Project information

Project information
Hybridní materiály založené na makrocyklických ligandech pro využití v medicíně

Investor logo
Project Identification
GA13-08336S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
metal complexes; coordination chemistry; macrocyclic ligands; organophosphorus chemistry; modified polymers;
Cooperating Organization
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.
Charles University

Budou připraveny a studovány hybridní materiály navržené pro použití v medicíně a molekulární biologii, které, díky kombinaci iontů kovů v jedné molekule, umožní současné zobrazování různými technikami (PET, SPECT, MRI, fluorescence), případně i terapii. Budou vyvinuty
selektivní ligandy pro ionty přechodných (Cu) i nepřechodných (Ga) kovů a prvků vzácných zemin (Gd, Sc) s rychlou kinetikou komplexace,
dokonce i ve zředěných roztocích, za vzniku kineticky inertních komplexů. Ligandy jsou založeny na makrocyklických polyaminech s pendantními rameny obsahujícími především organické kyseliny fosforu. Ligandy/komplexy pak budou navázány ve vhodných kombinacích
na nízkomolekulární, nanočásticové nebo polymerní nosiče pro ušití na míru konkrétní aplikaci. Hlavním cílem projektu je lepší porozumění
zákonitostem, jak struktura ligandů (velikost kruhu, počet, typ, umístění pendantních ramen atd.) ovlivňuje vlastnosti jejich komplexů a jak se
tyto vlastnosti mění přechodem od jednoduchých komplexů k větším systémům, nezbytným pro praktické využití.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info