Project information

Project information
Reprezentace ČR ve vedoucích pozicích ESCMID Study Group for Biofilm (Biofilm)

Project Identification
LG13012
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Evproská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční nemoci (ESCMID) a její ESCMID Study Group for Biofilm jsou světově uznávané organizace sdružující klinické mikrobiology, lékaře, infektology a další vědeckovýzkumné pracovníky na poli mikrobiologie. ESGB se pak zaměřuje na problematiku biofilmu, a to ve všech jeho aspektech – v klinicko-medicínských, průmyslových i přírodních souvislostech. Úzká spolupráce a propojení ESGB s European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases nám umožňuje získat podporu na výzkumné i vzdělávací projekty věnující se problematice biofilmu. Pokračování naší aktivní práce ve výkonném výboru ESCMID Study Group for Biofilm přinese České republice významný užitek a povede k posílení dobrého jména České republiky nejen v rámci Evropy, ale i světově.
Díky pokračující práci zástupců České republiky v ESGB a tedy zapojení ČR do evropského dění v problematice klinické mikrobiologie a mikrobiálního biofilmu budeme mít možnost ovlivňovat vznik a obsah tzv. "standardů péče" (podrobněji viz dále) a doporučených postupů léčby (tzv. guidelines) a dalších směrnic nejen v problematice mikrobiálního biofilmu. Aktivní prací vědeckých pracovníků v mezinárodně uznávaných odborných společnostech stoupá prestiž nejen jednotlivých pracovišť, ale celé České republiky, jako země podporující mezinárodní spolupráci. Aktivní prací vědeckých pracovníků z ČR zapojených do organizačních a odborných pozic ESGB získáme rovněž možnost spolupodílet se na směřování a rozvoji studia problematiky biofilmu.
Cílem předkládaného projektu je podpora zastoupení českých vědců ve výkonném výboru odborné mezinárodní společnosti ESCMID Study Group for Biofilm, čímž projekt napomáhá získávání kontaktů a navazování spolupráce se zahraničními pracovišti a podporuje reprezentaci České republiky v zahraničí. Účast na vedení mezinárodní odborné vědecké společnosti je celosvětově vnímána jako prestižní záležitost.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info