken legs’: The emerging genre of football match reports in The Times in the 1860s. Journal of Historical Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014, roč. 15, č. 2, s. 228-254. ISSN 1566-5852. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/jhp.15.2.05cho. URL URL info
 • CHOVANEC, Jan. Pragmatics of Tense and Time in News. From Canonical Headlines to Online News Texts. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2014, 294 s. Pragmatics & Beyond New Series, 253. ISBN 978-90-272-5658-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/pbns.253. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Cesty k variační sociolingvistice. Studie z aplikované lingvistiky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 5, č. 1, s. 126-130. ISSN 1804-3240. info
 • CHOVANEC, Jan. Chapters from the History of Czech Functional Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 127 s. ISBN 978-80-210-7483-5. Digitální knihovna FF MU info
 • CHOVANEC, Jan. How Come You're not a Criminal? Immigrant Stereotyping and Ethnic Profiling in the Press. In Lirola, María Martínez. Discourses on Immigration in Times of Economic Crisis: A Critical Perspective. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 194-215. ISBN 1-4438-4053-X. info
 • CHOVANEC, Jan. Linguistic Diversity in Europe. Current Trends and Discourses. In Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, 2013, s. 221-226. ISSN 0037-7031. info
 • MARTÍNEZ LIROLA, María a Jan CHOVANEC. The Dream of a Perfect Body Come True: Multimodality in Cosmetic Surgery Advertising. In Mark Tadajewski and Robert Cluley (eds.). New Directions in Critical Marketing Studies, Vol. 4 The Structuring of Marketing and Consumer Practice. Thousand Oaks, CA: Sage, 2013, s. 311-333. ISBN 978-1-4462-7326-5. info
 • CHOVANEC, Jan. Recontextualization of broadcast talk in online journalism. In 21st Ross Priory International Seminar on Broadcast Talk - 'Liveliness and intermediality'. 2013. info
 • CHOVANEC, Jan. Grammar in the Law. In Chapelle, C.A. The Encyclopedia of Applied Linguistics. 1. vyd. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, s. 2369-2377. ISBN 978-1-4051-9473-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0482. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Ronald R. Butters. In Chapelle, C.A. The Encyclopedia of Applied Linguistics. 1. vyd. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, s. 553-556. ISBN 978-1-4051-9473-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0114. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Implicit meanings and racism in political advertising. In Doncheva-Navratilova, Olga; Povolná, Renata. Discourse Interpretation : Approaches and Applications. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 55-77. ISBN 1-4438-3632-X. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Conversational Humour and Joint Fantisizing in Online Journalism. In Chovanec, Jan and Isabel Ermida (eds.). Chovanec, Jan and Isabel Ermida (eds.) Language and Humour in the Media. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 139-161. ISBN 1-4438-3894-2. URL info
 • LIROLA, María Martínez a Jan CHOVANEC. The dream of a perfect body come true : Multimodality in cosmetic surgery advertising. Discourse & Society. Thousand Oaks (CA): Sage Publications, 2012, roč. 23, č. 5, s. 487-507. ISSN 0957-9265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0957926512452970. URL info
 • CHOVANEC, Jan. English Linguistics, Christian Mair, Gunter Narr Verlag, Tübingen (2008). Linguistics and Education. Amsterdam: Elsevier, 2012, roč.23, č. 2, s. 219-220. ISSN 0898-5898. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2011.12.002. info
 • CHOVANEC, Jan a Isabel ERMIDA. Language and Humour in the Media. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, 270 s. ISBN 1-4438-3894-2. URL info
 • ERMIDA, Isabel a Jan CHOVANEC. Language, Humour, and the Media. In Chovanec, Jan and Isabel Ermida (eds.) Language and Humour in the Media. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 1-8. ISBN 1-4438-3894-2. URL info
 • CHOVANEC, Jan a Barbora CHOVANCOVÁ. Test Your English. 1. vyd. Brno: IMS, 2012, 147 s. ISBN 978-80-87182-26-0. info
 • CHOVANEC, Jan. The Style of Live Sportscasting in Online Newspapers. In PhD Linguistics Seminars 2012. 2012. info
 • CHOVANEC, Jan. "This comment is not funny" : Metacomments and humour in live blogs. In 24th ISHS Conference, Krakoów, 25-29 June 2012. 2012. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Kešonymické hrátky: Motivační typy pojmenování keší v českém geocachingu. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český, AV ČR, 2012, LIII, č. 1, s. 117-133. ISSN 1211-4413. info
 • CHOVANEC, Jan a Marta DYNEL. Linguistic Interaction and Participation in Media Discourses (seminar S47 at ESSE 2012). 2012. info
 • CHOVANEC, Jan. The Language of Comic Narratives. Humor Construction in Short Stories. Journal of Pragmatics. Amsterdam: Elsevier, 2011, roč. 43, č. 6, s. 1836-1840. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2010.11.006. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Humour in quasi-conversations: Constructing fun in online sports journalism. In DYNEL, Marta (ed.). The Pragmatics of Humour across Discourse Domains. 1. vyd. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011, s. 243-264. Pragmatics & Beyond New Series 210. ISBN 978-90-272-5614-0. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Weapon of Ms Destruction: The Subversive Role of Linguistic Creativity. In Identity in Intercultural Communication (Slovak Studies in English III), edited by: Ada Böhmerová. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011, s. 82-93. Slovak Studies in English III. ISBN 978-80-8106-047-2. info
 • CHOVANEC, Jan a Isabel ERMIDA. Humour in the Media: Voicing Agendas, Communicating Laughter. The European English Messenger. Assafarge, Portugal, 2011, roč. 20, č. 1, s. 69-70. ISSN 0960-4545. info
 • CHOVANEC, Jan, Miroslav BÁZLIK a Teodor HREHOVČÍK. Soudní překlad a tlumočení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 408 s. ISBN 978-80-7357-684-4. info
 • CHOVANEC, Jan. Grammar of news texts from the perspective of the interpersonal metafunction. In In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse. 2011. info
 • CHOVANEC, Jan, Renata KAMENICKÁ a Alena ZAPLETALOVÁ. Academic Writing in English: Writing Essays at KAA. In STHI Conference. 2011. info
 • CHOVANEC, Jan. Discursive practices and emerging discourse communities: The case of Czech geocaching. In 4th Nitra Conference on Discourse Studies: Discourse Analysis in a Digital World. 2011. info
 • CHOVANEC, Jan. Jazyková integrace v integrující se Evropě: Česká a anglická verze varování o škodlivosti tabákových výrobků. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 169-184, 15 s. ISBN 978-80-7422-001-2. info
 • CHOVANEC, Jan. Legitimation through Differentiation: Discursive Construction of Jacques Le Worm Chirac as an Opponent to Military Action. In OKULSKA, Urszula, Piotr CAP a (EDS.). Perspectives in Politics and Discourse. 1. vyd. Amsterdam: John Benjamins, 2010, s. 61-81. DAPSAC 36. ISBN 978-90-272-0627-5. info
 • CHOVANEC, Jan. Chatová diskuze jako součást internetové sportovní publicistiky. In Varia XVII. 1. vyd. Ružomberok-Bratislava: Katolická univerzita v Ružomberku a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010, s. 172-182. ISBN 978-80-8084-550-6. info
 • CHOVANEC, Jan a Barbora CHOVANCOVÁ. Integrating legal English within a tertiary-level linguistics syllabus. In IATEFL 2009 Cardiff Conference Selections. 1. vyd. Canterbury: IATEFL, 2010, s. 134-136. ISBN 978-90-10-95296-7. info
 • CHOVANEC, Jan. Online Discussion and Interaction: The Case of Live Text Commentary. In Leonard Shedletsky and Joan E. Aitken (eds.) Cases on Online Discussion and Interaction: Experiences and Outcomes. 1. vyd. Hershey, PA: IGI Global, 2010, s. 234-251, 23 s. ISBN 978-1-61520-863-0. URL URL info
 • CHOVANEC, Jan. Linguistic Integration within European Integration: Czech and English Versions of Tobacco Product Health Warnings. In Marie Krčmová (ed.) Languages in the Integrating World. LINCOM Studies in Communication 05. 1. vyd. Muenchen: Lincom Europa, 2010, s. 189-205. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2. info
 • CHOVANEC, Jan a Marta DYNEL. Verbal Interaction in the Media. 2010. info
 • CHOVANEC, Jan a Isabel Cristina ERMIDA. Humour in the Media: Voicing Agendas, Communicating Laughter (seminar at 10th ESSE 2010). 2010. info
 • CHOVANEC, Jan. Making fun to pass the time: Conversational humour in live text commentary. In ESSE 10 - 10th Conference of the European Society for teh Study of English. 2010. info
 • CHOVANEC, Jan. Online quasi-interactions: Male bonding in live text commentary. In 18th Sociolinguistics Symposium: Negotiating transnational space and multilingual encounters. 2010. info
 • CHOVANEC, Jan. Articulating National Identity in Online Interactions. In Identity in Intercultural Communication (3rd Triennial Conference in English and American Studies). 2010. info
 • CHOVANEC, Jan. Kačeři a georobátka: Jazyk českého geocachingu. In XX. kolokvium mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička, Slovensko. 2010. info
 • CHOVANEC, Jan. Sally Johnson and Astrid Ensslin (eds.) Language in the Media (a review). Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 36, č. 1, s. 205-209. ISSN 0524-6881. Digitální knihovna FF MU info
 • CHOVANEC, Jan. Conversational joking in online quasi-interactions. In 1st International Symposium "LAFAL": Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter (Lodz). 2010. info
 • CHOVANEC, Jan. Reference to Normality as a Way of Asserting Ingroup Membership: The Woodward Case in the Media. In Chruszczewski, Piotr P. and Jacek Fisiak (eds.) Studies in American Language, Culture and Literature. 1. vyd. Kraków: Tertium, 2009, s. 131-150. Jezyk a komunikacja 24. ISBN 978-83-61678-00-7. info
 • CHOVANEC, Jan. Review of: Joseph Errington (2008). Linguistics in a Colonial World: A Story of Language, Meaning and Power. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. Anthropologie. Brno: Anthropos Institute-Moravian Museum Brno, 2009, XLVII, 1-2, s. 181-183. ISSN 0323-1119. URL info
 • CHOVANEC, Jan. 'Call Doc Singh!': Textual structure and coherence in live text sports commentaries. In POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Cohesion and Coherence in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2009, s. 124-137, 24 s. ISBN 978-1-4438-1308-2. info
 • CHOVANEC, Jan. Joint construction of humour in quasi-conversational interaction. In Making Sense of Humour. Sylwia Dzereń-Glowacka and Alina Kwiatkowska (eds.). 1. vyd. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009, s. 11-25. Vol. 2/2. ISBN 978-83-89935-94-6. info
 • CHOVANEC, Jan a Barbora BUDÍKOVÁ. Reforma anglického právního jazyka: lingvistická perspektiva. In VARIA XVIII. Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov Prešov Kokošovce-Sigord 3.-5.12.2008. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, Slovenská akademia vied, 2009, s. 255-261. ISBN 978-80-555-0083-6. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Football, Language and Linguistics. Time-critical Utterances in Unplanned Spoken Language, Their Structures and Their Relation to Non-linguistic Situations and Events: Torsten Müller, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2007. 390 pp., €78. ISBN 978-3-8233-6356-9. Journal of Pragmatics. Amsterdam: Elsevier Science, 2009, roč. 41, č. 9, s. 1855-1858. ISSN 0378-2166. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2009.04.008. URL info
 • CHOVANEC, Jan a Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Multilingualism in Football Teams: Methodology of Fieldwork. Language and Literature: European Landmarks of Identity. Pitesti: Editura Universitatii din Pitesti, 2009, roč. 5, č. 1, s. 186-196. ISSN 1843-1577. URL info
 • Brno Studies in English 35(1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 195 s. info
 • CHOVANEC, Jan. Recenze knihy Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus A Grammar of Legal English (Wolters Kluwer, Iura Edition, Bratislava, 2008, ISBN 978-80-8078-203-0). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3/2009, č. 3, s. 243-244. ISSN 1210-9126. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Verbal and Visual Representation of 'US' and 'THEM': British Front-Page News on the Iraq War. In 2nd International Conference on Political Linguistics (PL2009). 2009. ISBN 978-83-7525-311-5. info
 • CHOVANEC, Jan. A review of: Liddicoat, Anthony J. (2007): An Introduction to Conversation Analysis. London and New York: Continuum. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 35, č. 1, s. 185-187. ISSN 0524-6881. Digitální knihovna FF MU info
 • Discourse As Function. A Special Issue of Brno Studies in English 35(2). In Brno Studies in English. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009, 217 s. info
 • CHOVANEC, Jan. Simulation of Spoken Interaction in Written Online Media Texts. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2009, roč. 35, č. 2, s. 109-128. ISSN 0524-6881. URL Digitální knihovna FF MU info
 • CHOVANEC, Jan. Discourse As Function: Introduction. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2009, roč. 35, č. 2, s. 5-9. ISSN 0524-6881. URL Digitální knihovna FF MU info
 • CHOVANEC, Jan. Ludmila Urbanová: An Appreciation. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2009, roč. 35, č. 2, s. 11-13. ISSN 0524-6881. Digitální knihovna FF MU URL info
 • CHOVANEC, Jan. Facing the jokes. Face threat and joking in live text commentaries. In 3rd Nitra Conference on Discourse Studies: Interface between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines. 2009. info
 • CHOVANEC, Jan. Integrating Legal ESP within a Tertiary Level Linguistics Syllabus. In 43 IATEFL Conference (Cardiff). 2009. info
 • POLICKÁ, Alena a Jan CHOVANEC. Multilingualism in Football Teams. In (Pitesti). 2009. info
 • CHOVANEC, Jan. The Pragmatics of Courtroom Discourse: Saving One’s Face in the Witness Box. In 9th Biennial Conference on Forensic Linguistics (Amsterdam). 2009. info
 • CHOVANEC, Jan. Verbal and Visual Representation of 'US' and 'THEM': British Front-Page News on the Iraq War. In 2nd International Conference on Political Linguistics (PL2009) (Lodz). 2009. info
 • CHOVANEC, Jan. Multimodální analýza a vizuální rétorika titulních stran britského tisku. In XIX. Kolokvium mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia). 2009. info
 • CHOVANEC, Jan. The Same Though Different: Tobacco Health Warnings in EU Member States. In KREDENS, K. a GOZDZ-ROSZKOWSKI, S. Kredens, Krzysztof and Gozdz-Roszkowski, Stanislaw (eds.) Language and the Law: International Outlooks. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2008, s. 211-224, 15 s. Lodz Studies in Language, Vol. 16. ISBN 978-3-631-57447-8. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Bombový útok na Bali z pohledu českých médií. In Varia XV. 1. vyd. Bratislava: Sloveská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008, s. 209-217. ISBN 80-89037-04-6. info
 • CHOVANEC, Jan. Enacting an Imaginary Community: Infotainment in Online Minute-by-Minute Sports Commentaries. In LAVRIC, EVA, Pisek, Gerhard a Stadler, Wolfgang SKINNER, ANDREW. The Linguistics of Football. 1. vyd. Tübingen: Gunter Narr, 2008, s. 255-268, 13 s. Language in Performance 38. ISBN 978-3-8233-6398-9. info
 • CHOVANEC, Jan. Focus on Form: Foregrounding Devices in Football Reporting. Discourse & Communication. SAGE Publications, 2008, roč. 2, č. 3, s. 219-242. ISSN 1750-4813. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1750481308091908. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Dehumanisation as a discursive strategy in the British popular press. In TOMÁŠKOVÁ, Renata, Sirma WILAMOVÁ a Christopher HOPKINSON. Ends and Means in Language: Communication and Textual Strategies in Mass Media, Commercial and Academic Discourse (Tomášková Renata, Sirma Wilamová and Christopher Hopkinson, eds.). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008, s. 37-41. ISBN 978-80-7368-592-8. info
 • CHOVANEC, Jan. Označování aktérů jako součást komunikační strategie anglického bulvárního tisku. In Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu (Ostrava). 2008. info
 • CHOVANEC, Jan. American Judicial Discourse from a Linguistic Perspective. In American Day 2008 (Wroclaw, Wyższa Szkoła Filologiczna/Komisija Nauk Filologicznych Oddziału PAN). 2008. info
 • CHOVANEC, Jan. Humour in online sports commentaries. In HumourTAP - Humour: Theories, Applications, Practices (Piotrków Trybunalski, Jan Kochanowski University). 2008. info
 • CHOVANEC, Jan. Narrative structures in online sports commentaries. In 9th ESSE conference (Aarhus). 2008. info
 • CHOVANEC, Jan. Cohesion and coherence in minute-by-minute sports reports. In 3rd Brno Conference on Linguistic Studies in English (Brno). 2008. info
 • CHOVANEC, Jan. Integrační jevy v jazyce internetového sportovního zpravodajství v angličtině. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci (Blansko-Češkovice). 2008. info
 • CHOVANEC, Jan. Reforma anglického právního jazyka a hnutí "plain English". In XVIII. kolokvium mladých jazykovedcov. 2008. info
 • CHOVANEC, Jan. The Role of Nationality Contrasts in the Discursive Construction of an Ingroup Member: the Woodward Case in the Telegraph. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33, -, s. 27-44. ISSN 0524-6881. Digitální knihovna FF MU info
 • CHOVANEC, Jan. Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 32, -, s. 23-35. ISSN 0524-6881. Digitální knihovna FF MU URL info
 • CHOVANEC, Jan. Negative media presentation of 'others': Stereotyping Jacque le Worm Chirac as an opponent to military action. -. In Political Linguistics, Warsaw, 13.-15.9.2007, conference abstract. 2007. info
 • CHOVANEC, Jan. Integrating Legal ESP Content in Linguistics Courses for Students of English. In 15th Annual HUPE IATEFL-TESOL Conference, Šibenik. 2007. info
 • CHOVANEC, Jan. Negative Media Presentation of ‘Others’: Stereotyping Jacque Le Worm Chirac as an Opponent to Military Action. In Political Linguistics (PL 2007), Varšava. 2007. info
 • CHOVANEC, Jan. Online Minute-by-Minute Sports Commentaries: Towards a New Genre of Infotainment. In 35. Österreichische Linguistiktagung: Workshop "Language and Football". 2007. info
 • CHOVANEC, Jan. Integration of Multiple Thematic Threads in Online Sports Commentaries. In II. triennálna anglistická konferencia (Budmerice). 2007. info
 • CHOVANEC, Jan. Integrační tendence v jazyce internetového sportovního zpravodajství v angličtině. In XVII. Kolokvium mladých jazykovedcov (Liptovská Osada). 2007. info
 • CHOVANEC, Jan. recenze: Lennon, Paul: Allusions in the Press: An Applied Linguistic Study, 2004 (a review). Linguist List. http://linguistlist.org/issues/16/16-97.: html, 2005, roč. 16, č. 97, s. online, 5 s. info
 • CHOVANEC, Jan. From Zeroo to Heroo: Word Play and Wayne Rooney in the British Press. In Slovak Studies in English I. The Proceedings of the conference organized on the occcasion of the 80th anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava. Bratislava: Comenius university, 2005, s. 85-99. ISBN 80-89197-27-2. info
 • CHOVANEC, Jan. Neznalost neomlouvá aneb K tzv. demystifikaci právního jazyka. ToP (tlumočení-překlad). Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 2005, roč. 77, č. 3, s. 9-11. ISSN 1210-4159. info
 • CHOVANEC, Jan. World English and Linguistics in Cardiff. ATE Newsletter. Praha: Asociace učitelů angličtiny, 2005, roč. 16, č. 2, s. 18-21. ISSN 1210-0196. info
 • CHOVANEC, Jan. Theory and Practice in English Studies, Volume 4: Proceedings from The Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádal / edited by Jan Chovanec. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 283 s. ISBN 80-210-3836-5. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Theory and Practice in English Studies, Volume 3: Proceedings from The Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádal / edited by Jan Chovanec. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 256 s. ISBN 80-210-3930-2. URL info
 • CHOVANEC, Jan. Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting. In Theory and Practice in English Studies, Volume 3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 61-67. ISBN 80-210-3930-2. URL info
 • CHOVANEC, Jan. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, 2005, s. 71-81. ISBN 80-7308-108-3. info
 • CHOVANEC, Jan, Barbora BUDÍKOVÁ a Alena HRADILOVÁ. Treating the Teething Troubles of Teamwork. In IATEFL 2005 Cardiff Conference Selections. 1. vyd. Canterbury: IATEFL, 2005, s. 138-139. ISBN 1-901095-02-9. info
 • Flight into the Land of ESP. ESP for Secondary Schools - Handbook for Teachers (editor). Praha, Uherský Brod: Britská rada a Jaspis, 2004, 160 s. ISBN 80-903197-5-0. info
 • BUDÍKOVÁ, Barbora a Jan CHOVANEC. A project that took off - a manual for teachers. ELTeCS Info 2004-05 (English Language Teaching Contacts Scheme). London: British Council, 2004, roč. 2004, s. 34. info
 • CHOVANEC, Jan. Theory and Practice in English Studies, Volume 2: Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádali / Edited by Pavel Drábek and Jan Chovanec. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 206 s. ISBN 80-210-3394-0. info
 • BUDÍKOVÁ, Barbora a Jan CHOVANEC. The Workshop that was the Lion's Whiskers. ATE Newsletter. Praha: AUA, 2003, roč. 14, č. 1, s. 37-38. ISSN 1210-0196. info
 • CHOVANEC, Jan. Firbasovo stálé poselství. In Jan Firbas ve vzpomínkách. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 68-70. ISBN 80-210-3109-3. info
 • CHOVANEC, Jan. recenze: Chromá, M. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami, 2001. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. Plzeň: Jiří Fraus, 2003, roč. 47, č. 1, s. 41-41. ISSN 1210-1811. info
 • CHOVANEC, Jan. The uses of the present tense in headlines. In Theory and Practice in English Studies, Volume 1. Brno: Masaryk University, 2003, s. 83-92. ISBN 80-210-3283-9. Full text online info
 • CHOVANEC, Jan. The mixing of modes as a means of resolving the tension between involvement and detachment in news headlines. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2003, roč. 29, č. 1, s. 51-66. ISSN 0524-6881. URL Digitální knihovna FF MU info
 • CHOVANEC, Jan. Theory and Practice in English Studies, Volume 1: Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Uspořádal / edited by Jan Chovanec. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 191 s. ISBN 80-210-3283-9. info
 • CHOVANEC, Jan. Using a book on law as a textbook of legal English: a case study. In Proceedings: International Conference on Teaching Legal English at Universities, Olomouc 12-13 September 2001. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 81-85. ISBN 80-244-0391-9. info
 • CHOVANEC, Jan. Tomek, J. a kolektiv: Economic Issues and Business Skills, Praha VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů 2000 (recenze). Cizí jazyky ve škole. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2002, roč. 45, č. 4, s. 142. ISSN 1210-0811. info
 • CHOVANEC, Jan. In Love with ESP: English for the World of Work (Hornby Trust Summer School, Pécs, 30.6.-12.7.2002). In MSSUA Newsletter. Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny, 2002, s. 35-36. podzim 2002. info
 • CHOVANEC, Jan. Seminar for university teachers: English for legal purposes. ELTeCS Info December 2001. London: The British Council, 2001, s. 16. info
 • CHOVANEC, Jan. Vystrčilová, R.: Selected topics from the European Union (review). ATE Newsletter. Praha: Asociace učitelů angličtiny, 2001, roč. 12, č. 3, s. 78. ISSN 1210-0196. info
 • CHOVANEC, Jan. Register Analysis of News Discourse. In Odborný styl ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001, s. 83-91. ISBN 80-7082-763-7. info
 • CHOVANEC, Jan. Interpersonal Implications of Participant Identification in News Headlines. In 6th Conference of British, American and Canadian Studies (Proceedings). Prešov: Fakulta humanitných a prírodovedných vied Prešovskej univerzity, 2000, s. 124-133. ISBN 80-8068-014-0. info
 • CHOVANEC, Jan. A case for approaching vocabulary teaching as a system. In Výuka práva na počátku 21. století (Sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 114-119. ISBN 8021022442. info
 • BUDÍKOVÁ, Barbora a Jan CHOVANEC. Anglicko-český slovník uprchlického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 56 s. Edice učebnice PrF MU č. 240. ISBN 80-210-2235-3. info
 • CHOVANEC, Jan. ESP course in Poděbrady 1999. Newsletter, Association of Teachers of English of the Czech Republic. Praha: AUA, 1999, roč. 10, č. 2, s. 52-53. ISSN 1210-0196. info
 • HLADKÝ, Josef a Jan CHOVANEC. Úvod do studia anglického jazyka. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 83 s. ISBN 80-210-2120-9. info
 • CHOVANEC, Jan. The English and the Czech names of plants. 1997, 101 s. info

5. 10. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info