Project information

Vysoce pevné slitiny pro vysoké teploty

Project Identification
MEB061104
Project Period
1/2011 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University of Vienna

Cílem tohoto projektu je studium základních fyzikálních vlastností vybraných uspořádaných Lavesových fází (sloučenin) typu XM2 , skládajících se z transitivních prvků X a M, (kde M může být substituováno p-prvky Si a Ge). Výzkum bude založen na výpočtech tvorné energie na základě teorie funkcionálu hustoty (ab initio) a na experimentech provedených nejlepší současnou technikou studia krystalové struktury a fázových rovnovah.


V experimentální části projektu budou získány přesnější údaje o teplotní stabilitě a krystalové struktuře, o přítomných strukturních defektech a obsazení mřížkových poloh jakož i o rozsahu koncentrační oblasti homogenity sloučenin. Výsledky budou shrnuty do inovovaného fázového diagramu s důrazem na oblast existence Lavesovy fáze.
V teoretické části bude použito pro výpočty fázových diagramů výsledků výpočtů energií základních stavů tří základních struktur Lavesových fází, C14, C15 a C36, provedených ab initio metodou s využitím teorie funkcionálu hustoty.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info