Project information

Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů (Inovace vzdělávání v psychologii)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0239
Project Period
4/2013 - 9/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Diagnostický ústav pro mládež
ČEZ, a.s.
SPONDEA, o.p.s.
Talent Innovation s.r.o.

Komplexní inovace výuky aplikovaných psychologických disciplín vychází z aktuálních potřeb trhu práce.Primárně je zaměřena na následující oblasti:klinická psychologie,psychoterapie,psychodiagnostika,etika,poradenská psychologie a psychologie práce a organizace.Je určena cílové skupině studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity.Důraz je kladen na zvýšení interdisciplinarity (formou inovace stávajících a tvorby nových součástí studijních programů včetně vytvoření e-learningových podpor), internacionalizaci (formou navázání spolupráce s odborníky v rámci EU a podporou cizojazyčného vzdělávání studentů i akademických pracovníků ) a diverzifikaci (formou prohloubení spolupráce s následujícími obory: lékařské vědy, pedagogika, ekonomie a právo - vše v rámci MU),neboť stávající situace ve výuce výše uvedených aplikovaných předmětů nekoresponduje se současnými trendy ve vzdělávání v rámci EU a požadavky trhu práce.Z tohoto důvodu bude současně rozšířen a zkvalitněn i stávající systém praxí a stáží

Publications