Project information
Výzkum specifických forem exkluze u vybraných cílových populací sociálni práce

Project Identification
MUNI/A/1020/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je reflektovat potřeby a rozpracovat principy specifického přístupu sociální práce
s lidmi, kteří jsou v důsledku specifického typu znevýhodnění ohroženi sociální exkluzí. Projekt
vychází z předpokladu, že programy sociální politiky poskytují lidem ohroženým sociální exkluzí
zdroje (sociální dávky a služby) podle obecných pravidel, která neumožňují diferencovaně
reagovat na jejich specifické životní situace. V zájmu dosažení očekávaných efektů programů
sociální politiky, je z tohoto hlediska potřebné, aby na poskytování zdrojů z těchto programů
navazovala specificky pojatá sociální práce, schopná diferencovaně a adekvátně reagovat na
specifické potřeby lidí ohrožených různými typy znevýhodnění. Projekt se zabývá reflektováním
potřeb a rozpracováním přístupu sociální práce se čtyřmi vybranými cílovými populacemi – lidmi
s psychickým onemocněním, lidmi s mentálním postižením, dětmi v náhradní rodinné péči a rodinami ohroženými sociálním vyloučením. Plánovaným výstupem projektu jsou publikace, které
se budou zabývat logikou přístupu programů sociální politiky k řešení problému exkluze a návrhy
diferencovaných pojetí sociální práce s vybranými cílovými populacemi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info