Project information

Project information
Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření. (PHADINANOAL)

Project Identification
LD11046
Project Period
3/2011 - 5/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je rozšíření a prohloubení znalostí o vícesložkových kovových nanočásticích (nanoalloys) a vytvoření báze znalostí pro vývoj kombinované výpočetně-experimentální metodologie pro určení jejich fázových diagramů, pro vývoj postupů kontrolovaného růstu nanoslitin a určení jejich vlastností.
K dosažení cíle se bude projekt zabývat studiem materiálů s úplnou rozpustností v tuhé i kapalné fázi (Cu-Ni) a s částečnou rozpustností v tuhé fázi (Ag-Cu). Materiály s intermetalickými sloučeninami budou studovány na závěr řešení projektu. Fázové diagramy vypočteny metodou CALPHAD budou srovnány s experimentálně naměřenými hodnotami fázových přechodů získaných pomocí termické analýzy. Nanočástice příslušných slitin pro tato termoanalytická měření budou připraveny chemickou syntézou s důrazem na řízenou velikost částic a definovaný poměr složek.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info