Project information
Chemické látky v prostředí – od experimentů k modelům (ENCHEM2013)

Project Identification
MUNI/A/0922/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Toxické látky v prostředí představují významný vědecký, společenský i ekologický problém, který vyžaduje intenzivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. V rámci předkládaného projektu bude podpořen systematický rozvoj a posilování zapojení studentů PřF MU - především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí - do výzkumu v několika směrech souvisejících s problematikou osudu a monitorování rizikových látek v prostředí. Dílčími směry projektu budou (i) environmentální analytická chemie, (ii) nástroje pro monitorování chemických látek, (iii) výzkum osudu látek v prostředí a (iv) modelování a komplexní predikce expozice. Zapojením studentů do výzkumu v centru RECETOX PřF MU budou v projektu získávány informace o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek, které budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím a konstrukci modelů. Výstupy výzkumu z projektu budou především kvalitní publikace v zahraničních časopisech s impaktním faktorem. Výsledky budou využity pro přípravu a finalizaci dizertačních prací. Dílčím cílem projektu je také podpora samostatného aktivního zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity a podpora prezentací na národních i mezinárodních konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info