Project information
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu (NDALLR)

Tento projekt je zaměřen na podporu získávání poznatků o nových výzkumných směrech v lingvistice a literárních studiích anglofonních oblastí, zejména u doktorských studentů ze studijních oborů Anglický jazyk a Literatury v angličtině. Přidělené prostředky budou použity na stipendia doktorských studentů, jejichž prostřednictvím podpoříme účast na odborných a vědeckých konferencích, kde se bezprostředně seznámí s novými a aktuálními směry výzkumu zásadními pro jejich odborné zaměření. Prostředky dále budou použity na úhradu cestovného členů Katedry anglistiky a amerikanistiky na odborné akce pokrývající směry s výrazným přínosem k rozvoji jejich oborů. V rámci projektu bude podpořeno i rozšíření knižního fondu v oblasti těchto nových směrů a zkvalitnění vědeckovýzkumných a pedagogických aktivit na KAA.

Publications

Total number of publications: 56


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info