Project information

Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní (POVPVS)

Project Identification
MUNI/A/0837/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem tohoto projektu je teoreticky uchopit, popsat a zformulovat dosavadní doktrinální poznatky týkající se právnických osob veřejného práva jak z pohledu disciplin práva veřejného, tak soukromého. V tomto mezikatedrovém projektu budou řešitelé vycházet z existujících poznatků teorie a praxe, a to zejména (ne však výhradně) v oblasti vztahů územních samosprávných celků (obcí a krajů) a právnických osob jimi zřizovaných s ostatními právnickými a fyzickými osobami z pohledu práva správního (s důrazem na otázky majetkoprávní), finančního (s důrazem na otázky financování aktivit právnických osob veřejného práva), trestního (s důrazem na otázky trestněprávní odpovědnosti právnických osob) a občanského (s důrazem na roli právnických osob veřejného práva v soukromoprávních vztazích). Pohled na tento specifický druh právnických osob bude zastřešen obecným pohledem ústavněprávním. Doktrinální poznatky čerpané z tuzemské i zahraniční odborné literatury pak budou konfrontovány s aplikační praxí. Výstupem projektu v dotčeném období budou odborné příspěvky a stati publikované na vědeckých konferencích a v odborných periodicích. Tyto výstupy by se měly stát podkladem pro připravovanou monografii.
Projekt je jedinečný komplexním pohledem na problematiku právnických osob veřejného práva. Jeho výstupy mohou být nápomocny pro legislativní činnost i běžnou aplikační praxi jak z pohledu právnických osob veřejného práva, tak z pohledu dalších osob vstupujících s těmito právnickými osobami do různých právních vztahů.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info