Informace o projektu
Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní (POVPVS)

Kód projektu
MUNI/A/0837/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem tohoto projektu je teoreticky uchopit, popsat a zformulovat dosavadní doktrinální poznatky týkající se právnických osob veřejného práva jak z pohledu disciplin práva veřejného, tak soukromého. V tomto mezikatedrovém projektu budou řešitelé vycházet z existujících poznatků teorie a praxe, a to zejména (ne však výhradně) v oblasti vztahů územních samosprávných celků (obcí a krajů) a právnických osob jimi zřizovaných s ostatními právnickými a fyzickými osobami z pohledu práva správního (s důrazem na otázky majetkoprávní), finančního (s důrazem na otázky financování aktivit právnických osob veřejného práva), trestního (s důrazem na otázky trestněprávní odpovědnosti právnických osob) a občanského (s důrazem na roli právnických osob veřejného práva v soukromoprávních vztazích). Pohled na tento specifický druh právnických osob bude zastřešen obecným pohledem ústavněprávním. Doktrinální poznatky čerpané z tuzemské i zahraniční odborné literatury pak budou konfrontovány s aplikační praxí. Výstupem projektu v dotčeném období budou odborné příspěvky a stati publikované na vědeckých konferencích a v odborných periodicích. Tyto výstupy by se měly stát podkladem pro připravovanou monografii.
Projekt je jedinečný komplexním pohledem na problematiku právnických osob veřejného práva. Jeho výstupy mohou být nápomocny pro legislativní činnost i běžnou aplikační praxi jak z pohledu právnických osob veřejného práva, tak z pohledu dalších osob vstupujících s těmito právnickými osobami do různých právních vztahů.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info