Project information

Project information
Podpora výzkumných aktivit studentů v oblasti mikrobiologie (MIKROB)

Project Identification
MUNI/A/0787/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvořit nutné předpoklady a zázemí pro realizaci vědeckovýzkumných studentských aktivit v oboru mikrobiologie, které jsou zpracovávány v rámci diplomových a dizertačních prací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v magisterském studijním programu Experimentální biologie (studijní směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie) a doktorském studijním programu Biologie v oboru Mikrobiologie. Přidělené finanční prostředky budou využity k podpoře řešení výzkumných témat, která patří v tomto oboru k aktuálním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu a v praxi. V tomto smyslu bude podpora zacílena na řešení témat zejména z oblastí molekulární diagnostiky patogenních mikroorganizmů, identifikace a taxonomie mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie, mikrobiální biotechnologie a veterinární mikrobiologie. Řešení projektu umožní významným způsobem zvýšit kvalitu studentských projektů, zpracování nových metodicky náročných témat a prezentaci dosažených výsledku v odborných recenzovaných časopisech. Část prostředků bude čerpána formou stipendií jako podpora pro studenty s nadprůměrnými vědeckými výstupy.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info