doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jmenuji se Vratislava Černíková, rozená Lehmanová, narodila jsem se 13.4.1949 v Hřivicích č. 32, okr. Louny. Jsem vdaná, matka 3 dětí.
Pracoviště
 • Pracuji na Policejní akademii ČR v Praze, na katedře kriminologie jako odborný asistent (od r. 1992, říjen). Zároveň profesně působím na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na katedře trestního práva ve funkci odborného asistenta (od 1.10.1996),
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Po ukončení základní školy (1964) jsem studovala na střední všeobecně vzdělávací škole v Podbořanech. Středoškolské studium jsem ukončila vykonáním maturitní zkoušky v roce 1967. V roce 1968 jsem začala studium pedagogiky a psychologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Vysokoškolské studium jsem úspěšně ukončila v roce 1973 vykonáním státní závěrečné zkoušky a obhajobou diplomové práce na téma: Utváření postojů k povolání studentek střední zdravotnické školy v průběhu profesionální přípravy. V roce 1976 jsem se podrobila rigoróznímu řízení na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze; obhájila jsem rigorózní práci na téma Utváření postojů k povolání studentek střední zdravotnické školy v průběhu profesní přípravy a úkoly profesionální orientace při jejich formování a získala jsem získala titul PHILOSOPHIAE DOCTORIS v oboru pedagogika (17.12.1976). V roce 1988 jsem ukončila studium vědecké aspirantury, obhájila jsem kandidátskou disertační práci na téma Osobnost mladistvého pachatele a získala jsem vědeckou hodnost KANDIDÁTA PSYCHOLOGICKÝCH VĚD (8.9.1988, VŠ SNB, Praha) Ve školním roce 1976 - 1977 jsem byla studentkou mimořádného studia na Právnické fakultě Karlovy univerzity a studovala jsem kriminalistiku a trestní právo. Studium bylo ukončeno vykonáním zkoušek. V rámci dalšího vzdělávání jsme v letech 1984 - 1988 absolvovala Výcvikový kurz ve skupinových technikách práce. Organizátorem kurzu bylo Ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky a Správa Zboru nápravnej výchovy SSR. Kurz byl v dotaci 480 výukových hodin a opravňuje vést sociálně výcvikové skupiny se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností člověka. V letech 1991 až 1992 jsem se zdokonalila v jazykové vybavenosti na Jazykovém institutu Ministerstva vnitra ČR a to v jazyce francouzském. Získala jsem II. a III. stupeň ve všeobecné jazykové zkoušce. V roce 1999 ve vzdělávacím zařízení Centrum dohody (Lomená 9, 162 00 Praha 6) jsem získala osvědčení o absolvování výcvikového programu Komunikace, vyjednávání, základní mediační dovednosti.
Přehled zaměstnání
 • Po ukončení vysokoškolského studia jsme pracovala jako asistentka na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (1.1. - 31.12.1974). Od 1.1.1975 do 31.12.1989 jsem pracovala na Vysoké škole Sbornu národní bezpečnosti jako vysokoškolský pedagog: od 1.1.- 31.8.1975 jako asistent na katedře forenzních disciplin, od 1.9.1975 - 31.3. 1982 jako odborný asistent na katedře forenzních disciplin od 1.4.1982 - 31.12.1989 jako odborný asistent katedry penologie Po zrušení Vysoké školy SNB (k 31.12.1989) následnickou organizací se stal Institut FMV pro výchovu a vzdělávání, kam jsem na základě výběrového řízení přešla a pracovala do 9.10.1992 ve funkci odborného asistenta. Od 10.10.1992, na základě úspěšného konkurzního řízení pracuji na Policejní akademii ČR v Praze ve funkci odborného asistenta na katedře kriminologie.
Pedagogická činnost
 • Na Policejní akademii ČR na katedře kriminologie participuji na výuce povinného předmětu kriminologie (který je vyučován v bakalářském, magisterském a bude i v doktorandském studiu) a to přednášením, vedením seminářů a též vedením bakalářských a diplomových prací. Nebyla jsem zatím ustanovena do role školitele nebo konzultanta v doktorandském studiu, neboť s tímto stupněm vysokoškolského studia na PA ČR od 1.12.2003 začínáme. Jsem garantem povinně volitelného výukového předmětu penologie v rámci magisterského studia (vedu přednášky, semináře, diplomové práce). Dále jsem garantem výukového povinně volitelného předmětu sociální ochrana v bakalářském studiu, kde se podílím na přednáškové činnosti, vedení seminářů a bakalářských prací studentů. Za období profesního působení na PA ČR jsem vedle 60 bakalářských a 1 diplomovou práci, které byly úspěšně obhájeny. V tomto školním roce vedu 11 bakalářských prací a 2 diplomové práce, které budou obhájeny v květnu r. 2004 (na PA ČR). Jsem členem státnicové zkušební komise pro obor kriminologie a členem komise pro obhajobu bakalářských a magisterských prací v oboru kriminologie. Ve výuce uvedených předmětů se specializuji na tato témata: - kriminologický pohled na trest a trestání - výchovná funkce trestních sankcí (možnosti, limity) - osobnost mladistvého pachatele trestných činů - poruchy socializačního procesu a jejich důsledky pro vývoj, výchovu mládeže - pedagogické, psychologické zvláštnosti vývoje mládeže - sociální deviace - kontrola kriminality; strategie represivní a preventivní - uplatňování sociálně výchovných opatření v realizování systému kontroly kriminality Významně se věnuji kontrole kriminality trestněprávními prostředky a uplatňování výchovných postupů výchovných opatření V rámci pedagogické, vědecko-výzkumné a publikační činnosti se zaměřuji: - v oblasti pedagogiky na sociální pedagogiku - v oblasti psychologie na sociální, vývojovou psychologii a forenzní psychologii - v oblasti kriminologie na kontrolu kriminality V rámci profesního působení na katedře trestního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (od r. 1996) se podílím na výuce předmětu kriminologie v magisterském studiu přednáškovou činností (osobnost pachatele trestných činů v kriminologických výzkumech, kriminologický pohled na trest a trestání, prevence kriminality) a vedením magisterských prací. Za dobu své působnosti na Právnické fakultě jsem vedla 16 diplomových prací, které byly úspěšně obhájeny a 6 diplomových prací vedu v tomto školním roce. Jsem pověřeným členem komise pro obhajoby diplomových a rigorózních prací na Právnické fakultě Západočeské univerzity v oboru kriminologie, pro rigorózní řízení jsem vypracovala 6 posudků na rigorózní práce. V doktorandském studijním programu jsem byla školitelem PhDr. Pavla MŰHLPACHRA, externí studium - obor andragogika (profilace sociální pedagogika a sociální práce) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc (1994 - 1998).
Vědeckovýzkumná činnost
 • V oblasti vědeckovýzkumné činnosti jsem se zapojila do řešení následujících výzkumných úkolů: Jako spoluřešitel Institucionální úkol č. 210 - Vývoj drogové kriminality ve vybraných oblastech (1994 - 1996) výzkumný úkol řešený na Policejní akademii ČR, obhájen 21.1.1997. Grantový úkol MV ČR - Trestná činnost na úseku drog a mořnosti prevence (1995 - 1997), pod označením RN 19951997009, úkol obhájen 12.5.1998. Jako odpovědný řeďitel Institucionální úkol č. 406 - Právní, sociálně psychologické, pedagogické, léčebně terapeutické aspekty ochranných opatření (1992 - 2002) řešený na Policejní akademii ČR v Praze, obhájen 23.6.2003. Grantový úkol pod označením RN 19992001006 Ministerstva vnitra ČR Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření (1999 - 2001), obhájen 10.4.2002.
Akademické stáže
 • V letech 1997 - 2003 jsem absolvovala 3 studijní pobyty v České republice na pracovištích Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti (věznice pro výkon trestu odnětí svobody) a též 9 studijních pobytů v zahraničí - ve Spolkové republice Německo, v Polsku na Wroclawské univerzitě - Institut pedagogiky, na Univerzitě Adama Mickievicze v Poznani, na Akademii vychowania fyzicznego ve Wroclawi. Jednalo se o studijní, přednáškové pobyty spojené s účastí na konferencích, pedagogických seminářích v rámci mezinárodních dohod, přednáškové pobyty na pozvání nebo v rámci CEEPUS. V roce 1999 a v roce 2000 jsem byla na výměnném studijním pobytu na Národní vysoké škole policie (L E.N.S.P.) v Lyonu, Francii (5 denní a 12 denní pobyt).
Universitní aktivity
 • Na Policejní akademii ČR v Praze jsem byla v letech 1992 - 2001 členem akademického senátu, jsem jmenovaným členem státnicové komise pro obor kriminologie. Na Právnické fakultě Západočeské univerzity jsme pověřeným členem komise pro obhajobu rigorózních prací (v oboru kriminologie) a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jsem členem státnicové komise pro obor sociální pedagogika.
Mimouniversitní aktivity
 • V rámci mimouniverzitních aktivit jsem zapojena do následujících profesních organizací: - člen Sdružení pro probaci a mediaci - člen Pedagogické společnosti - člen lektorského sboru Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění 1. 2002 (24.6.) udělena PLAKETA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR II. stupně Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR za publikační činnost v časopise České vězeňství, za aktivní pedagogickou účast v kurzech celoživotního vzdělávání, za odbornou pedagogickou činnost pro pracovníky Vězeňské služby ČR, studujícím na Policejní akademii ČR v Praze, 2. 2002 (22.10.) udělena PAMĚTNÍ MEDAILE POLICEJNÍ AKADEMIE České republiky rektorkou Policejní akademie ČR doc. ing. Hanou Bartošovou, CSc. za pedagogickou a vědecko odbornou činnost u příležitosti jubilea založení školy.
Vybrané publikace
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Wychovanie ku wartosciom sprawców czynów przestepczych w warunkach skazania na kare pozbawienia wolnosci. Wroclaw: Instytut Pedagogiky, Uniwersytet Wroclawski, 2004. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Programy resocjalizacji w ramach prewencji kryminalnej u osób mlodocianych w Republice Czeskiej. In Wcesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. 1.vyd. Wroclaw, Polsko: Dolnoslaska Szkola Wyzsza Edukacji, 2004, s. 12 - 23, 11 s. ISBN 83-89518-06-6. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Pedagog spoleczny i jego dzialaniew srodowisku wieziennym. Przeglad wieziennictwa polskiego. Warszawa: Ministerswo Sprawiedliwosci, 2003, neuveden, 40-41, s. 185 - 191, 6 s. ISSN 1230-4433. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Základy penologie pro policisty. 1.vyd. Praha, ČR: Policejní akademie ČR, 2002, 148 s. učební text. ISBN 80-7251-101-1. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Ochranná výchova u mladistvých pachatelů trestných činů - sociálně psychologické a pedagogické aspekty. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, neuveden, 1/2002, s. 99 - 112, 3 s. ISSN 1211-4369. info
 • VÁLKOVÁ, H., Vratislava ČERNÍKOVÁ a K. MECLOVÁ. Imprisonment Today and Tomorrow. Hague: Kluwer Law Internacional, 2001, 23 s. 1. vydání. ISBN 90-411-1581-1. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Zborník priespevkov z medzinárodnej konferencie - Otázky kriminality mládeže. 1.vyd. Bratislava, SR: Ministerstvo vnútra SR, 2000, 8 s. ISBN 80-88893-65-8. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana. 2.vyd. Praha, ČR: Policejní akademie ČR, 1998, 194 s. učební text. ISBN 80-85981-91-1. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Úvod do penologie. 1.vyd. Praha, ČR: Sociálně právní institut, 1997, 112 s. učební text. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. K problematice alternativních sankcí. České vězeňství. Praha: Vězeňská služba ČR, 1995, roč. 3, 1/1995, s. 26 - 28. ISSN 1213-9297. info

24. 2. 2004

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info