Project information
Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem

Project Identification
NT13190
Project Period
4/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Tento projekt je zaměřen na detailní charakterizaci pacientů s mnohočetným myelomem založenou na využití genového expresního profilování (GEP) u genů zodpovědných za strukturu a funkci centrozomů se známou rolí v procesu kancerogeneze. Analýzou expresních profilů těchto genů povede k stratifikaci pacientů do skupin z rozdílnou prognózou. Hlavní cíle tohoto projektu je následující:
Nalézt profil mitotických genů indikujících přítomnost centrozomální abnormalit v plazmatických buňkách, dle tohoto profilu rozdělit pacienty do skupin a stanovit klinickou charakteristiku a prognózu těchto skupin. Prioritou je vytvoření kombinovaného prediktivního & prognostického modelu založeného na kombinaci molekuláních profilů a standartních cytogenetických faktorů za účelem zvýšení senzitivity a specificity součásného vyšetření.

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info