Project information
Ověření psychometrických vlastností diagnostických nástrojů pro screening výskytu a forem sebepoškozování u dětí staršího školního věku (SELFHARM)

Project Identification
MUNI/A/0887/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektu je ověřit psychometrické vlastnosti psychodiagnostických nástrojů – dotazníkových metod (Self-Harm Inventory, Sansone a Wiederman, 1995 a Self-Harm Behavior Questionnaire, Gutierrez, 1998), vytvořených zahraničními autory pro screening výskytu a forem sebepoškozování a prozkoumat možnosti jejich využití při zjišťování širších souvislostí tohoto jevu.
Projekt je orientován na mapování výskytu sebepoškozování u dětí ve vývojovém období staršího školního věku i na prozkoumání jeho vybraných souvislostí, a to zejména preferované a nejčastěji užívané techniky sebepoškozování, jejich případné genderové odlišnosti, či souvislosti mezi subkulturami, jež se k tomuto jednání otevřeně hlásí, možné souvislosti s posttraumatickým rozvojem, výskytem depresivních symptomů, či úrovní sebehodnocení. Součástí projektu bude i realizace kvalitativní studie zaměřené na identifikaci obsahů, které klienti linky důvěry spojují se sebepoškozováním.
Výsledky projektu bude možné využít jako významný příspěvek k porozumění fenoménu sebepoškozování a jeho vybraným širším souvislostem, dále mohou být cenným východiskem pro realizaci dalšího výzkumu v oblasti, či volbu adekvátní strategie preventivní práce s dětmi v tomto kritickém vývojovém období i vodítkem pro dětské psychology, lékaře, pedagogy a etopedy, kteří se s uvedeným jevem setkají v rámci své praxe.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info