Project information
Životní prostředí v procesech územního plánování - analýza judikatury I (ŽPvPÚP)

Project Identification
MUNI/A/0826/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předkládaný projekt je prvním z plánované tříleté série projektových záměrů dlouhodobé a systematické analýzy vlivu práva životního prostředí v procesech dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti předmětné materie, je vhodné rozdělit celou problematiku do tří na sobě navazujících (avšak ve svých výsledcích samostatně oddělených) etap. V první etapě se řešitelé zaměří na analýzu environmentalizace v procesech územního plánování, v možném dalším roce pak v procesech územního rozhodování a v poslední etapě pak v procesech dle stavebního řádu. Výsledkem této dlouhodobé činnosti bude postupně (po jednotlivých předkládaných projektech) aktualizovaná internetová databáze okomentované judikatury ve formě interaktivního webu sloužící nejen akademikům, ale i široké odborné i laické veřejnosti. Výhodou tohoto řešení je, že i v případě uskutečnění předkládaného projektu bez dalšího pokračování v následujících letech, nebudou výstupy nikterak kvalitativně ohroženy, jelikož internetová databáze bude zcela funkční již po ukončení předkládaného projektu (tedy po tzv. první fázi).

Řešitelský tým byl s ohledem na náročnost a velkou šíři tématu sestaven ze studentů doktorského studia zaměřujících se na tuto problematiku z různých úhlů pohledu – a to jak z veřejnoprávních zásahů (Mgr. D. Židek) i soukromoprávních zásahů (Mgr. H. Adamová) do těchto procesů, tak také z pohledu ochrany krajiny a zvláště chráněných území (Mgr. M. Konečná). Toto zajišťuje, že ve výsledku bude tato databáze komplexním shrnutím ustálené judikatury k předmětné problematice, doplněným o odborné komentáře řešitelů vzhledem k jejich odborné specializaci. Stane se tedy odborným akademickým výstupem využitelným při další výzkumné či pedagogické činnosti napříč katedrami veřejného práva, ale také praktickým pomocníkem při aplikaci dotčených ustanovení širokou právní obcí.

Se vzrůstajícím vlivem předpisů práva životního prostředí v procesech územního plánování je spojena celá řada aktuálních problémů, které jsou řešeny neustále se vyvíjející judikaturou, která však není do dnešního dne uceleně zmapována. Hlavní ambicí a cílem předkládaného projektu je tedy judikaturu v procesech environmentalizace procesů územního plánování uceleně zanalyzovat, odborně okomentovat a přehledně zveřejnit.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info