doc. Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.

Department head, Department of Czech Literature


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. D/D.514
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7710
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D., roz. Strnadlová, vdaná, 2 děti.
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví
  Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998-2002 Ph.D., doktorské postgraduální studium na FF MU v Brně; ukončené úspěšnou obhajobou disertační práce na téma "Historické romány a almanach Mephistopheles Karla J. Herloše-Herloßsohna (1802-1849) v českém literárním kontextu" (školitel prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.)
 • 1996 obhájena diplomová práce z oboru česká literatura na téma "Rilkovské motivy v deníkovém díle Jiřího Ortena"
 • 1990 - studium bohemistiky a germanistiky na FF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1999-dosud Ústav české literatury a knihovnictví FF MU v Brně
 • 2004-2006 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 2010-2012 - mateřská a rodičovská dovolená
 • 1996-1998 Jazyková laboratoř Ludmily Markesové, Grohova 54, 602 00 Brno (lektorka němčiny)
Pedagogická činnost
 • Výuka:
 • Česká literatura 19. století
 • Česko-německé literární vztahy v 19. století
 • Úvod do studia literatury
 • Výukové granty:
 • 2021 řešitelka interního grantového projektu MUNI/FF-ELEARN/0155/2021 Inovace kurzů k české literatuře 19. stol. pomocí e-learningu a moderních technologií; společně s Mgr. P. Duškovou
 • 2019 - řešitelka interního grantového projektu E-learningová podpora k výuce české literatury v propedeutických a literárněhistorických kurzech (MUNI/FF-ELEARN/0571/2019); společně s Mgr. Pavlínou Duškovou
 • 2018 - řešitelka interního grantového projektu Jak číst českou literaturu 19. století (MUNI/FF-ELEARN/1741/2018); společně s Mgr. Pavlínou Duškovou
 • 2015 - řešitelka interního grantového projektu FR MU Kapitoly z dějin světové literatury pro bohemisty (MUNI/FR/1220/2014) 2013-2014 participace na grantu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - tvorba e-learningové podpory kurzů v rámci fakultního projektu Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy (FIFA)
 • 2008 - řešitelka projektu FRVŠ Česká literatura 19. století v metodologické diskusi - nový kurz (FRVS/571/2008)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018-2020 řešitelka grantového projektu GA ČR (GA18-13778S) Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobera v českém literárním kontextu
 • 2012-2016 členka týmu mezinárodního projektu GAČR, řešeného na Jihočeské univerzitě, GAP406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu (řešitel prof. D. Tureček, spoluřešitel prof. Peter Zajac)
 • 2015 - řešitelka interního grantového projektu FF MU (Děkanský grant) na téma Německojazyčná literární produkce z nakladatelství I. L. Kobera a její význam pro českou literaturu 19. století
 • 2005-2010 participace na výzkumném záměru FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - MSM 600 766 503 Dějiny novější české literatury v nadnárodním kontextu (řešitel prof. V. Papoušek, spoluřešitel prof. D. Tureček)
 • 2003-2005 spoluřešitelka (řešitel prof. D. Tureček, Jihočeská univerzita) grantového projektu GAČR GA405/03/1510 "Nadnárodní dimenze české literatury 19. století"
Akademické stáže
 • Delší akademické stáže (min. 1 měsíc):
 • 19. srpna 2019 - 19. září 2019 - měsíční badatelský pobyt pro univerzitní pedagogy v rámci programu AKTION, Institut für Slawistik, Universität Wien
 • říjen 2000 až únor 2001 - Universität Regensburg, Institut für Slavistik (doktorské studium u prof. W. Koschmala)
 • říjen 1999 až únor 2000 - Universität Regensburg, Institut für Slavistik (doktorské studium u prof. W. Koschmala)
 • říjen 1991 až únor 1992 - Universität Leipzig
 • březen 1992 až červenec 1992 - Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Kratší výukové pobyty (v rámci programu ERASMUS):
 • 3.10.2017 - 7.10.2017 - Belgie, Brusel; Université libre de Bruxelles
 • 26.11.2018 - 30.11.2018 - Rakousko, Universität Salzburg
Universitní aktivity
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Česká literatura
 • členka společné programové rady programů Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • kontaktní osoba studijního programu (Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2020 až dosud - externí členka Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 • 2003 až dosud - členka redakčního kruhu časopisu Česká literatura
 • 2014 až dosud - členka Literárněvědné společnosti FF MU v Brně
 • 2002-2008 výkonná redaktorka SPFFBU, řada literárněvědná
 • Zvané přednášky:
 • podrobněji viz Publikace
 • 2014 Tři modely romantické prózy. Žánr obrázku ze života v literatuře 19. stol. (K. H. Mácha, J. K. Tyl, J. Neruda) - vyžádaná přednáška pro postgraduální studenty na FF UP v Olomlouci
 • 2014 Využití e-learningového prostředí ELF při výuce na FF MU v Brně (vyžádaná přednáška v rámci ELF DAY na FF MU v Brně)
 • 2012 Karel Hynek Mácha a populární německojazyčná literatura (vyžádaná přednáška přednesená v Moravském zemském muzeu)
 • 2011 Setkání s Karlem Jaromírem Erbenem (vyžádaná přednáška pro Městskou knihovnu Třebíč)
 • 2009 Karel Hynek Mácha und Karl Herloßsohn - eine Spuren-Lese (vyžádaná přednáška pro Institut für Slawistik, Universität Wien)
Vybrané publikace
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Naturalismus v historické próze Zikmunda Wintra?. Online. In Naturalismus v české kultuře 2023. 2023, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Ondřej SLÁDEK a Barbora SVOBODOVÁ. Studentská literárněvědná konference 2023 (Brno). Online. 2023, [citováno 2024-04-23] Program konference info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Zuzana URBANIČOVÁ. Doktorandské kolokvium Ústavu české literatury FF MU. Online. 2023, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Marie HANZELKOVÁ a Veronika JÍLKOVÁ. Tajemství starých tisků aneb Dílna starých tisků a práce s tiskařským lisem. Online. 2023, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Marie HANZELKOVÁ, Veronika JÍLKOVÁ, Veronika JIČÍNSKÁ, Jan VALUCH a Alois BRZOBOHATÝ. Tajemství ve světě literatury. Online. In Noc vědců na FF MU 2023. FF MU, 2023, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Übersetzungen aus fremden Literaturen im Verlagsprogramm der populären Album-Bibliothek deutscher Originalromane 1846-1861 von Ignaz Leopold Kober. Online. Brücken : ZEITSCHRIFT FÜR SPRACH, LITERATUR UND KULTURWISSENSCHAFT. Praha: Univerzita Karlova, 2023, roč. 30, č. 2, s. 15-24. ISSN 1803-456X. [citováno 2024-04-23] URL info
 • NOVOTNÁ, Miroslava a Zuzana URVÁLKOVÁ. Mécènes et sponsors de l'Antiquité à nos jours (projets, motivations, intentions). Online. 2023, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. "Německá" literatura "českých zemí" v žánru kompendia. Online. In Diskusní setkání (Institut pro studium literatury Praha). 2023, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Zuzana URBANIČOVÁ a Ondřej SLÁDEK. Doktorandské kolokvium ÚČL AV v Třešti. Online. 2023, [citováno 2024-04-23] URL URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Übersetzertätigkeit des Verlegers I. L. Kober für seine deutschsprachige Album-Bibliothek (1846–1861) im Kontext zeitgenössischer Übersetzungen populärer Belletristik (17.–18. Juni 2022 Mainz). Online. In Geschichte der deutschen Übersetzungen tschechischer Literatur : Akteure, Kontexte, Tendenzen 17.–18. Juni 2022 Mainz. 2022, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Tajemství úspěchu : Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobra v širších literárních souvislostech. Online. Brno: Host, 2022. 447 s. ISBN 978-80-275-1093-1. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Božena Němcová jako čtenářka časopisu Lumír. Online. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií. 2022, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. První ročníky časopisu Lumír a jejich čtenáři. Online. In Eva Rusínová. Letní škola slovanských studií 2022. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 232-237. ISBN 978-80-280-0059-2. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Božena Němcová jako čtenářka populární literatury. Online. In VI. kongres literárněvědné bohemistiky 2023. 2022, [citováno 2024-04-23] Program VI. kongresu literárněvědné bohemistiky info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Marie HANZELKOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ, Eliška SMUTNÁ, Kristina VONKOVÁ a Veronika JÍLKOVÁ. Fenomén kramářských písní všemi smysly. Online. 2022, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Božena Němcová a populární literatura. Česko-německé literární vztahy v 50. letech 19. století. Online. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií (53. ročník), 26. července – 17. srpna 2021, FF MU, Brno. 2021, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Intertextové vazby v povídce V zámku a v podzámčí Boženy Němcové. Online. In Rusínová, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 221-231. ISBN 978-80-210-9883-1. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Verlagsstrategien bekannter Prager Verleger Ignác Leopold Kober und Kateřina Jeřábková in breiteren Zusammenhängen der 1840er und 1850er Jahre. Online. In Hölter, Achim; Teichgräber, Stephan-Immanuel; Ferstl, Paul. Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft : Norbert Bachleitner zum 65. Geburtstag gewidmet. Berlin: WEIDLER Buchverlag, 2021. s. 47-76. ISBN 978-3-89693-764-3. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Žena z lidu - nenapsaná či přepsaná próza Boženy Němcové?. Online. In O literatuře a kultuře jinak (Týden humanitních věd 2021). 2021, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Die Erzählung Pan učitel von Božena Němcová zwischen Texten und Kontexten. Online. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 35, č. 2, s. 41-61. ISSN 1803-7380. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BBGN2021-2-3. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Karel Herloßsohn. Online. In Klára Andresová, Zdeněk Doskočil, Martin Kučera, Marie Makariusová, Jiří Martínek, Gustav Novotný, Vojtěch Szajkó. Biografický slovník českých zemí. Praha: Historický ústav AV ČR, Academia, 2021. s. 519-520. Hem-Hi. Sešit 24. ISBN 978-80-7286-377-8. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Milan PITÁK, Tomáš VÁLEK, Marta JANÍČKOVÁ, Martina SEDLÁČKOVÁ a Jan KŘEČEK. Sdílení zkušeností s pedagogy z praxe. Online. 2021, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Die Dialoge des Lukian von Samosata im literarischen Kontext des tschechischen Klassizismus. Online. Zeitschrift für Slawistik. Dresden: De Gruyter, 2020, roč. 65, č. 1, s. 21-59. ISSN 0044-3506. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/slaw-2020-0002. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Ignaz Leopold Kobers Album – Bibliothek deutscher Originalromane (1846–1861). Ein konkurrenzfähiges Verlagsunternehmen für deutschsprachige Leser. Online. Brücken - Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 2019, č. 2, s. 57-84. ISSN 1803-456X. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Próza "Pan učitel" Boženy Němcové mezi texty, intertexty a kontexty. Online. In Mocná, Dagmar; Tureček, Dalibor. Tradicí stvořená. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. s. 25-50. ISBN 978-80-88069-89-8. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Kobers Album-Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller (1846–1871) und ihre Leser. Online. In 16. Tagung des Jungen Forums Slawistische Literaturwissenschaft, 21. Februar 2019 - 23. Februar 2019, Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg (Saale). 2019, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Hlasy, zvuky a obrazy : tematizace slyšeného a viděného v narativním světě Raisových próz. Online. In Impresionismus v české kultuře 1880-1920, 6.-7. 5. 2019, FF UP, Olomouc. 2019, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Bloßes Lesefutter oder eher gehobene Unterhaltungslektüre? Kobers Album-Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller (1846–1871) im literarischen Kontext der 1850. Online. In Populärkulturen im interkulturellen Kontext, 27.-29. 6. 2019, Praha. 2019, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Michal FRÁNEK a Barbora SVOBODOVÁ. Studentská literárněvědná konference - mezinárodní kolo 2019. Online. 2019, [citováno 2024-04-23] Studentská literárněvědná konference info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Čas za živa pohřbených? Česko-německé literární vztahy v 50. letech 19. století. Online. In Letní škola slovanských (bohemistických) studií (52. ročník), 20. července – 17. srpna 2019, FF MU, Brno. 2019, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Hledání cest k ideálnímu realismu. Online. Česká literatura. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2019, roč. 67, č. 3, s. 361-369. ISSN 0009-0468. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Česko-německé literární vztahy v 50. letech 19. století v čase "za živa pohřbených". Online. In Seminář Česká literatura 19. století v bilingvním prostředí, 21. 3. 2019, Olomouc. 2019, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Časopis Kritische Blätter für Literatur und Kunst (1857–1858) v kontextu soudobých literárněkritických debat o realismu. Online. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 2, s. 58-80. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2019-2-3. [citováno 2024-04-23] Digitální knihovna FF MU info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Vydavatelské strategie známých pražských nakladatelů Ignáce Leopolda Kobra a Kateřiny Jeřábkové. Online. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 11, č. 2, s. 154-178. ISSN 1803-876X. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Německojazyčné žurnalistické a nakladatelské aktivity Ignáce Leopolda Kobera kolem roku 1848. Online. In Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. s. 61-76. Varia ; 83. svazek. ISBN 978-80-7308-958-0. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Michal FRÁNEK a Barbora SVOBODOVÁ. Studentská literárněvědná konference - mezinárodní kolo 2018. Online. 2018, [citováno 2024-04-23] Studentská literárněvědná konference info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Německojazyčné žurnalistické a nakladatelské aktivity Ignáce Leopolda Kobera kolem roku 1848. Online. In Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848, 25. června, Praha. 2018, [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Česko-německé literární kontakty v české literatuře 19. století - knihy a jejich nakladatelé ve 40. a 50. letech 19. století. Online. In Seminář Česká literatura 19. století v bilingvním prostředí. 2018, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Zwischen Biedermeier, Romantik und Realismus: Kobers Album-Bibliothek und Zeitschriften im Kontext der tschechischen Literatur der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts. Online. In Gastvortrag an der Universität Salzburg (Fachbereich Slawistik). 2018, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobra v českém lierárním kontextu 50. let 19. století. Online. In Literárněvědná společnost AV ČR, pobočka Olomouc. 2018, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Požárem k napravení hříšníka. Nad Raisovou povídkou Sekáči. Online. In Piorecká, Kateřina; Hrdina, Martin; Bendová, Eva. Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia, 2017. s. 199-205. ISBN 978-80-200-2652-1. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Veronika FAKTOROVÁ a Jana PÁCALOVÁ. Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literární dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. Online. In Víno, ženy, zpěv. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. Episteme, 2017. s. 1-291. ISBN 978-80-7394-673-9. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana, Petra FUNIOKOVÁ a Hana ŽIŽKOVÁ. Tvorba konferenčních posterů. Podpora prezenční výuky pomocí e-learningu. Procvičování rétorických dovedností. Online. 2017, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Tematizace svádění a smrti ve vybraných obrozeneckých baladách. Online. In Veronika Faktorová, Jana Pácalová, Zuzana Urválková. Víno, ženy, zpěv. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice: Episteme, 2017. s. 130-138. ISBN 978-80-7394-673-9. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Obraz Oldřicha Králíka v korespondenci máchovských badatelů, Karla Janského a Jaromíra Wágnera. Online. In Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017, [citováno 2024-04-23] Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Dialogy Lúkiána ze Samosaty v souřadnicích českého literárního klasicismu. Online. In Tureček, Dalibor; Zajac, Peter. Český a slovenský literární klasicismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017. s. 272-301. Studie. ISBN 978-80-7577-186-5. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Michal FRÁNEK. Studentská literárněvědná konference - fakultní kolo. Online. 2016, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Kobers Album-Edition Bibliothek deutscher Originalromane der beliebtesten Schriftsteller (1846-1871) als Beispiel des deutsch-tschechischen Transfers. Online. In Marinella-König, Gertraud; Hofender, Philipp. Neue Bienen fremder Literaturen (Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur, 1770–1850). Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2016. s. 107-112. ISBN 978-3-447-10567-5. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Stáří jako zrcadlo zmařených iluzí v próze Karla Václava Raise Když se připozdívá. Online. Slavica Wratislaviensia. Wroclaw: Slavica Wratislaviensia, 2016, CLXIII, č. 3729, s. 463-471. ISSN 0137-1150. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Zdeněk Kožmín interpretující : nad Máchovou znělkou Tichý tis nad růži stíny sklání. Online. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 25-31. ISSN 1213-2144. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Mezigenerační vztahy z mnoha úhlů pohledu. Online. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 199-202. ISSN 1213-2144. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Tři modely romantické prózy. Žánr obrázku ze života v literatuře 19. stol. (K. H. Mácha, J. K. Tyl, J. Neruda). Online. 2014, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti. Online. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 45-62. ISSN 1213-2144. [citováno 2024-04-23] Digitální knihovna FF MU info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Využití e-learningového prostředí ELF při výuce na FF MU v Brně. Online. 2014, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Český literární realismus. Online. In Bohemica litteraria, 17, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 1-238. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Česká literatura 19. století pro magisterské studium. Online. Masarykova univerzita, 2013. 20 s. [citováno 2024-04-23] e-learningová podpora kurzu Česká literatura 19. stol. pro BC info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Karel Hynek Mácha a populární německojazyčná literatura. Online. 2012, [citováno 2024-04-23] info
 • TUREČEK, Dalibor, Zuzana URVÁLKOVÁ a Veronika FAKTOROVÁ. Karel Hynek Mácha 1810 - - 2010: Dvě století české kultury s Máchou. Online. 2011, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Setkání s Karlem Jaromírem Erbenem. Online. In Přednáška pro Městskou knihovnu Třebíč. 2011, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu. Online. Praha: Arsci, 2009. 311 s. Literární věda, č. 4. ISBN 978-80-86078-96-0. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Karel Hynek Mácha und Karl Herloßsohn - eine Spuren-Lese. Online. In Přednáška pro Institut für Slawistik der Universität Wien. 2009, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Máchovy Prózy v České knižnici. Online. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2009, roč. 57, č. 2, s. 276-280. ISSN 0009-0468. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Romantická stopa ve Wintrově novelistické povídce Vojačka. Online. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, V10, s. 145-158. ISSN 1213-2144. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Franz Martin Pelzel über das Hussitentum. Online. In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008. s. 67-72. ISBN 978-3-86006-301-9. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Za Zdeňkem Kožmínem. Online. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2007, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Romantismus ve víru postmoderního různohlasí. Online. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 23, s. 11-12. ISSN 1210-0021. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Filosofie Komenského pansofie.. Online. Brno: Host, 2007. 5 s. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-224-4. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Dalibor TUREČEK. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Online. In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006. 367 s. ISBN 80-86624-26-9. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Obrozenská historická próza v německojazyčném kontextu. Online. In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. První. Olomouc: Periplum, 2006. s. 243-266, 23 s. Literárněvědná. ISBN 80-86624-26-9. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Internationale Tagung an der Südböhmischen Universität Budweis zur Tschechischen Literatur. Online. In Zeitschrift fuer Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 2005. s. 207-209. ISBN 3-486-57593-7. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Internationale Tagung an der Südböhmischen Universität Budweis zur Tschechischen Literatur. Online. In Zeitschrift für Slawistik. Berlin: Akademie Verlag, 2005. ISBN 3-486-57593-7. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. "Unser Herloš". Zur Rezeption von Karl Herloßsohn in den böhmischen Ländern. Online. In Prozesse kultureller Integration und Desintegration. München: R. Oldenbourg Verlag, 2005. s. 211-218. ISBN 3-486-57588-0. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Hugo Friedrich: Struktura moderní lyriky: od poloviny 19. do poloviny 20. století. Online. Brno: Host, 2005. 352 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-101-1. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Dalibor TUREČEK. Nadnárodní dimenze české literatury 19. století - podněty a limity. Online. 2005, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Mezi barokem a biedermeierem. K povaze biedermeieru v Múze moravské (1813) Heřmana Agapita Gallaše. Online. In Biedermeier v českých zemích. Praha: KLP, 2004. s. 281-287. ISBN 80-86791-08-4. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Nadnárodní dimenze české literatury v současné literárněvědné debatě o dějinách literatury. Online. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 1, s. 138-141. ISSN 0009-0468. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Jiří KUDRNÁČ. Arne Novák, literární historik a kritik. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 193 s. ISBN 80-210-3483-1. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Národní a univerzální principy v české literatuře 19. století. Online. 2004, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. František Martin Pelcl o jezuitech. Online. In Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha: KLP, 2003. s. 123-127. ISBN 80-85917-98-X. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Máchova Pouť krkonošská ve světle almanachu Mephistopheles Karla G. Herloßsohna-Herloše. Online. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, roč. 51, č. 2, s. 129-138. ISSN 0009-0468. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Perspektivy české a německé bohemistiky. Online. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Aleš URVÁLEK. Botho Strauß: Z dálky se blíží kozlí zpěv. Online. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, VII, č. 1, s. 96-108, 12 s. ISSN 1212-5547. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Antonín Měšťan napříč středoevrospkými literaturami. Online. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003, roč. 51, č. 4, s. 518-520. ISSN 0009-0468. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Úvodem. Online. In Kytice v nás. Jičín: Městská knihovna Jičín, 2003. s. 5-6. ISBN 80-86527-12-3. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Dvojí vydání románu Karla Jiřího Herloše "Boehmen von 1414 bis 1424" v českých zemích. Online. In Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2002. s. 259-265. ISBN 80-85917-88-2. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. V Českých Budějovicích o "univerzálním" a "národním" v literatuře a umění. Online. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002, roč. 50, č. 1, s. 101-104. ISSN 0009-0468. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. České listy Siegfrieda Kappera. Online. In SPFFBU. Brno: MU, 2002. s. 51-54. V 4. ISBN 80-210-2965-X. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Česká minulost v almanachu Mephistopheles Karla Herloßsohna-Herloše a v Pouti krkonošské K. H. Máchy. Online. Estetika. Praha, 2002, XXXVIII, 2-4, s. 68-75. ISSN 0014-1291. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Mravní a jiné ponaučení. Online. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2002, roč. 13, č. 40, s. 9. ISSN 1210-0021. [citováno 2024-04-23] URL info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Dvě skladby baladického ražení: Lenora G. A. Buergera a Toman a lesní panna F. L. Čelakovského. Online. In Růže stolistá F. L. Čelkovský 1799-1999. Strakonice: Muzeum středního Pootaví Strakonice, 2001. s. 93-96. ISBN 80-238-4961-1. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Karel G. R. Herloßsohn recte Herloš. K recepci Herlošova díla v českých zemích. Online. Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění. Praha: Academia, 2001, XXXVII, 2-3, s. 130-158. ISSN 0014-1291. [citováno 2024-04-23] info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století). Online. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. 251 s. ISBN nepřiděleno. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. K obrazu českých dějin v české a německé historické próze první poloviny 19. století. Johannes Hus (1841) Karla J. Herloše a Dekret kutnohorský J. K. Tyla (1841). Online. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 27-41. ISBN 80-210-2643-X. [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Sten Nadolny: Vyprávění a dobré úmysly. Online. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1999, [citováno 2024-04-23] info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Češi a Karel Jiří Herloš. Online. In SPFFMU. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 35-48. V2. ISBN 80-210-2347-3. [citováno 2024-04-23] info

24. 9. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info