Project information

Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost (EVAR)

Project Identification
MUNI/A/0764/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Podstatou navrhovaného výzkumného projektu je propojení různých perspektiv, ze kterých je téma environmentálně příznivého životního způsobu na Katedře environmentálních studií (dále jen KES) dlouhodobě zpracováváno. Projekt navazuje jak na výsledky badání odborné garantky prof. Librové, tak na trojici dřívějších projektů specifického výzkumu Environmentální aspekty životního způsobu I–III realizovaných v letech 2010–2012. Potřebnost realizace projektu vyplývá z prohloubení a provázání bádání v oblasti ekologicky příznivého životního způsobu. Předmětem projektu je identifikace specifických variant environmentálně příznivého životního způsobu a interpretace hodnot a postojů, které jejich volbě předcházejí. Páteří projektu je bádání doktorských studentů KES v několika specifických výzkumných oblastech. Náš mezioborový zájem se soustředí zejména na historický vývoj přístupů k ochraně životního prostředí a krajiny, stereotypní vnímání životního způsobu různých minoritních skupin, environmentálně pojaté rituály, interpretaci vlivů na environmentální postoje politiků, analýzu komunikačních metod vedoucích k environmentálně šetrnějším změnám životního způsobu a potenciálem estetické hodnoty přírody a krajiny změnit postoje lidí. Prostřednictvím tohoto projektu se doktorští studenti KES seznámí s výsledky bádání svých kolegů a vzájemnou spoluprací zlepší nejen své týmové schopnosti, ale také akademické dovednosti. Zjištění projektu budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech, na konferencích a na odborném semináři pro širší akademickou obec.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info