Project information

Prosazování ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva (PTO ŽP)

Project Identification
MUNI/A/1035/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem výzkumného projektu je problematika prosazování ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva v České republice. Trestní právo představuje díky svému represivnímu charakteru důležitý nástroj ochrany životního prostředí, k jeho uplatnění jsou dána zákonná opatření výhradně sankčního charakteru (odnětí svobody, zákaz činnosti, peněžitý trest). Objektem trestných činů proti životnímu prostředí je zájem společnosti na ochraně životního prostředí (včetně jeho jednotlivých složek) a rozhodovací činnost soudů v této oblasti je podstatná mj. i pro vnímání důležitosti ochrany životního prostředí celou společností. Cílem projektu je na základě analýzy rozhodovací činnosti trestních soudů zjistit, jaké jsou současné trendy prosazování práva životního prostředí v České republice, zkoumán bude (vzhledem k proměnám trestního zákona) vývoj této problematiky v čase, podobnosti a rozdíly v rozhodovací činnosti jednotlivých soudů, využívání sankcí apod. Důležitým výstupem projektu budou doporučení pro zákonodárce (de lege ferenda), jež budou uvážena i s ohledem na trestněprávní ochranu životního prostředí, jak ji nastavuje nový trestní zákoník, účinný od 1. 1. 2010.


Projekt se bude členit na dvě hlavní etapy: 1. empirická etapa (sběr dat), jejímž cílem bude shromáždit rozhodnutí jednotlivých trestních soudů, 2. analytická a teoretická etapy, kdy budou sebraná data analyzována a vyhodnocena.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info