doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Department head, Department of Financial Law and Economics


Office: S148
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5976
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. Narozen 17. 1. 1964 v Brně, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a národního hospodářství, Veveří 70, 611 80 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry, docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Habilitační řízení - docent Univerzita Karlova (2013), doktorské studium - Dr./Ph.D. Právnická fakulta MU(1996), JUDr. Právnická fakulta UJEP (1989), Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně - promován (1987), Gymnasium UNESCO Brno, Křenová 36 (1979-1983), Základní devitiletá škola Brno, Úvoz 55 (1970-1979)
Přehled zaměstnání
 • Vysokoškolský učitel (1991 - doposud), komerční právník/advokát (1992 - doposud), podnikový právní Kancelářské stroje Brno, a.s. (1987-1991), základní vojenská služba (1987-1988)
Pedagogická činnost
 • Garant oboru Finanční právo a finanční vědy doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Garant předmětů doktorských studií na PrF MU: Teorie finančního práva, Finanční procesy, Finanční správa, Evropské finanční právo, Evropské daňové právo. Garant v magisterském studijním oboru Právo v předmětech: Finanční právo I, Finanční právo III, Škola polského práva, Konzulární praxe; garant v magisterském studijním programu Veřejná správa předmětu Finanční správa; v bakalářských studijních programech Veřejná správa a Právní specializace: Základy finančního práva, Pojišťovnické právo. V bakalářském studijním oboru Finance a právo garant předmětů Finnační správa, Finanční právo, Evropské finanční právo. Přednášky, vedení seminářů, vedení a oponování diplomových prací, rigorosních prací, zkušební komise - postupové zkoušky, magisterské zkoušky, závěrečné bakalářské zkoušky, rigorosní zkoušky, zkoušky v doktorském studiu. Školitel studentů doktorského studia v oboru Finanční právo a finanční vědy.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grant AVČR - Právní regulace financí a majetku územní samosprávy. Posudková činnost. Člen vědecké rady Information and Research Center of the Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries. Člen Federation Internationales des Corps et Associations Consulaires. Člen vědecké rady PrF MU (2001 - doposud). Člen vědeckých rad časopisů: "Białostockie Studia Prawnicze" (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Polsko),"Jurisprudencija (Mykolo Romerio Universtetas, Vilnius, Litva). Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (Toruń, Polsko). Člen představenstva Polsko-české vědecké společnsti (2007 - doposud)
Akademické stáže
 • Uniwersytet Wrocławski (1998), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999), Uniwersytet w Bialymstoku (2006, 2007, 2008, 2009), Uniwersytet Wrocławski (2014), Uniwersytet Gdański (2014, 2015, 2016, 2017), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Voronezh State University (2016).
Univerzitní aktivity
 • předseda Akademického senátu PrF MU (2000-2001), proděkan (2001 - 2015), vedoucí katedry (2015 - ), předseda učitelské komory Akademického senátu PrF MU (2016 - 2017), člen Vědecké rady PrF MU (2001 - )
Jiné aktivity
 • člen Vědecké rady Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (2020 - ) honorární konzul Polské republiky v Brně (1998 - doposud); člen Legislativní rady vlády (2015 - doposud); člen pracovní skupiny pro obory právo a mezinárodní vztahy Akreditační komise vlády Slovenské republiky (2013 - 2017); přednášková činnost - docent - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra práva, mimořádný profesor Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - zkušební komisař v oblasti práva; jiná přednášková činnost. Člen programové rady Česko-polského fóra. (2009). Člen Legislativní rady vlády (2015 -). Nositel státního vyznamenání Krzyż Kawalerski II stopnia.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora MU (1997, 2005). Medaile rektora Univerzity v Bialystoku (2010). Člen Kolegia externích pradců děkana Fakulty práva, správy a ekonomie Vratislavské univerzity (2016 -). Člen vědecké rady mezinárodní konference Metody i instrumenty ograniczenia długu publicznego oraz deficytu budżetowego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (2002 - na pozvání Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - Polsko), aktivní účast na mezinárodní konferenci Reforma podatków i opłat lokalnych - doświadczenia polskie i wybranych państw europejskich (Białowieża 2002 - na pozvání Ministerstva financí PR a RIO B-k), aktivní účast na mezinárodní konferenci Hochschulwesen angesichts zeitgenössischer Herausforderungen (Berlin 1999 - na pozvání nadace Humaniora Poznań a Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien Wien, člen organizačního výboru a předseda 1. Mezinárodního právnického symposia Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě (Brno 2003) přednáška Administracja finansów publicznych w Republice Czeskiej (vyžádána Univerzitou v Poznani 1999) Inaugurační přednáška na Vysoké škole bankovní v Bydgoszczy (2008) Inaugurační přednáška na WSB v Toruni (2009) Inaugurační přednáška na WSB v Gdaňsku (2010) Inaugurační přednáška na WSB v Gdyni (2014)
Vybrané publikace
 • MRKÝVKA, Petr a Leonard ETEL. Burden of Proof or the Principle of Cooperation in Granting Tax Relief? Commentary on the Judgment of the Supreme Administrative Court of the Republic of Poland of 14 September 2022, III FSK 538/22. Białostockie Studia Prawnicze (BSP). Poland: Faculty of Law, University of Bialystok, Temida 2, 2024, roč. 29, č. 1, s. 271-277. ISSN 1689-7404. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15290/bsp.2024.29.01.18. Web vydavatele info
 • MRKÝVKA, Petr. System samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej i jego autonomia gospodarcza. In Wojciech Gonet, Brtołomiej Suchodolski. Local Government Finance and Taxation in Selected Countries. 1. vyd. Siedlce: University of Siedlce, 2024, s. 319-333. Scientig editing. ISBN 978-83-67922-62-3. https://webmail.law.muni.cz/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=105584&_part=3&_action=get&_extwin=1 info
 • MRKÝVKA, Petr. hodnotitel Národního akreditačního úřadu. 2023 - 2024. info
 • MRKÝVKA, Petr. Medal "Zaslużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas". Ministr školství a vědy Polské republiky, 2023. info
 • MRKÝVKA, Petr. Obecná část finančního práva. Online. In Jan Neckář, Petr Mrkývka a kolektiv. Evoluce finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 21-38. Acta Universitatis Brunensis Iuridica Editio Scientia. ISBN 978-80-280-0501-6. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. Monetární a devizové právo. Online. In Jan Neckář, Petr Mrkývka a kolektiv. Evoluce finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 187-214. Acta Universitatis Brunensis Iuridica Editio Scientia. ISBN 978-80-280-0501-6. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. member of the editorial board of the WSB Journal of Business and Finance. WSB Journal of Business and Finance, 2021 - 2034. ISSN 2657-4950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/WSBJBF-2019-0019. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. член редакционной коллегии. Государственный аудит - Вестник Московского университета, 2020 - 2064. ISSN 0201-7385. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Szulca "Oświadczenia i zapewnienia w umowach kredytu w standardzie Loan Market Association na gruncie prawa polskiego". Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. 2020. info
 • MRKÝVKA, Petr. Odpowiedzialność fiskalna państwa. In Bezpieczeństwo i Rozwój Finansów. 2020. info
 • MRKÝVKA, Petr. člen. Vědecká rada Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, 2020 - 2024. info
 • HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2. info
 • MRKÝVKA, Petr. Člen Vědecké rady Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. 2020 - 2024. info
 • MRKÝVKA, Petr. Procedury realizacji prawa daninowego. In Głuchowski, Jan (ed.). Współczesne problemy prawa podatkowego - Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019, s. 336-349. ISBN 978-83-8160-673-8. info
 • MRKÝVKA, Petr. członek Rady Naukowej. ANIMUS - Prawo Zamówień Publicznych, 2019 - 2064. ISSN 2544-655X. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. "Bene Merito". Ministr zahraničních věcí Polské republiky, 2019. info
 • MRKÝVKA, Petr. Финансовое право Чешской Республики. In Supreme State Audit School - Faculty of the Lomonosov State University Moscow: Carpe Scientiam 2018. 2018. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. visiting professor Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, 2017. info
 • MRKÝVKA, Petr a Damian CZUDEK. Stability and Stabilization of Financial Law. In Michal Radvan, Jolanta Gliniecka, Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka. The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 53-70. ISBN 978-80-210-8516-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017. Fakultní open access info
 • MRKÝVKA, Petr. członek Rady Naukowej. Rada Naukowa Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2017 - 2025. URL info
 • MRKÝVKA, Petr a Yulia GOROSH. Nalogi i sbory, svjazannye s zashchitoj i okhranoj okruzhajushchej sredy v Cheshskoj Respublike. In Издательский дом Воронежского Государственного Университета. Prirodoresursnye i ekologicheskie platezhi v stranakh Central´noj i Vostochnoj Evropy. 1. vyd. Voroněž: Information and Research Center of the Public Finance and Tax Law of Central and Eastern Countries - Russian Branch in Voronezh, 2017, s. 76-93. Публичные финансы и налоговое право - Ежегодник 7. ISBN 978-5-9273-2484-2. info
 • MRKÝVKA, Petr a Damian CZUDEK. Fiscal Resources of Local Self – Government Budgets from Environmental Charges on Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2017, roč. 15, č. 3, s. 669-683. ISSN 1581-5374. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4335/15.3.669-683(2017). Open access časopisu info
 • MRKÝVKA, Petr, Andrzej POWAŁOWSKI a Marián VRABKO. Selected Issues of Public Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2017, 459 s. C.H.Beck monography. ISBN 978-83-255-8966-0. info
 • MRKÝVKA, Petr. Měnové právo a další oblasti nefiskální části finančního práva. In Frumarová, Kateřina. Správní trestání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2017, s. 296-306. Teoretik 451. ISBN 978-80-7502-250-9. info
 • MRKÝVKA, Petr. The General Part of Financial Law. In Ivana Pařízková, Eva Tomášková. Interaction of Law and Economics 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 191-199. ISBN 978-80-210-8840-5. info
 • MRKÝVKA, Petr. Introduction III, V, VI. In Andrzej POWALOWSKI, Marián VRABKO, Petr MRKÝVKA. Selected Issues of Public Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech Republic, Poland and Slovakia. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 2017, s. 143-148, 273-276, 323-326, 14 s. Monografie. ISBN 978-83-255-8966-0. info
 • MRKÝVKA, Petr. Legislativní rada vlády, člen. Legislativní rada vlády, 2016 - 2020. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. Stały Komitet Recenzentów i Konsultantów, członek. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 2016. ISSN 2080-1084. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. Публичные финансы и налоговое право : ежегодник . – Вып . 5 : Целевые публичные фонды и неналоговые платежи в странах Цент - ральной и Восточной Европы. 1. vyd. Voroněž: Центр информации и организации исследований публичных финансов и налогового права стран Центральной и Восточной Европы ( Белосток , Польша ); Воронежский государственный университет ,, 2016, 160 s. ежегодник 5. ISBN 978-5-9273-2216-9. URL info
 • MRKÝVKA, Petr a Eugeniusz RUŚKOWSKI. Geneza, historia, wizja i misja "Centrum". In Ruśkowski, Eugeniusz; Mrkývka, Petr; Stankiewicz, Janusz; Woltanowski, Piotr; Lotko, Ewa. Naukowy informator Centrum. 1. vyd. Bialystok: Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016, s. 7-15. ISBN 978-83-945566-0-0. info
 • MRKÝVKA, Petr a Eugeniusz RUŚKOWSKI. Генезис, история, картина будущего и призвание Центра. In Ruśkowski, Eugeniusz; Mrkývka, Petr; Stankiewicz, Janusz; Woltanowski, Piotr; Lotko, Ewa. Naukowy informator Centrum. 1. vyd. 500: Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016, s. 8, papper. 167-175. ISBN 978-83-945566-0-0. info
 • MRKÝVKA, Petr a Eugeniusz RUŚKOWSKI. Genesis, history, vision and mission of the "Centrum". In Ruśkowski, Eugeniusz; Mrkývka, Petr; Stankiewicz, Janusz; Woltanowski, Piotr; Lotko, Ewa. Naukowy informator Centrum. 1. vyd. Bialystok: Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016, s. 7-15. ISBN 978-83-945566-0-0. info
 • MRKÝVKA, Petr. Samorząd a artykuł 9 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. In Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński. Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Loklanego - Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. 1. vyd. Gdańsk: CeDeWu.Pl, 2016, s. 173-184. CedeWu 2016. ISBN 978-83-7556-847-9. info
 • MRKÝVKA, Petr. Działalność gospodarcza i inwestycje w Republice Czeskiej a prawo finansowe. In Prawo Gospodarcze Publiczne. 2016. info
 • MRKÝVKA, Petr. członek Rady Wydziału Finansów i Zarządzania WSB w Gdańsku. 2016 - 2025. info
 • MRKÝVKA, Petr. člen oborové rady Toeretické právní vědy. 2016 - 2020. info
 • MRKÝVKA, Petr. członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016 - 2025. info
 • MRKÝVKA, Petr. Právo důchodových daní. In Radvan, Michal, Mrkývka, Petr a kolektiv. Důchodové daně. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 13-37. Scientia 567. ISBN 978-80-210-8395-0. Vědecký web PrF - open access info
 • MRKÝVKA, Petr, Vladimír TÝČ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Bohuslav HALFAR, Pavel GODICKÝ a Jana MARTINÍKOVÁ. Law. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 98 s. Series of Textbooks Faculty of Economics. ISBN 978-80-248-3986-8. info
 • MRKÝVKA, Petr. člen Legislativní rady vlády. Legislativní rada vlády, 2016 - 2024. info
 • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka Ekonomické komise Akademického senátu Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita, 2015 - 2020. info
 • MRKÝVKA, Petr. Niektóre teoretyczne zagadnienia z zakresu restytucji samorządu publicznego i jego podstaw materialnych. In Miemiec Wiesława Maria. Finanse samorządowe po 25 latach samorządności - Diagnoza i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 43-52. Monografie. ISBN 978-83-264-9330-0. info
 • MRKÝVKA, Petr. redaktorių kolegijos narias. Socialinių mokslų studijos, 2015 - 2025. ISSN 2029-2236. info
 • MRKÝVKA, Petr. member of the editorial board. Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2015 - 2025. info
 • MRKÝVKA, Petr. Akreditačná komisia vlády Slovenskej republiky, pracovná skupina pre právo a medzinárodne vzťahy, člen. Akreditačná komisia vlády Slovenskej republiky, pracovná skupina pre právo a medzinárodne vzťahy, 2015 - 2017. URL info
 • MRKÝVKA, Petr. Sistema nalogovoy administratsii. In Kostukov, A. N. Проблемы налогового правоприменения в странах Центральной и Восточной Европы. Omsk: Omsk F.M. Dostoevsky State University, 2013, s. 42-47. Kolektivnaya monografia 1. ISBN 978-5-7779-1628-0. info
 • MRKÝVKA, Petr. Reforma administracji podatkowej w Republice Czeskiej. In Public finance and financial law towards the challenges after the economic crisis. 2013. info
 • MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš HULKÓ, Vladimír TÝČ, Libor KYNCL, Jana KRANECOVÁ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Hana MARKOVÁ a Michal RADVAN. Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012, 178 s. ISBN 978-80-263-0302-2. info
 • MRKÝVKA, Petr. Formy dydaktyczne w prawie podatkowym w ramach programów edukacyjnych wydziałów prawa. 2012. info
 • MRKÝVKA, Petr. Determinace a diverifikace finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 222 s. Acta Universitatis Brunensis No 436. ISBN 978-80-210-6041-8. info
 • MRKÝVKA, Petr. The Legal Regulation of Monetary System, Financial Market, and Public Finances in European Union Context. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011, s. 133 - 139. ISBN 978-1-878326-20-1. info
 • MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Právní regulace veřejných financí a finanční správy v prostředí působení práva Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, roč. 19, č. 4, s. 377-379. ISSN 1210-9126. info
 • MRKÝVKA, Petr a Dana ŠRAMKOVÁ. The Main Changes in Financial Law in the Czech Republic 2009. In Modern Problems of Financial and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Voronezh: Izdavateľstvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, s. 41-50. Publichnye finansy i nalogovoe pravo. ISBN 978-5-9273-1697-7. info
 • MRKÝVKA, Petr. Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym - podstawa prawa rynku finansowego. In Dobaczewska, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.): System finansów publicznych. 1. vyd. Warszwa: CeDeWu.pl et Uniwersytet Gdański, 2010, s. 241-250. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. ISBN 978-83-7556-327-6. info
 • MRKÝVKA, Petr. Předmětové pojetí finanční správy. In BOHÁČ, R . (ed.). Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 448-457, 888 s. ISBN 978-80-87212-57-8. info
 • MRKÝVKA, Petr. Finansovoje pravo i češskaja konstitucija. In Konstitucionno-pravovoje regulirovanieje obščestvennych otnošenij v Respublike Belarus´ i drugich jevropejskich gosudarstvach. 1. vyd. Grodno: GrGU im. J.Kupaly, 2009, 443 s. ISBN 978-985-515-143-3. info
 • MRKÝVKA, Petr. Administration of public money funds in european context. In Five Years of EU Membership - Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor - Brno: Univerza v Mariboru - Masarykova univerzita, 2009, s. 101-108. xx 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • MRKÝVKA, Petr a Janusz STANKIEWICZ. Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej. Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008, XV, 1-2, s. 138-149. ISSN 1232-0307. info
 • MRKÝVKA, Petr. Teisės fakultetas BRNO - Šiandien. Brno: PrF, 2008, 9 s. info
 • MRKÝVKA, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 252 s. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9. info
 • MRKÝVKA, Petr, Jan NECKÁŘ a Dana ŠRAMKOVÁ. Nalogovoje administrirovanije v Češskoj Respublike s organizacionnoj točky zrenija. In Nalogovoje administrirovanije. 1. vyd. Moskva: Mezhdunarodnaya Associaciya Finansovogo Prava - Moskva, Statut, 2008, s. 39-47, 8 s. Ezhegodnik 2007. ISBN 978-5-8354-0523-7. info
 • MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA a Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych. 1. vyd. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 s. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6. info
 • MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Tax Administration in the Czech Republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh, 2007, s. 203-212. ISBN 978-5-9273-1340-2. info
 • MRKÝVKA, Petr. Právní klinika jako jedna z možností sepětí studia a praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 62 - 82, 20 s. ISBN 978-80-210-4482-1. info
 • MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Finanční právo? In Dny veřejného práva. 2007. info
 • MRKÝVKA, Petr. Quo vadis Prawo Finansowe? In Dny veřejného práva. 2007. info
 • MRKÝVKA, Petr. Polsko - Czeskie Towarzystwo Naukowe. Komisja rewizyjna, 2007. info
 • MRKÝVKA, Petr. Państwowe fundusze celowe. In Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacji. 2007. info
 • MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация. In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007. info
 • MRKÝVKA, Petr. Právní klinika jako jedna z možností sepětí studia a praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 2007. info
 • MRKÝVKA, Petr. Úvod do teorie finančního práva pro LLM. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 53 s. info
 • MRKÝVKA, Petr. członek zarządu Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe. Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, 2007 - 2024. info
 • MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej. In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1. vyd. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, s. 44-62, 516 s. ISBN 83-922867-3-1. info
 • MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006, s. 306-310, 318 s. ISBN 985-417-835-8. info
 • MRKÝVKA, Petr. Opodatkowanie dochodu w Republice Czeskiej. In Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1. vyd. Białystok: Temida2, 2006, s. 93-128. Analizy, 1. ISBN 83-89620-17-0. info
 • MRKÝVKA, Petr, Eugeniuś RUŚKOWSKIE, Leonard ETEL, Cezary KOSIKOWSKI, Rafał DOWGIER, Piotr WOLTANOWSKI, Wojciech STACHURSKI, Lidia ABRAMČIK, Andžejus SELIAVA, Mariana KARASIEVA, Ivan DEMENTEJEV, Vladimír BABČÁK, Miroslav ŠTRKOLEC a Oksana MUZYKA. Urzędowe interpretracje prawa podatkowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1. vyd. Białystok: Temiada 2, 2006, 202 s. Białostockie Studia Prawnicze - Zeszyt I. ISBN 83-89620-20-0. info
 • MRKÝVKA, Petr. Member of the scientific board of the conference The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. 2004. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 385 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. info
 • MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004, s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. info
 • MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126. info
 • MRKÝVKA, Petr. Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 153-159. ISSN 1210-9126. info
 • MRKÝVKA, Petr. Finanční právo v právním řádu - několik poznámek. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2002, Roč. 10, č. 2, s. 144-151. ISSN 1210-9126. info
 • MRKÝVKA, Petr. członek Rady Programowej Międzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego. Mezinárodní centrum pro výzkum veřejných financí a daňového práva, 2002 - 2024. info
 • MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku. In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001, s. 130-139. ISBN 80-248-0069-1. info
 • MRKÝVKA, Petr. Právo koruny české. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, roč. 8, č. 2, s. 190-203. ISSN 1210-9126. info
 • MRKÝVKA, Petr. Evropská charta místní samosprávy. In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 158-167. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 229. ISBN 80-210-2295-7. info
 • MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy. In Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Poznań: Terra, 1999, s. 183-190. ISBN 83-86134-23-2. info
 • MRKÝVKA, Petr. Öffentliches Hochschulwesen in der Tschechischen Republik. In Hochschulwesen angesichts zeitgenössischer Herausforderungen. Wien - Poznań: Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien Verlag - Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1999, s. 225-234. ISBN 3-901449-67-1. info
 • MRKÝVKA, Petr. Evropský základ územní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 277-281. ISSN 1210-9126. info
 • MRKÝVKA, Petr. Finanční správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, 192 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 196. ISBN 80-210-1685-X. info

6. 1. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info