Project information
Ekotoxikologie antropogenních kontaminantů a přírodních toxinů (EKOTOX)

Project Identification
MUNI/A/0887/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Znečištění prostředí nebezpečnými a toxickými látkami antropogenního původu stejně jako nebezpečné jevy spojené s eutrofizací vod (toxiny sinic vodního květu) představují významné společenské a ekologické problémy, který vyžadují intenzivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. Cílem projektu je systematický rozvoj a podpora zapojení studentů - především doktorského studia oboru Ekotoxikologie, programu Biologie, na PřF MU do výzkumu v oblastech experimentální ekotoxikologie vody a půdy, biodostupnosti v pevných matricích a osudu a toxicity přírodních toxinů. Formou dílčích studentských projektů realizovaných v centru RECETOX PřF MU budou získávány nové vědecké poznatky o toxicitě vybraných - především organických - kontaminantů a jejich směsí v životním prostředí (voda, půda, sedimenty). Studenti budou dále zapojeni do výzkumu ekotoxikologických vlastností cyanotoxinů (včetně málo prostudovaných látek - např. cylindrospermopsin) a také do vývoje nových ekotoxikologických nástrojů pro rutinní využití.Výstupy výzkumu z projektu budou vedle vlastních nových vědeckých poznatků především publikace v impaktovaných zahraničních časopisech, které studenti využijí v rámci přípravy dizertačních prací. Součástí projektu jsou také samostatné studentské vědecké prezentace na národních i mezinárodních konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info