MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.


phone: +420 543 182 994
e‑mail: