Project information

Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium (HybrCirs)

Project Identification
MUNI/C/0805/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Horizontální genový tok a genetická diverzita jsou důležitými prekurzory evolučních a speciačních procesů u rostlin, nelze je však považovat za obecnou vlastnost veškerých fylogenetických linií. Tyto procesy budou studovány na modelovém rodu Cirsium (pcháč) zahrnujícím druhy s různou intenzitou recentní hybridizace v přirozených populacích. Za tímto účelem byly v rámci pilotní studie ve třech eko-geograficky dobře vymezených oblastech (Bílé Karpaty, Brno a okolí a Žďárské vrchy) vzorkovány tři skupiny druhů lišících se ochotou tvořit přirozenou cestou hybridy: často hybridizující (Cirsium oleraceum, C. palustre a C. rivulare), hybridizující omezeně (C. acaule, C. canum a C. heterophyllum – tj. jen s některými druhy nebo jen v některých územích) a nehybridizující nebo hybridizující velmi vzácně (C. arvense, C. eriophorum a C. vulgare). Do analýz budou v rámci projektu vedle morfologicky čistých rostlin zahrnuty v omezeném množství také rostliny hybridní. Na základě sebraných 780 vzorků budou pomocí AFLP (analýza délkového polymorfismu amplifikovaných fragmentů) analyzovány: (i) hybridizací podmíněný genový tok mezi druhy, (ii) genetická diverzita v rámci druhů a populací, (iii) geografická struktura genetické diverzity v rámci druhů včetně vlivu lokální absence ostatních druhů a (iv) zastoupení typů hybridních rostlin (F1, F2, BF1, ...) mezi hybridními jedinci v rámci tohoto jedinečného modelového rodu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info