doc. RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Associate professor, Department of Mathematics and Statistics


Office: pav. 08/03016e
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4432
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Přibylová, nar. 7.12.1975,
  vdaná, 1 dítě
Pracoviště
 • Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  Brno
  E-mail: pribylova@math.muni.cz
  URL: http://www.math.muni.cz/~pribylova
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2023: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, habilitace v oboru Aplikovaná matematika, získán titul doc.
 • 1999-2004: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, doktorské studium, obor matematická analýza, získán titul Ph.D.
 • 2000: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, rigorózní řízení, získán titul RNDr.
 • 1995-2000: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, bakalářské studium, obor finanční podnikání, získán titul Bc.
 • 1994-1999: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium, obor odborná matematika, získán titul Mgr.
 • 1990-1994: Gymnázium tř. kpt. Jaroše, Brno
Přehled zaměstnání
 • od r. 2023: docentka, ÚMS, PřF, Masarykova univerzita v Brně
 • 2006-2023: odborná asistentka, Oddělení aplikované matematiky, ÚMS, PřF, Masarykova univerzita v Brně
 • 2002-2006: odborná matematika, Ústav matematiky LDF, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Pedagogická činnost
 • přednášející a cvičící M9BCF Teorie bifurkací, chaos a fraktály PřF, MU
 • přednášející, cvičící a garant předmětů BOMA0121 BOMA0222 Matematika I. a II. LF, MU
 • přednášející a cvičící předmětu M6201 Nelineární dynamika a její aplikace PřF, MU
 • přednášející, cvičící předmětu M6VM06 Deterministické modely PřF, MU
 • přednášející, cvičící předmětu M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty PřF, MU
 • přednášející a garant předmětu MZ201 Matematika pro kartografy PřF, MU
 • cvičící předmětu M8230 Diskrétní deterministické modely PřF, MU
 • cvičící předmětu M5858 Spojité deterministické modely I PřF, MU
 • cvičící předmětu Statistika II. FI, MU
 • přednášející, cvičící předmětu Matematika AF, MZLU
 • přednášející, cvičící a garant předmětu Matematika s podporou programu Maple LDF, MZLU
 • cvičící předmětu Matematika I. II. PEF, MZLU
 • cvičící předmětu Základy vyšší matematiky LDF, MZLU
 • cvičící předmětu Matematika I. LDF, MZLU
 • cvičící předmětů Matematika 1, 2, I. a II. AF, MZLU
 • cvičící předmětu Inženýrská matematika LDF, MZLU

  Recenzované učební texty na Elportálu MUNI:
 • Nelineární dynamika ISBN 978-80-280-0111-7 https://is.muni.cz/elportal/?id=1756857
 • Teorie bifurkací, chaos a fraktály ISBN 978-80-280-0112-4 https://is.muni.cz/elportal/?id=1799998
 • Matematika I. a II. http://is.muni.cz/elportal/?id=939454
 • Užití matematiky ve fyzikální optice http://is.muni.cz/elportal/?id=932471
 • Nelineární dynamika a její aplikace http://is.muni.cz/elportal/?id=986888
 • Deterministické modely http://is.muni.cz/elportal/?id=1315620
  Spoluautorka učebního textu pro program Matematická biologie: Spojité deterministické modely I. https://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=analyza-a-modelovani-dynamickych-biologickych-dat--spojite-deterministicke-modely-i

  Vedení studentů: 1 obhájená doktorská disertační práce - školitelka RNDr. Veroniky Hajnové, Ph.D., 1 obhájená doktorská disertační práce - konzultantka RNDr. Jitky Kuhnové, Ph.D., 11 obhájených diplomových prací, 29 obhájených bakalářských prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblast vědecké činnosti: teorie bifurkací a chaosu a aplikace nelineární dynamiky (viz zejm. publikační činnost, projekty a pedagogická činnost)
  Vedlejší oblast vědecké činnosti: vývoj predikčních dynamických modelů

  Vedoucí Analytické skupiny NIZP při MZ ČR

  Vedení postdoktorské pozice Deeptajyoti Sena od 1.12. 2022 v rámci prestižního grantu MSCA Postdoctoral Fellowship (Europe HORIZON).

  Vedoucí stáže (19.03. 2017 - 25.03. 2017) zahraničního kolegy Volodymyr Rusyn v programu Erasmus+ Academic Staff.


  Supervizor MSCA-PF projektu Models with cross-interactions between partial dynamical processes aiming to understand significant or abrupt dynamic changes, projekt TAČR pro monitoring epidemie COVID-19 ve spolupráci s IBA a UZIS, řada projektů Matematické a statistické modelování 2-7 a další

  Účast na konferencích:
 • 2022 15th CHAOS2022 Eclerová, Přibylová, Botha: Transformation of master-slave systems with harmonic terms for improved stability in numerical continuation
 • 2021 14th CHAOS2021 Záthurecký, Přibylová: Coupled Fitzhugh-Nagumo Type Neurons Driven by External Voltage Stimulation + Ševčík, Přibylová: Forced van der Pol oscillator - synchronization from the bifurcation theory point of view.
 • 2020 NZIS open, COVID-19 v dostupných datech, zvaná přednáška Lenka Přibylová, Veronika Hajnová: Významné parametry ovlivňující dynamiku epidemie - model ZSEIAR
 • 2019 17th International Conference on Computational Methods in Systems Biology, poster Lenka Pribylova, Barbora Losova: Symmetry Breaking for GATA-1/PU.1 Model
 • 2018 16th International Conference on Computational Methods in Systems Biology, poster Veronika Hajnová, Lenka Pribylová: Biological and physiological phenomena in view of applied bifurcation theory
 • 2018 11th CHAOS2018: Bifurcations of One-Dimensional One-Parametric Maps Revisited
 • 2012-2014 organizace a účast na workshopech Matemamatické modely a aplikace I. - III., Finanční matematika v praxi I. - III. v rámci projektu A-Math-Net
 • CDDE 2006, Brno: poster "An age-structured model of cannibalism" spoluautor R. Mařík
 • Užití počítačů ve výuce matematiky 2005, České Budějovice: communication "Využití mapletů ve výuce diferenciálního počtu funkcí dvou proměnných."
 • CDDE 2002: poster "Asymptotic behaviour of a nonlinear 3-dimensional autonomous systém."
 • Equadiff 2001: communication "Asymptotic properties of a system of two differential equations with delay." spoluautor J. Kalas
 • CDDE2000: communication "Asymptotic behaviour and existence of a limit cycle of cubic autonomous systems.
Akademické stáže
 • 2002: tříměsíční stáž, Moskevská státní Lomonosova univerzita
Universitní aktivity
 • Člen programové rady: Společná programová rada Matematika (programy Aplikovaná matematika, Matematika a Matematika)
  Člen oborové komise: Školitelé PhD (obory Obecné otázky matematiky, Obecné otázky matematiky (angl.), Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování a Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.))
  Popularizační činnost:
  přednášky, projekty a akce - pro střední školy v rámci projektu EU (Matematika mezi námi), veřejné DOD, Noci vědců, Festival vědy, T-exkurze, Maskot apod.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen vědecké rady BISOP Centra pro modelování biologických a společenských procesů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2022: MUNI Scientist Award
  1998: Cena sekce matematiky za rok 1998
Vybrané publikace
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Exploring Synchronization Mechanisms via Bifurcation Analysis – A Unified Approach Across Neuronal, Ecological and Physical Realms. Online. In Nikos Mastorakis. 2023 International Conference on Applied Mathematics & Computer Science (ICAMCS). 2024. vyd. Greece: IEEE, 2024, s. 1-9. ISBN 979-8-3503-2427-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICAMCS59110.2023. URL URL info
 • ECLEROVÁ, Veronika, Lenka PŘIBYLOVÁ a André E. BOTHA. Embedding nonlinear systems with two or more harmonic phase terms near the Hopf–Hopf bifurcation. Nonlinear Dynamics. Springer Nature B.V., 2023, roč. 111, č. 2, s. 1537-1551. ISSN 0924-090X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11071-022-07906-5. URL info
 • ZÁTHURECKÝ, Jakub a Lenka PŘIBYLOVÁ. Coupled Fitzhugh-Nagumo Type Neurons Driven by External Voltage Stimulation. In Skiadas, C.H., Dimotikalis, Y. The 14th CHAOS 2021 International Conference. Cham: Springer, 2022, s. 537-550. ISBN 978-3-030-96963-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-96964-6_37. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Aplikovaná nelineární dynamika. Kvaternion. Brno: Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2022, roč. 2021, 1-2, s. 3-17. ISSN 1805-1324. URL info
 • BACAËR, Nicolas, Lenka PŘIBYLOVÁ, Veronika ECLEROVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Luděk BEREC a Vlastimil KŘIVAN. Stručná historie matematické populační dynamiky. 2022, 172 s. ISBN 979-10-343-9751-8. URL info
 • ŠMÍD, Martin, Luděk BEREC, Lenka PŘIBYLOVÁ, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub WEINER, Tamara BARUSOVÁ a Jan TRNKA. Protection by Vaccines and Previous Infection Against the Omicron Variant of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. The Journal of Infectious Diseases. Oxford University Press, 2022, roč. 226, č. 8, s. 1385-1390. ISSN 0022-1899. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/infdis/jiac161. URL info
 • ŠEVČÍK, Jan a Lenka PŘIBYLOVÁ. Forced van der Pol Oscillator—Synchronization from the Bifurcation Theory Point of View. In Skiadas, C.H., Dimotikalis, Y. The 14th CHAOS 2021 International Conference. Cham: Springer, 2022, s. 411-420. ISBN 978-3-030-96963-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-96964-6_29. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika ECLEROVÁ. Postscriptum: Matematické modelování covid-19 v Evropě. In Stručná historie matematické populační dynamiky. Paris: Cassini, 2022, s. 158-163. ISBN 979-10-343-9751-8. URL info
 • BEREC, Luděk, Martin ŠMÍD, Lenka PŘIBYLOVÁ, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ, Milan ZAJÍČEK, Jakub WEINER, Tamara BARUSOVÁ a Jan TRNKA. Protection provided by vaccination, booster doses and previous infection against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in Czechia. PLoS ONE. Public Library of Science, 2022, roč. 17, č. 7, s. 1-13. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0270801. URL info
 • PAVLÍK, Tomáš, Michal UHER, Martin KOMENDA, Lenka PŘIBYLOVÁ, Ondřej MÁJEK, Veronika HAJNOVÁ, Miloš HEJNÝ, Matěj KAROLYI, Petr PANOŠKA a Ladislav DUŠEK. MAMES – Monitoring, analýza a management epidemických situací. 2021. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. SEIAR model with ascertainment rate estimate. In ECDC hub seminar. 2021. Evropská skupina pro modelování epidemie COVID-19 pod ECDC info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. Model ZSEIAR. In UK-V4 Frontiers of Science. 2021. URL info
 • ŠEVČÍK, Jan a Lenka PŘIBYLOVÁ. Forced van der Pol oscillator - synchronization from the bifurcation theory point of view. In The 14th CHAOS 2021 International Conference. 2021. mezinárodní konference, virtuální info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Teorie bifurkací, chaos a fraktály. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0112-4. PURL html url info
 • ZÁTHURECKÝ, Jakub a Lenka PŘIBYLOVÁ. Coupled Fitzhugh-Nagumo Type Neurons Driven by External Voltage Stimulation. In The 14th CHAOS 2021 International Conference. 2021. mezinárodní konference, virtuální info
 • ECLEROVÁ, Veronika a Lenka PŘIBYLOVÁ. Ascertainment rate estimate from hospital data used in modelling COVID-19 epidemics. In Epidemics8 - 8th International Conference on Infectious Disease Dynamics. 2021. URL URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Teorie bifurkací, chaos a fraktály. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0112-4. html url info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Nelineární dynamika. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0111-7. html url info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. Významné parametry ovlivňující dynamiku epidemie - model ZSEIAR. In NZIS open 2020, COVID -19 v dostupných datech. 2020. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Veronika HAJNOVÁ. Model epidemie COVID-19. UZIS, 2020, 12 s. Dokumentace k modelu ZSEIAR (oficiální web MZČR) info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Bifurcations of one-dimensional one-parametric maps revisited. In Skiadas, Christos H., Lubashevsky, Ihor. 11th Chaotic Modeling and Simulation International Conference. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2019, s. 215-227. ISBN 978-3-030-15296-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-15297-0_20. URL info
 • HAJNOVÁ, Veronika a Lenka PŘIBYLOVÁ. Bifurcation manifolds in predator–prey models computed by Gröbner basis method. Mathematical Biosciences. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 312, JUN 2019, s. 1-7. ISSN 0025-5564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.mbs.2019.03.008. Full Text info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Barbora LOSOVÁ. Symmetry Breaking for GATA-1/PU.1 Model. In Bortolussi L., Sanguinetti G. Computational Methods in Systems Biology. CMSB 2019. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer, 2019, s. 360-363. ISBN 978-3-030-31303-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-31304-3_27. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Regime shifts caused by adaptive dynamics in prey–predator models and their relationship with intraspecific competition. Ecological Complexity. 2018, roč. 36, December 2018, s. 48-56. ISSN 1476-945X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecocom.2018.06.003. URL URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Anna PENIAŠKOVÁ. Foraging facilitation among predators and its impact on the stability of predator–prey dynamics. Ecological Complexity. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 29, March, s. 30-39. ISSN 1476-945X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecocom.2016.11.006. URL info
 • HAJNOVÁ, Veronika a Lenka PŘIBYLOVÁ. Two parametric bifurcations in LPA model. Journal of Mathematical Biology. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 75, č. 5, s. 1235-1251. ISSN 0303-6812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00285-017-1115-8. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Luděk BEREC. Predator interference and stability of predator-prey dynamics. Journal of Mathematical Biology. Springer, 2015, roč. 71, č. 2, s. 301-323. ISSN 0303-6812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00285-014-0820-9. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Deterministické modely. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8160-4. url PURL html info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk a Lenka PŘIBYLOVÁ. Spojité deterministické modely I. Online. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin (eds.) a kol. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Dynamic Consistency of Discretization. In Masaryk University, Brno. Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. Brno: Masaryk University, Brno, 2012, s. 69-75, 6 s. ISBN 978-80-210-5778-4. info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. Nelineární dynamika a její aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5969-6. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Dušan HEMZAL. Užití matematiky ve fyzikální optice. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Robert MAŘÍK. Matematika I. a II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. The Solow-Swan model generalization with non-constant labor growth rate. Bulletin of the Czech Econometric Society. Praha: Czech Econometric Society, 2011, roč. 18(2011), č. 28, s. 20-32. ISSN 1212-074X. URL info
 • KÜHNOVÁ, Jitka a Lenka PŘIBYLOVÁ. A PREDATOR-PREY MODEL WITH ALLEE EFFECT AND FAST STRATEGY EVOLUTION DYNAMICS OF PREDATORS USING HAWK AND DOVE TACTICS. APPLIED MATHEMATICS AND INFORMATICS. Bratislava, Slovensko: Matematický ústav Slovenská akadémia vie, 2011, roč. 50, č. 2011, s. 13-24. ISSN 1210-3195. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10127-011-0033-1. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka a Petr VALENTA. The Solow-Swan growth model with bounded population. Aplimat- Journal of Applied Mathematics. Bratislava: STU Bratislava, 2010, roč. 3(2010), č. 2, s. 159-165. ISSN 1337-6365. info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka. BIFURCATION ROUTES TO CHAOS IN AN EXTENDED VAN DER POLS EQUATION APPLIED TO ECONOMIC MODELS. Electronic Journal of Differential Equations. Texas State University - San Marcos, 2009, roč. 2009, č. 53, s. 1–21. ISSN 1072-6691. URL info
 • MAŘÍK, Robert a Lenka PŘIBYLOVÁ. An age-structured model of cannibalism. Electron. J. Diff. Eqs. 2006, roč. 2006, č. 106, s. 1-11. ISSN 1072-6691. URL info
 • BARAKOVA, Lenka a Evgenii P. VOLOKITIN. Bifurcation diagram of a cubic three-parameter autonomous system. Electron. J. Diff. Eqs. 2005, roč. 2005, No. 83, s. 1-16. ISSN 1072-6691. URL info
 • KALAS, Josef a Lenka BARÁKOVÁ. Stability and asymptotic behaviour of a two-dimensional differential system with delay. Journal of Mathematical Analysis and Applications. USA: Acad.Press, 2002, roč. 269, č. 1, s. 278-300. ISSN 0022-247X. info
 • BARÁKOVÁ, Lenka. Asymptotic behaviour and Hopf bifurcation of a three-dimensional nonlinear autonomous system. Georgian Mathematical Journal. Tbilisi: Heldermann Verlag, 2002, roč. 9, č. 2, s. 207-226. ISSN 1072-947X. info
 • BARÁKOVÁ, Lenka. Asymptotic properties of a three-dimensional dynamical system governing an inflation model. Differential Equations. Plenum Publishing Corporation, 2002, Vol. 38, No. 11, s. 1667-1668. ISSN 0012-2661. info

20. 8. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info