doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Associate professor, Department of Health Sciences


Correspondence Address:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Phone: +420 532 23 8266
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Igor Crha, CSc., narozen 6. ledna 1955 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Gynekologicko-porodnická klinika
  Lékařské fakulty
  Masarykovy University
  Obilní trh 11
  602 00 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • docent, zástupce přednosty pro školství, přednosta Katedry porodní asistence
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1980: Lékařská fakulta UJEP, Všeobecné
 • 1984: Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1990: Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
 • 1996: Složení kandidátských zkoušek a obhajoba disertační práce "Význam anticardiolipinu a antihistonu v patologii reprodukce"
 • 2001: Habilitace "Význam kadmia v patologii lidské reprodukce"
 • 2007: Atestace z reprodukční medicíny
Přehled zaměstnání
 • 1980 - 1991: Samostatně pracující lékař gynek. porod. oddělení nemocnice Ivančice
 • 1980 - 1981: Základní vojenská služba u železničního vojska
 • 1991 - 1994: Samostatný vědecký pracovník na I. gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně
 • 1994 - 2001: Odborný asistent na I. gynekologicko - porodnické klinice MU v Brně
 • 2001 - dosud: docent
Pedagogická činnost
 • docent
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky z gynekologie a porodnictví v českém a anglickém jazyce.
 • Školitel postgraduálního doktorantského studia
 • přednášející bakalářského studia
 • Člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky v oboru reprodukční medicína od 2009
Vědeckovýzkumná činnost
 • Patologie reprodukce, antioxidantia v reprodukci, ovariální stimulace, onkofertilita.
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 2705 - 2: "Lokální imunologické faktory v tvorbě adhezí" (1995-1996)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4078 - 3: "Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF" (1997-1999)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4079 - 3: "Predikce rizika hluboké žilní trombózy při užívání hormonální kontracepce a v graviditě" (1997-1999)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 3804 - 3: "Prevence komplikací metod asistované reprodukce - využití analýzy dat z národního registru" (1996-1998)
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR č. 4165 - 3: "Identifikace peroxisomů a jejich úloha v eliminaci poškození lidských zárodečných buněk kyslíkovými radikály při in vitro fertilizaci"
 • Grant I. kategorie IGA MZ ČR:"Poruchy plodnosti způsobené chlamydiální infekcí"
 • problematika fertility onkologických pacientů
 • Grant FN Brno: "Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou IVF technikou UZ řízeného transferu embryí"
 • Grant IGA MZCR "Význam homocysteinu v lidské reprodukci"
 • „Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie“ Číslo: GAČR P206/11/0009 Grant FN Brno "Optimalizace kultivace embryí in vitro s přínosem pro preimplantační genetickou diagnostiku (PGD)" 2014
 • Grant AZV NV18-08-00291 Biomarkery receptivity endometria. Prospektivní multicentrická studie proteomických biomarkerů receptivity endometria v cervikálním hlenu. 2018-2021
Akademické stáže
 • 1993: Kurz spermatologie v referenční laboratoři pro andrologii, Brno
 • 1993: Kurz endoskopie a asistované reprodukce, Erlangen
 • 1994: Kurz reprodukční imunologie, Plzeň
 • 1995: Kurz terapie GnRH analogy, Cambridge
 • 1995: Kurz dárcovství gamet, Maastricht
 • 1997: Kurz operační hysteroskopie, Pardubice
 • 1999: Kurz vaginální operativy, Zlín
 • 2001: Kurz detekce xenobiotik, Praha
 • 2007: Kurz Národní registr asistované reprodukce, Praha
 • 2008: Kurz ScienceDirect
 • 2009: Kurz "omics" v asistované reprodukci, Ženeva
 • 2011: Kurz IVF Hammersmith, Queen´s Charlotte and Chelsea Hospital, Londýn, Velká Británie IVF
Universitní aktivity
 • člen Akademického senátu LF MU 1997 - 2003 člen hodnotící komise Studentské vědecké konference
Mimouniversitní aktivity
 • od 1980: Česká gynekologicko - porodnická společnost
 • 1996 - 1999: Akreditační komise Sekce asistované reprodukce ČGPS
 • od 1999: Etická komise Sekce asistované reprodukce
 • od 1995: Sekce gynekologické endoskopie ČGPS
 • 1996 - 1997: New York Academy of Sciences
 • od 1996: European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • od 2000: vedoucí redaktor časopisu Praktická gynekologie
 • od 2004: člen redakční rady časopisu Praktická gynekologie
 • 2004: člen výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS
 • 2006-2010: člen Akreditační komise MZČR
 • 2007: člen zkušební komise MZČR pro atestační zkoušky oboru Reprodukční medicína
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997-2003: Člen Akademického senátu Lékařské fakulty
 • Autor oponentských posudků pro IGA MZ ČR - grantové projekty a závěrečné zprávy
 • Autor oponentských posudků kandidátské disertační práce
 • Předsedání a moderování přednáškových bloků na celostátních konferencích
 • Člen organizačního výboru celostátních konferencí
 • Člen redakční rady Praktické gynekologie
 • Člen redakční rady portálu Gynstart pro asistovanou reprodukci uznání ministra zdravotnictví za řešení grantového úkolu
 • uznání za přednášky na konfereních
 • člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví 2006
 • člen výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS
 • recenzent časopisu Journal of Assisted Reproduction and Genetics
 • Člen oborové rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně od 2002 - dosud
 • Člen oborové rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od 2006 - 2015
 • Oponent prací časopisů Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Journal of Andrology
Vybrané publikace
 • CRHA, Igor. Fyziologie reprodukce. 1. vydání. Praha: Mladá fronta a. s., divize Medical Services, 2018, s. 24-52, 32 s. Medical services. ISBN 978-80-204-4657-2. info
 • CRHA, Igor, N HALÁSZOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Vít WEINBERGER, Michal JEŠETA, Eva LOUSOVÁ, Martin HUSER, Eva FILIPINSKÁ a Pavel VENTRUBA. Ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu. In Sborník abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce a 15. Česko–Slovenská konference reprodukční gynekologie, 15.-16.11.2016, Brno , s.14. 2016. info
 • CRHA, Igor, Aleš MÁDR, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Eva LOUSOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal JEŠETA. Metabolismus preimplantačního embrya – perspektivní marker viability. In 14. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 25. sympozium asistované reprodukce. 2015. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Renata KRAJČOVIČOVÁ. Receptivita endometria v asistované reprodukci. In XXI. Bárdošov memoriál. 2013. info
 • SVITEKOVÁ, Miroslava, Kateřina ČADOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Jana ŽÁKOVÁ. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, Brno, 2010, roč. 14, č. 2, s. 85-88. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor. Farmakoterapie v reprodukční medicíně. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2010, roč. 6, č. 4, s. 173-176. ISSN 1801-2434. info
 • CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Michal POHANKA. Determination of the surface pathology of human sperm by atomic force microscopy. In 26th Annual Meeting of ESHRE. 2010. ISSN 0268-1161. info
 • CRHA, Igor, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jitka MELOUNOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Rastislav BEHARKA, Richard HUSIČKA, Michal POHANKA a Martin HUSER. Seminal plasma homocysteine, folate and cobalamin in men with obstructive and non-obstructive azoospermia. J. Assist. Reprod. Genetics. USA: Springer, 2010, roč. 27, č. 9, s. 533-538. ISSN 1058-0468. URL info
 • CRHA, Igor, Jan PŘIBYL, Petr SKLÁDAL, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Eva LOUSOVÁ a Michal POHANKA. AFM (Atomic Force Microscopy) zobrazení spermií poškozených oxidačním stresem. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2010, roč. 14, č. 3, s. 120-122. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER, Jana ŽÁKOVÁ, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Survival and infertility treatment in male cancer patients after sperm banking. Fertility and Sterility. 2009, roč. 91, č. 6, s. 2344-2348. ISSN 1556-5653. info
 • CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Vliv nízkých dávek kyseliny acetylosalicylové na výsledky IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 13, č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Barbara KUBEŠOVÁ, Michal POHANKA a Dalibor PACÍK. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Sripta medica. Brno: LF MU Brno, 2009, roč. 82, č. 2, s. 69 - 75. ISSN 1211-3395. info
 • CRHA, Igor, Hana JANEČKOVÁ, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA a Eva LOUSOVÁ. Digitální holografická mikroskopie spermií. In 8. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. – 13. listopadu 2009. 2009. info
 • PŘIBYL, Jan, Petr SKLÁDAL, Igor CRHA a Jana ŽÁKOVÁ. Zobrazení spermií metodou AFM (Atomic Force Microscope) s vysokým rozlišením. In 8. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 19. sympozium asistované reprodukce, Brno, 12. – 13. listopadu 2009. 2009. info
 • CRHA, Igor. Endokrinní syndromy. In Gynekologie. Druhé přepracované. Praha: Galen, 2008, s. 77-84. ISBN 978-80-7262-501-7. info
 • CRHA, Igor. Nepravidelnosti menstruačního cyklu. In Gynekologie. Druhé přepracované. Praha: Galen, 2008, s. 85-92, 7 s. ISBN 978-80-7262-501-7. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Podpora luteální fáze triptorelinem u IVF/ICSI cyklů. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2008, roč. 2008/11, č. 4, s. 278. ISSN 1211-6645. info
 • CRHA, Igor, Jitka MELOUNOVÁ, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jana ŽÁKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Homocysteine, folate and vitamin B12 in seminal plasma. 2007. info
 • CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2007, roč. 11/2007, č. 3, s. 117 - 119. ISSN 1211-6645. info
 • HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2007, roč. 56, S1, s. 120-121. ISSN 0268-1161. info
 • CRHA, Igor, Leopold POSPÍŠIL, Hana ŠTROBLOVÁ, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin HUSER. Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2006, roč. 71, č. 2, s. 127-131. ISSN 1210-7832. info
 • CRHA, Igor a Eva JURÁNKOVÁ. Poruchy plodnosti podmíněné endometriózou. Gynekológia pre prax. Bratislava: Solen s.r.o., 2006, roč.4, č. 4, s. 203-208. ISSN 1336-3425. URL info
 • WEINBERGER, Vít a Igor CRHA. Hojení peritonea, tvorba adhezí a možnosti jejich prevence. Praktická gynekologie. Praha: Medica Publishing, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 9-12. ISSN 1211-6645. info
 • POHANKA, Michal, R. HAMPL, L. STÁRKA a Igor CRHA. Hormony v seminální plasmě. Gynekolog. Praha, 2005, roč. 14, č. 3, s. 116-123, 6 s. ISSN 1210-1133. info
 • ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA a Eva LOUSOVÁ. Sperm donation programme at the centre of assisted reproduction in Brno: results from 1995-2005. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2005, roč. 78, č. 6, s. 323-328. ISSN 1211-3395. info
 • ŽÁKOVÁ, Jana, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Jitka ŠŤASTNÁ, Pavel VENTRUBA a Igor CRHA. Sources of H2O2 in cryostoraged and then cultured human embryos. Human. Reprod. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004, roč. 19, suppl.1, s. 138-138. ISSN 0268-1161. info
 • CRHA, Igor, Jiří DOSTÁL, Pavel VENTRUBA, Milan KUDELA a Jana ŽÁKOVÁ. Etické a legislativní otázky odběru a užití spermií zemřelého. Česká gynekologie. 2004, roč. 69/2004, č. 4, s. 335-339. ISSN 1210-7832. info
 • CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Jiří TOTUŠEK a Hana VIŠŇOVÁ. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, 2003, roč. 11, č. 2, s. 63-67. ISSN 1210-7778. info
 • CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace spermatu před onkologickou léčbou - 7 let zkušeností. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2002, roč. 67, č. 6, s. 324-328. ISSN 1210-7832. info
 • KUČERA, Martin, Igor CRHA, Anna VAŠKŮ, Pavel VENTRUBA a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism of Gene for Angiotensin Converting Enzyme (ACE) in Infertile Men. In 3rd International Conference of PhD Students - Medical Science. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001, s. 19-22. ISBN 963 661 480 6. info
 • CRHA, Igor, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Polymorphism in angiotensin-converting enzyme and tumor necrosis factor beta gene in men with pathological sperm count. Hum. Reprod. Great Britain: Oxford University Press, 2001, Vol 16., Abstr b 1, s. 9. ISSN 0268-1161. info
 • HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, J. ŠARMANOVÁ a Z. ŠARMAN. Analýza faktorů ovlivňujících výsledky asistované reprodukce pomocí systému pro dolování znalostí z databází SHLUK. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 66, č. 4, s. 270-276. ISSN 1210-7832. info
 • CRHA, Igor, Drahoslava HRUBÁ, Jindřich FIALA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. The outcome of infertility treatment by in vitro fertilisation in smoking and non-smoking women. Central European Journal of Public Health. Praha, 2001, roč. 9, č. 2, s. 64-68. ISSN 1210-7778. info
 • CRHA, Igor a Petr JANKŮ. Faktory životního stylu ovlivňující porodní hmotnost novorozenců. Gynekolog. Hradec Králové: medEXart, 2000, roč. 9, č. 4, s. 271-276. ISSN 1210-1133. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Drahoslava HRUBÁ. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA MZ ČR - 4078 - 3: Vliv xenobiotik na fertilizaci lidských gamet a výsledky IVF. Brno: I. gynek. - porod. klinika LF MU, 2000, 230 s. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jindřich FIALA, Drahoslava HRUBÁ, Pavel REZL, Jana ŽÁKOVÁ a Martin PETRENKO. Analysis of male and female smoking in women pregnant after IVF/ET. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2000, roč. 70, Supp.No. 1, s. 34-35. ISSN 0020-7292. info
 • CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA a Martin PETRENKO. Effect of Smoking on the Ovarian Responde to Stimulation, IVF Results and on Cadmium Residues in Blood and Follicular Fluid. In Proceedings of the 11th World Congress of in Vitro Fertilization and Assisted Reproduction. Bologna: Monduzzi Editote, 1999, s. 363-367. ISBN 88-323-0509-7. info
 • CRHA, Igor a Pavel VENTRUBA. Anticardiolipin and antihiston levels during the treatment of IVF patients with endometriosis by goserelin. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 1996, roč. 13, č. 4, s. 366-368. ISSN 1058-0468. info

2. 9. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info