Project information

Mezinárodní právo soukromé a internet (MPSI)

Project Identification
MUNI/A/1029/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem mezinárodního práva soukromého a procesního je úprava právních vztahů obsahujících mezinárodní prvek a úprava postupu v řízení. Tato disciplína vychází z existence států a střetu jejich právních řádů. Jejím cílem je tento střet vyřešit. Tradiční uchopení této disciplíny se může změnit při realizaci vztahů tam, kdy jsou tyto realizovány v kyberprostoru, tedy do určité míry prostoru bez tradičních hranic a lokalizací. Česká věda mezinárodního práva soukromého se doposud nevěnovala systematicky zkoumání této problematiky. Projekt by měl vyhodnotit otázku kolizního práva v části vhodnosti využití tradičních hraničních určovatelů tam, kde se realizuje vztah v kyberprostoru. Centrem pozornosti bude problematika smluv a civilních deliktů. Rovněž budou vyhodnoceny otázky dopadu mezinárodně kogentních norem. Nedílnou součástí analýz bude problematika procesního práva v části určení mezinárodní pravomoci pro spory ze vztahů, které vznikly při využití kyberprostoru a to jak v případech soudů obecných, tak i u rozhodčích soudů. Je vysoce pravděpodobné, že v průběhu zpracování se objeví další otázky, které bude nutné vyhodnotit.