CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství
  Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41a
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: teorie řízení Prof.
 • 1992: ekonomie Doc.
 • 1979: teorie řízení a plánování CSc.
 • 1968: ekonomika a řízení strojírenské výroby Ing.
Přehled zaměstnání
 • 1999-: ESF MU, vedoucí katedry podnikového hospodářství
 • 1991-1999: ESF MU, děkan, vedoucí katedry řízení
 • 1980-1991: ústav ekonomiky a řízení nevýrobní sféry MU, vědecký pracovník
 • 1975-1980: ústav teorie a metod řízení VUT, výzkumný pracovník
 • 1968-1975: Kovoprojekta, projektant systémů řízení
Pedagogická činnost
 • Přednášky - magisterský program:
  Management
  Řízení ve společenských systémech
  Strategické řízení podniku
 • Přednášky - bakalářský program:
  Management
  Metodika a řešení případových studií
 • Vedení diplomových prací:
  V akademickém roce 2000/2001 6 na oboru obchodní podnikání
 • Vedení bakalářských prací:
  V akademickém roce 1999/2000 12 na oboru management, 2 na oboru obchodní podnikání
 • Vedení doktorandů:
  Obor ekonomie Ing. Benešová, Ing. Doležal
 • Zkušební komise:
  Předseda zkušební komise pro bakalářské zkoušky obor Management.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Transformační proces v podnikové sféře s hlavním zaměřením na faktory úspěšnosti podniků.
 • Aktivní metody výuky managementu, s hlavním zaměřením na manažerské hry.
Universitní aktivity
 • Vedoucí katedry podnikového hospodářství
 • Člen vědecké rady Masarykovy univerzity
 • Člen vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU
 • Člen akademického senátu MU
 • Člen akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU
Mimouniversitní aktivity
 • Člen vědecké rady Ustavu managementu VA
 • Člen pracovní skupiny pro ekonomii Akreditační komise ČR
Vybrané publikace
 • BLAŽEK, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 349 s. 1. ISBN 978-80-210-5058-7. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Vlastníci, majetek. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 21 s. svazek první. ISBN 978-80-210-5058-7. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management ve společnosti hojnosti. In Procesy globalizacyjne w gospodarce swiatowej. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania, 2009, s. 265-271. ISBN 978-83-87708-68-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Interpretace výsledků empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 9 - 42, 33 s. ISBN 978-80-210-4723-5. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK a Eva KUBÁTOVÁ. Identifikace faktorů hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 75 - 94. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4734-1. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Interpretace dosažených výsledků. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 95 - 120. 1. ISBN 978-80-210-4734-1. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Empirické šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 73-100. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Struktura a motivace zaměstnanců podniků v České republice. In Podnikanie konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008, s. 13. ISBN 978-80-225-2552-7. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Vybrané výsledky z empirického šetření. In Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikatelskej činnosti v kontexte Európskej únie. Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania. Bratislavská vysoká škola práva., 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-969320-3-0. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Autorita, konkurence, kooperace. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006, s. 111-116. ISBN 80-245-1091-X. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Nový koncept stylu vedení. Od nařizování k vyjednávání a spolupráci. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 9-18. ISBN 80-210-4089-0. info
 • BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 183-184. ISSN 1210-0455. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 274-276. ISSN 0032-3233. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Metodika empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 322 - 326. 1. ISBN 80-210-4157-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Ladislav ŠIŠKA. Koncepce dotazníku. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 340 - 369. 1. ISBN 80-210-4157-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků. In Konkurenceschopnost podniku v podmínkách globalizace. 1. vyd. Ostrava: ETHICS, 2005, s. 244-259. ETHICS 2005. ISBN 80-902713-5-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Teorie řízení podniku. In Teorie řízení podniku - sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 8-9. ISBN 80-210-3698-2. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu. In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1. vyd. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005, s. 14-25. ISBN 80-225-2038-1. info
 • SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Vývojové trendy ve strukturách podniků. In Podniky v podmínkách procesu globalizace. Katowice: Górnoślaska Wyzsza Szkola Handlowa, 2004, s. 11-19, 276 s. ISBN 83-88402-39-0. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Celostní management - Pilíře kompetence v řízení. Ekonomika a management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 111-111. ISSN 1212-3609. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management Education - Specific problems of teaching process of university studies. In Contemporary Trends in Top Management Education : How to Accomodate Demand and Supply. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2004, s. 68. ISBN 80-86575-74-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Podniková ekonomika a management: Jak odpovědět na výzvy praxe? In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 139-145, 6 s. ISBN 80-210-3414-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Problémy vysokoškolské výuky managementu. In EDMAN 03 Education for Management. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2003, s. 15 - 20. ISBN 80-86596-25-7. info
 • Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 98 s. ISBN 80-210-3213-8. info
 • Trendy rozwoju przedsiebiorstw. 1. vyd. Wroclaw: Edukacja, 2003, 88 s. ISBN 83-87708-51-8. info
 • Současné trendy managementu. In Podnikatelské prostrediem v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003, s. 22 - 25. ISBN 80-225-17837-2. info
 • Úspěšnost podniku ve smyslu stakeholderského pojetí. In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 29 - 34. ISBN 80-210-3100-X. info
 • Transformace podniků v ČR po třinácti letech. In Podnikatelské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003, s. 22-25. ISBN 80-225-1734-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, roč. 1, č. 1, s. 7 - 13. ISSN 1335-9746. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Systémový přístup a efektivní řízení. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002, s. 32-39. ISBN 80-210-2831-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Intelektuální kapitál - faktor efektivnosti podniku. In Ekonomika firiem 2002. 1. vydání. Košice: PHF Košice EU v Bratislavě, 2002, s. 39-41. ISBN 80-225-1583-3. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Research on the Business Company Successfulness. In Public relations na tle problémow zarzadzania. 1. vyd. Wroclaw: Edukacja, 2001, s. 281-288. ISBN 83-87708-90-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Výzkum faktorů úspěšnosti podniků. In Ekonomika firiem 2001. Košice: Podnikohospodářská fakulta Košice, 2001, s. 48-53. 1.díl. ISBN 80-225-1446-2. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Hledání faktorů úspěšnosti. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 7-11. ISBN 80-210-2708-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav. K širším souvislostem vývoje podnikatelského prostředí v České republice. In Podnikatelské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy III. Sborník z vědecké konference. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2001, s. 11-19. ISBN 80-225-1426-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav. K metodickým otázkám zkoumání faktorů úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno: ESF, MU Brno, 2000, s. 9-15. ISBN 80-210-2306-6. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Úspěšnost podniku a odpovědnost manažera. In Česká ekonomika 2000. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2000, s. 237-241. 1. díl. ISBN 80-7248-059-6. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Social Sciences at Masaryk University. The American Journal of Economics and Sociology. New York, USA: The American Journal of Economics and So, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 517-523. ISSN 0002-9246. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Krize českých podniků v kontextu vstupu do Evropské unie. In Agrobiznes - problemy negocjacji z Unia Europejska. 1. vyd. Toruň: Wydawnictwo Adam Marzsalek, 2000, s. 168-174. ISBN 83-7174-650-4. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Aktivní metody rozvoje řídících znalostí a dovedností. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 142 s. ISBN 80-210-2086-5. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Zu Problemen der Krize in tschechischen Unternehmen. In EU - Integration und Krisenmanagement. 1. vyd. Maribor: MER Evrocenter, 1999, s. 153-157. ISBN 961-6281-07-0. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Corporate Governance in the Czech Republic. In Zeszyt Naukowy. 1. vyd. Toruň: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999, s. 7-13. ISBN 83-231-1079-4. info
 • BLAŽEK, Ladislav. K problematice corporate governance. In Aktuální tendence podnikového hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 5-12. ISBN 80-210-2067-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Úvod do teorie řízení podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 137 s. ISBN 80-210-2085-7. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Viktor BLAŽEK. Aplikace manažerské hry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 130 s. ISBN 80-210-2043-1. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Krize českých podniků v kontextu vstupu do Evropské unie. In Národná a regionálná ekonomika. 1. vyd. Košice: Ekonomická fakulta Technické univerzity, 1999, s. 122-127. ISBN 80-7099-455-X. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Jiří NOVOTNÝ. Vývojové tendence organizačních struktur podniků. In Ekonomika firiem 1999. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita, Podnikohospodářská fakulta, 1999, s. 67-71. ISBN 80-225-1212-5. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Universities Navigated into the European Union. In Universities at Preparing Economists to Enter the European Union. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 220-442. ISBN 80-210-1882-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Josef VACULÍK. Research of the Transformation Process in Establishments. In Universities at Preparing Economists to Enter the European Union. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 22-25. ISBN 80-210-1882-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Jaroslav NEKUDA. Někdy je méně více. Praha: Economia, 1998. Ekonom. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Vytvořít soulad mezi nabídkou a poptávkou po studentech. Praha: Economia, 1998. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Vysoké školy na cestě do Evropské unie. In Vstup do Evropské unie a řízení školství. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 220-223. ISBN 80-210-1931-X. info
 • BLAŽEK, Ladislav. The Methodical Questions of Management Explanation. In Sborník přednášek z mezinárodního semináře. 1. vyd. Ostrava: Ekonomická fakulta Technické univerzity, 1998, s. 13-16. ISBN 80-7078-583-7. info
 • BLAŽEK, Ladislav. The Development of the Holding Arrangement in the Czech Economics. In Sborník referátů z mezinárodní konference. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1998, s. 136. ISBN 80-225-0972-8. info
 • BLAŽEK, Ladislav. K problémům transformace podniků v České republice. Ekonomické rozhl'ady : Vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1997, XXVI, č. 3, s. 230-239. ISSN 0323-262X. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Golovni pitanja transformacii češskich predpriemstv. Ekonomičnyj časopis. 1997, roč. 1997, č. 10, s. 24-29. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Využití simulačních her při výuce managementu. In Současný management. Ostrava: VŠB Ostrava EF, 1997, s. 11-13. ISBN 80-7078-500-4. info
 • BLAŽEK, Ladislav. První zkušenosti ze studia ekonomie v Brně. Politická ekonomie : Teorie, modelování, aplikace. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 152-157. ISSN 0032-3233. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Some Issues of Education in Economie, Managerialn and Business Disciplines in the Conditions of the Czech Education Systen. In University Education Focused on Economics,man.and Entrepren. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 16-20. ISBN 80-210-1345-1. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Managementkompetenz in den Aktiengessellschaften In: Theorie und Praxie der Unternehmensentwicklung. In Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung. 1. vyd. Maribor: Maribor, 1996. ISBN 86-80085-63-4. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Vliv změny vlastnictví na řízení středních a velkých podniků. In Transformace, stabilizace, růst. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, s. 6-8. ISBN 80-210-1165-3. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Zkušenosti čtyř let. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. Alma mater : revue pro vysoké školy. info
 • BLAŽEK, Ladislav. K problémům výchovy budoucích ekonomů. In Sborník prací ESF MU Brno. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 5-10. ISBN 80-210-0962-4. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Jiří NOVOTNÝ. Aktivní metody výuky managementu. In Sborník z pedagogické konference. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 50-54. ISBN 80-210-0939-X. info

30. 6. 2000

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info