MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.


Phone: +420 532 23 4602, 4614
E‑mail: